czwartek, 30 stycznia 2014

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU - ,,PROFESJONALNY,, NEPOTYZM CZY... TYLKO LEŚNE ŁGARSTWO ?????????????????????????????????!!Sławno,dnia 31 stycznia 2014 roku
PAN ZBIGNIEW KACZMARCZYK
DYREKTOR RDLP GDAŃSK
UL.ROGACZEWSKIEGO Nr 9/19
80 - 804 GDAŃSK


Szanowny Panie Dyrektorze!


Odpowiedź jaką mi Pan OSOBIŚCIE UDZIELIŁ pismem znak sprawy; DK-0600-1/13 z dnia 11 września 2013 roku na moje zapytania zawarte we wniosku z 30 sierpnia 2013 roku - jest sporządzona na gustownym ,,firmowym papierze,, na którym w dolnym prawym rogu podkreśla Pan za pomocą umieszczonego tam logo, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku posiada certyfikat ,,FSC,,...

CERTYFIKAT TEN OSIĄGA SIĘ JAKOBY TYLKO WÓWCZAS, GDY LASY PAŃSTWOWE RDLP GDAŃSK W WYNIKU AUDYTU FIRMY CERTYFIKUJĄCEJ KTÓRA TAKI PRZYZNAJE - UDOWODNIĄ,ŻE PROWADZĄ WŁAŚCIWĄ I DOBRZE ZARZĄDZANĄ GOSPODARKĘ LEŚNĄ!

Zapoznając się ze szczegółami treści zapisów owego certyfikatu ,,FSC,,jaki AKTUALNIE przyznano RDLP Gdańsk, a gdzie to Pan jest dyrektorem - znalazłem bardzo  ZASKAKUJĄCE MNIE, A NAWET NIE AKTUALNE JUŻ NIESTETY DANE, które w mojej ocenie są ,,zwykłymi,,...KŁAMSTWAMI !!!!!!

Dotyczy to następujących zapisów : (CYTATY z treści aktualnego certyfikatu FSC RDLP Gdańsk:)

1/ ,, Nie zidentyfikowano rozbieżności pomiędzy obowiązującymi regulacjami prawnymi a Zasadami i Kryteriami FSC ,,

2/ ,, CAŁY PROCES PROWADZONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM SYSTEMEM PRAWNYM I PODCZAS AUDYTU NIE STWIERDZONO NIEZGODNOŚCI  Z WYMAGANIAMI,,

3/,, Podczas planowania leśniczy bierze pod uwagę wszystkie potencjalne oddziaływania.

Wdrożony jest szczegółowy system przepływu informacji środowiskowej pomiędzy leśnikami a wykonawcami prac leśnych przed przystąpieniem do wykonywania prac leśnych. (...)

ISTNIEJE RÓWNIEŻ DOBRY SYSTEM KONTROLI PODCZAS PRAC I PO ICH KOŃCZENIU . ,,

4/ ,,OCHRONA RZADKICH, ZAGROŻONYCH, GINĄCYCH I CHRONIONYCH GATUNKÓW JEST PROWADZONA PODCZAS PRAC LEŚNYCH I BRANA POD UWAGĘ JUŻ PODCZAS PROCESU PLANOWANIA,,.

DZIAŁANIA OCHRONNE NA TERENACH CENNYCH PRZYRODNICZO LUB STREFACH OCHRONNYCH GNIAZD  PTAKÓW PROWADZONE SĄ W OPARCIU O UZGODNIENIA Z MIEJSCOWYMI SŁUŻBAMI OCHRONY PRZYRODY. ,,

5/ ,,REPREZENTATYWNE PRZYKŁADY ISTNIEJĄCYCH  EKOSYSTEMÓW  OBJĘTE SĄ RÓŻNYMI FORMAMI OCHRONY ; strefy całoroczne wokół gniazd gatunków ptaków objętych ochroną strefową (...)


...Takich przykładów mógłbym Panu Dyrektorowi RDLP Gdańsk ZACYTOWAĆ z treści owego AKTUALNEGO certyfikatu ,,FSC,, całe mnóstwo, ale starałem się jedynie wybrać tylko te które mi natychmiast ,,wpadły w oko,, !!!!

Szanowny Panie Dyrektorze RDLP Gdańsk !

JAK SIĘ MAJĄ TE POPULISTYCZNE BZDURY...KŁAMSTWA....ZAPISANE W TYM AKTUALNYM  PRZECIEŻ CERTYFIKACIE ,FSC,, RDLP GDAŃSK - DO TREŚCI PROTOKOŁU Z KONTROLI DORAŹNEJ JAKĄ TO PAN ZLECIŁ W PODLEGŁYM WŁAŚNIE PANU NADLEŚNICTWIE ELBLĄG UPOWAŻNIENIEM Nr DK-0943-4/13 Z DNIA 08 LIPCA 2013 ROKU, W KTÓRYM STWIERDZONO na przykład :


1/ wycięcie przez LEŚNIKÓW w leśnictwie Zalesie w okresowej strefie ochronnej orlika - krzykliwego na powierzchni 1,65 ha aż trzech gniazd o łącznej powierzchni 0,60 ha i 239,99 m3 drewna ;

2/ BEZPRAWNE prace zrębowe w tej strefie ochronnej w miesiącu czerwcu 2013 roku ;

3/ wyjaśnienia leśniczego, który zlecając wykonanie w tym miejscu cięć rębnych oznajmił kontrolującym,że ...ZAPOMNIAŁ.... iż to wydzielenie wchodzi w strefę okresowej ochrony orlika - krzykliwego  ???!!!!

4/ inżynier nadzoru nadleśnictwa Elbląg ...przyznał się kontrolującym,że PODPISAŁ ZLECENIE NA WYKONANIE W TYM MIEJSCU CIĘĆ RĘBNYCH PO WYKONAWCZO - a więc ,,w ciemno,, usprawiedliwiając to IDIOTYCZNIE słowami, że (cyt) ,,LEŚNICZY PODŁOŻYŁ MI TO ZLECENIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PŁACOWĄ ,, ...!!!

5/ inżynier nadzoru Nadleśnictwa Elbląg ...przyznał kontrolującym,że (cytat) ,,NIE PODJĄŁEM ŻADNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WYEGZEKWOWANIA PEŁNEJ I WŁAŚCIWEJ REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE OCHRONY STREFOWEJ W LEŚNICTWIE ZALESIE, PONIEWAŻ NIE BYŁEM INFORMOWANY ŻE MAJĄ TAM MIEJSCE JAKIEKOLWIEK PRACE,,

6/ inżynier nadzoru Nadleśnictwa Elbląg ...przyznał kontrolującym,że ....uwaga ! uwaga !(CYTAT !!!!!!!!!!!!!!!) ...,, NIE ZAPOZNAŁEM SIĘ JESZCZE Z PRACAMI Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY PLANOWANYMI DO WYKONANIA W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG W ROKU 2013,,  ...a pozwolę tu sobie niniejszym Panu Dyrektorowi RDLP Gdańsk PRZYPOMNIEĆ,ŻE BYŁO TO ...W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU!!!

7/ pracownik działu gospodarki leśnej tego n-ctwa ...przyznał kontrolującym, iż przy sporządzaniu wniosku do RDOŚ w sprawie planowanych cięć w strefie ochrony okresowej gniazda orlika - krzykliwego - W OGÓLE NIE WERYFIKOWAŁ DANYCH TEJ LOKALIZACJI GNIAZDA W SZACUNKACH BRAKARSKICH WYKONANYCH PRZEZ LEŚNICZEGO !!!!

8/ zastępca nadleśniczego ...PRZYZNAŁ kontrolującym,że ...(cytat) ,, PLANOWANE CIĘCIA DO WYKONANIA W ROKU 2013 W STREFIE OKRESOWEJ OCHRONY ORLIKA KRZYKLIWEGO W ODDZ.407 n LEŚNICTWA ZALESIE - NIE ZOSTAŁY PRZEDŁOŻONE DO KONSULTACJI W RDOŚ W OLSZTYNIE.... ,,


I jak się mają te BZDURY I KŁAMSTWA zapisane w aktualnym certyfikacie FSC jaki posiada RDLP Gdańsk Panie Dyrektorze  ...do ustaleń Pańskiej kontroli z dnia 09 lipca 2013 roku w Nadleśnictwie Elbląg ?????????????!


W ZWIĄZKU Z POWYŻSZĄ SYTUACJĄ na podstawie art.2 ust 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) niniejszym składam WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MI INFORMACJI PUBLICZNEJ poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania w następującym zakresie :

1/ CZY POWIADAMIAŁ PAN DYREKTOR RDLP GDAŃSK O TEJ SKANDALICZNEJ  SYTUACJI FIRMĘ, KTÓRA UDZIELIŁA WAM CERTYFIKATU ,FSC,, jako gwarancji prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej ??!
Proszę o podanie mi adresu tej firmy oraz okresu przyznania RDLP Gdańsk owego certyfikatu FSC i informacji do kiedy on jest aktualny:

2/ CZY POWIADOMIŁ PAN DYREKTOR O TYM WSZYSTKIM - JUŻ PO UJAWNIENIU PRZEZ ORGAN KONTROLI LASÓW PAŃSTWOWYCH TEJ SPRAWY - REGIONALNĄ DYREKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE, a jeśli tak - to uprzejmie proszę o kopie dokumentów w tej sprawie ??! 

 3/ CZY POWIADOMIŁ PAN DYREKTOR ORGANY ŚCIGANIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW W TEJ SPRAWIE ZWIĄZANYCH Z USTAWĄ O OCHRONIE PRZYRODY Z DNIA 16 KWIETNIA 20O4 ROKU...NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH ...itp ??! Proszę o kopię ewentualnego powiadomienia;

4/ CZY ZDANIEM PANA DYREKTORA RDLP GDAŃSK - DOKONUJĄC NIELEGALNIE WYRĘBU PRAWIE 1 HEKTARA LASU W ODDZ.407 n TEGO LEŚNICTWA NADLEŚNICTWA ELBLĄG LEŚNICY SPOWODOWALI ,,ISTOTNĄ SZKODĘ,, POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM ??!
Bardzo proszę o szczegółową odpowiedź na to pytanie;

5/ CZY POWIADOMIŁ PAN DYREKTOR RDLP GDAŃSK O TEJ SYTUACJI ...DYREKCJĘ GENERALNĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE, a w tym  Pana JANA SZRAMKĘ - zastępcę dyrektora generalnego LP DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ (!!!!!!!) ....KTÓREGO SYN  A INŻYNIER NADZORU W TYM NADLEŚNICTWIE ELBLĄG JEST WSPÓŁWINNY TEJ SKANDALICZNEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z ORLIKIEM-KRZYKLIWYM  (...o czym w CYTATACH JEGO SŁÓW - wspomniałem powyżej !!!!!!!!!!!!!!) ??????????? !!!!
Bardzo proszę o kopie ewentualnych powiadomień  o tym DGLP ;

6/ Jakie programy ochronne gatunku orlika-krzykliwego są na terenie RDLP Gdańsk obecnie realizowane i przez kogo, oraz jaki jest ich koszt??!

7/ Czy RDLP Gdańsk przeprowadziła jakiekolwiek DODATKOWE szkolenie Służby Leśnej Lasów Państwowych ...aby aż takie ,,WPADKI  jak ta w Nadleśnictwie Elbląg ,, już nigdy nie miały miejsca ???!
Uprzejmie proszę o kopie dokumentów potwierdzających ewentualne szkolenie w tej kwestii ;

8/ CZY NIE UWAŻA PAN DYREKTOR RDLP GDAŃSK,ŻE WINĘ ZA TĄ SKANDALICZNĄ SYTUACJĘ W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG  GŁÓWNIE PONOSZĄ  - KIEROWNICY JEDNOSTEK,KTÓRZY UKŁADAMI I NEPOTYZMEM JAKI JEST BARDZO POWSZECHNY W LASACH PAŃSTWOWYCH  (...TAKŻE RDLP GDAŃSK !!!)  OD CZASU RZĄDÓW ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ,,...ZATRUDNIAJĄ NA STANOWISKACH INŻYNIERÓW NADZORU OSOBY NIEODPOWIEDZIALNE ,,PROFESJONALNIE,,  A W PRZYPADKU MICHAŁA SZRAMKI, SYNA ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH - PRAKTYCZNIE JAK WIDAĆ O ŻADNYM DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9/ DLACZEGO PISMA Z RDLP GDAŃSK POSIADAJĄ LOGO Z CERTYFIKATEM ,FSC,, - SKORO W TREŚCI TEGO DOKUMENTU WIDNIEJE TAKI ZAPIS (cytat),, Stosowanie logo FSC NIE JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI.

Użycie logo FSC na stronie internetowej RDLP, wydanej mapie RDLP oraz NA PAPIERZE FIRMOWYM nie jest zgodne ze standardem
FSC-STD-50-001. ,,

Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie mi tej kwestii naruszenia standardów FSC;
Darz Bór !!!


Krzysztof KowalczykDo wiadomości :

Pan Adam WASIAK - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie. KOMU DZIŚ TAK ZALEŻY NA SŁABEJ POLSCE...KOMU DZIŚ ZALEŻY NA  TAK SŁABEJ POLSCE...NAJLEPIEJ BEZ POLAKÓW ??!


29 stycznia 2014 roku


Rozglądając się wokół na to co nas DZIŚ OTACZA, na to wszystko co się AKTUALNIE DZIEJE W NASZEJ POLSCE - gdzie jakby wpaja się na siłę wszelkimi możliwymi sposobami,iż POLSKOŚĆ I UTOŻSAMIANIE SIĘ Z NASZĄ WSPÓLNĄ  NARODOWĄ HISTORIĄ to jakiś przeżytek, staro modne widzi mi się - a najważniejsza jest codzienna pogoń za kasą , awansami zawodowymi wręcz po przysłowiowych trupach i wszelkimi dobrami ,lub luksusem naszego życia już  w XXI już wieku ...wróciłem do nie tak dawnej historii NASZEGO NARODU !

Cóż się zmieniło  w podejściu i sposobie patrzenia z zewnątrz przez OBCE NAM POLAKOM SIŁY,OSOBY,NACJE i czy my Polacy to aby dostrzegamy ??!

CZY MAMY CHOCIAŻBY ŚWIADOMOŚĆ NA POZIOMIE MINIMUM  ,,PRZYZWOITOŚCI,, NARODOWEJ I TEJ PRO-POLSKIEJ ,ŻE WSZELKIE POCZYNANIA NIE TYLKO RZĄDU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ KTÓRA ZADŁUŻYŁA OD 2009 ROKU TAK NASZĄ OJCZYZNĘ,ŻE POKOLENIA CAŁE BĘDĄ MIAŁY NINIEJSZYM ,,OKAZJĘ,, SPŁACAĆ ICH GŁUPOTĘ,MIERNOTĘ I CHCIWOŚĆ ...A OPRÓCZ TEGO NIEKTÓRE UNII EUROPEJSKIEJ - SZKODZĄ INTERESOWI RZECZPOSPOLITEJ ??!

KOMU DZIŚ ZALEŻY NA SŁABEJ,ZADŁUŻONEJ POLSCE - KTÓRĄ KIERUJĄ BYLE JAK OBECNE POLITYCZNE SNOBY ??!

KOMU ZALEŻY NA TYM ABY NASZA OJCZYZNA, NAJLEPIEJ BANKRUT - PADŁA PRZED OBCĄ SIŁĄ NA KOLANA I OZNAJMIŁA ...OK!!!
BIERZCIE CO CHCECIE W POLSCE...RÓBCIE WSZYSTKO TO NA CO MACIE OCHOTĘ...??!

Jeśli KTOŚ z Was uzna poniższe porównania oparte zresztą na HISTORYCZNYCH FAKTACH za ,,przypadek,, to niech ma świadomość,iż się pomylił - ponieważ wracam do czasów traktowania Polaków i Polski w okresie wcale nie aż tak odległym...

Dziś w Unii Europejskiej POLSKA w wielu sprawach ...a to min;za winą POLSKICH POLITYKÓW , jest traktowana jako kraj II kategorii określany wraz z innymi państwami takimi jak Litwa,Czechy,Słowacja,Węgry,Rumunia itd.itd. jako kraje post-sovieckie...zacofane w rozwoju gospodarczym itp!

To ten rząd wmawia nam,iż jakoby POLSKA SIĘ LICZY...POLSKA JEST W GRZE... a tak na serio - WIDZICIE SAMI ??!


CZY TO NASZA WINA,ŻE NASI SOJUSZNICY USA I ANGLIA SPRZEDAŁY NAS POD KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ NA PONAD 50 LAT JAK BYLE CO ..STALINOWI W JAŁCIE LUB TEHERANIE ??!

Byłoby tak i nadal, gdybyśmy jako POLSKI NARÓD SAMI SOBIE NIE ODZYSKALI WOLNOŚCI DZIĘKI POLSKIM ROBOTNIKOM I STOCZNIOWCOM ORAZ POLSKIEJ ,,SOLIDARNOŚCI,,...

OBUDZILIŚMY JAKO POLACY ZE SNU POD OKUPACJĄ SOVIETÓW ...CAŁĄ WSCHODNIĄ  EUROPĘ !!!


Dogrzebałem się właśnie do starych dokumentów niemieckich opisujących ...KIM BYŁ NIE TAK DAWNO W TEJ SAMEJ EUROPIE CZŁOWIEK NA WSCHÓD OD GRANIC NIEMIEC, tak zwany ,,PODCZŁOWIEK ,,

W 1942 roku jak się okazuje w nakładzie 3 mln. 860 tysięcy egzemplarzy Ministerstwo Informacji i Propagandy przy współpracy z Głównym Urzędem SS i Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy Niemieckiej - wydało publikację opisującą kim jest i jak rozpoznać owego PODCZŁOWIEKA (,,Untermensch,,)

A więc były to cechy narodów, W TYM POLAKÓW ...jakoby gorszych od Niemców, owej ,,rasy panów Europy,,  !!!

A OTO CYTAT z tej niemieckiej publikacji KIM BYŁ (...a czy jest nadal ??!) ,,PODCZŁOWIEK,, - jest to pod względem biologicznym podobny do człowieka - twór przyrody mający ręce, nogi,pewien rodzaj mózgu,oczy i usta.

Jest to jednak straszliwa kreatura (...) mająca tylko rysy twarzy zbliżone do człowieka, jednak pod względem duchowym niżej stojąca od każdego zwierzęcia.

W duszy tej istoty panuje okrutny chaos (...) instynktowna chęć niszczenia,prymitywna żądza, nieukrywana podłość.
,,Podczłowiek,,...nic poza tym! (...) BIADA CI JEŚLI O TYM ZAPOMNISZ ! ,,

Jestem pewien,że wiele razy słyszeliście słowo ,,PODCZŁOWIEK,, ucząc się historii, ale ...TEN PRZETŁUMACZONY A IDIOTYCZNY TEKST CZYTACIE PO RAZ PIERWSZY W SWYM ŻYCIU!!!!!

Tak oto niedawno uzasadniano ,,DZIEJOWĄ MISJĘ NIEMIEC,, za pomocą propagandy III Rzeszy i ...WPAJANO RASISTOWSKIE POGLĄDY O KONIECZNOŚCI WYELIMINOWANIA ,,NIŻSZYCH RAS,, SPOŁECZNYCH I SKOLONIZOWANIA ICH ZIEM PRZEZ GERMAŃSKICH ,,NADLUDZI,, !!!!!!!

Dziś myślę w tej chwili o ,,DZIWNYM,, I NIE BUDZĄCYM JAK ZWYKLE OBAW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ - ZAGARNIANIU ZIEM ROLNICZYCH NA PÓŁNOCY POLSKI PRZEZ NIEMCÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM, A TAKŻE CORAZ GŁOŚNIEJSZEMU BUNTOWI POLSKICH ROLNIKÓW, KTÓRYM WYKUPOWANE SĄ TYSIĄCE HEKTARÓW PRZECIEŻ POLSKICH GRUNTÓW !!!

A jak wiadomo wejście NASZEJ KOCHANEJ OJCZYZNY POLSKI do Unii Europejskiej  - stworzyło wreszcie po wprowadzeniu także na NASZYCH POLSKICH ZIEMIACH Wspólnej Polityki Rolnej a tym samym stworzyło OGROMNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POLSKIEGO ROLNIKA !!!

Te NOWE PERSPEKTYWY stworzyły od razu bardzo wiele zagrożeń i ...POCZUCIE CORAZ WIĘKSZEJ NIEPEWNOŚCI POLSKICH ROLNIKÓW NA POLSKIEJ ZIEMI , na które jak widzimy Donald Tusk i to jakoby POLSKI PREMIER nie skutecznie reaguje !!!

Mam daleko gdzieś fakt,że jego DZIADEK BYŁ W WEHRMACHCIE ...czy musiał, czy też nie musiał  tam być...CZY KTOŚ PYTAŁ PREMIERA CHOĆ RAZ - A STRZELAŁ DO POLAKÓW ???!...trafiał  celnie...czy mu kazano pociągać za spust, bo Adolf stał mu za plecami ????!

BO JAK DOTĄD POLSCY ROLNICY Z MOJEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO , GDZIE PODOBNIE JAKI I ONI SIĘ URODZIŁEM, KTÓRE JEST MOJĄ-POLSKĄ ,,MAŁĄ,, I CUDOWNIE PIĘKNĄ BO LEŚNĄ OJCZYZNĄ ...PROWADZĄ SZEREG JAKOŚ NADZWYCZAJ NIE DOSTRZEGALNYCH PRZEZ TEGO SAMEGO PREMIERA PROTESTÓW MAJĄCYCH ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA MOC ROZLICZNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ISTNIEJĄCYM JUŻ OD LAT PROCESIE SPRZEDAŻY POLSKIEJ ZIEMI NA POMORZU !!!!

SPRZEDAŻY POLSKIEJ ZIEMI, POLSKIEGO SKARBU - PODMIOTOM ZAGRANICZNYM, PODSTAWIONYM CWANIAKOM I OSZUSTOM, ZDRAJCOM POLSKI, KTÓRZY ZA LICHWIARSKIE EURO ...SPRZEDAJĄ NASZĄ OJCZYZNĘ I WŁASNYCH RODAKÓW ROLNIKÓW !!!

WŁADZE CENTRALNE W POLSCE ZACHOWUJĄ SIĘ PASYWNIE...jakby im Unia Europejska tak poleciła się zachowywać !!!

GDZIE JEST W TYM WSZYSTKIM POLSKA RACJA STANU I NARODOWY INTERES ????!

DLACZEGO TE POLITYCZNE BARANY I OSZOŁOMSTWO NIC NIE UCZYNIŁO OD 2009 ROKU ABY ZAGWARANTOWAĆ ZE 100% SKUTECZNOŚCIĄ PRZESTRZEGANIE ZASADY I PRAWA PRZYNALEŻNOŚCI POLSKIEJ ZIEMI  DO POLSKICH WŁAŚCICIELI NA CAŁYM TERYTORIUM JUŻ I TAK DOŚĆ OKRADZIONEJ NA WSCHODZIE OD 1939 ROKU RZECZYPOSPOLITEJ  ???!

DLACZEGO NIE WPROWADZONO ŻADNEGO MORATORIUM NA SPRZEDAŻ ZIEMI OSOBOM I PODMIOTOM SPOZA GRANICY POLSKI, A CUDZOZIEMCOM - AŻ DO CZASU OBOWIĄZYWANIA TAKICH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH GWARANTUJĄCYCH STABILNOŚĆ,PEWNOŚĆ I POPRAWĘ STRUKTURY OBSZAROWEJ ...WYŁĄCZNIE POLSKICH -RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH  ??!

Nie dawajcie się OSZUKIWAĆ TEMU OBECNEMU POLITYCZNEMU OSZOŁOMSTWU W POLSCE - gdyż analogiczne mechanizmy chroniące narodowe interesy rolników DOSKONALE FUNKCJONUJĄ JUŻ OD LAT W NIEMCZECH, WE FRANCJI ...bez jakichkolwiek uszczerbków dla zobowiązań traktatowych tak wiążących wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej - w tym NASZEJ POLSKI !!!

OD PARU LAT W POLSCE...NA POMORZU ..hulaj dusza,piekła nie ma...SKUTECZNEGO, PRO-NARODOWEGO rządu Polski też... więc spółki,obce przedsiębiorstwa, cudzoziemcy W OBECNYCH UWARUNKOWANIACH I OKOLICZNOŚCIACH (...przypominających zwykły BURDEL - jak mawiał mój znajomy gajowy !!!) masowo wykupują ziemię , w tym uprawną i ...LASY !!!

DLACZEGO  OD LAT GOTOWY A NIE ROZPATRZONY PRZEZ POLSKI SEJM, WYBRANY PRZECIEŻ  PRZEZ POLSKI NARÓD...TAKŻE PRZEZ POLSKICH LEŚNIKÓW I ROLNIKÓW - LEŻY PROJEKT NOWEJ USTAWY, KTÓREJ REALIZACJA MOŻE NATYCHMIAST A CO NAJWAŻNIEJSZE SKUTECZNIE WYELIMINOWAĆ NA TERYTORIUM POLSKI NIEWŁAŚCIWY-SKORUMPOWANY OBRÓT POLSKĄ ZIEMIĄ
I TO W TAKI SPOSÓB IŻ BĘDZIE TO ODPOWIADAŁO WSZELKIM WYMOGOM UNII EUROPEJSKIEJ ????????????????!

A WIECIE DLACZEGO NIE JEST OBJĘTY SPECJALNYM MECHANIZMEM ,,POLSKIEJ TARCZY ANTY-KORUPCYJNEJ,,CAŁY PROCES ,,GOSPODAROWANIA,, GRUNTAMI np; Zasobu Własności Rolnej SKARBU PAŃSTWA...czy LASÓW PAŃSTWOWYCH, po których złodziejskie łapy wyciągnęli teraz w styczniu 2014 roku posłowie Platformy Obywatelskiej ???!

BO TO TEN RZĄD TOLERUJE ZŁODZIEI...JEST ,,UMOCZONY PO SAME PACHY,, W TAK CUCHNĄCE INTERESY, o jakich będziemy jako POLSKI NARÓD czytać w publicznych informacjach przez dekady -  ,ale tylko wówczas gdy ...POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO POWIE ODWAŻNIE ZŁODZIEJOM SKARBU PAŃSTWA ....BASTA !!!! WON !!!!!!!!!!!!!!!!!

Politycy Platformy Obywatelskiej zdradzają nas wszystkich i Ojczyznę GŁOSUJĄC JEDNOGŁOŚNIE przeciw projektom wszelkich PRO-NARODOWYCH USTAW BRONIĄCYCH INTERESÓW NASZEJ OJCZYZNY - POLSKI  takich chociażby jak ten projekt ustawy partii ,, PRAWA  I SPRAWIEDLIWOŚĆ,, w tej kwestii polskiej ziemi !!!
 

Jestem LEŚNIKIEM więc pytam retorycznie : CZY TO CO TERAZ W STYCZNIU 2014 ROKU ZROBILI TE PO-LITYCZNE BARANY Z ULICY WIEJSKIEJ W WARSZAWIE Z FINANSAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH JEST PODŁOŻEM, FUNDAMENTEM POD PLANOWANY GDZIEŚ TAM NIEBAWEM UPADEK PAŃSTWOWYCH LASÓW W NASZEJ OJCZYŹNIE BY MOGŁY JE W SYTUACJI GDY POLSKA ZNAJDZIE SIĘ JUŻ NA OWYCH  KOLANACH ...KUPIĆ ZA LICHWIARSKĄ CENĘ CUDZOZIEMCY  np:1 EURO ZA HEKTAR ??!

Nie powiodły się OKUPACYJNE PLANY zniszczenia Rzeczpospolitej przez Niemcy w tamtym tragicznym dla NASZEJ OJCZYZNY czasie II wojny światowej więc ...MOŻE TERAZ ZA POMOCĄ ,,UNII EUROPEJSKIEJ,, da się radę tej zawsze ,,zbuntowanej polskiej prowincji,, na wschodzie Europy ????1

PYTAM PUBLICZNIE : DLACZEGO JESZCZE NIE MAMY ZAPISANYCH W OBECNEJ KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ - W SPOSÓB JASNY I CZYTELNY ... O NAJWAŻNIEJSZYCH I ZAWSZE NA WIEKI  NIETYKALNYCH NARODOWYCH ŚWIĘTOŚCIACH I SKARBACH NASZEJ OJCZYZNY ????????????!

DLA PRZYKŁADU : LASÓW PAŃSTWOWYCH...OD KTÓRYCH TO KONSTYTUCJA POWINNA NAKAZYWAĆ ,, ŁAPY NA WIEKI  PRECZ ,, KAŻDEMU KTO NAZYWA SIĘ TUSK,GAWŁOWSKI,MERKEL,ROSTOWSKI, ROSENBERG,PIGAN  itp - A KAŻDY KTO NARUSZA PRAWA KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ JEST Z URZĘDU  ZDRAJCĄ INTERESÓW NARODOWYCH POLSKI I NIE PODLEGA JAKIEJKOLWIEK ,,OCHRONCE,, nawet jeśli ma np; immunitet poselski, sędziowski,prokuratorski !!!


DO WIĘZIENIA NATYCHMIAST  Z TAKIMI  ...AŻ PO ICH ZGON !!!!
A widzenia z rodziną ...TYLKO RAZ ... na ich pogrzebie !!!!

A przecież NIE TYLKO LASY PAŃSTWOWE, gdzie każdy Polak może sobie swobodnie wejść - są naszym NARODOWYM SKARBEM, tak cudownym że nawet samo finansującym swą działalność a to dzięki pracy od pokoleń wielu  POLSKICH LEŚNIKÓW !!!

Gdyby w NASZEJ POLSCE nie cackano się z takimi POlitykami działającymi jak obecnie wielu  ewidentnie na szkodę PAŃSTWA POLSKIEGO a media codziennie informowałyby iż np; ,,dziś kolejnych 87 urzędników państwowych, którzy ZDRADZILI INTERES SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO I WŁASNY NARÓD udaje się właśnie pod eskortą policji i wojska  w miejsce skąd można się wydostać tylko ...nóżkami do przodu,, - to wówczas  nie byłoby takiego złodziejstwa i korupcji jak obecnie !!!!

Moje poglądy W TEJ KWESTII są od zawsze skrajne i zapewne niezgodne już z prawem Unii Europejskiej , którą pod tym względem ...MAM TAKŻE GŁĘBOKO GDZIEŚ, BO DLA KAŻDEGO POLAKA RZECZPOSPOLITA ZAWSZE POWINNA BYĆ NIETYKALNĄ I NAJWAŻNIEJSZĄ ŚWIĘTOŚCIĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Myślę,że bardzo wielu z Was jest podobnego zdania...i to bez względu, gdzie teraz żyjecie na świecie!!!

Aby jeszcze bardziej WAM WSZYSTKIM ,,DZWONIŁO W USZACH,, po przeczytaniu tego tekstu - pozwolę sobie jeszcze coś dorzucić ze znanych mi FAKTÓW HISTORYCZNYCH, a które po ich przeczytaniu ...BARDZO PROSZĘ ABYŚCIE SAMI SOBIE ODNIEŚLI JE DO OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI I CHOĆ PRZEZ JEDNĄ MINUTĘ ZASTANOWILI SIĘ NAD TYM JAKIE SĄ DZIŚ PODOBIEŃSTWA TYCH SYTUACJI, O KTÓRYCH PONIŻEJ - Z TYMI AKTUALNYMI W DZISIEJSZEJ UNII EUROPEJSKIEJ ...nomen omen pod EKONOMICZNĄ wodzą Niemiec jak wiemy!!!

Otóż 15 maja 1940 roku wróg Polaków Heinrich Himmler osobiście opracował WYTYCZNE ,,O TRAKTOWANIU OBCOPLEMIEŃCÓW NA WSCHODZIE,,  a które to wytyczne bardzo dobitnie określały przyszłe perspektywy NARODU POLSKIEGO (...a więc NASZYCH PRADZIADKÓW,DZIADKÓW,RODZICÓW itp) - wówczas pod Niemieckim,hitlerowskim panowaniem!!!

Po 10 latach miała zostać chociażby BARDZO ZNACZNIE ZMNIEJSZONA LICZBA LUDNOŚCI  Generalnej Guberni (....ludobójstwem !!!!!!!) jaką w Polsce naziści utworzyli, a reszta Polaków  (CYTAT) ,, (...) POZOSTANIE DO DYSPOZYCJI JAKO LUD ROBOCZY,POZBAWIONY KIEROWNICTWA.

BĘDZIE DOSTARCZAŁA DLA NIEMIEC ROBOTNIKÓW SEZONOWYCH I ROBOTNIKÓW DO SPECJALNYCH ROBÓT (DROGI,KAMIENIOŁOMY,BUDOWY), BĘDZIE MIAŁA WIĘCEJ DO JEDZENIA I DO ŻYCIA NIŻ POD PANOWANIEM POLSKIM, A WOBEC BRAKU WŁASNEJ KULTURY ZOSTANIE POD SUROWYM,KONSEKWENTNYM I SPRAWIEDLIWYM KIEROWNICTWEM NARODU NIEMIECKIEGO...POWOŁANA DO PRACY PRZY JEGO NIEŚMIERTELNYCH DZIEŁACH KULTURY ORAZ BUDOWLACH.

LUDNOŚCI TEJ WYSTARCZYĆ MUSI CZTEROKLASOWA SZKOŁA, KTÓREJ CELEM WYCHOWAWCZYM BĘDZIE WPOJENIE ŚWIADOMOŚCI, IŻ ,,NAKAZEM BOSKIM JEST POSŁUSZEŃSTWO WOBEC NIEMCÓW,,

Życzę Wam trafnych porównań tego HISTORYCZNEGO FAKTU sprzed nie tak dawnego okresu czasu ...Z REALIAMI DNI OBECNYCH I POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ !!!

Mam zaś osobiste przeświadczenie czytając cytat owych WYTYCZNYCH Himmlera,że sprawia on jakby wrażenie iż wielu posłów RP a Platformy Obywatelskiej w szczególności już eksternistycznie ukończyła ową 4 letnią szkołę podstawową i wytycznymi ...,,BOSKIEGO NAKAZU POSŁUSZEŃSTWA WOBEC UNII EUROPEJSKIEJ NIEMIEC,, !!!!


BO PRZECIEŻ JAK PODAJĄ STATYSTYKI - POŁOWA CZŁONKÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ MA WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE natomiast ,,podciągają je w górę,, ...PLAGIATY INNYCH A DOSŁOWNIE JAK JUŻ WIEMY WYJĄTKOWYCH ,,CZŁONKÓW,,  !!! (sic!!!!!!!!!)


A gdzie w tym interes i dobro Rzeczpospolitej ???!Piszę jak niestety było i jest....nadal  !!!Krzysztof Kowalczyk


PS.

...OTWÓRZCIE WRESZCIE OCZY !!!!!!!!!!!!!!

,,Unia Europejska,, i jej prawa, pomimo wielu zalet i pozytywów dla Polski  ...NIE MOGĄ NIGDY STAĆ PONAD NASZYMI NARODOWYMI SKARBAMI,WARTOŚCIAMI DUCHOWYMI, WIARĄ  CZY KONSTYTUCJĄ !!!!!!!!! AMEN !

Zapraszam niebawem na mój blog www.pigipedia.blogspot.com - gdzie opiszę MOJĄ ANALIZĘ I 100 % DOWODY JAK NA KONKRETNYM PRZYKŁADZIE NA POLSKIM POMORZU ...OSZOŁOMSTWO Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I JEJ URZĘDNICY OD MINISTERSTWA ŚRODOWISKA POCZYNAJĄC - OKŁAMALI TUTEJSZE SPOŁECZEŃSTWO OBIECANKAMI, SPRZEDAJĄC PRZEPIĘKNĄ ZIEMIĘ Z LASEM CUDZOZIEMCOM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Najświeższe dane, skany dokumentów, ZEZWOLEŃ NA ZŁODZIEJSTWO made in Platforma Obywatelska !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piszę jak jest...

Hulaj dusza piekła nie ma ...???!  

  

wtorek, 28 stycznia 2014

NOWA ,,RĘBNIA GDAŃSKA,, VI d ???!Sławno,dnia 28 stycznia 2013 roku
PAN ZBIGNIEW KACZMARCZYK
DYREKTOR RDLP GDAŃSK
UL.ROGACZEWSKIEGO Nr 9/19
80 - 804 GDAŃSK


Szanowny Panie Dyrektorze !W dniu wczorajszym tj; 27 stycznia 2014 roku otrzymałem w odpowiedzi z Nadleśnictwa Elbląg na swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami)
- PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ !

Kontrolę powyższą przeprowadzono w Nadleśnictwie Elbląg dnia 09 lipca 2013 roku w zakresie : NARUSZENIA PRZEZ LEŚNIKÓW RDLP GDAŃSK - PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY, DOTYCZĄCYCH OCHRONY STREFOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO W LEŚNICTWIE ZALESIE !!!!!!!!!!

Jak widzę w treści kopii owego protokołu kontroli doraźnej jaki otrzymałem od Pana nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg - została ona dokonana przez NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY EKOSYSTEMÓW RDLP GDAŃSK, oraz SPECJALISTĘ SŁUŻBY LEŚNEJ WYDZIAŁU KONTROLI ,AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  I OCHRONY MIENIA RDLP GDAŃSK !!!

Kontroli powyższe osoby dokonały na podstawie UPOWAŻNIENIA nr DK-0943-4/13 z dnia 08 lipca 2013 roku .


Jak mi wiadomo, zgodnie z paragrafem 41 ust.1, pkt 3 ZARZĄDZENIA Nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 września 2012 roku W SPRAWIE KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ I TRYBU POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - DO USTALEŃ ZAWARTYCH W TYM PROTOKOLE Z DNIA 09 LIPCA 2013 ROKU , PRZYSŁUGIWAŁO KIEROWNIKOWI KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI ( NADLEŚNICZEMU NADLEŚNICTWA ELBLĄG) PRAWO ZŁOŻENIA ZASTRZEŻEŃ, LUB NAWET ODMOWY JEGO PODPISANIA Z PODANIEM PRZYCZYN OCZYWIŚCIE zgodnych z paragrafem 42 ust.1 pkt 2 tego Zarządzenia DGLP !

Zauważyłem,że Pan Nadleśniczy Mariusz Potoczny podpisał ów protokół BEZ ZASTRZEŻEŃ, w którym zespół kontrolny w sposób obiektywny ,,wypunktował,, rażące naruszenie przepisów i nie dopełnienie obowiązków służbowych przez kilku pracowników Nadleśnictwa Elbląg, a w tym  między innymi p.o. Inżyniera Nadzoru Michała Szramkę - syna obecnego zastępcy dyrektora Generalnego Lasów Państwowych !!!


Jako LEŚNIK, którego nielegalnie Lasy Państwowe pozbawiły  pracy ( potwierdzają to prawomocne wyroki Sądów Rejonowego i Okręgowego Pracy !!!) MAM  POWAŻNĄ MOIM ZDANIEM UWAGĘ I ZASTRZEŻENIE CO DO ,,PROFESJONALIZMU,, OSÓB DOKONUJĄCYCH KONTROLI, a przypomnę iż jest to jak widzę NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY I EKOSYSTEMÓW, ORAZ NAWET SPECJALISTA SŁUŻBY LEŚNEJ WYDZIAŁU KONTROLI , AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY MIENIA RDLP GDAŃSK...za którą to Pan dyrektor odpowiada !!!


Na stronie pierwszej tego protokołu z kontroli widnieje taki zapis :

(CYTAT) ;

W trakcie kontroli ustalono:

Akta kontroli str.5-6

Na podstawie Protokołu oględzin przeprowadzonego w dniu  9 lipca 2013 roku kontrolujący w oddz.407 n Leśnictwa Zalesie wchodzącym w skład strefy okresowej ochrony orlika krzykliwego utworzonej na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr Śr III.6631-0043-935/07 z dnia 16 listopada 2007 roku - stwierdził iż, na powierzchni 1,65 ha wykonano rębnię VI d wycinając trzy gniazda o łącznej powierzchni 0,60 ha i pozyskując 239,99 m3 drewna ,,  ( KONIEC CYTATU !!!!!!)

Szanowny Panie Dyrektorze RDLP GDAŃSK !

BARDZO MNIE INTERESUJE TEN ZAPIS Z POWYŻSZEJ A ZACYTOWANEJ TREŚCI TEGO PROTOKOŁU tj; że KONTROLUJĄCY STWIERDZIŁ iż ; ,, (...) wykonano rębnię VI d wycinając trzy gniazda,, !!!!!


Z tego co pamiętam  SZCZEGÓŁOWE OPISY FORM I RODZAJÓW RĘBNI podają następujące dane o rębniach jakimi POLSCY LEŚNICY się posługują w naszych CUDOWNYCH POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH :

1/ RĘBNIA ZUPEŁNA  - I a; I b; I c ;

2/ RĘBNIA CZĘŚCIOWA - II a ; II b ; II c ; II d ;

3/ RĘBNIA GNIAZDOWA -  III a ; III b ;

4/ RĘBNIA STOPNIOWA -  IV a ; IV b ; IV c; IV d ;

5/ RĘBNIA PRZERĘBOWA -  V jednostkowa ; V grupowa ;


Szanowny Panie Dyrektorze RDLP GDAŃSK ...CZY RĘBNIA VI d - ... ISTNIEJE W PAŃSKIEJ REGIONALNEJ DYREKCJI ??? !!!!!!!!!!!!!


W związku z powyższym zapisem w protokole z kontroli doraźnej  składam do Pana WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ na podstawie art.2 ust.1 Ustawy z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) o dostępie do tego typu informacji - i udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania :

 1/ PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWY OPIS NA CZYM POLEGA ,,RĘBNIA VI d,,  którą zdaniem w/w osób kontrolujących - wycięto trzy gniazda o łącznej powierzchni 0,60 ha i pozyskano 239,99 m3 drewna w oddz.407 n Leśnictwa Zalesie Nadleśnictwa Elbląg...na dodatek W STREFIE OCHRONY OKRESOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO ???!!!

2/ JAKĄ POSIADA W PROFESJONALNYM LEŚNYM OKREŚLENIU NAZWA TEJ RĘBNI VI d ... ( ,,RĘBNIA GDAŃSKA,,) ??!

3/ W SKŁAD KTÓREJ Z PODANYCH POWYŻEJ RĘBNI WCHODZI OWA ,,RĘBNIA GDAŃSKA,, VI d... zupełnej, częściowej,gniazdowej,stopniowej czy też przerębowej ?????????????!

4/ Jak przewiduje ,,wykorzystanie lat nasiennych,, ta rębnia VI d ...???!

5/ Jaki jest przy  zastosowaniu owej rębni VI d OKRES ODNOWIENIA ...??!

6/  JAKIE SĄ GŁÓWNE I NAJWAŻNIEJSZE ZASADY STOSOWANIA W LASACH PAŃSTWOWYCH tej podanej przez Pana podwładnych a kontrolujących w dniu 09 lipca 2013 roku  Nadleśnictwo Elbląg ...RĘBNI VI d ?????!

7/ JAKIE SĄ ,,ZALETY,, tej rębni VI d ....??!

8/ JAKI JEST SCHEMAT RĘBNI VI d W ZASADACH HODOWLI LASU ??!

9/ Czy protokół z tej kontroli doraźnej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Elbląg ...podlegał przez kogokolwiek z Lasów Państwowych  DO DNIA DZISIEJSZEGO tj; 28 stycznia 2014 roku jakimkolwiek zastrzeżeniom co do zapisów w nim zawartych - jak DLA PRZYKŁADU dotyczących owej rębni VI d ???!

Jeśli tak - to proszę o informację PRZEZ KOGO I CZEGO DOTYCZYŁY TE ZASTRZEŻENIA !

10/ Czy to Pan Dyrektor RDLP Gdańsk - wydał osobom kontrolującym UPOWAŻNIENIE nr DK -0943-4/13 z dnia 08 lipca 2013 roku ??!

11/ JAK NA PODSTAWIE OWEJ RĘBNI VI d OCENIA PAN DYREKTOR RDLP GDAŃSK  PROFESJONALIZM OSÓB KONTROLUJĄCYCH
 NA PANA ZLECENIE - Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg Pana Mariusza Potoczny ??!

12/ Uprzejmie proszę Pana Dyrektora RDLP Gdańsk o przesłanie mi kopii LISTY OBECNOŚCI wszystkich podległych Panu pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku - W TRAKCIE WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z OPISAMI FORM I RODZAJÓW RĘBNI STOSOWANYCH W PRAKTYCE PRZEZ LEŚNIKÓW  W PGL ,,LASY PAŃSTWOWE,, - OD CHWILI GDY JEST PAN DYREKTOREM TEJ RDLP GDAŃSK ;

13/ Ile takich szkoleń Pan Dyrektor zorganizował, w jakim okresie czasu i gdzie ??!Bardzo dziękuję za wnikliwe odpowiedzi na powyższe pytania !!!


Darz Bór !


Krzysztof Kowalczykponiedziałek, 27 stycznia 2014

LASY PAŃSTWOWE...SZRAMKA - ORLIK KRZYKLIWY ???!Sławno,dnia 27 stycznia 2013 roku
PAN MARIUSZ POTOCZNY
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
UL. MARYMONCKA Nr 5Szanowny Panie Nadleśniczy!


BARDZO UPRZEJMIE PANU DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z MOIM WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z NADLEŚNICTWA ELBLĄG, którym Pan osobiście kieruje - a które to otrzymałem dnia 30 grudnia 2013 roku ( pismo nadleśnictwa BEZ SYGNATURY ZNAKU SPRAWY !) ,oraz kolejne w dniu dzisiejszym już ze znakiem sprawy tj : NPK-018-1/2014 z dnia 08 stycznia 2014 roku - ale jak widzę nadane pocztą w Elblągu ....dopiero 21 stycznia b.r. !!!

Moje podziękowanie jakie niniejszym kieruję do Pana jako zwykły LEŚNIK jest uczciwe i szczere - a wiadomości które otrzymałem dzięki uprzejmości, a co najważniejsze PRZESTRZEGANIU OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA PRZEZ NADLEŚNICTWO ELBLĄG /RDLP Gdańsk/ bardzo pomogły mi w odpowiedzi na kilka pytań ...nie ukrywam,że bardzo trudnych dla POLSKIEGO LEŚNIKA KOCHAJĄCEGO NATURALNE ŚRODOWISKO !

Sprawa dotyczyła bowiem ...NARUSZENIA PRZEZ LEŚNIKÓW NADLEŚNICTWA ELBLĄG PRAWA, A KONKRETNIE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY DOTYCZĄCYCH  OCHRONY STREFOWEJ GATUNKÓW  PTAKÓW!

Moim ,,problemem,, jak się okazało stał się FAKT,że wśród tych leśników którzy RAŻĄCO JAK WIDAĆ NARUSZYLI PRAWO jest syn obecnego zastępcy dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Jana Szramka - Michał, pracujący w  Nadleśnictwie Elbląg jako wówczas p.o. inżynier nadzoru...


Dla Pańskiej wiedzy pragnę przekazać,że zanim trafiłem z tymi pytaniami do Nadleśnictwa Elbląg - prosiłem o odpowiedź NA TE SAME PYTANIA Dyrekcję Generalną LP w Warszawie, która odesłała mnie do RDLP Gdańsk ...a ta jednostka z kolei do Nadleśnictwa Elbląg !!!!

Moje pytania z dnia min;22 lipca 2013 roku  brzmiały następująco :

pytanie nr 19/

CZY PRAWDĄ JEST ,że w Nadleśnictwie Elbląg (RDLP Gdańsk) dokonano niedawno nielegalnej wycinki drzew W BEZPOŚREDNIEJ STREFIE OCHRONNEJ ORLIKA ... W OKRESIE OBJĘTYM ZAKAZEM, a jeśli tak to JAKĄ ILOŚĆ DRZEW I METRÓW SZEŚCIENNYCH TAM WYCIĘTO ??!

pytanie nr 20/
CZY PRAWDĄ JEST, że wyrąb ten został ZAAKCEPTOWANY pomimo naruszenia prawa przez NIEDAWNO ZATRUDNIONEGO w tym nadleśnictwie ,,W TRYBIE PRZYSPIESZONYM,, p.o. inż. nadzoru Michała Szramkę, którego ojciec jest z-cą dyr.gen.LP d/s gospodarki leśnej??!


Szanowny Panie nadleśniczy !

Tego typu pytania ...a jest ich łącznie KILKADZIESIĄT doprowadziły natychmiast  jak tego osobiście doświadczyłem DO WŚCIEKŁOŚCI z-cę dyr.generalnego LP DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ Pana Jana Szramkę, który ...USIŁOWAŁ MNIE PRZESTRASZYĆ PISEMNYM WEZWANIEM JAKIE ODEBRAŁEM 30 LIPCA 2013 ROKU, A WZYWAJĄCYM MNIE DO NATYCHMIASTOWEGO  USUNIĘCIA WSZYSTKICH PYTAŃ ZAWARTYCH W POSTACH NA MOIM BLOGU www.pigipedia.blog.com (PO)Lesie lasy dla ludzi jaki prowadzę od 2008 roku - od kiedy to jak wszyscy wiemy POLITYCZNE  MIERNOTY Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I ZWYKLI ZWIĄZKOWI KARIEROWICZE ZAWŁADNĘLI LASAMI PAŃSTWOWYMI.

Zapraszam Pana nadleśniczego do poczytania moich ponad 500 tekstów na tym blogu, oraz już prawie kolejnych 200 na nowym blogu tj; www.pigipedia.blogspot.com - gdzie niniejszym znajdzie się również i ten tekst mojej korespondencji do Pana !

Pan dyr.Jan Szramka USIŁOWAŁ MNIE WÓWCZAS TYM SAMYM ZASTRASZYĆ , bo tak to odczytałem (!!!) - a tekst owego wezwania do mnie z lipca 2013 roku przysłał mi ,,nasłany na mnie,, były prokurator wojewódzki w Gdańsku z czasów PRL, a dziś mecenas kancelarii prawnej !

NIE UCZYNIŁEM OCZYWIŚCIE NIC ABY ,,ZADOWOLIĆ,, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ROZZŁOSZCZONEGO NA MNIE PANA JANA SZRAMKĘ, PONIEWAŻ MOIM SUBIEKTYWNYM ZDANIEM SZCZEGÓLNIE TAKI CZŁOWIEK JAK ON WRESZCIE POWINIEN Z WIĘKSZĄ POKORĄ PRZYJMOWAĆ JAK SIĘ DZIŚ OKAZUJE SŁUSZNĄ I TRAFNĄ KRYTYKĘ, ORAZ ...NAUCZYĆ SIĘ SZANOWAĆ LEŚNIKA JAKIM JESTEM OD WIELU LAT, A KTÓREGO NIELEGALNIE ZWOLNIŁ Z PRACY, CO POTWIERDZAJĄ JUŻ PRAWOMOCNE WYROKI SĄDU PRACY W KOSZALINIE - TAKŻE LEŚNIK, KANDYDAT NA pOSŁA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!

Pan Szramka w swej złości tym samym zapomniał o przestrzeganiu prawa W WOLNEJ POLSCE i mam nadzieję że już wie iż  rażąco naruszył art.54 Konstytucji RP mówiący o tym,iż KAŻDEMU W POLSCE ZAPEWNIA SIĘ WOLNOŚĆ WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW ORAZ POZYSKIWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI , natomiast CENZURA PREWENCYJNA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, A TAKIM JEST CHOCIAŻBY INTERNET - JEST DZIŚ ZAKAZANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pomału kierowany swą determinacją, uporem i konsekwencją - otrzymuję odpowiedzi z różnych jednostek Lasów Państwowych NA PYTANIA NIE BĘDĄCE WYŁĄCZNIE MOIM WYMYSŁEM, ALE POWAŻNYMI UWAGAMI I ZASTRZEŻENIAMI ,,LEŚNEJ BRACI,, Z TERENU RDLP GDAŃSK, KTÓRZY OBAWIAJĄC SIĘ OFICJALNIE O TO PYTAĆ ...POPROSILI MNIE, ABYM UZYSKAŁ ODPOWIEDZI NA BARDZO JAK WIDZĘ  TRUDNE I PRZYKRE ZARAZEM DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH PYTANIA !!!

Dotyczą one min osób na stanowiskach kierowniczych LP i ,,układów,, z tym związanych...nepotyzmu czy dyskryminacji w zatrudnieniu !!!

Mam tego pełną świadomość,że jestem w PGL LP osobą nie mającą  ŻADNYCH OBIEKCJI I ZAHAMOWAŃ PRZED NIKIM aby tego typu trudne i ciekawe zarazem jak widać pytania zadać KAŻDEMU LEŚNIKOWI, dla którego jakoby ,,dobro,, Lasów Państwowych i naturalnego środowiska jest najważniejsze...

NIESTETY TAK DZIŚ NIE JEST A NIEKTÓRE WYPOWIEDZI MEDIALNE CHOCIAŻBY TAKIEJ OSOBY JAK PAN JAN SZRAMKA OBECNY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ - CZASAMI ZBYT MOCNO MIJAJĄ SIĘ Z PRAWDĄ JEŚLI CHODZI NA PRZYKŁAD O ,,PROFESJONALIZM,, POLSKICH LEŚNIKÓW ... JAKOBY W KAŻDYM CALU A SZCZEGÓLNIE TYM ZWIĄZANYM Z OCHRONĄ NATURALNEGO ŚRODOWISKA!!!!!!!

To są moim zdaniem niepotrzebne medialne kłamstwa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Otrzymałem oprócz Nadleśnictwa Elbląg - odpowiedzi na szereg pytań już z takich znanych Panu jednostek jak : RDLP Gdańsk, Nadleśnictwa Kolbudy,Wejherowo,Gdańsk czy Kartuzy, a które to sukcesywnie publikuję wraz z moimi komentarzami na www.pigipedia.blogspot.com także po to, by ci leśnicy KTÓRZY MNIE POPROSILI O ZADANIE TYCH TRUDNYCH PYTAŃ mieli sposobność dowiedzenia się ...JAKA JEST PRAWDA W LASACH PAŃSTWOWYCH TEJ RDLP GDAŃSK, a nie jakieś tam złośliwe plotki,czy zwykłe pomówienia !!!

NIE UKRYWAM,ŻE UBOLEWAM NAD MOIM ZDANIEM CELOWYM I ZŁOŚLIWYM NIE UDZIELANIU MI ODPOWIEDZI NA BARDZO NIEWYGODNE PYTANIA Z RÓŻNYCH MIEJSC ...ale i tak pomimo tych przeciwności staram się nadal rozwiązać kilka ,,leśnych zagadek,, z Pomorza Gdańskiego !

Szanowny Panie nadleśniczy !

Pana DWIE ODPOWIEDZI do mnie jakie odebrałem 30 grudnia 2013 roku, oraz dziś 27 stycznia 2014 roku ...NIESTETY W 100% POTWIERDZAJĄ POGŁOSKI, DOTYCHCZASOWE PLOTKI CZY WRĘCZ IMIENNE ,,POMÓWIENIA,, I ŚWIADCZĄ O  RAŻĄCYM NARUSZENIU PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY  - PRZEZ PANA PODWŁADNYCH LEŚNIKÓW W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG !

Jest mi niezmiernie przykro i wstyd jako leśnikowi,że ,,Brać Leśna,, Waszego nadleśnictwa Elbląg, a wśród nich ów zbyt młody i mało doświadczony MOIM ZDANIEM inż. nadzoru (p.o) Michał Szramka a syn z-cy dyr.Generalnego LP -  ,,ZAPOMNIAŁA,, PRZESTRZEGAĆ PRAWA OCHRONY STREFOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO I WYCIĘŁA TYM RZADKIM PTAKOM ICH LEŚNĄ STREFĘ OCHRONNĄ !!!!!!

Potwierdza to w 100% i BEZ ŻADNEJ DYSKUSJI protokół z kontroli doraźnej O JAKI WŁAŚNIE PANA NADLEŚNICZEGO WCZEŚNIEJ PROSIŁEM , a który otrzymałem w dniu dzisiejszym  27 stycznia 214 roku - za co bardzo Panu dziękuję !!!!


I CÓŻ TO SIĘ OKAZUJE czytając ów 4 stronicowy protokół z tej kontroli przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2013 roku ??!

1/ Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr Śr III 6631-0043-935/07 z dnia 16 listopada 2007 roku UTWORZONO STREFĘ OKRESOWEJ OCHRONY ORLIKA KRZYKLIWEGO w oddz. 407 n leśnictwa Zalesie Nadleśnictwa Elbląg !

2/ LEŚNICZY  - WYCIĄŁ  NA POWIERZCHNI 1,65 HEKTARA W TEJ STREFIE OCHRONNEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO  ...TRZY ,,GNIAZDA,, W RAMACH RĘBNI VId O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,60 HEKTARA,POZYSKUJĄC STAMTĄD 239,99 METRÓW SZEŚCIENNYCH DREWNA !

3/ KONTROLUJĄCY ZWRÓCILI UWAGĘ NA TO,ŻE W TYM LEŚNICTWIE ZALESIE BRAK BYŁO W 2013 ROKU JAKICHKOLWIEK PISM DOTYCZĄCYCH REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ LEŚNICZEGO ...NA OBSZARACH OBJĘTYCH OCHRONĄ !!!

4/ W STREFIE OCHRONY OKRESOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO LEŚNICZY TEGO LEŚNICTWA NAJNORMALNIEJ DOKONYWAŁ NA PODSTAWIE R.O.D. PRZYCHODU POZYSKIWANEGO TAM DREWNA W DNIACH...10 CZERWCA 2013 ROKU ( 58,94 m3) ; 18 CZERWCA 2013 ROKU ( 72,84 m3(); oraz 25 CZERWCA 2013 ROKU ( kolejne 108,21m3)  !!!

5/ (cytat z protokołu tej kontroli!) ,, W protokole ustnych wyjaśnień  Leśniczy Leśnictwa Zalesie stwierdził,że ,,ZLECAJĄC WYKONANIE PLANOWANYCH CIĘĆ RĘBNYCH W ODDZ. 407 n ZAPOMNIAŁEM,ŻE TO WYDZIELENIE WCHODZI W STREFĘ OKRESOWEJ OCHRONY GNIAZDA ORLIKA KRZYKLIWEGO,,..... !!!!!!!!!!!!!!!!

6/ W protokole ustnych wyjaśnień PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI INŻYNIERA NADZORU  (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) kontrolujący zapisali :

(cytat) ,,PRZYZNAJĘ,ŻE PODPISAŁEM ZLECENIE NA WYKONANIE CIĘĆ RĘBNYCH PO WYKONAWCZO. (...)

LEŚNICZY PODŁOŻYŁ MI TO ZLECENIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PŁACOWĄ !

PODPISUJĄC TO ZLECENIE NIE WIEDZIAŁEM,ŻE ZLECANE SĄ W NIM PRACE Z POZYSKANIA DREWNA W STREFIE OKRESOWEJ OCHRONY ORLIKA KRZYKLIWEGO ,, ( akta kontroli str.11-12 ),,

...ciekaw jestem JAK SIĘ TERAZ CZUJE Pan Jan Szramka ( 100% czytelnik mojego bloga www.pigipedia.blogspot.com), a z-ca dyrektora generalnego LP DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ czytając te wypowiedzi i tłumaczenia JEGO SYNA Michała w protokole z tej kontroli , JAK UWAŻA BRAĆ LEŚNA RDLP GDAŃSK.... ZBYT SZYBKO JAK NA JEGO WIEK I ,,DOŚWIADCZENIE,, ZAWODOWE  p.o. inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Elbląg a JAK WIDAĆ również odpowiedzialnego za tą wycinkę ??????????????????????????!

NIESTETY ZROZUMIAŁA JAK NAJBARDZIEJ MIŁOŚĆ OJCOWSKA NIE TYLKO W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH - NIE ZAWSZE IDZIE W PARZE ZE ZDOLNOŚCIAMI ZAWODOWYMI POTOMKA... A MAGIA NAZWISKA NIESTETY CUDÓW W PRAKTYCE ZAWODU LEŚNIKA OD RAZU NIE UCZYNI !!!

Jest to oczywiście jedynie moja subiektywna ocena, z którą każdy ma prawo się nie zgodzić ... !!!


7/ A oto co kontrolujący zanotowali ponadto :
 Stwierdzili,że w rozdziale I ust.8 pkt 1 KARTY STANOWISKA PRACY jest jasno określone,że (cyt) ,,Inżynier Nadzoru odpowiada przede wszystkim ZA KONTROLĘ MERYTORYCZNĄ I OPINIOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ LEŚNICTWA W ZAKRESIE POZYSKANIA I SPRZEDAŻY DREWNA.

Dział I Ust.8 pkt 2 , podpunkt e ) OKREŚLA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA NADZORU W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW MIĘDZY INNYMI ZLECEŃ DLA ZUL . ,,

Nic dodać...nic ująć Panie nadleśniczy !!!

8/ Najbardziej żałosne są te słowa Inżyniera Nadzoru w owym protokole z tej kontroli: (cyt),, nie podjąłem żadnych działań w zakresie wyegzekwowania pełnej i właściwej realizacji  zadań w obszarze ochrony strefowej w Leśnictwie Zalesie, ponieważ NIE BYŁEM INFORMOWANY,ŻE MAJĄ TAM MIEJSCE JAKIEKOLWIEK PRACE,, (akta kontroli strona 13-14)

A gdzie własna inicjatywa zawodowa w ramach obowiązków służbowych ?????!

9/  KOLEJNY PRACOWNIK Nadleśnictwa Elbląg - tym razem z działu gospodarki leśnej tłumaczył (CYTAT) ,, w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień poinformował,że przy sporządzaniu wniosku do RDOŚ w sprawie planowanych cięć w strefie ochrony okresowej gniazda orlika krzykliwego w roku 2013 w oddz.407 n , NIE WERYFIKOWAŁ LOKALIZACJI SZACUNKÓW BRAKARSKICH ZŁOŻONYCH PRZEZ LEŚNICZEGO leśnictwa Zalesie w styczniu 2012 roku Z DECYZJĄ POWOŁUJĄCĄ STREFĘ , akta kontroli str.15-16 ,,

Kontrolujący PROFESJONALNIE ,,wypunktowali,, także i to stanowisko pracy które jak zapisano w tym protokole pod kątem OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH wynikających w rozdziału II w zakresie ochrony przyrody ust.24 karty tego stanowiska pracy  (cyt) ,, PRZYGOTOWUJE WNIOSKI DO DYREKTORA RDOŚ,SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PLANOWANYCH ZABIEGÓW W REZERWATACH, STREFACH OCHRONNYCH GNIAZD PTAKÓW CHRONIONYCH,UZNAWANIA POMNIKÓW PRZYRODY,,

Bez komentarza...prawda Panie nadleśniczy ??!

10/ Zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Elbląg RÓWNIEŻ WINNY TEJ SKANDALICZNEJ HISTORII WYCINKI LASU W STREFIE OCHRONNEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO - tłumaczył to faktem,że LEŚNICZY NIE WPISAŁ W LOKALIZACJI SZACUNKÓW BRAKARSKICH NA ROK 2013 W STOSOWNEJ RUBRYCE INFORMACJI,ŻE POZYCJA TA PLANOWANA JAK WIDAĆ DO REALIZACJI - ZNAJDUJE SIĘ W STREFIE OCHRONY ORLIKA KRZYKLIWEGO !

PONADTO TEN SAM LEŚNICZY ...NIE ZWRÓCIŁ NA TO UWAGI NAWET PODCZAS ZLECANIA PRAC NA POZYCJI W LESIE  !!!!!

11/ A oto jak PROFESJONALNIE kontrolujący w dniu 09 lipca 2013 roku ,,wypunktowali,, również i Pana z-cę nadleśniczego co do jego odpowiedzialności :

(CYTAT),, Karta stanowiska pracy Zastępcy Nadleśniczego (...) w części II ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW ust.23 stanowi,że ; PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO JEST SPRAWOWANIE MERYTORYCZNEGO NADZORU NAD PRACĄ
DZIAŁU GOSPODARKI LEŚNEJ, W TYM INŻYNIERÓW NADZORU I LEŚNICZYCH.

W części IV w/w  karty ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ust.10 stanowi,że ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE I OCHRONĘ WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I MATERIALNYCH EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG,,

Bez komentarza....


Całość tego protokołu podpisał Pan nadleśniczy osobiście a powyższa kontrola została odnotowana w książce ewidencji kontroli Nadleśnictwa Elbląg pod nr 5/2013 !!! 

Szanowny Panie nadleśniczy !

W PIERWSZYM PIŚMIE JAKIE OD PAŃSTWA OTRZYMAŁEM 30 GRUDNIA 2013 ROKU,PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MI INFORMACJI PUBLICZNEJ -  odmówił mi Pan udostępnienia tego dokumentu (protokołu) kontroli tłumacząc to,że (cytat)

,, protokół z kontroli przeprowadzonej przez RDLP w Gdańsku NIE JEST DOKUMENTEM URZĘDOWYM w rozumieniu art.6 ust.1 pkt 4 lit a
Ustawy o dostępie do informacji publicznej - NIE STANOWI ON INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO POSTAĆ DOKUMENTU ,, !!!


MAM WIELKĄ SATYSFAKCJĘ Z FAKTU,ŻE ZALEDWIE JEDNA BARDZO SYMPATYCZNA I MIŁA ROZMOWA TELEFONICZNA JAKĄ Z PANEM NADLEŚNICZYM OSOBIŚCIE  PRZEPROWADZIŁ TAKI ZWYKŁY,SZARY LEŚNIK ...SKUTKOWAŁA JEDNAK POKORĄ Z PANA STRONY I UZMYSŁOWIENIEM SOBIE FAKTU,IŻ BYŁ PAN WÓWCZAS PISZĄC MI TE SŁOWA W BŁĘDZIE I NARUSZAŁ PRAWO !!!

Na zakończenie pragnę przyznać,że BARDZO SZANUJĘ  Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg osobiście  za to,że Pana skromność i ODWAGA, a zarazem tym samym UCZCIWE PRZYZNANIE SIĘ DO POPEŁNIONEGO BŁĘDU ... tak szybko i skutecznie naprawiła powyższą sytuację, natomiast ja jako LEŚNIK-PRAKTYK mając już w ręku ów protokół z tej kontroli - NIE JESTEM ZDZIWIONY CZYTAJĄC JEGO SMUTNĄ TREŚĆ,  CZY TEŻ ZASKOCZONY TYM, IŻ NIE CHCIAŁ PAN ABY KTOKOLWIEK ZAPOZNAŁ SIĘ Z TYM FAKTEM CZEMU TO SĄ WINNI LEŚNICY W PANA NADLEŚNICTWIE !!!

Jesteśmy TYLKO LUDŹMI I MAMY PRAWO DO BŁĘDÓW W ŻYCIU CZY TEŻ PRACY ZAWODOWEJ - ale jest ogromną sztuką w dzisiejszych Lasach Państwowych w NASZEJ OJCZYŹNIE ...tak szybko jak to Pan Nadleśniczy uczynił  PRZYZNAĆ SIĘ DO POPEŁNIENIA BŁĘDU ,A CO JEST W TYM WSZYSTKIM NAJWAŻNIEJSZE - SKUTECZNIE I NATYCHMIAST GO NAPRAWIĆ !!!!!

I tego właśnie BARDZO PANU NADLEŚNICZEMU GRATULUJĘ, gdyż dla mnie jest Pan ...BARDZO CENNYM JAKO LEŚNIK A JEDNOCZEŚNIE PRAWIE JUŻ NIE SPOTYKANYM W LASACH PAŃSTWOWYCH  WYJĄTKIEM !!!


Dziękując za odpowiedzi - SZCZERZE ŻYCZĘ PANU I LEŚNIKOM NADLEŚNICTWA ELBLĄG ,,DARZ BÓR,, !!!!

Pamiętając przy tym pewne mądre powiedzenie,że BŁĘDÓW NIE POPEŁNIA TYLKO TEN, KTÓRY ... NIGDY NIC NIE ROBI !!!


Krzysztof Kowalczyk
  
PS.

Żałuje tylko jednego,że kontrolujący nie zadbali o to aby pokusić się o taki detal i sprawdzić JAKI SKUTEK NA OWĄ STREFĘ OCHRONNĄ GNIAZDOWANIA ORLIKA KRZYKLIWEGO I TYCH PIĘKNYCH PTAKÓW - miała ta wycinka drewna przez leśników ??!

JAK PRZEŻYŁY TO TE PTAKI I EWENTUALNIE ICH MŁODE W TYM CZASIE WYCINKI DRZEW ??!

Nie ma o tym ANI SŁOWEM  w protokole z kontroli i kuriozalnym byłby przy tym fakt,gdyby to Pan nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg doszedł w tej sytuacji do wniosku OPARTEGO NA WNIKLIWEJ OBSERWACJI GNIAZDA TEGO PIĘKNEGO PTAKA w oddz.407 n Leśnictwa Zalesie,że
...nie gniazduje on już tam od 3-4 lat !!!!

ZNAJĄC POLSKIE REALIA I ,,PORZĄDEK,,...jest to dla mnie dość prawdopodobne i nie wykluczone !!!

Bardzo proszę nie odpisywać mi już na niniejszą korespondencję...OSZCZĘDZAJMY PAPIER I LASY !!!!!!!!!!!!!

Serdecznie POZDRAWIAM !!! KK.niedziela, 26 stycznia 2014

TYLKO 90 LAT POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH ???!...TYLKO 90 LAT POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH  ??! ...KTO WMAWIA NAM TAKIE BZDURY ??!


27 stycznia 2014 roku


ROK 2014 jest jakoby rokiem, w którym PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,, MAJĄ , CZY TEŻ BĘDĄ OBCHODZIŁY ,,JUBILEUSZ,, 90 - LECIA SWEGO ISTNIENIA !

Pozwolę sobie jako LEŚNIK, który oddał JAK NA RAZIE  25 lat swojego życia w SŁUŻBIE tym samym LASOM PAŃSTWOWYM W RZECZPOSPOLITEJ -  na odmienną ocenę i nie zgodzenie się z tym,że jest to jedynie,czy też zaledwie 90 lat istnienia polskich lasów państwowych !!!

SKORO JESTEŚMY POLAKAMI...PATRIOTAMI... TO MUSIMY WIEDZIEĆ O TYM,ŻE JUŻ SAMA LOGIKA MYŚLENIA POWINNA PODPOWIADAĆ NAWET NAJWIĘKSZYM SNOBOM ZADUFANYM W SIEBIE I TYCH PARTYJNYCH OSZOŁOMÓW W OBECNYM RZĄDZIE - ŻE GENERALNIE MOŻNA Z ŁATWOŚCIĄ, A WRĘCZ ZWYKŁĄ PROSTOTĄ MYŚLENIA UZNAĆ I DOJŚĆ DO 100% PEWNOŚCI, IŻ ,,LASY PAŃSTWOWE,, W NASZEJ OJCZYŹNIE LICZĄ SOBIE TYLE SAMO LAT - ILE LICZY SOBIE PAŃSTWO POLSKIE !!!!!!!!!!!!!!!!!

A ile liczy sobie lat ...PAŃSTWO POLSKIE - chociaż wiecie  ????!

Na to - odpowiedzcie sobie sami ...patrząc  w odbicie swej twarzy, POLSKIEGO  PATRIOTY  przed lustrem...

A PRZECIEŻ OBECNIE TAK UROCZYŚCIE OBCHODZIMY KAŻDEGO ROKU DZIEŃ 11 LISTOPADA  ...I TO TEŻ DOPIERO  PONOWNIE OD CZASU UPADKU KOMUNIZMU W POLSCE, KTÓRY ZABRANIAŁ WTEDY CZCIĆ TEN  DZIEŃ - JAKO  ,,ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI,, związane również   ZALEDWIE  z rokiem 1918 !!!

CZY NIE BRAKUJE NAM POLAKOM ABY TYCH LAT W LICZENIU  NASZEJ POLSKOŚCI...PAŃSTWOWOŚCI...czy też chociażby  DLACZEGO MAMY OBCHODZIĆ W ROKU 2014 TYLKO 90 -LECIE POLSKICH ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, - SKORO POLSKA I TE ZAWSZE JEJ CUDOWNIE PIĘKNE LASY ISTNIAŁY SETKI,SETKI LAT WCZEŚNIEJ, A CO NAJWAŻNIEJSZE POMIMO GRABIENIA ICH PRZEZ NAJEŹDŹCÓW I ZABORCÓW - BYŁY RÓWNIEŻ TAK SKUTECZNIE, ORAZ PROFESJONALNIE ZARZĄDZANE W TEJ SAMEJ POLSCE, ŻE PRZETRWAŁY DO DZISIEJSZYCH CZASÓW ...????!

Jak już wcześniej napisałem - POLSKIE LASY PAŃSTWOWE SĄ W BARDZO PROSTEJ LINII SPADKOBIERCĄ LASÓW ZARZĄDZANYCH NIEGDYŚ PRZEZ POLSKICH KRÓLÓW, KSIĄŻĘTA KTÓRZY POSIADALI PROFESJONALNĄ NA OWE CZASY ,,SŁUŻBĘ LEŚNĄ,, ...a nomen omen nazwa ,,SŁUŻBA LEŚNA,, widnieje dziś na mundurach polskich leśników ...POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!

To wcale nie jest żaden przypadek, więc ...90 -lecie PGL LP to według mnie - BZDURA I KŁAMSTWO , oraz wymysł, ale KOGO ???!

ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ ,,KTO,, I PO CO WPADŁ PIERWSZY NA TAKI POMYSŁ, ABY OBCHODZIĆ OD ZALEDWIE 1924 ROKU ...JUBILEUSZE ISTNIENIA POLSKICH ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, ???????!

Poszukajcie sobie fundamentów tego w historii, ale już sami...gdyż WARTO ODŚWIEŻYĆ PAMIĘĆ I SAMEMU WRÓCIĆ DO PODSTAW HISTORII POLSKICH LASÓW!!!! Serdecznie polecam!


BARDZO WAS PROSZĘ ...WAS POLSKICH LEŚNIKÓW ... ZACHOWAJCIE UMIAR, SKROMNOŚĆ I PRZESTAŃCIE SIĘ DAWAĆ OSZUKIWAĆ TYMI POGLĄDAMI,BAJKAMI -  ŻE ROK 2014 JEST ,,JUBILEUSZEM,, ZALEDWIE 90 LECIA LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!

TO KŁAMSTWO !!!!!!!!!!!!!!!!!!

TO PRZEZ TAKIE WPAJANIE WAM....NAM... WSZYSTKIM POLAKOM ....CELOWO KAŻE ZAPOMINAĆ O PRAWDZIWEJ RZECZPOSPOLITEJ, O NASZEJ OJCZYŹNIE - A W TYM PRZYPADKU TEJ OD WIEKÓW I ZAWSZE CUDOWNIE LEŚNEJ I O POLSKICH ,,LASACH PAŃSTWOWYCH,, TYCH CHOCIAŻBY SPRZED OWEGO 1924 ROKU OD KTÓREGO ,,KTOŚ,, TAM WPADŁ NA IDIOTYCZNY POMYSŁ ...LICZYĆ KOLEJNE JUBILEUSZE !!!

TO BYŁA OKAZJA DLA WROGÓW POLSKI , ABY ZABIĆ W POLAKACH PAMIĘĆ TAKŻE O ,,SŁUŻBIE LEŚNEJ,, KTÓRA OD WIEKÓW STOJĄC NA STRAŻY POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH ...LASÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO...LASÓW NASZEJ OJCZYZNY...BYŁA I JEST NADAL DUMNA Z ORŁA W KORONIE, KTÓRY NOSZĄC Z HONOREM I DUMĄ PRZYPOMINAŁ LEŚNIKOM DO STRAŻY CZEGO SĄ POWOŁANI !!!

Czy dziś potrafimy wymienić WSZYSTKICH LUB W WIĘKSZOŚCI tych leśników, gajowych i innych, którzy służyli POLSKIM LASOM PAŃSTWOWYM np; ..150...300..500..1000 lat temu ????????!

NIE !!!!!!!!!!! Dlaczego ????!
BO KTOŚ W TYM MIAŁ I MA NADAL ,,SWÓJ CEL,, ...bo nie ma w tym ani grama  POLSKIEGO PATRIOTYZMU !!!

Dziś poniżej PRZYPOMNĘ WAM ...A RACZEJ JESTEM TEGO PEWIEN W 100 % ŻE PRZECZYTACIE TO PIERWSZY RAZ W SWOIM ŻYCIU (!!!) - o wielu leśnikach JUŻ DZIŚ W 2014 ROKU ZUPEŁNIE ZAPOMNIANYCH... CZASAMI JUŻ WRĘCZ  BEZIMIENNYCH...a tylko dlatego,że ,,KTOŚ,, KAZAŁ NAM POLAKOM O TYM NIE PAMIĘTAĆ...,,KTOŚ,, ZABIŁ W NASZYM POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE  PAMIĘĆ NARODOWĄ !!!

TO SĄ 100% A JEDYNIE PRZYKŁADOWE FAKTY...O ZAPOMNIANYCH TRAGICZNYCH OKOLICZNOŚCIACH  ŚMIERCI POLSKICH LEŚNIKÓW, takich samych jakimi  Wy dziś jesteście w 2014 roku ...

TO SĄ FAKTY MORDERSTW I LUDOBÓJSTWA JAKICH DOPUŚCILI SIĘ NASI SĄSIEDZI NIEMCY...UKRAIŃCY ...ROSJANIE ... NA POLSKICH LEŚNIKACH, I TO TYCH SAMYCH KTÓRZY JUŻ PRACOWALI DLA POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH, DLA DOBRA NASZEJ WSPÓLNEJ POLSKIEJ OJCZYZNY W OWYM TAK ZWANYM ,,JUBILEUSZU,, 90 - LECIA PGL LP !!!

TO SĄ FAKTY MORDERSTW O PODŁOŻU POLITYCZNYM, GDZIE ...TO NIK INNY A SAMI POLACY, ZDRAJCY SWEJ OJCZYZNY KATOWALI I ZABIJALI SWYCH RODAKÓW , W TYM -POLSKICH LEŚNIKÓW, TYLKO ZA TO,ŻE CI WIERNIE SŁUŻYLI POLSCE,POLSKIM LASOM PAŃSTWOWYM A NIE OKUPANTOM SOVIECKIM I W WIĘKSZOŚCI  JAK DZIŚ WIEMY NIE UKARANYM UB-OWCOM  ŻYJĄCYM NA GARNUSZKU MOSKWY !!!

Te okropne dane i fakty poniżej opiszę W CZĘŚCI PIERWSZEJ, gdyż skala tych morderstw jest tak duża a dane jakie mam są ogromne....

Tu pragnę dodać,że prawnych źródeł DZISIEJSZYCH (!!!!!!!!!!!!!!!) LASÓW PAŃSTWOWYCH a  na których opiera swe fundamenty ów ,,jubileusz,,90 - lecia ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, w Polsce - należy ZALEDWIE  szukać w odrodzonej po zaborach Rzeczpospolitej w dwóch wydanych 90 lat temu w 1924 roku ROZPORZĄDZENIACH Prezydenta RP!!!

Są to : z 28 czerwca 1924 roku - o statucie przedsiębiorstwa ,,POLSKIE LASY PAŃSTWOWE,, oraz drugie rozporządzenie o organizacji administracji lasów państwowych !!!

Dziś prawie żaden polski leśnik nie zna tych historii z 1924 roku !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ów statut z 28 czerwca WYŁĄCZYŁ LASY PAŃSTWOWE Z RAM DEPARTAMENTU LEŚNICTWA W MINISTERSTWIE ROLNICTWA, w którym wówczas pozostawały jedynie sprawy ogólnej polityki leśnej państwa polskiego, oraz....OCHRONY LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH !!!

Natychmiast sprawiło to,że LASY PAŃSTWOWE - zostały oddane pod zarząd ...NOWO POWSTAŁEJ DYREKCJI GENERALNEJ  !!!

To od tej sytuacji i chwili 1924 roku....LICZY SIĘ TEN ,,WYMYŚLONY,, JUBILEUSZ LASÓW PAŃSTWOWYCH, moim zdaniem w sposób zaplanowany i celowo - NAKAZUJĄCY BRACI LEŚNEJ ZAPOMINAĆ O POLSKIEJ-LEŚNEJ PRZESZŁOŚCI SPRZED WIEKÓW, O POLSKIEJ LEŚNEJ PAŃSTWOWOŚCI I LUDZIACH,LEŚNIKACH KTÓRZY JĄ PRZEZ SETKI LAT  TWORZYLI !!!!

TO ANTY - POLSKI FAŁSZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Warto pamiętać,że czas pomiędzy pierwszym rozporządzeniem Prezydenta RP tym z dnia 28 czerwca a tym drugim z dnia 30 grudnia 1924 roku o LASACH PAŃSTWOWYCH  - to bardzo burzliwy w Polsce  czas sporów, debat i jak dziś PROTESTÓW LEŚNIKÓW, a także ówczesnych polityków, posłów na Sejm II RP !!!

O tym także się nie mówi w każdym kolejnym jubileuszu  LASÓW PAŃSTWOWYCH  jaki już mamy za sobą .... (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!)

DLACZEGO ??! Bo nikt już o tym prawie nie pamięta, albo nie wie....  !!!!!

I właśnie dopiero w wyniku tych protestów leśników to drugie rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 1924 roku O WYODRĘBNIENIU ADMINISTRACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH miało tak fundamentalne znaczenie bo min; ZAGWARANTOWAŁO PRAWA PRACOWNICZE POLSKIM LEŚNIKOM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A cóż to działo się PO TYM FAKCIE z leśnikami i ich rodzinami w tychże samych  POLSKICH ,,LASACH PAŃSTWOWYCH,, ...15 lat później np; we wrześniu  1939 roku ????!

OTO FAKTY :...oparte tylko na przykładzie jednego TRAGICZNEGO miesiąca dziejów min; LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE !!!!!!!!!!!!!

1/  17 września 1939 roku sovieci zatrzymali w miejscowości NALIBOKI  na wschodzie RZECZPOSPOLITEJ , którą podstępnie zaatakowano na mocy traktatu Ribentrop-Mołotov, a następnie wywieźli i zamordowali Adama LORET - pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych, który dnia 05 września 1939 roku wraz z cała Naczelną Dyrekcją LP ewakuował się na wschód z całą dokumentacją ...wprost w łapy sovieckich morderców!!!
DO DZIŚ ŻADEN POLSKI LEŚNIK W KAŻDYM I KOLEJNYM WYMYŚLONYM ,,JUBILEUSZU,, TYCHŻE SAMYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH
NIE MOŻE ZŁOŻYĆ NA JEGO GROBIE KWIATÓW PAMIĘCI, CZY ZAPALIĆ ZNICZ ...ponieważ miejsce jego pochówku jest ,,nieznane,, !!!

2/ 17 września 1939 roku w lasach Nadleśnictwa KARPIŁÓWKA (powiat Sarny!) banda ukraińskich chłopów napadła na gajówkę w lesie!
Postrzelonego gajowego przywiązali do ławy i przerżnęli żywcem piłą ręczną w poprzek brzucha...jego żonę zbiorowo zgwałcili, po czym zamordowali a gajówkę spalono;W OGIEŃ WRZUCONO ICH TRÓJKĘ MAŁYCH DZIECI... !!!!!!!!!!!!!!!

3/ Tego samego dnia we wsi KISORYCZE  (powiat Sarny!) Ukraińcy wydali w łapy sovietów innego Polaka -gajowego, który został tam na miejscu rozstrzelany;

4/ 18 września 1939 roku we wsi GAIK (powiat Brzeżany!) bojówka OUN zamordowała 7 Polaków a w tym gajowego z żoną i ich synem;

5/ tego samego dnia we wsi SZACK (powiat Luboml) Ukraińcy zamordowali 4 Polaków...nadleśniczego,leśniczego z żoną i córką !

6/ 18/19 września 1939 roku w BOLECHOWIE Ukraińcy zamordowali dwóch leśniczych a kilka dni po tym  nadleśniczego WISZA z Polanicy i jego rodzinę!
Leśniczego (nazywał się SKÓRECKI !!!) Ukraińcy atakowali aż dwie doby po czym ...wymordowali wszystkich, w tym jego całą rodzinę !!!!!!!!!!!!!!

7/ W tym samym wrześniu 1939 roku we wsi KARPIŁÓWKA (powiat Sarny!) żołnierze sovieccy wraz z Ukraińcami mordują leśniczego i gajowego! Chłopi ukraińscy samodzielnie zabijają 7 Polaków...gajowego krępują łańcuchem, podciągają go na grubej gałęzi a pod nim rozpalają ognisko na stosie metrowych polan drewna!!!
Wśród śmiechu,gwizdów i krzyków ukraińskiej chołoty ...upiekł się ten leśnik żywcem i spopielił!!!!!!!
Dwójce małych dzieci roztrzaskali główki uderzając nimi o ścianę...trzymając je za nóżki!!!
Żonę przybili do wrót stodoły...podpalili gajówkę, która spłonęła wraz ze stodołą !

Kolejnego gajowego skrępowali drutem i wrzucili do rozgrzebanego mrowiska...innemu odrąbali głowę i wrzucili do bagna...kolejnego powiesili na drzewie !!!

8/ 29 września 1939 roku we wsi KRUHEL WIELKI (powiat Przemyśl) miejscowi Ukraińcy zamordowali leśniczego i jego 13 letniego syna;

9/ we wrześniu 1939 roku we wsi BORSZCZÓWKA (powiat Horochów) Ukraińcy oskarżyli przed sovietami Polaka-gajowego,że jest ,,polskim szpiegiem,, za co ten został rozstrzelany;

10/ we wsi PODHORODNO (powiat Luboml) miejscowi Ukraińcy ...zastrzelili leśniczego!

11/ w majątku SERCHÓW (SERCHOWO) powiat Sarny - Ukraińcy wspólnie z Żydami zamordowali leśniczego ...grabiąc jego mienie!

A teraz inny region ówczesnej Rzeczpospolitej, ale ten sam TRAGICZNY  miesiąc wrzesień 1939 roku :

12/ Leśniczy leśnictwa Samostrzel - 30 letni FELIKS ANDRZEJEWSKI  został zamordowany przez Niemcóww Sipiorach (Nadleśnictwo Szubin).

13/ JÓZEF BARTOL - 50 letni leśniczy leśnictwa ŁOCHOWO (Nadleśnictwo Bydgoszcz) został zamordowany na podwórzu leśniczówki przez Niemców 13 września 1939 roku;

14/MICHAŁ JABŁOŃSKI - 72 letni, emerytowany leśniczy lasów prywatnych w majątku Tupadły,powiat nakielski ...został bestialsko zamordowany przez Niemców na polu w pobliżu leśniczówki wraz z 63 letnią żoną (MARCJANNA JABŁOŃSKA) i 34 letnią córką Reginą !
Było to 10 września 1939 roku...NIEMIECCY MORDERCY - oto ich  nazwiska ...KRATSCH...SEIDEL...LAMKE !!!!

15/Sekretarz Nadleśnictwa LESZYCE - 22 letni PAWEŁ KACZYŃSKI ...zamordowany w lesie pod Leszycami we wrześniu 1939 roku przez Niemców !!! Oto mordercy polskiego leśnika : ALEKS VITT i PAUL MAHLZAH !!!!

16/ 39 letni gajowy w Jeleńcu (powiat rypiński) ANTONI KALINOWSKI ...rozstrzelany przez żołnierzy niemieckich 09 września 1939 roku

17/ KONSTANTY KAMIŃSKI lat 43 - nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda ...zamordowany w egzekucji zbiorowej 30.09.1939 roku w Rudzkim Moście koło Tucholi przez Niemców;

18/MIKOŁAJ KUDŁOWICZ - 37 letni nadleśniczy Nadleśnictwa Giełdoń, zamordowany w tzw.Babim Dole koło Męcikała , powiat Chojnice .
Morderca to ...MAKS (JOZEF) PODOLSKI !!!!!!

19/ ADAM LUBNIAWSKI ...gajowy w lasach Okalewa;rozstrzelany przez Niemców we wrześniu 1939 roku!

20/ NATRĘT (NESTRENT) MICHAŁ - 50 letni leśniczy lasów prywatnych z Solca Kujawskiego. Rozstrzelany 29.09.1939 roku w Bydgoszczy  na Wałach Jagielońskich

21/ FRANCISZEK NOWAKOWSKI - leśniczy ze Słaboszewka. Zamordowany 20.09.1939 roku w Barcinie...

22/ STEFAN OSTOJSKI - 54 letni leśniczy leśnictwa Biedaszkowo, Nadleśnictwo Jachcice. Zamordowany we wrześniu 1939 roku  w jak dotąd nieustalonych okolicznościach;

23/ PASTERNACKI STANISŁAW - 50 letni gajowy spod Brodnicy (Cielęta) zamordowany przez Niemców 09.09.1939 roku w więzieniu Koronowo.

24/ JAN PAWLICKI - 45 letni gajowy zamordowany w miejscowości Glinno Wielkie 21 września 1939 roku w egzekucji zbiorowej !
NIEMIECCY MORDERCY POLAKÓW W TYM DNIU TO ; MAX BECKER, HUGO ZALEWSKI,ERICH ROSENKE... !!!!!

25/ TADEUSZ ROGALIŃSKI - 48 letni leśnik z Bydgoszczy, zamordowany w tym mieście 10.09.1939 roku na ulicy Gołębiej nr 35/a.

26/ BRONISŁAW SIEROSŁAWSKI - 49 letni nadleśniczy Nadleśnictwa Osie; zamordowany w zbiorowej egzekucji przez Niemców we wrześniu 1939 roku w Górnej Grupie (powiat Świecie);

27/ KLEMENS SZELEZIŃSKI - 48 letni leśniczy leśnictwa Czersk, zamordowany podczas zbiorowych mordów dokonanych przez Niemców w Górnej Grupie; Zbrodni tej dokonał Niemiec o nazwisku KERBERT...

28/  JAN SZKLAREK - 62 letni leśniczy lasów prywatnych został zastrzelony 07 września 1939 roku na drodze pomiędzy Łankowicami a Kcynią przez wkraczające wojska niemieckie...

............. To zaledwie ,,garstka,, LEŚNEJ BRACI, o której dziś POLSCY LEŚNICY PRAWIE NIC NIE WIEDZĄ a na palcach jednej ręki można policzyć KTO w tym owym jakoby ,,jubileuszu,, 90 -lecia LASÓW PAŃSTWOWYCH w Polsce wie co nieco, pamięta detale ich tragicznych losów !!!

Ci leśnicy pomordowani na terenie Rzeczpospolitej na jej wschodnich kresach przez Ukraińców o których wspomniałem tylko PRZYKŁADOWO ...DO DZIŚ NIE MAJĄ POŚWIĘCONYCH GROBÓW, miejsc kaźni ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KTO JEST TEMU WINIEN ???!...............PAŃSTWO POLSKIE !!!! MY WSZYSCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

KTO SIĘ TYM W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH PRZEJMUJE ... ???????!

Skoro tak jest... a jakoby polsko-ukraińska współpraca ,,kwitnie,,  - to odpowiedzcie sobie na to sami, widząc jak co niektóre LEŚNE SNOBY LASÓW PAŃSTWOWYCH  ostatnich lat non stop chwalą się ,,bardzo dobrą współpracą ,, i wzajemnymi polsko-ukraińskimi odwiedzinami (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).

A tym wszystkim,którzy uważają że na serio POLSKIE LASY PAŃSTWOWE mają tylko 90 lat polecam odrobienie lekcji z historii ale nie tej rodem KOMUNISTYCZNEJ PRL !!!!

SERDECZNIE POLECAM chociażby pisaną pięknym, unikalnym już polskim słownictwem ,,STARĄ BAŚŃ,, Józefa,Ignacego Kraszewskiego w której jest mnóstwo naszej POLSKIEJ HISTORII i także tej związanej z ...lasami!

Powieść ta jest okraszona starym słowiańskim słownictwem i urozmaicona opisami ówczesnej SŁOWIAŃSKIEJ, POLSKIEJ PRZYRODY a w tym....POLSKICH LASÓW PLEMION POLAN !!!!

A CZYJE TO LASY ...JAK NIE POLSKICH WŁADCÓW, A WIĘC WCIĄŻ NASZEJ  RZECZPOSPOLITEJ ??!

W trzecim tomie ,,STAREJ BAŚNI,, pada tylko jedno słowo ,,POLACY,, (...ani wcześniej, ani później już autor go w tej powieści nie powtarza!) - a to jasno oznacza,że w opisach Kraszewskiego jesteśmy świadkami prapoczątku czasów nazywanych dziś powszechnie  POLSKĄ, POLSKIM NARODEM...POLSKIMI LASAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kraszewski opisując takie obrzędy starych Słowian jak sposób pochówku zmarłych (palenie), czy też Noc Kupały - opisał nawet kmiece spory O TO KTO MÓGŁBY NIMI RZĄDZIĆ..... a mi od razu na myśl ...dzisiejsza sytuacja w Polsce czy  w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych !!!

TE NARODOWE SWARY ZAWSZE PROWADZAŁY POLSKĘ DO UPADKU ...a to co jest obecnie czynione z ustawą o lasach - idealnie do tego zmierza, aby OKRAŚĆ NARÓD POLSKI Z JEJ NAJWIĘKSZEGO SKARBU POLSKICH ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, ...ABY DOPROWADZIĆ LASY PAŃSTWOWE OD PROBLEMÓW FINANSOWYCH...AŻ DO UPADKU !!!

To bardzo interesująca opowieść o tym JAK KSZTAŁTOWAŁA SIĘ POLSKA PAŃSTWOWOŚĆ...JAK RODZIŁY SIĘ MECHANIZMY ZDOBYWANIA WŁADZY...a historię knezia CHWOSTKA  szczególnie dziś poleciłbym premierowi Donaldowi Tusk - gdyż Kraszewski opisuje jak to tenże CHWOSTEK nie chcąc oddać innym swej  władzy ...TĘPI SWOBODY INNYCH !!!

Ignacy Kraszewski  widząc,iż PAŃSTWO POLSKIE NIE ODZYSKA ZBYT SZYBKO SWEJ NIEPODLEGŁOŚCI - swą powieścią ,,STARA BAŚŃ,, postanowił pisząc to dzieło by nieść wielu Polakom na emigracji  ...CZĄSTKĘ HISTORII ICH OJCZYZNY !!!

A CO NIESIE DZIŚ POLAKOM NA EMIGRACJI ...RZĄD ICH OJCZYZNY...NASZEJ WSPÓLNEJ POLSKI ???!  NIC !!!!!!!!!!!!!!!!
JUŻ NAWET ŁGAĆ NIE POTRAFIĄ, BO NARÓD POLSKI ICH CO PRAWDA PÓŹNO ALE ROZSZYFROWAŁ...

To właśnie ,,STARA BAŚŃ,, jest dziś tym dziełem , który w detalach ukazuje ...ZAPOMNIANY ŚWIAT SŁOWIAN, Z KTÓRYCH KAŻDY Z NAS POLAKÓW SIĘ PRZECIEŻ  WYWODZI !

To nie przypadek,że i ta lektura  a dawniej przecież SZKOLNA  - jest już tak jakoś  ,,przypadkowo nie poczytna,, gdy zamiast jej treści obecnie wpaja nam się ...chore ideały i WZORCE  ale Niemieckiej Unii Europejskiej , które niestety .............rzadko które  są pro-polskie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dlatego pozostaję  w ogromnej nadziei,że wzorem bohaterów ,,Starej Baśni,,Kraszewskiego gdzie po odejściu  Wisza jego małżonka Jaga dobrowolnie podążająca na stos ku samo spaleniu - dadzą  oni tym samym przykład CO MAJĄ ZE SOBĄ ZROBIĆ tym wszystkim (PLATFORMIE OBYWATELSKIEJ), którzy dziś tak ,,rządzą,, Rzeczpospolitą ... A W TYM TAK ,,RZĄDZĄ ,, POLSKIMI  LASAMI PAŃSTWOWYMI wymyślając ,,jubileusze,, a zapominając o stabilności i przyszłości  ,,Braci Leśnej,, i ich rodzin, o potrzebach narodu polskiego kochającego PAŃSTWOWE LASY z wolnym,swobodnym wstępem do nich  !!!!!!!!


,,STARA BAŚŃ,, - to piękna opowieść o początkach NASZEJ OJCZYZNY- POLSKI...o ludziach zamieszkujących krainę pełną PIĘKNYCH LASÓW  !!!

To powieść o  plemieniu POLAN - ludzi zawsze odważnych,śmiałych i niezłomnych którzy podobnie jak dziś ich pra potomkowie  ...są KŁÓTLIWI I PRZYZWYCZAJENI DO WSZELAKICH WYGÓD !


c.d.n.


Piszę jak jest...a nawet jak było !


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Polecam Wam ,,STARĄ BAŚŃ,, ...polecam Wam WSZYSTKO CO TYLKO I ZAWSZE  CZYSTO NARODOWE I POLSKIE !!!!

A ,,Braci Leśnej,, polecam..ODŚWIEŻYĆ SWĄ PAMIĘĆ HISTORYCZNĄ O HISTORII POLSKICH LASÓW, których obecne JAKOBY JUBILEUSZOWE  90 lat Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,LASY PAŃSTWOWE,, - to zaledwie ziarenko maczku w TEJ PRAWDZIE HISTORYCZNEJ O LASACH POLSKIEGO PAŃSTWA , NASZEJ OJCZYZNY...którą niniejszym postem chciałem Wam uzmysłowić !!!piątek, 24 stycznia 2014

NIE LĘKAJCIE SIĘ...,,NIE LĘKAJCIE SIĘ... ,,  DZIŚ ANI KIEDYKOLWIEK POLSCY LEŚNICY !!!


24 stycznia 2014 roku


Jak już jest wiadomym pOSŁOWIE koalicji partii rządzących Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego większością głosów 230 ,,ZA,, przy 207 ,,PRZECIW,, - przegłosowali w Sejmie proponowany projekt NOWEJ USTAWY O LASACH  - NAKŁADAJĄCY ZŁODZIEJSKĄ KONTRYBUCJĘ NA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,, !!!

Słowo ,,DANINA,, czy też ,,OPŁATY,, są moim zdaniem zbyt łagodnym cackaniem się z TYMI PO-LITYCZNYMI  ZŁODZIEJAMI , którzy za  nic jak zresztą już sami widzicie mają protesty LEŚNEJ BRACI, a w tym jakoby skuteczne związki zawodowe leśników... sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,,BRAKUJE WAM JAJ,, ...powiedziałby nie jeden doświadczony leśnik nie tylko ten teraz na emeryturze , który temu LEŚNEMU CYRKOWI przygląda się z boku !!!!!!!!

ZA NIC...JAK ZA BYLE CO ...mają dziś pOSŁOWIE partii rządzących PO i PSL  - KAŻDEGO Z WAS, KAŻDEGO  LEŚNIKA, KTÓRY JEST PRZECIWKO TEMU OKRADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH Z ,,FUNDUSZU LEŚNEGO,, w kwocie po 800 mln złotych rocznie a które to zdaniem v-ce Ministra Środowiska Janusza Zaleskiego mają pójść na drogi lokalne, jakoby niszczone przez leśników (sic!!!!!!)

Ich głosowanie w Sejmie JEST TEGO DOWODEM !!!!!!!!!!!

CZY OSOBY OPOWIADAJĄCE TAKIE BZDURY O TYCH DROGACH  BYŁY CHOCIAŻBY W OSTATNICH 10 LATACH W LESIE...??!

Już za chwilę rusza KAMPANIA WYBORCZA DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH ...więc teraz UWAŻNIE OBSERWUJCIE, KTÓRE POLITYCZNE SNOBY będą  TĄ WŁAŚNIE SKRADZIONĄ KASĄ 800 MILIONÓW ROCZNIE, TYM  TRUDEM  PRACY POLSKICH LEŚNIKÓW - REMONTOWAĆ WASZE DROGI LOKALNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To klasyczna ,,KIEŁBASA WYBORCZA,, ....


Jak byśmy nazwali dziś owe drogi lokalne , bo ,,schetynówki,, już mamy ??!

Moje typy to : ,,WASIAKÓWKI,, ...,,DROGI GAJOWEGO,, ...,,ZALESKIE DYRDYMAŁY,,...,,LEŚNE DONALDÓWKI,,...???!

A Wy moi drodzy jak nazwalibyście owe drogi lokalne mające być  robione jakoby za tą KRADZIONĄ KASĘ POLSKICH LEŚNIKÓW , którymi kieruje teraz garstka nieodpowiedzialnych młokosów ???!

Teraz to już  ZNIKOME SZANSE na kolejny bój o tą nową ustawę o lasach w Senacie RP a potem ...u Prezydenta Komorowskiego, który jak wiemy nawet wstydzi się publicznie przyznać,że jest myśliwym Polskiego Związku Łowieckiego!!!

NIKT NA TYM ETAPIE Z LEŚNIKÓW NIE WYGRA - ANI W SENACIE , ANI Z KANCELARIĄ PREZYDENTA RP !!!

Obym się mylił, ale uważam iż TYLKO NARÓD, TYLKO GŁOS SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO, któremu bliskie sercu są PRAWIDŁOWO GOSPODAROWANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE  PRZEZ POLSKICH LEŚNIKÓW ,,LASY PAŃSTWOWE,, - MOŻE COŚ ZDZIAŁAĆ W TEJ ŻENUJĄCEJ SYTUACJI OSTATNICH DNI !!!

Niebawem na www.pigipedia.blogspot.com - znajdziecie MÓJ SPECJALNY APEL O WSPARCIE ZGODNE Z PRAWEM Stowarzyszenia, którego Prezesem jest Pan prof.Jan Szyszko, były i jak widzę jedyny PRAWDZIWY MINISTER POLSKIEGO ŚRODOWISKA - a nie środowiska oszołomów i  ZDRAJCÓW LEŚNIKÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pan prof.Jan Szyszko jest na dodatek posłem Prawa i Sprawiedliwość - więc jego wiedza, profesjonalizm i wizja unieważnienia treści zapisów tej tak okradającej Lasy Państwowe nowej ustawy o lasach może wiele pomóc !!!!!!!!!!

A tak na marginesie ...CZY WIECIE,ŻE TA NOWA USTAWA O LASACH ZAKŁADA,IŻ DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH MOŻE ZOSTAĆ - NIE OBYWATEL NASZEJ OJCZYZNY RZECZPOSPOLITEJ ???!

Może nim zostać, KTOŚ zaproponowany przez Unię Europejską np: NIEMIEC, KTÓREGO DZIADEK WYMORDOWAŁ OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU...WNUK SS-MANA, KTÓRY GAZOWAŁ CYKLONEM-B TYSIĄCE WIĘŹNIÓW W NAZISTOWSKICH OBOZACH ZAGŁADY W OKUPOWANEJ POLSCE, KTÓRE JAK WSZYSCY WIEMY  ZBUDOWALI NIEMCY...WNUK HITLEROWSKIEGO ZŁODZIEJA, KTÓRY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ UKRYWA SKRADZIONE POLSCE DZIEŁA SZTUKI, A KTÓRE JEGO ,,DZIADZUŚ,,WYWIÓZŁ DLA PRZYKŁADU Z PŁONĄCEJ WARSZAWY W TRAKCIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO...

Taką oto ,,demokratyczną ,,schedę mamy w owej NOWEJ USTAWIE O LASACH w NASZEJ OJCZYŹNIE, gdzie jak się dowiadujemy ...PREMIEREM RZĄDU POLSKIEGO JEST WNUK ŻOŁNIERZA Z WEHRMACHTU ...Donald Tusk !!!!

Czy macie choć raz dziennie przemyślenia pt: ,,CO SIĘ DZIEJE W POLSCE,,...,,CO TU JEST DO CHOLERY GRANE,, ??????!

Teraz wielu leśników zastanawia się zapewne CO ROBIĆ ????!

Oczywiście POMYSŁÓW może być mnóstwo ...ALE KTÓRY BĘDZIE SKUTECZNY, bo jak dotąd moi drodzy DUPKA !!!!!!!!

Więc coś Wam podpowiem :

Obejrzyjcie sobie proszę  BARDZO DOKŁADNIE (...wyjątkowo interesujący jest początek POLECAM !!!) film Bena Kingsleya pt:..GANDHI,, o życiu indyjskiego przywódcy duchowego Mohandasa Karamchanda Gandhiego, zwanego przez miliony jego rodaków w Indiach ,,BAPU,, !!!

Dlaczego ten akurat film ??!
Bo mówi on o .....KAMPANII NIEPOSŁUSZEŃSTWA WOBEC ZŁODZIEI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To dzięki tej KAMPANII NIEPOSŁUSZEŃSTWA Indie odzyskały za sprawą tego pomysłu Gandhiemu ....NIEPODLEGŁOŚĆ I WOLNOŚĆ a wielkie imperium brytyjskie musiało zwijać manatki z Indii !!!

NAMAWIAM KAŻDEGO Z WAS LEŚNIKÓW DO KAMPANII NIEPOSŁUSZEŃSTWA WOBEC TYCH POLITYCZNYCH OSZOŁOMÓW I ICH PRZEDSTAWICIELI, KTÓRZY DZIŚ OKRADAJĄ LASY PAŃSTWOWE...KTÓRZY SWĄ CHCIWOŚCIĄ DOPROWADZAJĄ LASY PAŃSTWOWE W POLSCE DO BARDZO TRUDNEGO WYBORU, DO BARDZO TRUDNEJ SYTUACJI ...

Bądźcie leniwi w pracy...NIE PRACUJCIE UCZCIWIE DLA TEGO PO-LITYCZNEGO OSZOŁOMSTWA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ...PAMIĘTAJCIE,ŻE ,,NADGORLIWOŚĆ WOBEC ZŁODZIEI  JEST GORSZA OD FASZYZMU,,...NIE UCZESTNICZCIE W ŻADNYM SPOTKANIU GDZIE WYCHWALA SIĘ ,,OSIĄGNIĘCIA,, TEGO RZĄDU ,A O KTÓRYCH OGROMNA DZIURA BUDŻETOWA MÓWI WSZYSTKO... TRAKTUJCIE KAŻDEGO KTO GŁOSOWAŁ W SEJMIE ZA TĄ NOWĄ USTAWĄ O LASACH JAKO ZDRAJCĘ POLSKICH LEŚNIKÓW, Z KTÓRYM NIE NALEŻY SIĘ JUŻ NIGDY UTOŻSAMIAĆ, A SZCZEGÓLNIE NA NICH GŁOSOWAĆ W PRZYSZŁYCH WYBORACH PARLAMENTARNYCH (...przypomnę,że było ich aż 230 !!!!)...OTWÓRZCIE OCZY NASZEMU SPOŁECZEŃSTWU, OCZY SWYM RODZINOM NA TO CO SIĘ DZIŚ DZIEJE ABY I ONI GŁOSUJĄC W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI PAMIĘTALI IŻ ICH GŁOS ,,ZA,,TEGO TYPU POLITYCZNYM OSZOŁOMSTWEM JEST ZDRADĄ NASZEJ OJCZYZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ !!!!!

OTWÓRZCIE JAKO LEŚNICY ...OCZY SWYM MAŁYM OJCZYZNOM,REGIONOM GDZIE MIESZKACIE ...MÓWIĄC LUDZIOM PRAWDĘ !!!

Wyobrażacie sobie sytuację ....TYLKO DWUSTU ,,REKLAMACJI,, ODBIORU SUROWCA DRZEWNEGO W MIESIĄCU W JEDNYM LEŚNICTWIE, w którym np ,,przeoczono,, wady drewna ?????! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)

MACIE NA TYLE ODWAGI, ABY NIE SŁUŻYĆ ZŁODZIEJOM I KŁAMCOM OKRADAJĄCYM LASY PAŃSTWOWE...POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO ?????! 

ŻYJCIE ZAWODOWO TEMPEM ŻÓŁWIA ...BO TO DOBIJE PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ!!!

EDUKUJCIE POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO - MÓWIĄC SZCZEGÓLNIE TERAZ PRAWDĘ O ZŁODZIEJACH Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I DLACZEGO BĘDZIE JUŻ TYLKO SKROMNIEJ Z EDUKACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ LEŚNIKÓW... DLACZEGO POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE STAĆ JUŻ OD TERAZ BĘDZIE NA DUŻĄ JAKOŚĆ OWEJ EDUKACJI, W KTÓRĄ PRZECIEŻ TYSIĄCE LEŚNIKÓW WKŁADAŁO SWE SERCE...

MÓWICIE PRAWDĘ RODZICOM TYCH DZIECI ...MAJĄ PRAWO O TYM WIEDZIEĆ, bo jak znam życie EDUKACJA będzie jednym z głównych źródeł ...SKĄD ZABRAĆ LASOM ,ABY DAĆ PO-LITYCZNYM ZŁODZIEJOM te 800 milionów złotych rocznie !!!!!!!!!!!!!!!

Ta sytuacja to dziś niczym gra w ,,ROSYJSKĄ RULETKĘ,, ....Graliście kiedy ???! NIE POLECAM !!!
Ładuje się rewolwer jednym nabojem....przekręca dowolnym ruchem bębenek rewolweru....nabój wraz z pustymi komorami obraca się...potem przystawia się do skroni głowy...i naciska spust !!!!!!!!!!!!!!!

W TAKIEJ SYTUACJI SĄ DZIŚ PO-LITYCZNIE PO-STAWIONE  FINANSE LASÓW PAŃSTWOWYCH...WYGRYWA TEN KTO MA FARTA, SZCZĘŚCIE I JEST BARDZIEJ PRZEBIEGŁY a nie ten kto z TAKIMI RZĄDOWYMI MIERNOTAMI w ogóle dyskutuje !!!
Moim zdaniem powinni sobie to wziąć wreszcie do serca lesnicy związkowcy, których OLEWA TEN RZĄD !!!

Czy nie widzicie ...JAK TO PO WAS CIEKNIE ?????!

CZY NIE MACIE ABY JUŻ PEWNOŚCI,ŻE NAWET ŚCISŁE KIEROWNICTWO DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH OSZUKUJE KILKADZIESIĄT TYSIĘCY LEŚNIKÓW ...??!

Ja tego jestem pewien dziś już w 100% !!!

Dziś w radio moi Koledzy Leśnicy słyszeli wypowiedź Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak, który ...POPIERA PLAN PREMIERA DONALDA TUSKA I RÓWNIEŻ UWAŻA,ŻE LASY PAŃSTWOWE KTÓRYMI KIERUJE W OBECNEJ SYTUACJI PUSTKI BUDŻETOWEJ POWINNY PARTYCYPOWAĆ W KOSZTACH JAK JUŻ WIEMY ...BUDOWY,REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH !!!

TO DOPIERO TUPECIK...PANIE DYREKTORZE WASIAK !!!!!!!

A oto treść jednego z e-mail jakie kilka dni temu tenże sam człowiek, dyr.Adam Wasiak - rozsyłał wszystkim polskim leśnikom : (CYTAT)

,, OSTATECZNY KSZTAŁT PROJEKTU NIE ZOSTAŁ JESZCZE USTALONY , trwają rozmowy na ten temat.
Projekt ma być przedstawiony dziś na Komitecie Stałym Rady Ministrów.

02 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Środowiska odbędzie się spotkanie w tej sprawie (...)

O EFEKTACH ROZMÓW BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ W KOLEJNYCH KOMUNIKATACH .

Z poważaniem. Adam Wasiak Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ,,

Panie Wasiak...NAWET KŁAMAĆ PAN NIE POTRAFI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sic !!!!!!!!!!!!!!!


Co innego w radio....co innego w komunikatach dla Braci Leśnej !!!A WSZYSTKO DAWNO ZA KULISAMI USTALONE ...ŚCIEMA I KŁAMSTWA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jakiś awans niebawem za to łgarstwo choć będzie ????!


,,NIE LĘKAJCIE SIĘ ,, to słowa Naszego Papieża Jana Pawła II , które dla mnie są drogowskazem w MÓWIENIU,, PRAWDY PROSTO W PYSK,, jak mawiał mój stary a znajomy przedwojenny gajowy Konstanty K. spod Darłowa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NIE LĘKAJCIE SIĘ ....POLSKA BRACI LEŚNA ANI TERAZ ANI KIEDYKOLWIEK, BO POLSKI LEŚNIK NAWET JEŚLI DZIŚ ZAPOMNIAŁ TO WINIEN SOBIE ODŚWIEŻYĆ IDEAŁY ,,LEŚNEJ BRACI,, A KTÓRYMI OD ZAWSZE I DŁUŻEJ NIŻ TE BARDZIEJ SYMBOLICZNE NIŻ PRAWDZIWE   90 LAT ISTNIENIA  LASÓW PAŃSTWOWYCH W NASZEJ RZECZPOSPOLITEJ BYŁY ...,, BÓG - HONOR - OJCZYZNA ,, !!!!!!!!!!!!!!!

Na zakończenie pragnę jeszcze ,,COŚ,, dodać !!!

WYŁĄCZNIE DLA DOBRA POLSKICH LEŚNIKÓW, KTÓRZY POPRZEZ www.pigipedia.blogspot.com MAJĄ PRAWO ZNAĆ PRAWDĘ I FAKTY...WYŁĄCZNIE DLA DOBRA POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH (...ale nie tych wazeliniarskich pro-PLATFORMA OBYWATELSKA !!!) - zwróciliśmy się kilka dni temu  do BARDZO WIELU  nadleśnictw w Polsce o podanie nam danych finansowych za pewien okres czasu, O KTÓRYCH BĘDZIECIE MOGLI SOBIE NIEBAWEM POCZYTAĆ NA MOIM BLOGU !!!

ZOBACZYCIE JAK NAPRAWDĘ ,,GOSPODARUJĄ,, WASI SZEFOWIE...

,,Nie lękajcie się...,, Panie i Panowie NADLEŚNICZOWIE,DYREKTORZY,KIEROWNICY JEDNOSTEK LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!

Bilanse o które poprosiliśmy A ZA KTÓRYCH OTRZYMANE SETKI JUŻ OSOBIŚCIE BARDZO PAŃSTWU NADLEŚNICZYM,DYREKTOROM DZIĘKUJĘ  - są nam jedynie potrzebne DLA DOBRA LASÓW PAŃSTWOWYCH, DLA WASZEGO POCZUCIA PEWNOŚCI SIEBIE NA STANOWISKACH KTÓRE ZAJMUJECIE ...o ile nie ma tam ,,wpadek,, !!!

PRAGNIEMY Z ZESPOŁEM PROFESJONALISTÓW -LEŚNIKÓW CZYNNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W WOJNIE O LASY PAŃSTWOWE, KTÓRA MA TERAZ MIEJSCE ...to już nie jest WALKA a WOJNA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UDOWODNIĘ W 100% NA PODSTAWIE TYCH DANYCH FINANSOWYCH,ŻE JESTEŚCIE ZMUSZANI ALBO POSŁUSZNIE JAK BARANY WYKONUJECIE POLITYCZNE WSKAZÓWKI ...GDZIE I ILE  WYDAWAĆ KASY LASÓW PAŃSTWOWYCH, TĄ SAMĄ KTÓRĄ WYPRACOWUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE POLSKI LEŚNICZY-PODLEŚNICZY, A KTÓRYM ZAWSZE POWINNIŚMY BYĆ WDZIĘCZNI ZA TO,IŻ MACIE CO MIESIĄC WYPŁATĘ W CAŁYM NADLEŚNICTWIE...W CAŁEJ REGIONALNEJ DYREKCJI...W CAŁEJ DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TO PO KASĘ WYPRACOWANĄ W TERENIE PRZEZ SŁUŻBĘ LEŚNĄ...TAK PAZERNIE WYCIĄGAJĄ ŁAPY CHCIWI POLITYCY PO I PSL !!!!!!!!!!!!!!!!!

UDOWODNIMY ,ŻE RZĄD RP PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ZABIERAJĄC NAM LEŚNIKOM W LATACH 2014-2015 NA RAZIE PO 800 MILIONÓW ZŁOTYCH ...DZIAŁA NA SZKODĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH, POLSKICH LEŚNIKÓW I ICH RODZIN, ZAKŁADÓW ZWIĄZANYCH Z LEŚNICTWEM ..POLSKIEJ MŁODZIEŻY...POLSKIEGO NARODU !!!!!!!!!!!!!!

To po to są nam potrzebne owe bilanse !!!


WSZELKIEGO RODZAJU POMÓWIENIA I ZŁOŚLIWE INSYNUACJE PARU DURNI ODZIANYCH JESZCZE W LEŚNE MUNDURY, KTÓRZY UWAŻAJĄ IŻ TEN SPOSÓB POZYSKIWANIA INFORMACJI Z NADLEŚNICTW JEST ,,UROJONY,, CHORY itp - ŚWIADCZY JEDYNIE O ICH TCHÓRZOSTWIE A SZCZEGÓLNIE WAZELINIARSTWIE , BRAKU LOGICZNEGO MYŚLENIA, ORAZ NALEŻYTEJ I WIERNEJ DBAŁOŚCI W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH O INTERES LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE !!!!

Nie lękajcie się...  !!!

ROZLICZYMY WAS UCZCIWIE !!!!!!!!!!!TAK JAK NA TO ZASŁUŻYLIŚCIE...

NIESTETY ale są dziś takie nadleśnictwa, gdzie na stanowiskach szefów, głównych księgowych zasiadają ...OSOBY NIE ZNAJĄCE PRAWA !!!

Czy wiecie GDZIE W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH występują DZIŚ  największe ,,problemy,, z udostępnieniem tych danych finansowych ??!

TO TYLKO I WYŁĄCZNIE NADLEŚNICTWA RDLP WROCŁAW, gdzie zastępcą dyrektora RDLP DO SPRAW EKONOMICZNYCH jest ....,,ANDRZEJ KOWALSKI Z POZNANIA,, tj; koleś G.Schetyny niejaki Jerzy Łokietko !!!

Czy to przypadek ,że Nadleśnictwo Kamienna Góra, czy teraz Lubin (...gdzie Łokietko pracował wcześniej !) mają ,,kłopoty osobiste,, z ich udostępnieniem w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112 , poz.1198 ze zmianami !)???????????!

TO WASZ OBOWIĄZEK - PRZESTRZEGAĆ PRAWO A NIE SŁUCHAĆ BARANÓW I ICH WIDZI-MI -SIĘ!!!!!!!!!!!!


Podobnie jest z udostępnieniem KAŻDEGO BEZ WYJĄTKU (!!!) protokołu z kontroli doraźnej czy też kompleksowej z każdego nadleśnictwa LP w Polsce !!!


I TUTAJ TEŻ W KILKU MIEJSCACH ...KAŻDY SOBIE ...STANOWI PRAWO...POD SIEBIE !!!  JEST TO BEZPRAWIE...NA KTÓRE JAKOŚ DGLP NIE REAGUJE !!!!!!!!!!!!!

Przykład :

Dotyczy UDOSTĘPNIENIA W TYCH SAMYCH POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH np; PROTOKOŁU Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ !!!

1/ NADLEŚNICZY Z WARCINA (RDLP SZCZECINEK) - BEZPRAWNIE tłumaczy to odmawiając udostępnienia, iż : (cyt) ,, (...) nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z 06 września 2001 roku ,,  

natomiast...

2/ NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA CEWICE ( RDLP GDAŃSK) - NA TAKI SAM WNIOSEK z dnia 23 stycznia 2014 roku ...JUŻ NASTĘPNEGO DNIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM (!!!!) tj; 24 stycznia 2014 roku  odpisuje nam : (cytat) ,, W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAM SPAKOWANE SKANY PROTOKOŁU Z ZAŁĄCZNIKAMI Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ ZA LATA 2007 - 2011 ,, !!!!
Pozwolę sobie tu szczególnie dodać,że jest to 237 + 79 + 3 + 24 + 133 sztuk ...dokumentów !!!!!!!!!!!!!!!!

Gdybym był szefem Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice (RDLP Gdańsk) a jest nim Pan nadleśniczy MARIAN HUZA - stawiałbym go ZA WZÓR GODNY DO NAŚLADOWANIA PRZEZ INNYCH NADLEŚNICZYCH W RDLP GDAŃSK !!!
TO JEST 100 % DOWÓD NA TRANSPARENTNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH ...A NIE KRĘTACTWO I UKRYWANIE SWOJEJ NIEUDOLNOŚCI ALBO BRAKU KOMPETENCJI NA STANOWISKU NADLEŚNICZEGO ...jak powyżej Nadleśnictwa Cewice to ,,wypunktowałem,,!!!  


Nie lękajcie się..... !!!!!!!!!!!!!!!!


Piszę jak jest ....


Krzysztof Kowalczyk

PS.

NIEBAWEM BĘDZIE BARDZO OSTRO w tej materii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

środa, 22 stycznia 2014

MODLITWA TO NAJSZLACHETNIESZY DAR...MODLITWA TO NAJSZLACHETNIEJSZY DAR...


22 stycznia 2014 roku


...JAKI MOŻEMY OFIAROWAĆ INNYM !!!


W dzisiejszej bardzo trudnej i WIELKIEJ NIEWIADOMEJ sytuacji Lasów Państwowych w naszej Ojczyźnie - każda modlitwa, czy to grupowa czy indywidualna jest właśnie tym NAJSZLACHETNIEJSZYM Z DARÓW jaki możemy ofiarować nie tylko prosząc Boga o siłę i wytrwałość dla tych którzy o te lasy państwowe NAPRAWDĘ WALCZĄ OD WIELU LAT ...prosić o rozum,opamiętanie a szczególnie DOBRĄ PAMIĘĆ pośród tych, którzy są CHORĄGIEWKĄ NA WIETRZE, USTAWIAJĄCĄ SIĘ ZAWSZE TAK JAK W DANYM CZASIE ZAWIEJĄ POLITYCZNE WIATRY W POLSCE!!!!

To co zamierza uczynić koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym i zmienić sprawdzoną oraz dobrze funkcjonującą Ustawę o lasach z 1991 roku, a którą moim nieskromnym zdaniem POWINNO SIĘ CO NIECO  ZMODYFIKOWAĆ  W PARU KWESTIACH  - jest zamachem na nie tylko tą w większości dobrze prosperującą państwową firmę, ale jest ZAMACHEM NA PODSTAWOWE PRAWA WOLNOŚCI WSZYSTKICH POLAKÓW !!! 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST NAJWYŻSZYM PRAWEM W NASZEJ OJCZYŹNIE, KTÓRĄ DZIĘKI PRACY OGROMNEJ ILOŚCI LUDZI  - POTRAFILIŚMY POD KIERUNKIEM LEŚNIKÓW TAK ZAGOSPODAROWAĆ I ZALESIĆ,ŻE DZIŚ ZAZDROSZCZĄ NAM TEGO INNI !

To właśnie Konstytucja, której przepisy MA ZA NIC obecna grupa rządzących w Polsce - stanowi o WOLNOŚCI I PRAWACH CZŁOWIEKA I OBYWATELA, ORAZ BEZPIECZEŃSTWIE WSZYSTKICH POLAKÓW bez względu na poglądy polityczne!

To właśnie ta sama Konstytucja RP ZAPEWNIA POLSCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA I WSPOMINA O KIEROWANIU SIĘ ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ...

Przepisy POLSKIEGO PRAWA, a w tym tej Konstytucji RP oraz wszelkie uniwersalne kanony moralne o ile potrafimy je sami dostrzec,odnaleźć w tym dzisiejszym  życiu pełnym fałszu i cwaniactwa - STOJĄ U PODSTAW WSZELKICH DZIAŁAŃ LEŚNIKA POLSKIEGO, WYŁĄCZNIE DLA DOBRA OJCZYZNY,PRZYRODY,CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA CZY TEŻ POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA !!!

Jaki ma być ów ,,zrównoważony rozwój,, gdy Donald Tusk i jego opcja politycznych snobów - planują od 2014 roku OGRABIĆ LASY PAŃSTWOWE Z FUNDUSZU LEŚNEGO ??!

Czy macie ubezpieczony samochód?! Czy ubezpieczyliście swój majątek i swoje życie ??! Jeśli TAK to ...super!
Dziś każdy Polak powinien wiedzieć,że NASZ NARODOWY SKARB JAKIM SĄ LASY PAŃSTWOWE ...nikt nie ubezpiecza, bo się boi odpowiedzialności za ten majątek !!!

Tą odpowiedzialność dźwigają od lat  POLSCY LEŚNICY !!!!

To dlatego właśnie Lasy Państwowe wcześniej pomyślały, a co jest zapisane w treści owej ustawy o lasach z 1991 roku - aby mieć UBEZPIECZENIE tj; ,,FUNDUSZ LEŚNY,,  na wypadek nieszczęść, tragedii i wszelkiego rodzaju problemów w tychże lasach, a których jest w skali roku,lat naprawdę całe mnóstwo!

To pożary lasów, gdzie giną leśnicy i strażacy ...to naturalne kataklizmy takie jak powódź,huragany,śniegołomy, gradacja szkodliwych dla lasów owadów... itp.
 
I PO TE WŁAŚNIE ,,UBEZPIECZENIE,, ŚRODKI FINANSOWE ,,FUNDUSZU LEŚNEGO,, TERAZ WYCIĄGA ŁAPY TEN MIERNY RZĄD, KTÓREMU JUŻ BRAK KASY NA ICH IDIOTYCZNE POMYSŁY I FANABERIE...A NA KTÓRE MOIM ZDANIEM NADZWYCZAJ CIERPLIWIE PRZYGLĄDA SIĘ POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO !

Tym wszystkim, którzy nadal uczciwie pracują w Lasach Państwowych...tym wszystkim, którzy się martwią JAK TERAZ BĘDZIE...tym wszystkim, którzy WALCZĄ O TO ABY LASY W POLSCE BYŁY NIGDY NIETYKALNYM PRZEZ NIKOGO NARODOWYM SKARBEM... warto przypomnieć pewne słowa, które powiedział NASZ OJCIEC ŚWIĘTY Jan Paweł II , NASZ RODAK KTÓRY TAK ZAWSZE KOCHAŁ POLSKIE LASY ;

A było to w trakcie pielgrzymki leśników polskich do Rzymu i audiencji generalnej na placu św.Piotra 28 kwietnia 2004 roku : (cytat) ,, CIESZĘ SIĘ BARDZO Z WASZEJ OBECNOŚCI . WIELE RAZY MIAŁEM OKAZJĘ SPOTYKAĆ SIĘ Z WASZYM ŚRODOWISKIEM !
NIECH WASZA PRACA POMOŻE URATOWAĆ PIĘKNO POLSKICH LASÓW DLA DOBRA NASZEJ OJCZYZNY I JEJ MIESZKAŃCÓW,,  

Jakież to DZIŚ ogromnie wymowne i ważne słowa oraz PRZESŁANIE Jana Pawła II ...w obecnej NIEWIADOMEJ SYTUACJI Lasów Państwowych w Polsce !!!!!!! ....DLA DOBRA NASZEJ OJCZYZNY I JEJ MIESZKAŃCÓW - A NIE PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!!

Rok 2014 jest WYJĄTKOWYM ROKIEM zarówno związanym z Janem Pawłem II jak i Lasami Państwowymi w Polsce !

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,,  obchodzi w tym roku jubileusz swego 90 - lecia ...

Na los NASZEJ OD WIEKÓW LEŚNEJ  PIĘKNEJ POLSKI I PROCES RODZENIA SIĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH NAKŁADA SIĘ TRAGICZNA I DRAMATYCZNA HISTORIA NASZEGO PAŃSTWA, KTÓRE PRZEZ PONAD 100 LAT GRABILI ZABORCY I OKUPANCI AŻ DO ROKU 1918...POTEM TO SAMO ROZPOCZĘŁO SIĘ OD 1944 ROKU AŻ DO 1989 ROKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WYMAZANO NAS POLAKÓW WCZEŚNIEJ  Z MAP ŚWIATA...!!!

Dla mnie leśnika, ów jubileusz 90 -lecia PGL LP to tylko ,,okazja,, dla wielu osób ...do wielu niesprawiedliwych nagród,awansów,pełnych POLITYCZNEJ WAZELINY, publicznych imprez na koszt Skarbu Państwa  LP !!!

POWINNIŚMY UZMYSŁOWIĆ SOBIE,ŻE POLSKIE LASY PAŃSTWOWE LICZĄ SOBIE TYLE LAT - CO NASZE PAŃSTWO POLSKIE !!!
A nie jakieś tam tylko ...90 lat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POWINNIŚMY DOJŚĆ WRESZCIE DO TAKIEGO SPOSOBU MYŚLENIA,ŻE DZISIEJSZE PAŃSTWOWE LASY W POLSCE MAJĄCE W TYM ROKU TE 90 LECIE SWEGO ISTNIENIA  - SĄ W LINII PROSTEJ SPADKOBIERCĄ TYCH SAMYCH LASÓW (!!!) ZARZĄDZANYCH NIEGDYŚ PRZEZ POLSKICH KRÓLÓW,KSIĄŻĘTA A KTÓRZY SWOJE KRÓLESTWO ZWIĄZANE OD WIEKÓW Z NARODEM POLSKIM ZAKŁADALI NA TYCH SAMYCH ZIEMIACH  I BUDOWALI JEGO POTĘGĘ!!!

A JEŚLI BYŁA TAKA KONIECZNOŚĆ ...BRONILI TAKŻE TYCH SAMYCH LASÓW PRZED WROGIEM I NAJEŹDŹCĄ ...

I z tego właśnie jestem jako POLSKI  LEŚNIK dumny ...a nie z jakiegoś tam 90 lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe,, które pozwolę sobie tylko Wam tu przypomnieć były W TYM OWYM 90-LECIU  okupowane przez ponad 50 lat ze strony sovietów, którzy mieli nawet swoje bazy wojskowe z rakietami atomowymi ustawionymi na Zachód Europy!!!
GDZIE ŻADEN POLAK A NAWET GOSPODARZ TYCH LASÓW - POLSKI LEŚNIK...NIE MIAŁ PRAWA WSTĘPU !!!

DOPIERO DZIŚ, A MAMY PRZECIEŻ  2014 ROK TE WŁAŚNIE TERENY LEŚNICY TERAZ ROZMINOWUJĄ ...o czym opisuję na tym blogu!

Cóż więc i ile  znaczy TAKI JUBILEUSZ 90 LECIA ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, w Polsce, skoro polscy leśnicy nie mieli prawa wchodzić przez ponad 50 lat  czasu  z tego jubileuszu na ...TYSIĄCE HEKTARÓW JAKOBY POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH ???!

Pomyślcie sobie sami o tym...

Nie ukrywam,że POWINNIŚMY BYĆ JAKO LEŚNICY DUMNI Z LASÓW PAŃSTWOWYCH, które w rozumieniu współczesnym są zarządzane przez wyspecjalizowane kadry pełniące służbę PAŃSTWU POLSKIEMU I JEGO SPOŁECZEŃSTWU , ale ...NIE ZAPOMINAJMY ZADUFANI W OWYM JUBILEUSZU 90 LECIA, ŻE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,, TO JEDYNIE ....TWÓR WIEKÓW NOWOŻYTNYCH OD XVIII DO XX WIEKU !!!

Na przestrzeni wieków całych, gdy W NASZEJ POLSCE szumiały jak zwykle cudowne bory i lasy - prawnych źródeł DZISIEJSZYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH w Rzeczpospolitej a już niepodległej możemy się dopatrywać w dwóch wydanych w 1924 roku rozporządzeniach Prezydenta RP tj; o statucie przedsiębiorstwa ,,POLSKIE LASY PAŃSTWOWE,, z 28 czerwca , oraz o organizacji ,administracji lasów państwowych z 30 grudnia 1924 roku !

Wprowadzona wówczas bardzo postępowa zasada w organizacji zarządzania sprawiła,że sprawy gospodarki leśnej w lasach państwowych WYDZIELONO JAKO ODRĘBNĄ GAŁĄŹ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, gwarantując przy tym prawa pracownicze leśnikom !!!


To właśnie dziś ci którzy PRAGNĄ OKRAŚĆ LASY PAŃSTWOWE ZE ŚRODKÓW ,,FUNDUSZU LEŚNEGO,,  a których nic tylko patrzeć jak Dyrektor Generalny LP czy też Minister Środowiska będzie niebawem WAZELINIARSKO I POLITYCZNIE zapraszał na ,,jubileuszowe,, obchody 90 -lecia Lasów Państwowych - powinni ,,wykuć na blachę,, po co i dlaczego wówczas przed laty tak promowano Lasy Państwowe w RP !!!


OTÓŻ JEDNĄ Z PODSTAWOWYCH ZASAD NOWEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH W 1924 ROKU ...A WIĘC 90 LAT TEMU (!!!) BYŁO  WYODRĘBNIENIE TEJ GAŁĘZI GOSPODARCZEGO ZARZĄDU PAŃSTWOWEGO I  WPROWADZENIE IDEI SAMOWYSTARCZALNOŚCI PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO - CO Z KOLEI DOPROWADZIŁO NATYCHMIAST  DO WYODRĘBNIENIA BUDŻETU LASÓW PAŃSTWOWYCH...Z OGÓLNEGO BUDŻETU PAŃSTWOWEGO !!!

ADMINISTRACJA LASÓW PAŃSTWOWYCH ZOSTAŁA WTEDY JUŻ WYPOSAŻONA W SZEROKI ZAKRES UPRAWNIEŃ I MIAŁA ODTĄD DZIAŁAĆ W CAŁYM ZAKRESIE POTRZEB PAŃSTWOWEJ GOSPODARKI LEŚNEJ, PROWADZONEJ CO PODKREŚLAM PO RAZ KOLEJNY - NA ZASADACH ,,SAMOWYSTARCZALNOŚCI,,
ZGODNIE Z NIĄ WSZYSTKIE WYDATKI ZWYCZAJNE I NADZWYCZAJNE MIAŁY ZNAJDOWAĆ SWE POKRYCIE W DOCHODACH PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!

A za wszystkimi tymi innowacjami i super pomysłami stał wówczas jeden człowiek : ADAM LORET , zwolennik zachodniego modelu organizacyjnego gospodarstw leśnych w Polsce !
Od 01 lutego 1934 roku DYREKTOR NACZELNY LASÓW PAŃSTWOWYCH mianowany przez Prezydenta RP Mościckiego !!!


Czy dziś w 90 rocznicę istnienia PGL LP - delegacje leśników złożą chociażby jeden malutki kwiat na jego grobie ...jedną gałązkę igliwia ??!

NIE !!!!!!
A wiecie DLACZEGO ???!

Bo przez te 90 lat istnienia LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE, a w tym ponad 50 lat okupacji sovieckiej ...NIKT NIE ZADBAŁ O TO ABY ZNALEŹĆ DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ GROBU śp.ADAMA LORETA, KTÓREGO 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU ,,BRATNIA ARMIA,, SOVIETÓW ZATRZYMAŁA I WYWIOZŁA W NIEZNANE MIEJSCE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TYCHŻE LASÓW PAŃSTWOWYCH Z MIEJSCOWOŚCI  NALIBOKI...

INTERNOWANO GO GDZIEŚ TAM W SOVIECKIEJ ROSJI STALINA I ZAMORDOWANO ZAPEWNE NA PRZEŁOMIE 1939/1940 ROKU...jak setki tysięcy innych obywateli naszej Rzeczypospolitej.

Dzień wcześniej 16 września 1939 roku Loret NIE SKORZYSTAŁ Z ,,PROPOZYCJI,, OPUSZCZENIA POLSKI jak to czyniła większość tak zwanych ,,PATRIOTÓW,, których tego typu i dziś mamy całe setki.... co od dawna widać, słychać i czuć !!!

Adam Loret po wybuchu II wojny światowej w dniu 05 września 1939 roku ewakuował się WRAZ Z CAŁĄ NACZELNĄ  DYREKCJĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH ..NA WSCHÓD, wprost w łapy sovietów !!! 

Ślad po nich zaginął...

Pozostaje mi modlić się do Boga  także za DOBRĄ PAMIĘĆ  tych osób, którzy chcą obchodzić rocznicę JAKOBY 90 lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe,,... i pytam jednocześnie ; A CO Z TYM CZASEM  AŻ PONAD 50 LAT SŁUŻENIA SOVIETOM PRZEZ TE SAME POLSKIE LASY PAŃSTWOWE W RÓŻNEJ FORMIE I O RÓŻNEJ AKTYWNOŚCI PRZEZ LEŚNIKÓW  ???!

ILE TYSIĘCY HEKTARÓW LASÓW KOMUNIŚCI OD 1944 ROKU POLECILI BEZPRAWNIE ZAJĄĆ PGL LP  NA MOCY SOVIECKIEGO MANIFESTU I DEKRETÓW P.K.W.N. ...które zwrócono w malutkim jak dotąd procencie !!!

A historia komunistycznego współzawodnictwa pracy między nadleśnictwami...czy OZLP...w owym 90 -leciu PGL LP ??!

A życie ,,społeczno -polityczne,, leśników owego 90-lecia jak chociażby na poniższym przykładzie OZLP Lublin gdzie w aż 54 komunistycznych PODSTAWOWYCH ORGANIZACJACH PARTYJNYCH  w 1970 roku było łącznie z robotnikami leśnymi ...1156 członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej , a więc pro-sovieckiego organu ,,leśnych ludzi,, !!!!

A takich dyrekcji było dużo... 

NIE ZAPOMINAJCIE I O TAKICH ,,OSIĄGNIĘCIACH,, LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE OSTATNICH LAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ ...mówiąc o wyjątkowym jubileuszu 90 lat PGL LP !!!

Ponieważ MODLITWA TO NAJSZLACHETNIEJSZY DAR JAKI MOŻEMY PODAROWAĆ INNYM ...proszę w niej Boga o ,,DAR POWROTU PAMIĘCI,, DLA TYCH LEŚNIKÓW, KTÓRZY O TYM WSZYSTKIM ZAPOMINAJĄ - SZASTAJĄC PUBLICZNIE PUSTYMI SŁOWAMI O TAK WAŻNYM  JUBILEUSZU 90 LECIA LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!


TEN POST TO MÓJ DAR DLA TYCH KRĘTACZY, KTÓRZY DZIŚ W SYTUACJI GRABIENIA POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEZ TEN PARTACKI RZĄD DONALDA TUSKA I PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ...USIŁUJĄ ,,WYPŁYNĄĆ,, JAKO OD ZAWSZE JAKOBY OBROŃCY PAŃSTWOWYCH LEŚNYCH KNIEI ,A ZAPOMINAJĄCY KOMU I JAK POKORNIE ORAZ TCHÓRZLIWIE SŁUŻYLI W LATACH 2008-2014 TEJ GRUPIE .....JAK SIĘ DZIŚ OKAZAŁO ZŁODZIEI   !!!!


Piszę jak jest ...


Krzysztof Kowalczyk


PS.

BARDZO MNIE OBURZYŁA WYPOWIEDŹ I PUBLICZNE KŁAMSTWO jakie w dniu wczorajszym tj; 21 stycznia 2014 roku padła w tak znamienitym gronie osób, w trakcie spotkania w Senacie RP  Parlamentarnego zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy !!!

Były to słowa (cyt) ,, NIKT NIGDY NIE SKRYTYKOWAŁ PROWADZONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ...nigdzie się ja z tym nie spotkałem,,

Te populistyczne i kłamliwe słowa wypowiedział ZBIGNIEW KUSZLEWICZ - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu  Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa ,,Solidarność,,, który jeszcze nie tak dawno kilka lat ,,tupał,, tuż za Marianem Piganem byłym dyrektorzyną generalnym LP a teraz dokładnie od 23 grudnia 2013 roku (!!!) ...WIATR POWIAŁ MU  Z DRUGIEJ STRONY, więc coraz częściej ,,tupie,,MEDIALNIE  wśród osób RZECZYWIŚCIE OD ZAWSZE WALCZĄCYCH O DOBRO LASÓW PAŃSTWOWYCH RZECZPOSPOLITEJ Z ORŁEM W KORONIE !!!!

Dlaczego KŁAMLIWE ??!

Zapraszam DO ODŚWIEŻENIA SWEJ PAMIĘCI nie tylko takich osób jak Zb.Kuszlewicz i poczytania OD 2008 ROKU DO CHWILI OBECNEJ (...a więc to już 6 lat !!!!!!!!!!!!) moich postów na www.pigipedia.blogspot.com lub też www.pigipedia.blog.com  i porównania ich z tą kłamliwą wypowiedzią w Senacie RP tj; iż jakoby (cyt) ,,NIKT NIGDY NIE SKRYTYKOWAŁ PROWADZONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ... ,, (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

O co Cię BARDZO PROSZĘ Boże w mojej modlitwie, która jest jak wspomniałem  NAJSZLACHETNIEJSZYM Z DARÓW JAKI MOGĘ OFIAROWAĆ INNYM...nawet jak dotąd tak nieudolnym i nieskutecznym  związkowcom Lasów Państwowych w 90 roku ich istnienia !!!

Popieram za to TRAFNE PORÓWNANIE jakie Zb.Kuszlewicza w trakcie tego spotkania w Senacie wypowiedział na temat sytuacji OKRADANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH Z ,,FUNDUSZU LEŚNEGO,, tj: (cyt) ,, OWCĘ MOŻNA STRZYC WIELOKROTNIE I MIEĆ Z TEGO KORZYŚCI !  NATOMIAST ZEDRZEĆ Z NIEJ SKÓRĘ MOŻNA TYLKO RAZ ,, !!!

wtorek, 21 stycznia 2014

LASY PAŃSTWOWE ...JAK REAGUJĄ ,,PROFESJONALIŚCI,,LASY PAŃSTWOWE...JAK REAGUJĄ ,,PROFESJONALIŚCI,, PYTANI NA TEMAT FIRMY, KTÓRĄ DZIŚ KIERUJĄ ??!

21 stycznia 214 roku
Nie ukrywam,że NAZBIERAŁO SIĘ JUŻ ,TEGO TYPU,, spraw na tyle dużo,iż podzielę się dziś paroma z nich na moim blogu, abyście i Wy również mieli okazję zobaczyć JAKA ŻENADA I BRAK KOMPETENCJI DZIŚ ZASIADA W PARU MIEJSCACH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH...

Jak widzę obowiązujące przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) są DLA WIELU LEŚNIKÓW NA TYCH STANOWISKACH...dosłownie, kością w gardle - gdyż KAŻDY OBYWATEL MA DO NICH PRAWO DOSTĘPU bez względu na ,,buraczane podejście.,, kilku leśnych osób , usiłujących wszelkimi pomysłami,wypowiedziami uniemożliwić danej osobie wiedzy ..CO TAM NA ICH ,,LEŚNYM PODWÓRKU,, SŁYCHAĆ I JAK TAM LEŚNI ,,PROFESJONALIŚCI,,GOSPODARUJĄ !

Wcale tego nie ukrywam,ale ...UBAW TO MAMY CZASAMI PO SAME PACHY,czytając ,,sztuczki,, jakimi np; niektórzy nadleśniczowie usiłują RAŻĄCO ŁAMAĆ OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE PRAWO - aby tylko nie udzielić odpowiedzi na zbyt trudne, lub niewygodne pytania!

A tak na marginesie to Pan Adam Wasiak, obecny DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH jeśli chce uniknąć szeregu skarg i takich pism jakie chociażby otrzymał dziś 21 stycznia 2014 roku  NA TEMAT  BRAKU KOMPETENCJI I NARUSZANIA PRAWA PRZEZ NADLEŚNICZYCH ...powinien im zrobić OBOWIĄZKOWO EGZAMIN z zakresu znajomości przepisów prawa nie tylko owej Ustawy o dostępie do informacji publicznej !!!  

WYRAŻAM PUBLICZNIE OSOBISTY AKCES PRZEPROWADZENIA TAKICH EGZAMINÓW DLA NADLEŚNICZYCH I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH TYCH ŻENUJĄCYCH DZISIEJSZYCH LAT ...po cenach wyjątkowo promujących Lasy Państwowe, z jednoczesną moją 100% GWARANCJĄ ,,oczyszczenia,,środowiska leśnego z ,,buraczanych folwarków,,, które ni jak nie pasują do większości firm PGL LP !!!

Potem można byłoby dalej to uczynić CO JEST PILNIE WSKAZANE w ...KAŻDEJ  regionalnej dyrekcji LP...DGLP...no i OBOWIĄZKOWO w Ministerstwie Środowiska póki jeszcze tam ....,główkuje,, Gawłowski Stanisław !!!


Niniejszym OFICJALNIE INFORMUJĘ na www.pigipedia.blogspot.com że kilka dni temu zwróciliśmy się do bardzo wielu nadleśnictw i rdlp w Polsce aby zgodnie z prawem jakie nam GWARANTUJE chociażby ta ustawa o dostępie do informacji publicznych - podano nam  informacje na temat ...GOSPODARKI FINANSOWEJ w tych jednostkach (plany i realizacja na przestrzeni danego roku!)

Bardzo wiele jednostek LP - NATYCHMIAST nam przekazało te dane, które sukcesywnie z biegiem czasu aktualnie  analizujemy w jak widać ,,gorącym czasie,,tj: ...OKRADANIA Z OGROMNEJ KASY LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEZ RZĄD PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, a szczególnie jej tak  zwanych POlitycznych ,,leśnych przydupasów ,, i wazeliniarzy!!!!!!!!!!!!!!!!

O tym że wielu pracowników PGL LP w sposób WZOROWY I TERMINOWY nawet o każdej porze wypełnia swe OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE niech chociażby świadczy ten fakt : W NIEDZIELĘ (!!!!!) 19 stycznia 2014 roku - otrzymaliśmy od Pani głównej księgowej RDLP Warszawa wnioskowane przez nas kompletne dane!!!BARDZO,BARDZO - DZIĘKUJEMY że nawet w dzień wolny od pracy znaleziono dla nas czas - pamiętając o swych obowiązkach służbowych a co najważniejsze ...PRZESTRZEGANIU PRAWA W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!

I co Wy na to ??!

Ale są też i ,,RODZYNKI,, innego kalibru ....(sic!!!!!!!!!!!!)

Pismem  K-06-01/14 z dnia dzisiejszego podpisanym przez ....NADLEŚNICZEGO I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nadleśnictwa KAMIENNA GÓRA (RDLP WROCŁAW) zażądano CIEKAWEJ INFORMACJI  od osoby składającej ów wniosek o udostępnienie  informacji publicznej tj: (CYTAT),, przesłanie kserokopii dokumentu tożsamości np; dowodu osobistego,celem potwierdzenia danych osoby występującej o informację i podanie danych kontaktowych - nr.telefonu,, ....(sic!!!!!!!!!!!!!!)

POD TAKIM IDIOTYCZNYM PISMEM PODPISAŁ SIĘ DZIŚ NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA KAMIENNA GÓRA /RDLP WROCŁAW/ Pan ...Dariusz GAJDA !!!

No cóż...,,GRATULACJE,, NA TEMAT BRAKU KOMPETENCJI A RACZEJ POTRZEBIE PILNYCH  ZAJĘĆ  EDUKACYJNYCH związanych z czytaniem ze zrozumieniem na poziomie podstawowym ustawy o dostępie do informacji publicznych Pana nadleśniczego  - otrzymał dziś natychmiast Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP i dyrektor RDLP Wrocław !!!

Nie zdziwię się, gdy zaraz KTOŚ z Lasów Państwowych ....a jakoby TRANSPARENTNYCH - zażąda podania : numeru buta.... wyznania religijnego...adresu gdzie podają w okolicy najlepsze ZIELONE piwo...preferencji seksualnych...czy też rozwiązania testu 187 pytań pt; ,,CO SĄDZISZ O PLATFORMIE OBYWATELSKIEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH,, jako kolejnego sondażu zamówionego odpłatnie przez Ministerstwo Gawłowskiego (...o przepraszam! ŚRODOWISKA!!!) ...itd.itd.itp !!!!

Koledzy z ,,Braci Leśnej,, podpowiadają tu Panu nadleśniczemu z Kamiennej Góry, aby WNIKLIWIEJ  od dziś obserwował wakaty stanowisk w policji,CBA, ABW,CBŚ itp bo Z TAKIMI ŻĄDANIAMI ma ku temu pełne predyspozycje zawodowe   -  A JA ZE SWEJ STRONY POZWOLĘ SOBIE COŚ PANU ,,NADLEŚNEMU,,  EXTRA NINIEJSZYM DODAĆ tj; ...proszę w ramach delegacji udać się do Pana regionalnej dyrekcji, a konkretnie do z-cy dyr.RDLP Wrocław d/s ekonomicznych JERZEGO ŁOKIETKO,który jest ,WYBITNYM SPECJALISTĄ,, vel ,,Andrzejem Kowalskim z Poznania,, a który to wpoi w Pana nawyki i sztuczki ...JAK SPRAWDZAĆ I INWIGILOWAĆ PRZEZ TELEFON INNYCH LEŚNIKÓW W CAŁEJ POLSCE A POTEM SIĘ Z TEGO WYŁGAĆ!!!!!!!!!

Są też  AKTUALNIE inne metody JAKIMI JUŻ NIEKTÓRE OSOBY NA STANOWISKACH  KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH -poproszone oficjalnie  o dane księgowo-finansowe swojej jednostki...sprawdzają ,,wnioskodawcę,,.

Wydzwaniają na nr telefonu domowego wnioskodawcy a dostępnego w książce telefonicznej i pytają .....PO CO TE DANE I KOMU SĄ POTRZEBNE ?!!!! (sic!!!!!!!!!!!!!)
Odczuwa się w tych pytaniach....STRACH I BRAK PEWNOŚCI JUTRA !!!


Czyżby było w nich ,,COŚ,, wartego baczniejszej uwagi....pożyjemy, zobaczymy !

Z kolei w dniu 10 stycznia 2014r roku jeden z najświeższych,,KONKURSOWYCH,, tj; nadleśniczy w Bornem Sulinowie (Marcin Mieczkowski),którego nomen omen bez pudła wytypowałem w 100% PRZED OFICJALNYM OGŁOSZENIEM jako zwycięzcę tych procedurach  owianych REGIONALNĄ PO-LITYCZNĄ  ŚCIEMĄ W LASACH RDLP SZCZECINEK - w pytaniach do DGLP (...nadal czekam na odpowiedź ! sic!!!!!!!!!!!!!!!), otrzymał pisemną uwagę na temat nieprawidłowości jakie można w Nadleśnictwie Borne Sulinowo znaleźć na ich stronie internetowej!

Konkurs na nadleśniczego w Bornem  był w połowie listopada, więc czekaliśmy aż to facet W SWOJEJ NOWEJ JEDNOSTCE LP  sam znajdzie ...jako ów najlepszy z najlepszych w PGL LP , ale gdzież tam...,,CIENIZNA,, !!!

Koledzy dali mu nawet kurtuazyjnie plus miesiąc dodatkowo na ,,ochłonięcie,, po tak ,,SPRAWIEDLIWIE ,,wygranym konkursie...może sam znajdzie ów problem ?!!!

GDZIE TAM !!! Można by było czekać ...150 lat PGL LP niż tego,że w Nadleśnictwie Borne Sulinowo ,,świeży,, nadleśniczy Marcin Mieczkowski zauważy dość poważne uchybienie w BIP !

A oto co odpisał ów nadleśniczy na uwagi dotyczące niedociągnięć w tej jednostce Lasów Państwowych RDLP Szczecinek:

Jest to pismo znak sprawy: ZG-060-2/14  z dnia 13 stycznia 2014 roku (cytat) ,, W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 10 01.2014 roku Nadleśnictwo Borne Sulinowo DZIĘKUJE ZA SPOSTRZEGAWCZOŚĆ i zwrócenie uwagi odnośnie błędnie umieszczonego pliku w zakładce
,,Informacje o kontrolach,, w Biuletynie Informacji Publicznej naszej jednostki.
Prawidłowe i aktualne informacje zostały zamieszczone w dniu dzisiejszym ,, Podpisał ; nadleśniczy Mieczkowski  

To ŻENADA ,iż tego typu podstawowe dane o kontrolach w lasach RDLP Szczecinek - nie są w każdej chwili dostępne, a do tego zawierają błędne pliki ...itd.itd. A ZA  ,,TAKIE COŚ,, CO MIESIĄC ,,KTOŚ,, OTRZYMUJE NAJNORMALNIEJ PENSJĘ !!!

Za BRAK SPOSTRZEGAWCZOŚCI...dobrze płacą jak widać w nadleśnictwie Borne Sulinowo, a moja intuicja mi podpowiada,że TO NIE PRZYPADEK IŻ WŁAŚNIE TAK ,,MAŁO SPOSTRZEGAWCZY,, JAK SAMI WIDZICIE MARCIN MIECZKOWSKI  ...MUSIAŁ(!!!!!) ZOSTAĆ W NADLEŚNICTWIE BORNE SULINOWO ...,,KONKURSOWYM,, NADLEŚNICZYM !!!!!!

Jak znam życie CZAS OKAŻE ...kto w tym wszystkim nie tylko związanym z Lasami Państwowymi i Bornem Sulinowem - wdepnął na minę !!!!


Piszę jak jest....


Krzysztof Kowalczyk