czwartek, 7 maja 2015

NADLEŚNICTWO SŁAWNO (RDLP SZCZECINEK)...SKANDALICZNA ,,OCHRONA PRZYRODY" W LASACH PAŃSTWOWYCH! JEDNO GNIAZDO ORŁÓW BIELIKA JUŻ WYCIĘTO WRAZ Z DRZEWEM ! TERAZ W MAJU 2015 ROKU WYCINAJĄ DRZEWA BEZPOŚREDNIO W STREFIE BEZWZGLĘDNEJ OCHRONY GATUNKOWEJ ORŁA BIELIKA,BĘDĄCEGO POD ŚCISŁA OCHRONĄ W POLSCE!!!

07 maja 2015 roku


PROKURATURA OKRĘGOWA W KOSZALINIE
75-950 KOSZALIN
UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA Nr 34 a

Szanowny Panie Prokuratorze !


Poniższą korespondencję - przekazuję W TRYBIE PILNYM  Panu Adamowi Wasiak - Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych celem podjęcia przez inspekcję Dyrekcji Generalnej LP BARDZO PILNYCH  czynności kontrolnych mających na celu URATOWANIE PRZED DALSZĄ DEWASTACJĄ  I NIEODPOWIEDZIALNYMI LEŚNIKAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH  - nie tylko dwóch kolejnych,czynnych  gniazd orła bielika , ale i stref obowiązkowo ochronnych wokół nich,które w tej chwili, w maju a więc w czasie rozrodu ...SĄ DEWASTOWANE PRZEZ SKANDALICZNIE NIEODPOWIEDZIALNYCH URZĘDNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH!

NADMIENIAM,ŻE JEDNO Z GNIAZD ( ...trzecie!!!) ZOSTAŁO JUŻ W TYM ROKU 2015 WYCIĘTE PRZEZ NADLEŚNICTWO SŁAWNO WRAZ ZE STOJACYM DRZEWEM, NA KTÓRYM ORŁY ZBUDOWAŁY GNIAZDO!

ZOSTAŁEM W TEJ SPRAWIE WYCIĘTEGO GNIAZDA ORŁA BIELIKA OSZUKANY NIE TYLKO PRZEZ NADLEŚNICTWO SŁAWNO, INSPEKCJĘ RDLP SZCZECINEK ALE RÓWNIEŻ ....REGIONALNĄ DYREKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE!

Tym razem NIE POZWOLĘ SIĘ OSZUKAĆ...wskażę TYLKO inspekcji Pana Dyrektora Generalnego LP MIEJSCA TEJ SKANDALICZNEJ WYCINKI DRZEW BEZPOŚREDNIO W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ ORŁA BIELIKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA SŁAWNO,KTÓRE NIE SĄ W OGÓLE TAM WYZNACZONE!!!!!


Obowiązujące w Polsce akty prawne, których przepisy stanowią o ochronie gatunkowej bielika Haliaeetus albicilla to ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2013 roku, poz.627 z późniejszymi zmianami) , oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. z 2014 roku poz.1348).

Zgodnie z art.233 załącznika nr 1 do powyższego rozporządzenia bielik należy do gatunków podlegających ŚCISŁEJ OCHRONIE , natomiast załącznik nr 4 rozporządzenia wymienia bielika jako jeden z gatunków WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY miejsc rozrodu i regularnego przebywania!

WOKÓŁ GNIAZDA USTANAWIA SIĘ DWIE STREFY ;

1/ CAŁOROCZNA – której ochrona obejmuje dla gniazda bielika obszar o promieniu do 200 mb.

2/ OKRESOWA  której ochrona obejmuje dla gniazda bielika obszar o promieniu 500 mb i obowiązuje od dnia 01 stycznia do dnia 31 lipca.

Zgodnie z art.60 ust.3 pkt.2 ustawy o ochronie przyrody strefy ochronne ustala Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska .

Cytowana ustawa w art.60 ust.6 zawiera cztery ZAKAZY obowiązujące w strefach ochronnych:

1/ przebywania osób

2/ wycinania drzew lub krzewów

3/ dokonywania zmian stosunków wodnych

4/ wznoszenia obiektów,urządzeń i instalacji


Z informacji jakie zabrałem i posiadam – w miejscu, w którym wskażę dwa przepiękne i czynne gniazda kilku orłów bielika Nadleśnictwo Sławno NIE MA W OGÓLE DO DNIA DZISIEJSZEGO ( maj 2015 roku!) OBOWIĄZKOWO USTANOWIONEJ STREFY OCHRONY CAŁOROCZNEJ ANI TEŻ STREFY OCHRONY OKRESOWEJ TYCH DWÓCH GNIAZD! 

OCHRONA PRZYRODY NIE TYLKO  W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO JEST CIĄGŁA FIKCJĄ I SKANDALEM ( co udowodnię w czasie lustracji terenowej!)...UKRYWANYM NA DODATEK PRZEZ REGIONALNĄ DYREKCJĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU!!! Dowody wskażę inspekcji Dyrektora Generalnego LP...

Mało tego : W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ GNIAZD ORŁA BIELIKA ….TRWAJĄ W NAJLEPSZE CZYNNOŚCI GOSPODARCZE POŁĄCZONE O ZGROZO NAWET Z NIELEGALNĄ WYCINKĄ DRZEWOSTANU Z PNIA !!!

Zgodnie z prawem zakaz przebywania w tych obu strefach ochrony , dotyczy również dzierżawców i zarządców kół łowieckich , o których mowa w ustawie z dnia 13 października 2014 roku Prawo Łowieckie (Dz.U. Z 2005 roku, poz.1066 z późniejszymi zmianami).

DZIERŻAWCY I ZARZĄDCY OBWODÓW ŁOWIECKICH NIE SĄ WIĘC UPRAWNIENI DO PRZEBYWANIA NA TERENIE STREF CAŁOROCZNEJ I OKRESOWEJ GNIAZD ORŁA BIELIKA NA ZASADACH WYJĄTKU OKREŚLONEGO W ART.60 UST.6 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY.

Koła łowieckie oraz Ośrodki Hodowli Zwierzyny jako dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich wchodzących w granice stref ochrony gniazd orła bielika – mogą przebywać bez zezwolenia dyrektora RDOŚ jedynie w strefie ochrony okresowej , poza okresem terminowej ochrony dla tego gatunku mogą tam przebywać w okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia !

WSTĘP DO STREFY OCHRONY CAŁOROCZNEJ ( 200 mb od gniazda!) GNIAZDA BIELIKA ORAZ W OKRESIE OCHRONNYM DO STREFY OCHRONY OKRESOWEJ ( 500 mb od gniazda!) - WYMAGA BEZWZGLĘDNIE UZYSKANIA ZEZWOLENIA  REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W TRYBIE ART.60 UST.6 USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY!!!!

Wydając zezwolenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska kieruje się wyłącznie wymogami ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków objętych ochroną gatunkową!

Chciałbym dodatkowo w niniejszym zawiadomieniu do organów ścigania zaznaczyć, ze w stosunku do orła bielika obowiązują zakazy wymienione w paragrafie 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt!!!

DODATKOWO W ODNIESIENIU DO TEGO GATUNKU WPROWADZONO ZAKAZ PŁOSZENIA LUB NIEPOKOJENIA W MIEJSCACH NOCLEGU, W OKRESIE LĘGOWYM W MIEJSCACH ROZRODU LUB WYCHOWYWANIA MŁODYCH LUB W MIEJSCACH ŻEROWANIA ZGRUPOWAŃ TYCH MAJESTATYCZNIE PIĘKNYCH PTAKÓW, ORAZ OBSERWACJI MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ PŁOSZENIE
( paragraf 6 ust.3 rozporządzenia )

W Nadleśnictwie Sławno ( RDLP Szczecinek) nie tylko ścisłe kierownictwo ale również nadzór ( inżynierowie nadzoru, leśniczy, podleśniczy, straż leśna!) - jak widać mają tenże USTAWOWY OBOWIĄZEK OCHRONY...w tak zwanym ,,głębokim poważaniu” (sic!!!!) SKORO JUŻ JEDNO GNIAZDO WRAZ ZE ZDROWĄ DORODNĄ SOSNĄ ZOSTAŁO WYCIĘTE Z PNIA w oddz.285 Leśnictwa Kosierzewo w 2015 roku - zaś obecnie W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ I OKRESOWEJ TRWAJĄ OD LAT NORMALNE CZYNNOŚCI GOSPODARCZE, ZWIĄZANE Z WYCINKA DRZEW WOKÓŁ TYCH GNIAZD !!!

                            


 A OTO I OWE PRZEPIĘKNE,MAJESTATYCZNE  GNIAZDA ORŁÓW BIELIKA ....
JEDNO JUŻ LEŚNICY .... WYCIĘLI RAZEM Z DORODNĄ SOSNĄ W LEŚNICTWIE KOSIERZEWO !!! ....A TAK PONIŻEJ WYGLĄDA NA DZIŚ, W OKRESIE LĘGOWYM  NA TERENIE NADLEŚNICTWA SŁAWNO (RDLP SZCZECINEK)  DNIA 07 MAJA 2015 ROKU(sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ,,STREFA OCHRONY CAŁOROCZNEJ" (sic!!!!!!!!) ORŁÓW BIELIKA BĘDĄCEGO POD ŚCISŁA OCHRONĄ W POLSCE!!!!

STREFA NIE ZOSTAŁA W OGÓLE WYZNACZONA ... A W NIEJ JEST BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW!!!

Nazwę to po imieniu: TO JEST SKURWYSYŃSTWO ...A NIE OCHRONA PRZYRODY W LASACH PAŃSTWOWYCH, ZA CO DYREKTOR GENERALNY POWINIEN DLA PRZYKŁADU WYRZUCAĆ CAŁE ,,KIEROWNICTWO" NADLEŚNICTWA  NA ZBITY PYSK!!!!!!

Nadleśniczym jest SYLWESTER KUPCZYK zaś jego zastępcą DARIUSZ CERAN....NIEBAWEM WYBIERAM SIĘ PRZYJRZEĆ KOLEJNYM SIEDMIU GNIAZDOM ORŁA BIELIKA JAKICH LOKALIZACJĘ OSOBIŚCIE DOSKONALE ZNAM NA TERENIE NADLEŚNICTWA SŁAWNO ...CIEKAW JAKI TAM HORROR PRZEŻYWAJĄ ORŁY BIELIKA TAK O ZGROZO CHRONIONE PRZEZ LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!
Przed wycinką tego gniazda oraz tuż po wycince przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sławno – wykonałem dokumentację fotograficzną tego gniazda, którą okażę prokuraturze JAKO KLASYCZNY DOWÓD MATACTWA BEZPRAWIA W TEJ ,,TOWAROWEJ” JEDNOSTCE LASÓW PAŃSTWOWYCH NASTAWIONEJ WYŁĄCZNIE NA HASŁO ; ciąć....ciąć....ciąć i pozyskiwać JAK NAJWIĘKSZE ILOŚCI DREWNA NA SPRZEDAŻ !

Tu OCHRONA PRZYRODY ...jest tylko na papierku!!!!!!!!!!


TO JEST SKANDAL NIE SPOTYKANY W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH ….ZA SPRAWĄ TOLEROWANIA TEGO DZIADOSTWA  PRZEZ UPOLITYCZNIONĄ DO GRANIC MOŻLIWOŚCI REGIONALNA DYREKCJĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU!!!

TYLKO OSZOŁOMSTWO A NIE PROFESJONALIZM SŁUŻBY LEŚNEJ ...MOGŁO DOPROWADZIĆ DO TEGO SKANDALICZNEGO STANU RZECZY W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO !!!!! 

PODOBNE OSZOŁOMSTWO FUNKCJONOWAŁO W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN...o czym Pan Prokurator I CBA już doskonale wie, gdyż trwają tam śledztwa!

Mało tego: W STREFACH OCHRONY OKRESOWEJ ...ZOSTAŁY WYBUDOWANE AMBONY MYŚLIWSKIE !!!

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW :

na podstawie art.304 paragraf 1 k.p.k  - niniejszym zawiadamiam o popełnieniu następujących przestępstw przez leśników Lasów Państwowych ;....ciąg dalszy tej sprawy NIEBAWEM!Piszę jak jest ....SKANDALICZNIE I BEZPRAWNIE W LASACH RDLP SZCZECINEK!


Krzysztof  Kowalczyk


PS.

...TO MOJA ODPOWIEDŹ TYM CWANIAKOM I KRĘTACZOM , KTÓRZY PRÓBOWALI MNIE PIERWSZYM RAZEM OSZUKAĆ!