wtorek, 24 lutego 2015

STOP ! NIEMIECKIM KŁAMSTWOM NA TEMAT II WOJNY ŚWIATOWEJ... STOP! GLORYFIKOWANIU SS-MANÓW NA ZIEMIACH POLSKICH...

24 lutego 2015 roku

Nawiązując do podziękowania jakie otrzymałem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za społeczne zaangażowanie w tej sprawie - popatrzcie na ten urokliwy cmentarz w Przemyślu;

                                                            

A oto kogóż to ja tam między innymi  znalazłem :


....SS-man ERWIN FICHTNER .
NIEMIECKI MORDERCA  polskich partyzantów na Zamojszczyźnie ! ZASTRZELONY 23 marca 1943 roku przez Polaków koło Tarnawatki / Lubelskie/
Za 3 miesiące po tym - zaledwie kilka kilometrów od tej miejscowości Niemcy zamordowali w lesie mojego dziadka i jego kuzynów......SS- Oberscharfurhrer FRITZ  JIRMANN

NIEMIECKI MORDERCA ludności polskiej i żydowskiej, oraz bardzo wielu innych narodowości  w hitlerowskim obozie zagłady Bełżec k. Tomaszowa Lubelskiego.

ZASTRZELONY jakoby ,,przypadkowo" w szarpaninie na terenie obozu z innymi STRAŻNIKAMI UKRAIŃSKIMI  przez innego SS-mana w dniu 01 marca 1943 roku.

W Bełżcu był jednym z największych zbrodniarzy...W LAZARECIE OSOBIŚCIE ROZSTRZELIWAŁ DZIECI, STARCÓW, CHORYCH...NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEGO DOTARCIA DO KOMÓR GAZOWYCH!!!

To on osobiście przemawiał do kolejnych transportów więźniów Z CAŁEJ EUROPY...uspokajał ich, aby nie wzbudzić w nich podejrzeń,że SĄ TO ICH OSTATNIE CHWILE ŻYCIA PRZED ZAGAZOWANIEM I SPALENIEM.

NO I CIEKAWOSTKA ;

SS-man Jirmann był odpowiedzialny w obozie zagłady Bełżec za ...SZKOLENIE UKRAIŃCÓW KTÓRZY POMAGALI NIEMCOM W TYM OBOZIE MORDOWAĆ LUDZI !!!!ObrazekStrażnicy z obozu zagłady w Bełżcu. Samuel Kunz stoi trzeci od prawej, z mandoliną w rękach

Niemieccy strażnicy nazistowskiego OBOZU ZAGŁADY w Bełżcu. Trzeci od prawej , z mandoliną stoi SAMUEL KUNZ...usłyszał w wieku 88 lat zarzuty WSPÓŁUDZIAŁU W MORDERSTWIE 430 TYSIĘCY OSÓB !!!WYROKU NIE DOCZEKAŁ...zmarł!Strażnicy niemieccy w obozie zagłady w Bełżcu...   Selekcja na Judenrampe. To tutaj, w połowie drogi między obozami Auschwitz I i Auschwitz II - Birkenau, przywiezieni pociągiem Żydzi byli ustawiani w dwóch kolumnach. Po lewej - najczęściej kobiety, dzieci oraz ludzie starsi - szli prosto do komory gazowej, po prawej - mężczyźni uznani za zdolnych do pracy. Selekcji podlegali wyłącznie Żydzi. Od wiosny 1944 r. pociągi wjeżdżały bezpośrednio na teren obozu Birkenau, przez co uśmiercanie zostało przyspieszone. Oficer w furażerce po prawej stronie trzymający papierosa to Josef Mengele.

O TYM NIEMCY NIE CHCĄ PAMIĘTAĆ !!! TAK WYGLĄDAŁA DLA PRZYKŁADU SELEKCJA NOWO PRZYBYŁEGO TRANSPORTU ŻYDÓW DO NIEMIECKIEGO OBOZU ZAGŁADY W AUSCHWITZ...CI LUDZIE NIE MIELI ŚWIADOMOŚCI,IŻ ZA CHWILĘ WSZYSCY ZOSTANĄ ZAGAZOWANI...UNICESTWIENI I OGRABIENI ZE WSZYSTKIEGO CO CENNE PRZEZ NIEMCÓW!

A oto dla wiedzy czytelników mego bloga www.pigipedia.blogspot com informacje jakie otrzymałem pisemnie WRAZ Z PODZIĘKOWANIEM ZA SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE w dniu 19 lutego 2015 roku – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pan Jacek Miler Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury w Warszawie oprócz podziękowań – przekazał mi niezmiernie ciekawe informacje, które są pochodną mojego zaangażowania w kwestii ; STOP I NIE DLA UMIESZCZANIA NA ZIEMIACH POLSKICH JAKICHKOLWIEK IMION I NAZWISK NIEMIECKICH SS-MANÓW NA ICH GROBACH LUB POMNIKACH CMENTARNYCH!

Nie muszę chyba nikomu przypominać oczywistych faktów historycznych związanych z napadem Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku i ludobójstwo tychże nazistowskich Niemiec na ludności Rzeczpospolitej...lata II wojny światowej...grabienie mienia Skarbu NASZEJ OJCZYZNY i prywatnego Polaków!

A oto jaki ciekawe informacje otrzymałem przy okazji w/w podziękowań ;

(cytat) ,,Przenoszenie szczątków żołnierzy niemieckich poległych podczas II wojny światowej na wspólne cmentarze, odbywa się na terenie całego kraju od 1990 roku na podstawie podpisanego 14 listopada 1989 roku pomiędzy Premierem Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Tadeuszem Mazowieckim a Kanclerzem Rządu Republiki Federalnej Niemiec Helmutem Kohlem WSPÓLNEGO OŚWIADCZENIA, w którym podjęto problematykę grobów żołnierzy niemieckich znajdujących się na terytorium Polski.

Rezultatem podpisania OŚWIADCZENIA było następnie podpisanie 17 czerwca 1991 roku TRAKTATU MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC O DOBRYM SĄSIEDZTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY.

Traktat ten dążył do otoczenia szacunkiem i opieką grobów ofiar wojen – polskich na terytorium RFN i niemieckich na terytorium Polski.

Do realizacji tych zadań powołana została wspólna grupa robocza , w skład której weszli przedstawiciele polskiego Czerwonego Krzyża, polskiego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Volksbund Deutsche Kriegsgraberftirsorge – Ludowy Związek Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi (VDK).

Grupa robocza, późniejsza Komisja Polsko-Niemiecka przejęła sprawy dotyczące ekshumacji i urządzania cmentarzy żołnierzy niemieckich na terytorium Polski.

W dniu 8 grudnia 2003 roku podpisana została UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RP A RZĄDEM RFN O GROBACH OFIAR WOJEN I PRZEMOCY TOTALITARNEJ, która reguluje kwestie związane z ustaleniem, dokumentowaniem, rejestracją, urządzaniem, zachowaniem,należytym utrzymaniem i ochroną miejsc spoczynku ofiar wojen i przemocy totalitarnej POLSKICH NA TERENIE RFN I NIEMIECKICH NA TERYTORIUM POLSKI.

Zatem groby te w obu krajach objęte są ochroną prawną, a polegli i zmarli wskutek wojen mają zagwarantowane prawo WIECZNEGO SPOCZYNKU.

W myśl ustawy każda ze stron jest uprawniona do renowacji, porządkowania i pielęgnowania na własny koszt grobów i cmentarzy wojennych położonych na terytorium państwa drugiego.

Do realizacji zadania związanego z ekshumacją żołnierzy niemieckich i budową cmentarzy została wyznaczona już w 1994 roku Fundacja ,,Pamięć” reprezentująca na terenie VDK.

Celem przenoszenia grobów żołnierzy niemieckich i defacto ich komasacji jest stałe zabezpieczanie mogił wojennych i zminimalizowanie kosztów ich pielęgnacji.

SPRAWĄ IDENTYFIKACJI WYDOBYTYCH SZCZĄTKÓW ZAJMUJĄ SIĘ PRACOWNICY VDK W KASEL.

Od 2001 roku rozpoczęła się działalność zmierzająca do weryfikowania list nazwisk żołnierzy niemieckich .

Zgodnie z uchwałą VDK z dnia 1 lipca 1993 roku na życzenie ówczesnych rządów I PRZEZ WZGLĄD NA ODCZUCIA OBYWATELI KRAJÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH – NA MOGIŁACH I TABLICACH PRZY NAZWISKACH ŻOŁNIERZY NIE ZAMIESZCZA SIĘ STOPNI WOJSKOWYCH, ORAZ NAZW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH.

W OPARCIU O POWYŻSZE TAKŻE W POLSCE NIE UMIESZCZA SIĘ NA TABLICACH NAZWISK FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH NALEŻĄCYCH DO FORMACJI UZNANYCH WYROKIEM MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU WOJSKOWEGO W NORYMBERDZE ZA FORMACJE ZBRODNICZE, LUB SKAZANYCH PRAWOMOCNYMI WYROKAMI ZA DOPUSZCZENIE SIĘ DO ZBRODNI WOJENNYCH.

W PRZYPADKU ODNALEZIENIA TAKICH NAZWISK ZOSTAJĄ ONE WPISANE JEDYNIE DO KSIĄG POCHOWANYCH – PROWADZONYCH PRZEZ STRONĘ NIEMIECKĄ.

Jednocześnie pragnę poinformować,że cmentarz żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej w Przemyślu powstał w 1995 roku I WÓWCZAS STRONA POLSKA NIE WERYFIKOWAŁA NAZWISK PLANOWANYCH DO UMIESZCZENIA NA TABLICACH.PO PANA PIŚMIE W 2014 ROKU  , RADA OCHRONY, PAMIĘCI, WALK I MĘCZEŃSTWA SKIEROWAŁA PISMO DO VDK, W SPRAWIE NADESŁANIA PEŁNEGO WYKAZU NAZWISK ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH POCHOWANYCH NA CMENTARZU W PRZEMYŚLU, ORAZ NADESŁANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH DWÓCH ŻOŁNIERZY – Fritza Jirmanna  i Ervina Fichtnera, KTÓRZY PEŁNILI PODCZAS WOJNY SŁUŻBĘ W OBOZIE ZAGŁADY W BEŁŻCU, CELEM PRZEPROWADZENIA WERYFIKACJI NAZWISK.

PO NADESŁANIU WYJAŚNIEŃ, RADA KATEGORYCZNIE NIE WYRAZIŁA ZGODY NA UMIESZCZENIE W/W NAZWISK NA PŁYTACH KAMIENNYCH  (...i to jest mój sukces!!!)

Co się zaś tyczy przedmiotowego wykazu nazwisk, VDK poinformowało, iż podjęło się zadania PONOWNEGO SPRAWDZENIA NAZWISK UMIESZCZONYCH NA TABLICACH W PRZEMYŚLU , ale z uwagi na dużą liczbę nazwisk, praca jest bardzo pracochłonna.

PODCZAS SPRAWDZANIA STRONA NIEMIECKA , PO MONITACH RADY POINFORMOWAŁA, ŻE......ZOSTAŁY ODNALEZIONE JESZCZE DALSZE NAZWISKA,KTÓRE RÓWNIEŻ NIE POWINNY FIGUROWAĆ NA TABLICACH.. (...a to mój kolejny SENSACYJNY sukces!!!!)

RADA ZAPROPONOWAŁA, ABY PO ZAKOŃCZENIU WERYFIKACJI NAZWISK – ZDEMONTOWAĆ OBECNE TABLICE  I WYKONAĆ NOWE, JUŻ ZE SPRAWDZONYMI NAZWISKAMI.

Niestety w zeszłym roku stronie niemieckiej nie udało się zakończyć w/w prac i zostały one przeniesione na ten rok”

(...koniec cytatu korespondencji do mnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygnaturze DDK/386/15/ AP z dnia 19 lutego 2015 roku )I CÓŻ WY NA TO MOI RODACY....GDZIEKOLWIEK JESTEŚCIE NA ŚWIECIE??!Fakty według mej oceny wyglądały następująco ; STRONA NIEMIECKA DOKONYWAŁA EKSHUMACJI NIEMIECKICH HITLEROWCÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZABICI NA ZIEMIACH POLSKICH PO ICH NAPAŚCI NA RZECZPOSPOLITĄ Z BARDZO WIELU MIEJSC ICH POCHÓWKU NA TERENIE NASZEJ OJCZYZNY – A NASTĘPNIE PRZEWOŻONO JE DO ZBIOROWEJ MOGIŁY W PRZEMYŚLU.

TO ŻADEN PRZYPADEK ,ŻE WSZYSCY – BEZ WZGLĘDU CZY BYŁ ŻOŁNIERZEM WEHRMACHTU,CZY TEŻ ZBRODNIARZEM SS LUB FUNKCJONARIUSZEM NIEMIECKIEGO APARATU ZBRODNI NA OKUPOWANYCH PRZEZ NICH ZIEMIACH POLSKICH ...ZOSTALI POCHOWANI NAZBYT GODNIE W POLSKIEJ ZIEMI, NARUSZAJĄC POSTANOWIENIA OWEJ UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ MIĘDZY RFN A RP Z DNIA 8 GRUDNIA 2003 ROKU, A TAKŻE UCHWAŁY VDK Z DNIA 1 LIPCA 1993 ROKU!

NIEMCY POSTĄPILI BARDZO NIEUCZCIWIE - NARUSZAJĄC POROZUMIENIE MIĘDZYNARODOWE !!!

UPAMIĘTNILI TAKŻE ZBRODNIARZY WOJENNYCH .. SS-MANÓW...NA CO NIKT OPRÓCZ MNIE NIE ZWRÓCIŁ UWAGI ...DOKŁADNIE PRZEZ 20 LAT OD 1995 ROKU GDY POWSTAŁ TENŻE CMENTARZ WOJENNY ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH W PRZEMYŚLU NA ZIEMIACH POLSKICH!!!!!!!!!!!!!!
.

W Przemyślu na tym cmentarzu TO JA ZLOKALIZOWAŁEM NA ZASADZIE ,,PRZYKŁADU” OWYCH DWÓCH SS-MANÓW, KTÓRYCH IMIĘ I NAZWISKO JEST WYRYTE NA MARMUROWYCH PŁYTACH ...PRZEZ STRONĘ NIEMIECKĄ!

GDY SIĘ ZROBIŁO W 2014 ROKU NAZBYT GŁOŚNO  ZA SPRAWĄ MYCH KORESPONDENCJI ,A SZCZEGÓLNIE MOJEJ DETERMINACJI...,,WŚCIBSKOŚCI”...NAGLE OKAZUJE SIĘ,ŻE SAMI NIEMCY ODPOWIEDZIALNI ZA PORZĄDEK W TEJ SPRAWIE – POTWIERDZAJĄ POLSKIEJ RADZIE OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA, IŻ....TAKICH NAZWISK NA TAMTEJSZYCH PŁYTACH CMENTARNYCH A JAKIE TAM NIGDY NIE POWINNY BYĆ = JEST WIĘCEJ !!!

A jest teraz co weryfikować spośród aż ...4 tysięcy Niemców, którzy nie wrócili do domu po napaści na NASZĄ OJCZYZNĘ RZECZPOSPOLITA POLSKĄ!!!


PŁYTY TE muszą ZOSTAĆ PRZEZ NIEMCÓW USUNIĘTE...DOKONANA UCZCIWA WERYFIKACJA NIEMIECKICH ŻOŁNIERZY...WYKONANE NOWE PŁYTY ALE JUŻ BEZ TYCH SS-MANÓW KTÓRYCH JA OSOBIŚCIE ZNALAZŁEM I TYCH KTÓRYCH ZNALEŹLI JUŻ TERAZ W 2014 ROKU SAMI NIEMCY...a dopiero potem zamontowana NOWA TABLICA!

A ponieważ jest prawie 100% prawdopodobieństwo,że w tej zbiorowej mogile żołnierzy Niemiec, którzy napadli na NASZĄ Polskę są zabójcy mojego dziadka, którego zastrzelili w lasach Zamojszczyzny podczas pacyfikacji prawie 200 okolicznych miejscowości latem 1943 roku – OSOBIŚCIE ZJAWIĘ SIĘ PONOWNIE NA TYM CMENTARZU W PRZEMYŚLU, WYKONAM PONOWNIE DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ NOWYCH PŁYT NAGROBNYCH ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH I....niech ja tylko znowu znajdę na tym cmentarzu kolejnych SS-manów!

ERVIN FICHTNER – jeden ze zlokalizowanych przeze mnie SS-manów, zanim został pochowany na cmentarzu w Tomaszowie Lubelskim a potem ekshumowano go na ten cmentarz w Przemyślu , ZOSTAŁ ZASTRZELONY PRZEZ POLSKICH PARTYZANTÓW KOŁO MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA...a za kilka miesięcy zaledwie kilka kilometrów od tego miejsca Szwaby zamordowali mojego dziadka i jego kuzynów ; mieli od 16 do 25 lat i nie mogli spokojnie mieszkać w swych domach z Rodziną BO BYLI POLAKAMI !!!

Byłem w kilku NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY JAKIE NAZIŚCI WYBUDOWALI NA OKUPOWANYCH ZIEMIACH POLSKICH – ostatnio w Bełżcu!

Nigdzie nie znajdziecie tam na marmurach wyrytych WSZYSTKICH OFIAR NIEMIECKIEGO SADYZMU I LUDOBÓJSTWA...a o tym nie wolno nam zapominać!!!Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk

PS.


MUSICIE TEŻ WIEDZIEĆ NAJWAŻNIEJSZE ;


ŻADEN KRAJ NA ŚWIECIE NIE ŚCIGAŁ TAK ZBRODNIARZY OBOZU ZAGŁADY BEŁŻEC - to jest zarówno Niemców jak i Ukraińców jak.....ROSJANIE (ZSRR)!

I ZA TO POWINNIŚMY BYĆ ROSJANOM OGROMNIE WDZIĘCZNI ...gdyż ci nie patyczkowali się z takimi bestiami - posyłając ich w expresowym czasie do piachu!!!