środa, 22 kwietnia 2015

NADLEŚNICTWO POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ ....KORUPCJA POLITYCZNA , NEPOTYZM ,DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU - POD LUPĄ PIĘCIU PROKURATUR I CBA!

Sławno, dnia 22 kwietnia 2015 roku





CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 
71 - 210 SZCZECIN
UL. ŻOŁNIERSKA  4D



W nawiązaniu do korespondencji jaką otrzymuję z CBA oraz szeregu prokuratur dotyczących przestępstw popełnionych przez kierownictwo Nadleśnictwa Połczyn / RDLP Szczecinek/ NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ZA SPRAWĄ KORUPCJI POLITYCZNEJ, NEPOTYZMU, DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W ZATRUDNIENIU niniejszym pismem zawiadamiam:

1/ poinformowano mnie jakie prokuratury otrzymały podział zadań procesowych w sprawie dotyczącej Nadleśnictwa Połczyn.

2/ każda z tych prokuratur otrzyma niebawem ode mnie jako zawiadamiającego  o czynach karalnych popełnionych w Nadleśnictwie Połczyn - dodatkowe uszczegółowione informacje w tej sprawie jakie nadal do mnie napływają od leśników !

3/ WYŁĄCZNIE ZA SPRAWĄ POTWIERDZENIA SIĘ MOICH SPOSTRZEŻEŃ I ZARZUTÓW ZWIĄZANYCH Z NEPOTYZMEM...KORUPCJĄ POLITYCZNĄ...DYSKRYMINACJĄ I NIERÓWNYM TRAKTOWANIEM LEŚNIKÓW ...POTWIERDZENIEM NIEPRAWDY...PRZEZ POLITYCZNE KIEROWNICTWO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W TEJ JEDNOSTCE LASÓW PAŃSTWOWYCH – ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PANA ADAMA WASIAK, DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH ZWOLNIONO ZE STANOWISK JAK NA RAZIE DWIE OSOBY tj; nadleśniczego Sebastiana Witek i jego znajomą a małżonkę nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice Panią Katarzynę Staniszewską !

4/ WNOSZĘ O ZABEZPIECZENIE Z DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH DOKUMENTU PODPISANEGO DNIA 20 MARCA 2015 ROKU (znak sprawy : GI .092.8.2014...domyślam się iż jest tam w tejże sygnaturze błąd ludzki , gdyż powinno być zamiast 2014 – 2015 ! ) A TAKŻE WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW Z TĄ SYGNATURĄ - W SPRAWIE MOJEGO ZAWIADOMIENIA DGLP O PRZESTĘPSTWACH W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN (….a szczególnie nagranie ze spotkania w DGLP przy ulicy Grójeckiej w Warszawie w dniu 20 lutego 2015 roku, w którym brałem udział!!!)

Z tego dokumentu z dnia 20 marca 2015 roku wynikają bardzo ważne kwestie JEDNOZNACZNIE OBCIĄŻAJĄCE NADZÓR DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ ( Platforma Obywatelska!!!) W SPRAWACH NADLEŚNICTWA POŁCZYN – a to jest ewidentne przestępstwo, gdyż Skarb Państwa W WYNIKU BRAKU TEGO UCZCIWEGO I OBIEKTYWNEGO NADZORU STRACIŁ OBECNIE DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!!

Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP POLECA już na dziś byłemu nadleśniczemu (cytat),,NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRACODAWCY (...) WRAZ Z NALEŻNYMI ODSETKAMI "

O WSZYSTKIM WIEDZIAŁ DYREKTOR RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIR CICHOŃ PISEMNIE ....odwołując w kwietniu nadleśniczego w Połczynie!!!

Ponadto Pan Dyrektor Wasiak dodaje w tym dokumencie (cytat) ,,W SYTUACJI GDY PO 11 LUTEGO 2015 ROKU NADLEŚNICTWO POŁCZYN PONOSIŁO DALSZE NIEUZASADNIONE KOSZTY Z TEGO TYTUŁU - WZYWAM PANA DO DOBROWOLNEGO UREGULOWANIA PRZEZ PANA RESZTY NIENALEŻNIE WYPŁACONEJ KWOTY WYNAGRODZENIA (...)"  


Jeszcze raz podkreślam ,że są to OGROMNE KWOTY NIELEGALNIE WYPŁACONYCH PRZEZ NADLEŚNICZEGO WITEK W RAMACH KLASYCZNEGO NEPOTYZMU I KORUPCJI POLITYCZNEJ ...WYBRANYM OSOBOM - ZE SZKODĄ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE!!!

Na chwilę obecną ( 22 kwietnia 2015 roku) – w księgowości Nadleśnictwa Połczyn za okres luty/marzec 2015 roku RACHUNEK ,, DO ZWROTU” LASOM PAŃSTWOWYM A ŚCIŚLE ZWIĄZANY Z WEZWANIEM PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP WOBEC BYŁEGO NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK WYNOSI NA RAZIE ...OKOŁO 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!

To kwota zaledwie za bardzo krótki okres czasu – A JA MAM NADZIEJĘ I BĘDĘ TEGO BARDZO PILNOWAŁ ,ABY  OBECNA NOWA GŁÓWNA KSIĘGOWA , PANI WIRA Z NADLEŚNICTWA CZARNOBÓR , KTÓRĄ NA PEWIEN CZAS TYLKO  ZATRUDNIONO NA TYM STANOWISKU PO PANI STANISZEWSKIEJ ...NIE POMYLIŁA  SIĘ W LICZENIU NA KORZYŚĆ PARTII tj; ex nadleśniczego Witek!!!!!

Z tego co jest mi wiadome,  TO BARDZO SUMIENNA I UCZCIWA PRACOWNICA KSIĘGOWOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH , która dotąd była główną księgową w ….TAKŻE POLITYCZNYM NADLEŚNICTWIE CZARNOBÓR !!!

5/ posiadam już na chwilę obecną PRZYKŁADY I DOWODY MATACTWA W TEJ SPRAWIE ZE STRONY PEWNYCH OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU – o czym zeznam w detalach w czasie przesłuchania mnie jako świadka i w informacjach jakie niebawem doślę stosownym prokuraturom, których podział zadań w tej sprawie JEST MI JUŻ ZNANY !!!

6/ zarówno w protokole z kontroli doraźnej inspekcji Dyrektora Generalnego LP podpisanym w Połczynie 18 lutego 2015 roku – jak i tego dokumentu o zabezpieczenie którego wnioskuję w pkt 1 wynika w 100%,że zastępca nadleśniczego Pan Karpiński POPEŁNIŁ PRZESTĘPSTWO , PODPISUJĄC POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ DOKUMENT NIEZGODNEGO Z USTALONYM STANEM FAKTYCZNYM OŚWIADCZENIA ( NA DRUKU Z-P1) W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI LEŚNE W 2015 ROKU !!!

Pomimo krętackich i nieuczciwych wyjaśnień zwolnionego już nadleśniczego Sebastian Witek – Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak tak określił ten czyn zastępcy nadleśniczego Karpińskiego w owym dokumencie :

(cyta) ,, … naruszył tym samym art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi m.in. że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu , jeżeli przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenia zamówienia , lub pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym ,ŻE MOŻE TO BUDZIĆ UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI CO DO BEZSTRONNOŚCI TYCH OSÓB.

Wyznaczenie ( Karpińskiego!) na funkcję przewodniczącego komisji przetargowej w postępowaniu na usługi leśne ( i łowieckie) (…) ŚWIADCZY O PAŃSKIM NIE ETYCZNYM DZIAŁANIU  (przepisy prawa zabraniały temu pracownikowi uczestniczenia w postępowaniu).

Jako nieprawidłowosć oceniam  również brak transparentnych zasad i kryteriów stosowania usług podkładania psów na polowaniach zbiorowych OHZ nadleśnictwa i usług poszukiwania postrzałków.

POSZUKIWANIE POSTRZAŁKÓW ORAZ PODKŁADANIE PSÓW NA POLOWANIACH ZBIOROWYCH W ROKU 2014 BYŁO USŁUGĄ ŚWIADCZONĄ ODPŁATNIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ ZEWNĘTRZNEGO , a równocześnie takie same czynności wykonywał (…) zastępca nadleśniczego i leśniczowie ds. łowieckich z wykorzystaniem swoich własnych psów”


Dyrektor Generalny LP wydał polecenie służbowe (cytat) ,, ustalenia i wdrożenia transparentnych zasad i kryteriów stosowania usług podkładania psów myśliwskich na polowaniach zbiorowych oraz przy poszukiwaniach postrzałków w OHZ Nadleśnictwa” , a także co się tyczy personalnie zastępcy nadleśniczego Karpińskiego (cytat) ,,WYCIĄGNIĘCIE KONSEKWENCJI SŁUŻBOWYCH (….) ZA ZŁOŻENIE NIEZGODNEGO ZE STANEM FAKTYCZNYM OŚWIADCZENIA ( na druku ZP-1) W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI LEŚNE W 2015 ROKU”

7/ Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP – po kontroli moich zarzutów w Nadleśnictwie Połczyn, które zostały niniejszym potwierdzone wydał kolejne polecenie :

(cytat) ,, Zatrudniania na stanowisku głównego księgowego Nadleśnictwa Połczyn TYLKO TAKIEJ OSOBY , KTÓRA SPEŁNIAŁABY KRYTERIA KWALIFIKACYJNE OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 14 STYCZNIA 2003 ROKU w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej”

dodając przy tym Sebastianowi Witek (cytat) ,, Nieprawidłowo ustalił Pan wynagrodzenie , na stanowisku księgowego (…) - przekroczono maksymalną kategorię zaszeregowani dla tego stanowiska.

W TEJ SYTUACJI ZACHODZI UZASADNIONE PODEJRZENIE, ŻE SWOIM POSTĘPOWANIEM NARUSZYŁ PAN POSTANOWIENIA ZARÓWNO ART.35 UST.2 USTAWY O LASACH JAK I PARAGRAF 6 PUZP”

W powyższym dokumencie o którym wspominam w pkt. 1 – Pan Dyrektor Generalny LP odrzuca wszelka argumentację i ... ,,TŁUMACZENIE SIĘ" odwołanego nadleśniczego w Połczynie Sebastiana Witek    dodając : (cytat) ,,NA SKUTEK PODJĘTEJ PRZEZ PANA DECYZJI Z DNIA 17 STYCZNIA BIEŻĄCEGO ROKU NADLEŚNICTWO PONOSI KOSZTY NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PUZP WYPŁATY WYNAGRODZENIA „ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodam,że chodzi tu o zatrudnienie KOLEJNEJ Z RZĘDU GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ tym razem Pani Staniszewskiej … NIELEGALNIE I PO ZNAJOMOŚCI , Z EWIDENTNYM DZIAŁANIEM NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE !!!

TO JEST PRZESTĘPSTWO – ZE STRONY FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO!!!!


8/ Dokument podpisany 20 marca 2015 roku o sygnaturze : GI.092.8.2014 o zabezpieczenie którego w tej przestępczej sprawie wnioskuję - zawiera także kolejne SKANDALICZNE OCENY DZIAŁANIA POLITYCZNEGO NADLEŚNICZEGO W POŁCZYNIE !

Pan Dyrektor Generalny LP bardzo słusznie pisząc (cytat) ,, NIE UZNAJĘ PANA ARGUMENTÓW..."  zarzucił byłemu już nadleśniczemu WYPŁACENIE ….NAGRÓD MOTYWACYJNYCH  SWOJEMU POPRZEDNIEMU ZASTĘPCY,DLA PRZESTĘPCY SKAZANEGO PRAWOMOCNYM WYROKIEM ZA KORUPCJĘ !!!!!!!!!!!!!!

TENŻE SKAZANY PRZESTĘPCA (zastępca nadleśniczego) Z LASÓW PAŃSTWOWYCH = to także członek ...Platformy Obywatelskiej, którego pilnie ,,eksportowano” poza Pomorze !!!!!

Pan dyr.Wasiak pisze (cytat) : ,,OBOWIĄZKIEM PANA było skorzystanie z uprawnienia zapisanego w obowiązującym i uzgodnionym ze związkami zawodowymi regulaminie premiowania i podziału nagród motywacyjnych, w którym ustalono że pracownikom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych wysokość nagrody określa Nadleśniczy , oraz że w UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PRACOWNIK MOŻE BYĆ POZBAWIONY NAGRODY”


W dokumencie powyższym jest jeszcze szereg innych BARDZO WAŻNYCH DLA ORGANÓW ŚCIGANIA DETALI NA TEMAT NIELEGALNOŚCI POCZYNAŃ – POLITYCZNEGO KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN !!!

9/ proszę o uwzględnienie w moim wniosku o karne ściganie kierownictwa RDLP Szczecinek (… NIESTETY również członkowie Platformy Obywatelskiej!!!) ZA BRAK NADZORU I WŁAŚCIWEJ, UCZCIWEJ, ORAZ OBIEKTYWNEJ KONTROLI W PODLEGŁYM NADLEŚNICTWIE POŁCZYN pewnej szczegółowej kwestii zawartej na stronach od 1 do 3 PROTOKOŁU KONTROLI DORAŹNEJ dokonanej …..nie przez RDLP Szczecinek – lecz za sprawą INSPEKCJI DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH!


Z zawartych tam zapisów wynika,że w trakcie pełnienia funkcji NADLEŚNICZEGO w Nadleśnictwie Połczyn przez Pana Sebastiana Witek ( członek Platformy Obywatelskiej!) PRZEPROWADZONO (cytat) :,, 62 KONTROLE, W TYM 52 BYŁY TO KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ SŁUŻBY LP "

Pytam więc nie ukrywając  tego .... IRONICZNIE i RETORYCZNIE  :

... JAK TO JEST W OGÓLE MOŻLIWE W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH OPANOWANYCH JAK UDOWODNIŁEM PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ I JEJ NĘDZNYCH CZŁONKÓW NA PRZYKŁADZIE SKORUMPOWANEGO RDLP SZCZECINEK  ŻE AŻ 52 KONTROLE LASÓW PAŃSTWOWYCH W TYM NADLEŚNICTWIE NIE UJAWNIŁY TEGO , CO ....USTALIŁEM JA OSOBIŚCIE BAZUJĄC NA INFORMACJACH OBURZONEJ ,,BRACI LEŚNEJ"  , CZŁOWIEK ZWOLNIONY Z PRACY PRZEZ TO OSZOŁOMSTWO, KTÓRY PISEMNIE ZAWIADOMIŁ O TYM CO SIĘ WYRABIA W POŁCZYNIE PANA DYREKTORA GENERALNEGO, A EFEKT TEJ CUCHNĄCEJ KORUPCJI POLITYCZNEJ DZIŚ WYPŁYWA NICZYM ...PRZELEWAJĄCE SIĘ ŚMIERDZĄCE SZAMBO ???!

Nadmieniam,że posiadam PRAWOMOCNE wyroki Sądów Rejonowego i Okręgowego Pracy – mówiące o BEZPRAWNOŚCI DZIAŁAŃ TYPOWO POLITYCZNYCH WOBEC MOJEJ OSOBY W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!

BARDZO WAŻNYM zarówno dla CBA jak i prokuratur prowadzących tą KORUPCYJNĄ SPRAWĘ jest tu pewien ...KOLEJNY POLITYCZNY WĄTEK ZWIĄZANY Z PLATFORMA OBYWATELSKĄ !

Otóż z protokołu kontroli doraźnej inspekcji DGLP z Warszawy JASNO WYNIKA,że (cytat) ;

,,Kontrola problemowa z zakresu spraw kadrowych – PRZEPROWADZONA ZOSTAŁA W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN W DNIACH 22-23 PAŹDZIERNIKA i 29 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ORGANIZACJI I KADR RDLP W SZCZECINKU ”....a więc także w trakcie występowania tam rażącego BEZPRAWIA!

NINIEJSZYM WNOSZĘ TAKŻE O PILNE ZABEZPIECZENIE WYCIĄGU Z PROTOKOŁU OWYCH KONTROLI W POŁCZYNIE PRZEZ TE OSOBY ….ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM I PORÓWNANIEM WYNIKÓW TEJ ,,ŚCIEMA” KONTROLI.... Z USTALENIAMI INSPEKCJI PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP =PO MOIM ZAWIADOMIENIU” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JESTEM W 100% PEWIEN,ŻE DLA KONTROLUJĄCYCH W 20013 ROKU NADLEŚNICTWO POŁCZYN PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ORGANIZACJI I KADR RDLP W SZCZECINKU - KWESTII W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN, KTÓRE JUŻ WÓWCZAS NIELEGALNIE ZATRUDNIAŁO CHOCIAŻBY POLITYCZNĄ GŁÓWNA KSIĘGOWĄ (...z Platformy Obywatelskiej!) = NIE BEZ ZNACZENIA JEST TU PEWIEN FAKT !!!

OTÓŻ JUŻ Z CHWILĄ PRZEJĘCIA WŁADZY W POLSCE PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ – STANOWISKO NACZELNIKA W TYM WYDZIALE RDLP SZCZECINEK NIEJAKI...... STANISŁAW GAWŁOWSKI , POSEŁ I OBECNY WICE MINISTER (….który ustawiał konkursy na stanowiska kierownicze w RDLP Szczecinek w biurze poselskim w Koszalinie !) ….ZOSTAŁO PILNIE I NATYCHMIAST OBSADZONE PRZEZ PANA MARKA ŁAZOR,....POLITYCZNEGO ASYSTENTA TEGOŻ SAMEGO POSŁA GAWŁOWSKIEGO (sic!!!!!!!)

NO I JEST ...JAK WIDAĆ !!! CUCHNIE.....

Protokoły z owych ,,ściema” kontroli w RDLP Szczecinek = NIE MOGŁY NIGDY WYKAZYWAĆ I NIE WYKAZUJĄ NIGDY ŻADNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W TYCH NADLEŚNICTWACH, GDZIE NIE TYLKO W POŁCZYNIE ALE I CHOCIAŻBY W WARCINIE , SŁAWNIE - NA TAKICH STANOWISKACH ZASIADAJĄ MIĘDZY INNYMI SYMPATYCY LUB CZŁONKOWIE TEJ POLITYCZNEJ ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ, KTÓRYCH IMIONA I NAZWISKA SĄ WYMIENIONE NA OWYM NAGRANIU W DYREKCJI GENERALNEJ LP W WARSZAWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU!!!


NADLEŚNICTWO POŁCZYN I RDLP SZCZECINEK = TO KLASYCZNY PRZYKŁAD W CAŁYCH LASACH PAŃSTWOWYCH OKŁAMYWANIA...
OSZUSTW... NEPOTYZMU...DYSKRYMINACJI...NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA...A NAWET KORUPCJI...I OKRADANIA WRĘCZ ,,NA ŻYWCA” SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE!!!

GWARANCJĄ NIETYKALNOŚCI JEST BEZWZGLĘDNIE PARTIA Platforma Obywatelska …zaś ja to piętnuję jako osoba nigdy nie związana z żadną partią polityczną w Polsce! Jestem bezpartyjnym o poglądach w zaistniałych okolicznościach SKRAJNIE PRAWICOWYCH!!!


Krzysztof Kowalczyk


PS.

MAM NADZIEJĘ, ACZKOLWIEK ZNAJĄC POLSKIE REALIA ….NIEZBYT DUŻĄ, ŻE TAK SAMO BEZ PARTYJNIE - BEZ NACISKÓW POLITYCZNYCH , NINIEJSZĄ SPRAWĘ ROZPOZNAJĄ UCZCIWIE WSZYSTKIE PROKURATURY WYZNACZONE DO TEGO ZADANIA WRAZ Z CBA !!!


Otrzymuje;


  1. Rzecznik Praw Obywatelskich
  2. Pan Senator Wojciech Skurkiewicz
  3. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie