piątek, 20 marca 2015

DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH PAN ADAM WASIAK ...NEGATYWNIE OCENIA PO KONTROLI INSPEKCJI DGLP - DZIAŁALNOŚĆ KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ !!!!!!!!!!!!!

20 marca 2015 roku
                                 

WYŁĄCZNIE W WYNIKU MOICH DZIAŁAŃ W OPARCIU O INFORMACJE OBURZONEJ ,,BRACI LEŚNEJ" LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE UFAJĄCEJ I NIE WIERZĄCEJ W UCZCIWOŚĆ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ (członka Platformy Obywatelskiej) A TAKŻE CAŁEJ JEGO INSPEKCJI REGIONALNEJ  = KONTROLA JAKĄ OSOBIŚCIE  ZLECIŁ W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN (RDLP SZCZECINEK) PAN ADAM WASIAK DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH POTWIERDZIŁA WASZE ZARZUTY ,,BRACI LEŚNA"  - CZEGO SKUTKIEM JEST DZISIEJSZA PISEMNA INFORMACJA JAKA OTRZYMAŁEM OD PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP , KTÓRY ...NEGATYWNIE OCENIŁ DZIAŁALNOŚĆ KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN !!! 


Ciąg dalszy tych BARDZO DOBRYCH DLA WAS LEŚNICY NIE TYLKO  W POŁCZYNIE WIEŚCI ... poniżej  na www.pigipedia.blogspot.com


Nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn SEBASTIAN WITEK - członek Platformy Obywatelskiej  jako szef tej jednostki WYPŁACAŁ ,,PREMIE MOTYWACYJNE" (sic!!!!!!!!)...PRZESTĘPCY DZIAŁAJĄCEMU NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE = TAKŻE CZŁONKOWI PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!

ZŁODZIEJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OCZYWIŚCIE NIE ZE SWOJEGO PRYWATNEGO KONTA BANKOWEGO ALE ...LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!

                             

A WIĘC TO JUŻ 100% FAKT !!!  W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK (dyrektor Sławomir Cichoń ...z Platformy Obywatelskiej!) PŁACI SIĘ PRZESTĘPCOM (...jakimś ,,przypadkiem" także z tej samej Platformy Obywatelskiej!) ,,NAGRODY MOTYWACYJNE" ZE ŚRODKÓW SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE....ZA WIEDZA I ZGODĄ NADLEŚNICZEGO Sebastiana Witek (....o dziwo ! Też z Platformy Obywatelskiej!!!)

CO WY NA TO WYBORCY....???????????? 

PRAWDZIWY POLAK Z KRWI I KOŚCI - KOCHAJĄCY CZYSTĄ NATURĘ,ŚRODOWISKO I NASZE PIĘKNE LASY PAŃSTWOWE , BEZ ZASTANOWIENIA  WYRZUCA DO KOSZA ŚMIECI CELEM ICH UTYLIZACJI !!!!


Pisze jak jest...CZASAMI BARDZO ŹLE W LASACH PAŃSTWOWYCH I OGROMNIE WIERZĄC,ŻE WSZYSTKO MOŻNA NAPRAWIĆ JEDNYM PODPISEM OBIEKTYWNEGO SZEFA !!!


Krzysztof KowalczykPONIŻEJ NOWE ,,LOGO" CHARAKTERYZUJĄCE SKORUMPOWANE POLITYCZNIE PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ NADLEŚNICTWO POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ !!!

A PRZY TYM ŁAPÓWKI...WYROKI SĄDU ...NEPOTYZM...DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU LEŚNIKÓW PRZEZ POLITYCZNE KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN ...DZIAŁANIE NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE !!! 

Sławno, dnia 20 marca 2015 rokuCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 
00-583 WARSZAWA
ALEJE UJAZDOWSKIE  Nr 9

W nawiązaniu do mojego zawiadomienia  do Centralnego Biura Antykorupcyjnego jakie skierowałem w dniu 11 marca 2015 roku o popełnieniu przestępstw między innymi KORUPCJI POLITYCZNEJ w Nadleśnictwie Połczyn / RDLP Szczecinek/ oraz biurze poselskim Platformy Obywatelskiej w Koszalinie przez DZIAŁAJĄCA W ŚCISŁYM POROZUMIENIU ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH między innymi ze Stanisławem Gawłowskim , posłem PO i wiceministrem środowiska na czele = zawiadamiam:


a) w odpowiedzi na moje zawiadomienie o tych skandalicznych nieprawidłowościach z dnia 26 stycznia 2015 roku - Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak w dniu wczorajszym przekazał mi pismo znak sprawy GI.092.8.2015 z dnia 20 marca b.r. wraz z protokołem kontroli doraźnej zleconej przez DGLP w Warszawie jaka miała miejsce w Nadleśnictwie Połczyn w dniach 29 stycznia – 11 lutego 2015 roku.

b) Z DOKUMENTÓW TYCH WYŁANIA SIĘ NIEPRAWDOPODOBNY,SKANDALICZNY OBRAZ NADUŻYĆ O CHARAKTERZE PŁATNEJ KORUPCJI...DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH...WIELOKROTNE DZIAŁANIE NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE (...dla przykładu = WYPŁATY ,NAGRÓD MOTYWACYJNYCH” DLA PRZESTĘPCÓW LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH NEGATYWNA OCENĘ PRACY ZAWODOWEJ...BRAKU RZETELNEJ KONTROLI ZE STRONY POLITYCZNEGO KIEROWNICTWA RDLP SZCZECINEK...SKANDALICZNE BEZPRAWIE PRZY ZATRUDNIANIU OSÓB ...SKŁADANIE NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ PRZEZ KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA, PODLEGAJĄCYCH TERAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ...BRAK TRANSPARENTNYCH DZIAŁAŃ I KRYTERIÓW W TRAKCIE REALIZACJI USŁUG PO PRZETARGACH PUBLICZNYCH ...przez kierownictwo Nadleśnictwa Połczyn i Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku !

 1. NADMIENIAM,ŻE PROTOKÓŁ OGLĘDZIN DGLP PODPISANY 18 LUTEGO 2015 ROKU PRZEZ NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK – A TAKŻE KORESPONDENCJA PANA ADAMA WASIAK DYREKTORA GENERALNEGO LP Z DNIA 20 MARCA 2015 ROKU, MA BARDZO ŚCISŁY ZWIĄZEK I JEST ZALEDWIE CZĘŚCIĄ SZEREGU INNYCH PRZESTĘPSTW KORUPCJI POLITYCZNEJ – JAKA ZNAJDUJE SIĘ W DETALACH NA NAGRANIU Z DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU W SIEDZIBIE DYREKCJI GENERALNEJ PODCZAS SPOTKANIA W KTÓRYM BYŁEM OBECNY, A CO NA DZIŚ W BARDZO WIELU KWESTIACH POTWIERDZA STANOWISKO DYREKTORA GENERALNEGO I POWYŻSZE DOKUMENTY !!!

 1. Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak odpowiadając mi na moje zawiadomienie o nadużyciach – pismem z dnia 20 marca b.r. NEGATYWNIE OCENIA DZIAŁALNOŚĆ KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN  / RDLP SZCZECINEK/  w zakresie objętym kontrolą (….nadmieniam,że jest to zakres NIEPEŁNY, a resztę z łatwością ustali CBA!!!!) - a jednocześnie potwierdza mi, iż MOJA ANALIZA TYCH SPRAW ZNALAZŁA POTWIERDZENIE W USTALENIACH KONTROLI INSPEKCJI DYREKTORA GENERALNEGO LP !


Inspekcja DGLP potwierdziła między innymi następujące nadużycia kierownictwa Nadleśnictwa Połczyn – skutkujące stratami Skarbu Państwa Lasy Państwowe rzędu dziesiątek tysiecy złotych :
(cytat) :
 • złożenie przez zastępcę nadleśniczego NIEZGODNEGO ZE STANEM FAKTYCZNYM oświadczenia ( na druku ZP-1) w postępowaniu o zamówienia publiczne na usługi leśne na 2015 rok ( PRZESTĘPSTWO!!!)
 • wypłatę nagród motywacyjnych w okresie wypowiedzenia odwołanemu zastępcy nadleśniczego ( ODWOŁANY ZA KORUPCJE , SKAZANY WYROKIEM!)
 • wypłatę nagród motywacyjnych pracownikowi w okresie wypowiedzenia mu warunków pracy i płacy, ze względu na negatywna ocenę pracy ( NADLEŚNICZY NIE ZAWIADOMIŁ O PRZESTĘPSTWIE POPEŁNIONYM PRZEZ TEGO PRACOWNIKA !)
 • nieprawidłowe ustalenie wynagrodzenia na stanowisku księgowego – PRZEKROCZONO MAKSYMALNĄ KATEGORIĘ ZASZEREGOWANIA dla tego stanowiska określoną w PUZP
 • nieskorygowanie wskaźnika
 • DWUKROTNE POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NADLEŚNICTWA W SYTUACJI NIESPEŁNIANIA PRZEZ OBU PRACOWNIKÓW WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH  określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej w zakresie wymaganego na stanowisku głównego księgowego okresu pracy w księgowości ( SPRAWY TE SĄ ŚCIŚLE ZWIĄZANE I ZBIEŻNE Z USTALENIAMI I KORUPCJĄ  W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE – ZAPROPONOWANĄ WEDŁUG ŚWIADKA PRZEZ STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO A ZREALIZOWANE JAK WIDAĆ PRZEZ NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK, OBECNEGO W TYCH USTALENIACH!)
 • brak transparentnych zasad i kryteriów stosowania usług podkładania psów na polowaniach zbiorowych OHZ Nadleśnictwa i usług poszukiwania postrzałków / PSY I USŁUGA OFICJALNIE ZAKŁADU USŁUG LEŚNYCH I ŁOWIECKICH - NIEOFICJALNIE ROZLICZANE NA KORZYŚĆ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PRZETARGOWEJ, ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO!/
 • zastosowanie rozwiązania polegającego na OBCIĄŻENIU PRACOWNIKA ZARÓWNO OBOWIĄZKAMI INŻYNIERA NADZORU JAK I SPECJALISTY.

JESTEM PEWIEN,ŻE CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE USTALI CHOCIAŻBY NA PODSTAWIE NAGRANIA W SIEDZIBIE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH Z DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU – SZCZEGÓŁY USTALEŃ KORUPCYJNYCH W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE POD DYKTANDO OBECNEGO POSŁA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO, KTÓRE JAK WIDAĆ Z TREŚCI PRAWIE 40 STRON PROTOKOŁU KONTROLI DORAŹNEJ INSPEKCJI DGLP ...WNIKLIWIE I SKUTECZNIE REALIZOWAŁO, ODWDZIĘCZAJĄC SIĘ TEJ PARTII  OBECNE KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN – NA NIEKORZYŚĆ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE, TOLERUJĄC NEPOTYZM I UKŁADY POLITYCZNE WYJĄTKOWO PROMUJĄCE TĄ ZŁODZIEJSKĄ PARTIE!

WNOSZĘ O WNIKLIWE WYJAŚNIENIE CO SIĘ STAŁO Z KWOTĄ KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH PRZYJĘTYCH DO RĄK WŁASNYCH PRZEZ KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN NA....KAMPANIĘ WYBORCZA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ PRZEKAZANĄ PRZEZ PEWNĄ OSOBĘ ZWIĄZANĄ Z BIZNESEM W POŁCZYNIE (...nie wyjaśnia to protokół kontroli = SZCZEGÓŁY ZAŚ SĄ NA NAGRANIU W DGLP Z DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU!/
Czy Pan Nadleśniczy Sebastian Witek dopełnił swych obowiązków w tej sprawie ( np.; art.304 par.2 kpk!) - i jaki wpływ ma jego członkostwo w Platformie Obywatelskiej,że tego dotąd nie uczynił ?!

WNOSZĘ O ŚCIGANIE KARNE ZA BRAK NALEŻYTEJ KONTROLI I NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUZBOWYCH ZE WZGLĘDU NA SKANDALICZNE USTALENIA W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN INSPEKCJI PANA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH W DNIACH 29 STYCZNIA – 11 LUTEGO 2015 ROKU , OSÓB PERSONALNIE ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTROLĘ PROBLEMOWĄ Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH PRZEPROWADZONĄ W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN W DNIACH 22-23 PAŹDZIERNIKA I 29 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ORGANIZACJI I KADR RDLP W SZCZECINKU !

WYJĄTKOWO NIERZETELNIE, NIEUCZCIWIE I SKANDALICZNIE w porównaniu z ustaleniami ostatniej kontroli doraźnej inspekcji DGLP brzmią zapisy owej jakoby ,,kontroli” RDLP Szczecinek....

W pkt 5 wyciągu owej NIEUCZCIWEJ KONTROLI zapisano:
(cyt) ,, umowy o pracę i akty powołania na stanowiska zawierane z pracownikami zatrudnionymi w 2012 roku i 2013 roku , ich zgodność z obowiązującymi przepisami Kodeks Pracy.

W badanym okresie(...) stwierdzono;

 • umowy o pracę ZOSTAŁY ZAWARTE W SPOSÓB PRAWIDŁOWY (sic!!!!!!!!!!!!!!!)
 • treść ich zawiera wszystkie elementy , ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

W pkt.6 wyciągu kontroli RDLP Szczecinek zapisano:

Decyzje dotyczące zmian na stanowiskach i inne :
Sprawdzeniu podlegały decyzje kadrowe(...)
 • decyzje nadania stopnia służbowego
 • UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
 • dekrety płacowe

Stwierdzono,że :

 • TREŚĆ TYCH DECYZJI I PISM JEST PRAWIDŁOWA  (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Niestety analizując ostatnie ustalenia inspekcji DGLP - TREŚĆ OWYCH DECYZJI I USTALEŃ KONTROLNYCH RDLP SZCZECINEK W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN JEST ...SKANDALICZNYM KŁAMSTWEM, ZAŚ ORGANA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO ZAPEWNE ŁATWO USTALA PRZYCZYNĘ OWYCH ŁGARSTW  BACZNIE PRZYGLĄDAJĄC SIĘ POWIĄZANIU Z BIUREM POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I PERSONALNIE STANISŁAWEM GAWŁOWSKIM ...obecnego naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr w RDLP Szczecinek (polityczny asystent Gawłowskiego MAREK ŁAZOR )

Z protokołu kontroli doraźnej inspekcji Pana Dyrektora Generalnego LP wynika,iż Nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn ( członek Platformy Obywatelskiej!)mając pełną wiedzę i świadomość KORUPCJI I DZIAŁANIA NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE – polecił wypłacić PRZESTĘCY, swojemu zastępcy (...także członkowi Platformy Obywatelskiej) w okresie wypowiedzenia tj; od 16.10.2013 roku do 31.01.2014 roku ;
 • w grudniu 2013 roku DWIE NAGRODY MOTYWACYJNE ( sic!!!!!!) mega skandal w LP!!!
 • wynagrodzenia zasadnicze przez trzy miesiące w okresie wypowiedzenia!!!
 • DODATEK FUNKCYJNY ...sic!!!
 • DODATKOWĄ NAGRODĘ W GRUDNIU 2013 ROKU ...dla przestępcy!
 • Dodatkową kwotę (DWR) także w grudniu 2013 roku
Swego skorumpowanego zastępcę nadleśniczy Witek zwolnił nie DYSCYPLINARNIE ...lecz odwołał go z trzy miesięcznym wypowiedzeniem NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA , co jest nadużyciem na koszt Lasów Państwowych!


Obecny zastępca nadleśniczego Robert Karpiński zostaje złapany podczas ostatniej kontroli DGLP na ...FAŁSZERSTWIE I POTWIERDZANIU NIEPRAWDY !!!

Inspekcja DGLP UDOWADNIA zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn ...A JEDNOCZEŚNIE PRZEWODNICZĄCEMU KOMISJI PRZETARGOWEJ  łgarstwo  i potwierdzenie nieprawdy!!!

Mało tego – ów zastępca czyni to ...ŚWIADOM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PO PODPISANIU STOSOWNEGO POUCZENIA, co tym samym czyni go POSPOLITYM KŁAMCA I PRZESTĘPCĄ!


Jako przewodniczący komisji przetargowej Robert Karpiński rażąco narusza podpisany przez siebie ZAKAZ KONKURENCJI OBOWIĄZUJĄCY WSZYSTKIE STANOWISKA W PGL LP a dotyczący usług w zakresie turystyki leśnej i gospodarki łowieckiej ...z czego przez lata czerpał dodatkowo przychody finansowe ( kilkadziesiąt tysięcy złotych!)

OFICJALNIE rozliczał się z nadleśnictwem WYKONAWCA ZAMÓWIENIA Zakład Usług Leśnych I Łowieckich... (sic!!!)

Zastępca nadleśniczego (co udowodniła mu inspekcja DGLP!) potwierdza nieprawdę!

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO , oznaczonym symbolem Z-2710-7/2014 ZŁOŻYŁ W DNIU 05 GRUDNIA 2014 ROKU PODPISANE PRZEZ SIEBIE OŚWIADCZENIE (NA DRUKU ZP-1) - W KTÓRYM WIDNIEJ ZAPIS : ,, UPRZEDZONY O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA FAŁSZYWE ZAZNANIA  OŚWIADCZAM,ŻE (…) PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NIE POZOSTAWAŁEM W STOSUNKU PRACY LUB ZLECENIA Z WYKONAWCĄ i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia”

Zapytany przez inspekcję DGLP o ten fakt nadleśniczy Witek, czy wiedział o tej ,,współpracy” obecnego zastępcy z ZULi Ł na odpłatne usługi pomiędzy nimi odparł (cyt) ,,TAK, WIEDZIAŁEM (...)ŻE BYŁY TO ODPŁATNE USŁUGI DOMYŚLAŁEM SIĘ , ALE NIE DRĄŻYŁEM TEGO TEMATU(...)


NIE MNIEJ SKANDALICZNIE I KRYMINALNIE – wygląda zatrudnienie przez kierownictwo nadleśnictwa Połczyn dwóch ostatnich osób na stanowisku głównej księgowej …!!!

Z dniem 17 maja 2012 roku nadleśniczy Witek pismem NP-1133-9/12 powierzył obowiązki głównej księgowej Pani Szyrwiel, która wcześniej wspólnie z nim brała udział w spotkaniu i USTALENIACH POLITYCZNYCH w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej w Koszalinie z Gawłowskim!!!

DETALE I OPIS ŚWIADKA SĄ NA NAGRANIU W DGLP Z DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU...

W dniu zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej ( 17 maja 2012 roku) posiadała ona ukończone liceum ogólnokształcące i studia zawodowe z...POLITOLOGII !!!
Inspekcja DGLP ustaliła,że w aktach osobowych tej pracownicy ( członek Platformy Obywatelskiej!!!!) NIE MA ŻADNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO JEJ WCZEŚNIEJSZA PRACĘ W KSIĘGOWOŚCI POZA.... 2,5 MIESIĘCZNĄ PRACĄ W KSIĘGOWOŚCI NADLEŚNICTWA POŁCZYN !!!!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Nadleśniczy Witek rażąco naruszył przy tym zatrudnieniu prawo działając na szkodę Skarbu Państwa Lasy Państwowe , ponieważ zgodnie z zapisem załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 roku = w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej - NA STANOWISKA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (PRACOWNIKA SŁUŻBY LEŚNEJ) OKREŚLONO BARDZO PRECYZYJNIE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ;

 • przy posiadanym wykształceniu wyższym WYMAGANE 4 LATA PRACY  W KSIĘGOWOŚCI !!!
 • przy wykształceniu średnim WYMAGANE 8 LAT PRACY  W KSIĘGOWOŚCI !!!
Pani Szyrwiel (członek Platformy Obywatelskiej) otrzymała to stanowisko od nadleśniczego Sebastiana Witek ( także członek Platformy Obywatelskiej!) …...mając zaledwie 2,5 miesiąca ZAMIAST WYMAGANYCH ZGODNIE Z PRAWEM 4 LAT KWALIFIKACJI NA STANOWISKU W KSIĘGOWOŚCI !!!

To klasyczny przykład KORUPCJI POLITYCZNEJ, NEPOTYZMU, DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA LEŚNIKÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH – podlegający teraz odpowiedzialności karnej !!!

PRZYPOMNĘ ; WSZYSTKO TO DZIEJE SIĘ PO ,,WZOROWEJ” OCENIE KONTROLI ZE STRONY RDLP SZCZECINEK ….....sic!!!!!

Tuż przed kontrolą inspekcji Pana Dyrektora Generalnego – nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn Sebastian Witek odwołuje z dniem 16 stycznia 2015 roku ze stanowiska pełniącą obowiązki głównej księgowej Panią Szyrwiel (...jakoby za jej zgodą- sic!!!)

COFNĄŁ JEJ DODATEK FUNKCYJNY ALE...POZOSTAŁE WARUNKI PŁACY I PRACY POZOSTAWIŁ BEZ ZMIAN A W TYM MIĘDZY INNYMI WSPÓŁCZYNNIK ZASZEREGOWANIA!!!

WYJĄTKOWO KRETYŃSKO tłumaczy się nadleśniczy Witek ( strona 32 protokołu kontroli!) inspekcji DGLP ...DLACZEGO NIEZGODNIE Z PRAWEM PRZEKROCZYŁ MAKSYMALNY LIMIT I UTRZYMAŁ GO NAWET PO ZWOLNIENIU ZE STANOWISKA PANI SZYRWIEL = WSPÓŁCZYNNIKA ZASZEREGOWANIA JAKI W OGÓLE JEST MOŻLIWY DO ZASTOSOWANIA ZGODNIE Z PUZP DLA STANOWISKA KSIĘGOWY W LASACH PAŃSTWOWYCH ( XII kategoria zaszeregowania – wskaźnik 2.078 – 4.157 !!!!)

Inspekcja DGLP ujawniła ...NIEPRAWIDŁOWE USTALENIE WYNAGRODZENIA DLA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ PANI SZYRWIEL (Platforma Obywatelska!) KTÓRE OTRZYMYWAŁA PRZEZ 32 MIESIĄCE NA TYM STANOWISKU PRZEZ POLITYCZNEGO NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK ….PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ KATEGORII ZASZEREGOWANIA ....A TAKŻE NAWET O ZGROZO NIE SKORYGOWANIE TEGO WSKAŹNIKA PO JEJ ZWOLNIENIU ZE STANOWISKA OD 16 STYCZNIA 2015 ROKU !!!

KLASYCZNY PRZYKŁAD KORUPCJI POLITYCZNEJ ….WŚRÓD ,,SWOICH” Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STRATY SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ZA SPRAWĄ DECYZJI SEBASTIANA WITEK są OGROMNE i wynoszą dziesiątki tysięcy złotych – dlatego też żądam, aby poniósł za to odpowiedzialność karna i uregulował z własnej kieszeni te różnice Lasom Państwowym!

Przy wsparciu finansowym swych mocodawców KRĘTACZY z biura poselskiego Platformy Obywatelskiej w Koszalinie...

CIEKAWOSTKA; w dniu kontroli inspekcji DGLP w/w była główna księgowa NIE OTRZYMAŁA ŻADNEGO ZAKRESU NOWYCH CZYNNOŚCI !!!!

Wyjątkowo pokrętnie i IDIOTYCZNIE tłumaczył się nadleśniczy Witek kontrolującemu z inspekcji DGLP na pytanie ; (cyt) ,, DLACZEGO OKRES POWIERZENIA PANI SZYRWIEL OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO TRWAŁ AŻ 32 MIESIĄCE ( PRAWIE 3 LATA!!!) SKORO PRZEPISY PARAGRAFU 6 PUZP ZEZWALAJĄ NA POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU KIEROWNICZYM NA OKRES ….NIE PRZEKRACZAJĄCY 3 MIESIĘCY W ROKU KALENDARZOWYM”

W dniu 16 stycznia 2015 roku   POLITYCZNY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN Sebastian Witek decyduje się na KOLEJNY  NIELEGALNY EKSPERYMENT ...oczywiście na koszt Skarbu Państwa Lasy Państwowe!

ZATRUDNIA NA MIEJSCU PANI SZYRWIEL …..MAŁŻONKĘ SWEGO KOLEGI, NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE PANA Jarosława  STANISZEWSKIEGO!

Oczywiście nie chciałbym przypominać CBA o sprawdzeniu tak zwanej ,,POlitycznej POprawnosci „tych osób...

Pani Staniszewska zostaje zatrudniona na czas próbny do dnia 15 kwietnia 2015 roku – zaś do dnia 03 lutego 2015 roku, W DNIACH KONTROLI INSPEKCJI DGLP do działu kadr Nadleśnictwa Połczyn ...NIE ZOSTAŁ DOSTARCZONY JEJ ZAKRES CZYNNOŚCI !!!

Pytany o to przez inspekcję nadleśniczy Witek – odpowiada ZNOWU IDIOTYCZNIE (cyt) ,, Umknęło to mojej uwadze

Pan Witek ,,dziwnie” PRZEOCZYŁ w tej sprawie także inne kwestie:

-jako podstawę prawną zatrudnienia na stanowisku p.o. głównej księgowej Pani Staniszewskiej podał art.35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku oraz przepisy OWEGO paragrafu 6 PUZP z dnia 29 stycznia 1998 roku !

CIEKAWOSTKA! Na dzień 16 stycznia 2015 roku A WIĘC Z CHWILĄ ZATRUDNIENIA TEJ PANI - zapis art.35 ustawy o lasach na jaki się powołuje nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn Sebastian Witek A MÓWIĄCY O JAKOBY JEGO KOMPETENCJI POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO …...........JEST JUŻ NIEAKTUALNY , GDYŻ WYKREŚLONO GO OD DNIA 19 SIERPNIA 2014 ROKU ( Dz.U.2014.1032) !!!!!!! sic!!!!!

TO KOLEJNY SKANDAL I …,,PROFESJONALIZM” KONKURSOWYCH NADLEŚNICZYCH WYBIERANYCH JA się OKAZUJE W OWYM NAGRANIU – WCZEŚNIEJ PRZED KONKURSAMI W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE PRZEZ ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ Z GAWŁOWSKIM W ROLI NR 1 !!!

Inspekcja DGLP odnalazła w dokumentach nowej NIELEGALNIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU PRZEZ NADLEŚNICZEGO WITEK pełniącej obowiązki głównej księgowej W LASACH PAŃSTWOWYCH Pani Staniszewskiej – takie oto jej kwalifikacje ; wykształcenie ekonomiczne – zaś UDOKUMENTOWANY staż pracy ti (cyt),, PRACA W BANKOWOŚCI W DZIALE KREDYTÓW (SPECJALISTA DO SPRAW KREDYTÓW, ORAZ P.O. DYREKTORA ODDZIAŁU”

Czy udzielanie kredytów wcześniej ...mogło mieć wpływ na to obecne zatrudnienie?!

PODOBNY KRYMINALNY ,,NUMER” związany z udzieleniem nowej głównej księgowej Pani Staniszewskiej NIELEGALNIE ….wynagrodzenia z MAKSYMALNYM współczynnikiem oraz MAKSYMALNYM  dodatkiem funkcyjnym od stawki wyjściowej= zastosował nadleśniczy Witek po 16 stycznia 2015 roku!!!

WEDŁUG MEJ OCENY I ANALIZY JEST TO.....ZŁODZIEJSTWO NA MAXA  I OFICJALNE OKRADANIE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE  ZA SPRAWĄ TOLEROWANEGO W RDLP SZCZECINEK NEPOTYZMU, DYSKRYMINACJI, NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRYM OD 2008 ROKU NIKT SIĘ TAK NA SERIO NIE PRZEJMOWAŁ !!!

W zakresie kontroli w Nadleśnictwie Połczyn zasad równego traktowania inspekcja DGLP wyrywkowo sprawdziła okoliczności interesującego odwołania w 2014 roku Pani inż. nadzoru przez nadleśniczego Witek, który obciążył ja obowiązkami specjalisty i jednocześnie inżyniera nadzoru – zaś W PRZECIWIEŃSTWIE DO ODWOŁANEJ PANI SYRWIEL = ….obniżył po odwołaniu ze stanowiska inż. nadzoru jej współczynnik zaszeregowania!!!

JEST TO DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU!

Nie jestem więc zaskoczony,że Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP pismem z dnia 20 marca – po przeanalizowaniu protokołu z kontroli doraźnej w Nadleśnictwie Połczyn a jednocześnie mojej analizy spraw jaką ZASYGNALIZOWAŁEM i przesłałem do DGLP 26 stycznia 2015 roku , ocenił NEGATYWNIE działalność kierownictwa tej jednostki LP !

Jestem pewien,że WNIKLIWA I UCZCIWA ANALIZA TEJ KORUPCYJNEJ I SKANDALICZNEJ SPRAWY W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK / NADLEŚNICTWA POŁCZYN/ = POZWOLI CENTRALNEMU BIURU ANTYKORUPCYJNEMU NA POSTAWIENIE KILKU AKTÓW OSKARŻENIA W ZWIĄZKU Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRAWA , czego niniejszym żądam !!!

Nadmieniam,że w dniu składania niniejszego uzupełnienia do zawiadomienia dotyczącego ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK  - wszystkie osoby winne tych ogromnie szkodliwych dla Skarbu Państwa nadużyć ...NADAL PRACUJĄ NA SWOICH STANOWISKACH !!!!Krzysztof Kowalczyk
OTRZYMUJĄ:

1/ Kancelaria Prezydenta RP

2/ Prokurator Generalny RP
3/ Rzecznik Praw Obywatelskich
4/ Najwyższa Izba Kontroli