środa, 19 sierpnia 2015

BEZPRAWIE W POLITYCZNYCH LASACH PAŃSTWOWYCH R.D.L.P. SZCZECINEK - UKARANE PRAWOMOCNYM WYROKIEM POLSKIEGO SĄDU! SKARB PAŃSTWA (...czyli my wszyscy!!!!) MUSI ZAPŁACIĆ TERAZ ŁĄCZNIE 83.600 ZŁOTYCH TYLKO W JEDNEJ SPRAWIE ZA...NIEZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH - ULOKOWANYCH TAM PRZEZ ,,KONKURSY" PLATFORMY OBYWATELSKIEJ!19 sierpnia 2015 roku


TEN PRAWOMOCNY WYROK TO DOWÓD NA SŁUSZNOŚĆ PROTESTU POLSKICH PILARZY I PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH - JAKI MIAŁ MIEJSCE W OSTATNI DZIEŃ LIPCA 2015 ROKU  PRZED BIUREM POLITYCZNEGO DYREKTORA RDLP SZCZECINEK Sławomira Cichoń ...
Ten wyrok a szczególnie rozmiar kar jakie musi zapłacić Skarb Państwa ,,LASY PAŃSTWOWE"  ((...83.600 złotych!!!!) - TO JASNY DOWÓD NA NIEZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  W LASACH PAŃSTWOWYCH , opanowanych przez marnych POlitycznych krętaczy i osłów  = dla których profesjonalizm w miejscu pracy to nie znane cudo , ale za to dumnych z tego, że bez wazeliny sami potrafią BYLEBY TYLKO PRZETRWAĆ NA STOŁECZKU ...uczynić CUDA nie jednemu politykowi z Platformy Obywatelskiej!

Niedawno opisałem w jednym z moich felietonów w jak skandaliczny sposób w nadleśnictwie Połczyn (...również RDLP Szczecinek!!) POLITYCZNY NADLEŚNICZY Sebastian Witek (...już dostał kopa!!!) płacił bezprawnie przez ponad 32 miesiące pensję ...osobie z Platformy Obywatelskiej!!!

Straty jakie wycenił mi na piśmie z-ca dyrektora RDLP Szczecinek Pan Major jakie wyrządzono w Połczynie to ponad ...116 tysięcy złotych !

TERAZ KOLEJNE ...83.600 złotych!!!
Łącznie zaledwie w dwóch sprawach i tylko w dwóch nadleśnictwach to ..PRAWIE 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!

No i powiedzcie mi : CZY NIE MA RACJI PAN PREZYDENT RP DUDA - TWIERDZĄCY, ŻE ŁATWO JEST ZNALEŹĆ W POLSCE PIENIĄDZE DLA DZIECI PO 500 ZŁOTYCH NA OSOBĘ W RODZINACH UBOŻSZYCH ,,,skoro kilku POLITYCZNYCH DURNI W LASACH PAŃSTWOWYCH BEZKARNIE (!!!!!!) TAK SOBIE SZASTA NASZYMI PIENIĘDZMI SKARBU PAŃSTWA ??!TAK!!! TAK!!! 
W RDLP Szczecinek jest to w 100%  BEZKARNIE!!!!

Te 200 tysięcy złotych strat Skarbu Państwa za sprawą owych PO-litycznych nadleśniczych i chroniącego ich dyrektora RDLP Szczecinek ...MOGŁOBY BYĆ POMOCĄ AŻ DLA 400 DZIECI!!! 

A ja publicznie pytam: 
JAK TE BIEDNE DZIECI CHOCIAŻBY POLSKICH PILARZY NIE MAJĄ GŁODOWAĆ - SKORO POLITYCZNE LASY PAŃSTWOWE PLATFUSÓW OBYWATELSKICH W RDLP SZCZECINEK  - STOSUJĄ ,,RAŻACO NISKIE STAWKI" A WRĘCZ PROMUJĄ ...NIEWOLNICTWO I SZARĄ STREFĘ ZATRUDNIENIA W LASACH  ??!

A OTO DETALE TEJ SPRAWY ...i moja osobista analiza tego wyroku!, która dotyczy pojęcia ,,RAŻĄCO NISKIEJ CENY"  tolerowanej przez Lasy Państwowe!
Prawomocnym wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy (sygnatura akt: VII Ca 270/15 ) – po rozpoznaniu sprawy ze skargi :

Konsorcjum Firm ,,Forest” - Przedsiębiorstwa Usług Leśnych FOREST Sp. z o.o. W Szczecinku i Mariusza Rakowskiego przy udziale Nadleśnictwa Czarnobór / RDLP Szczecinek/ oraz wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – o udzielenie zamówienia publicznego ;

= od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 stycznia 2015 roku ( sygnatura akt ; KIO/2381/14) ZMIENIŁ ZASKARŻONY WYROK, W TEN SPOSÓB ŻE:

1/ odwołanie konsorcjum Sąd Okręgowy uznał za uzasadnione;

2/ Sąd nałożył na Nadleśnictwo Czarnobór /RDLP Szczecinek/ KARĘ FINANSOWĄ W KWOCIE 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH!!!

3/ Sąd obciążył Lasy Państwowe Nadleśnictwa Czarnobór  jako zamawiającego ...kosztami tego postępowania sądowego w kwocie 18.600 złotych!!!

4/ Sąd zasądził dodatkowo od Skarbu Państwa Lasy Państwowe  Nadleśnictwa Czarnobór na rzecz Konsorcjum Firm ,,Forest” kwotę 15. 000 zł  tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego ( zwrot opłaty uiszczonej od skargi).


Sprawa generalnie dotyczy postępowania wszczętego przez Nadleśnictwo Czarnobór o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług leśnych w tym nadleśnictwie w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość szacunkową zamówienia LP wyliczyły na kwotę powyżej 134 tys, euro a do przetargu złożono 5 ofert, w tym skarżącego!

Oferty zostały rozpatrzone przez Nadleśnictwo Czarnobór w dniu 22 grudnia 2014 roku, gdzie dokonano wyboru oferty...NIEZGODNIE Z PRAWEM , co znalazło swój epilog w Sądzie!!!

Co jest bardzo ciekawe ...podczas rozprawy sądowej Nadleśnictwo Czarnobór nie przedstawiło ... ŻADNYCH WYLICZEŃ DOTYCZĄCYCH CEN KWESTIONOWANYCH OFERT, co od razu zauważył Sąd!

Za to odwołujący się przedstawił swe obliczenia oraz ...EKSPERTYZĘ  PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU pod nazwą ,,Jednostkowe wydatki minimalne związane z pracami leśnymi zgodnie z Katalogiem norm czasu dla prac leśnych”

Sąd zauważył,że LP w rozpoznawanej sprawie nie wzywały wykonawców do składania wyjaśnień w trybie art.90 u.p.z.p. w którym ustawodawca wskazał,że ZAMAWIAJĄCY WZYWA WYKONAWCÓW DO SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ W SYTUACJI , GDY CENA OFERTY WYDAJE SIĘ ...RAŻĄCO NISKA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I BUDZI WĄTPLIWOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO CO DO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z JEGO WYMAGANIAMI!!!!!

Z tej części tego przepisu wynika JEDNOZNACZNIE ,że to cena oferty danej części ma wydawać się rażąco niska i budzić wątpliwości zamawiającego, aby WZYWAŁ ON DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ!

,,Profesjonaliści” z Nadleśnictwa Czarnobór o tym zapomnieli ??! TERAZ ZA TO TRZEBA ZAPŁACIĆ...i to bardzo dużo!!!!

Sąd Okręgowy w Koszalinie – oceniając zarzuty zgłoszone w skardze zgodził się ze skarżącymi – że cena zaoferowana przez wybranego oferenta który wygrał przetarg MUSIAŁA WYDAWAĆ SIĘ LASOM PAŃSTWOWYM NADLEŚNICTWA CZARNOBÓR ….....RAŻĄCO NISKĄ  W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I POWINNA OD RAZU BUDZIĆ POWAŻNE WĄTPLIWOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z WYMOGAMI!

Skarżący wykazali, że z liczb dni pracy w 2015 roku (231) oraz norm czasu pracy ( 40 godzin tygodniowo) – wynika, iż średni miesięczny czas pracy za miesiąc luty – grudzień 2015 roku to 21 dni, czyli 168 godzin miesięcznie!
Zatem do wykonania 56 154,42 godzin prac wykonawca MUSI ZATRUDNIĆ średnio 30,39 pracownika/etatu ( 56 154,42 + 11 miesięcy 168 godzin) .

CO DO MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - do realizacji przedmiotu zamówienia ...POWINNY ZOSTAĆ ZAWARTE UMOWY O PRACĘ, gdyż rodzaj umowy wypełnia przesłanki określone w kodeksie pracy dla umowy o pracę i ma tu zastosowanie art.22 kodeksu pracy!

Z art.90 ust.1 u.p.z.p. Wynika, że dla ustalenia kosztów pracy należy PRZYJĄĆ WARTOŚĆ NIE NIŻSZĄ OD MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ  USTALONEGO NA PODSTAWIE art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 roku O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ – przy czym koszt pracy, jaki ponosi pracodawca TO NIE JEDYNIE 1.750 zł jak przyjęło to sobie Nadleśnictwo Czarnobór - ALE TAKŻE KOSZTY OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK JAKIE PONOSI PRACODAWCA , a więc w sumie na dziś 2.112 zł!!!!!!
I właśnie do kalkulacji należało przyjąć koszty pracy na tym poziomie 2.112,96 zł....

Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał w uzasadnieniu wyroku, iż należało wziąć pod uwagę SZCZEGÓLNE NORMY CZASU PRACY np.; dla pilarzy 4 godziny dziennie, oraz to że w ramach motogodzin MUSZĄ BYĆ UWZGLĘDNIANE WYNAGRODZENIA ORAZ INNE ŚWIADCZENIA DLA OSÓB, KTÓRE TE MASZYNY OBSŁUGUJĄ!

Sąd Okręgowy w Koszalinie jednoznacznie wskazał, iż ...WSZYSTKIE CENY JEDNOSTKOWE NIŻSZE NIŻ WYNIKAJĄCE Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA , Z SAMEJ ISTOTY WINNY BYĆ ZDYSKWALIFIKOWANE , JAKO NIEPOKRYWAJĄCE KOSZTÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA , ZAŚ TE O NIEWIELE WYŻSZE POWINNY WYMAGAĆ ANALIZY, CZY TE KOSZTY POKRYJĄ!!!

A ja tu w ramach ,,przerywnika” pytam :

PO JAKIEGO DIABŁA ...NADLEŚNICTWA ZATRUDNIAJĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ ZA KOLEJNE OGROMNE ,,UKŁADOWE” PIENIĄDZE Z KASY SKARBU PAŃSTWA (...o których tu dziś nie wspominam!) jak chociażby w Nadleśnictwie Czarnobór, by z taka łatwością ...przegrywać sprawy i płacić??!

PODPOWIADAM: dokonać 100% analizy owych ,,profesjonalistów” z biur obsługi prawnej i ...NA ZBITY PYSK, A NIE PŁACIĆ IM TAKĄ KASĘ!!!

W RDLP Szczecinek zacząłbym od Nadleśnictw : Sławno, Warcino, Połczyn, Czarnobór,Trzebielino... itd.

A ponieważ w niniejszej sprawie sądowej Nadleśnictwo Czarnobór nie zastosowało się do OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE PRAWA (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) - skutkowało to uznaniem przez Sąd RP racji skarżących i uznaniem w w/w wyroku ich racji i zasadności odwołania od postanowienia KIO!

Sąd kategorycznie podkreślił :

(cytat) ,, NIE MOŻNA APROBOWAĆ SYTUACJI, GDY OFERENT PROPONUJE WYKONANIE PRAC, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ...ZA RAŻĄCO NISKĄ CENĘ , PRZY USTALENIU KOSZTÓW PRACY PONIŻEJ NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE! „

Sąd dodał,że TAKIE ZACHOWANIE OFERENTA – STANOWI PRZEJAW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI!!!

I właśnie to wszystko tj; NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĘ ...RAŻĄCO NISKĄ CENĘ...PRACĘ PONIŻEJ LUDZKIEJ GODNOŚCI ZA WYNAGRODZENIE ŚMIECIOWE ...PROMOCJĘ ZATRUDNIANIA ,,NA CZARNO" ...BRAK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ...ŚMIERĆ W TRAGICZNYCH WYPADKACH W LESIE JAK OSTATNIO W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO ...PROMUJE POLITYCZNY DYREKTOR RDLP SZCZECINEK Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Sławomir Cichoń CHRONIĄCY  TYŁKI POPIERAJĄCYM TEN STAN RZECZY ,,SWOICH” NADLEŚNICZYCH, A PŁACI ZA TEN ,,BURDEL ” SKARB PAŃSTWA ...czyli my wszyscy!!!!

A teraz dowód ...JAKICH KRETYNÓW zatrudniają w ramach tak zwanej ,,obsługi prawnej „ Lasy Państwowe RDLP Szczecinek :

W czasie tej rozprawy przed Sądem Okręgowym w Koszalinie ...pełnomocnik Nadleśnictwa Czarnobór oświadczył ( LUZACZEK!!!), że ...umowa pomiędzy nadleśnictwem a oferentem KTÓRY ICH ZDANIEM WYGRAŁ PRZETARG (sic!!!!!!) ...została już zawarta i jest wykonywana w około 1/3 – 1/4 części!!!!!


Mając te słowa na uwadze Sąd Okręgowy w Koszalinie W TAKIEJ SYTUACJI NATYCHMIAST  na podstawie art.192 ust.3 pkt c oraz ust.3 u.p.z.p. w związku z art. 198 f ust.2 u.p.z.p. uznał,że ...UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW USTAWY ,,PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - A WIĘC TYM SAMYM UZNAŁ ZA UZASADNIONE ... NAKŁADAJĄC TYM PRAWOMOCNYM JUŻ WYROKIEM NA NADLEŚNICTWO CZARNOBÓR ....KARĘ FINANSOWĄ W WYSOKOŚCI AŻ 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!!

A nadleśniczym w tym nadleśnictwie jest inż Roman Lecko … i tak oto na tym konkretnym przykładzie ciagnie się kolejna wazelina BRAKU PRYWATNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPRAWIE W LASACH PAŃSTWOWYCH NASZEJ POLSKI za sprawą gwarancji nietykalności przez Platformę Obywatelską ...  swoim ,,przydupasom"!!!!!  :)

TAKICH SPRAW W LASACH RDLP SZCZECINEK ...TAKICH KAR ...JEST OD 2008 ROKU CAŁE MNÓSTWO!!!

Nikt się tym nie przejmuje w DGLP Warszawa...wszyscy non stop na swych stołkach ...TAK OTO WYGLĄDA W PEŁNEJ POLITYCZNEJ KRASIE ÓW ,,ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ" W LASACH PAŃSTWOWYCH Platfusów Obywatelskich !!!

Teraz kolej na protest pilarzy przed RDLP Szczecin ...a potem w Warszawie !!!
WZOREM PROTESTU PRZED RDLP SZCZECINEK...który spowodował,że nawet największe POLITYCZNE barany (...nie mylić z baronami!!!) chwyciły za kalkulatory i telefony, bo zauważyli zadufani w sobie przed wyborami  iż się ludzie buntują przeciwko BEZPRAWIU I NIEWOLNICTWU W LASACH PAŃSTWOWYCH .......Platfusów Obywatelskich oczywiście !!!Czy słyszycie to rżenie koni na stadninie w Janowie Podlaskim??? sic!!!!!!!!!!!!!!!!!


Piszę jak jest ...W NIEZRÓWNOWAŻONYCH LASACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE Platfusów Obywatelskich!!!!!

Krzysztof  Kowalczyk

Z OSTATNIEJ CHWILI...

Pismem  ZR.003.02.2015 z dnia 18 sierpnia b.r. RDLP Szczecinek rozesłała ZAPROSZENIE na spotkanie w biurze RDLP Szczecinek w dniu 24 sierpnia b.r. o godzinie 11.00 (sala konferencyjna) które rozpoczyna się tak:

(cytat) : ,, Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w RDLP Szczecinek w dniu 04.08.2015 r. z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych zapraszam na posiedzenie Stałej Komisji ds. Współpracy z Firmami Usługowymi  w rozszerzonym składzie  (...) "
Podpisał Przewodniczący owej Komisji Pan Wyszomirski...

A WIEC PROTEST DRWALI I PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH ZOSTAŁ WYRAŹNIE USŁYSZANY...

Do wiadomości owe zaproszenie przekazano aż...31 podmiotom, w tym : mediom ( dziennikarze, radio,tv)....!!!!!!!!!!