środa, 4 lutego 2015

PRZESTĘPCY Z LASÓW PAŃSTWOWYCH...WCZORAJ SĄD W PILE POLECIŁ NA WNIOSEK POSZKODOWANEJ ZWROT AKT DO PROKURATURY I PRZEPROWADZENIE RZETELNEGO ŚLEDZTWA!

Piła, dnia 04 lutego 2015 rokuDyrektor Generalny LP
Pan Adam Wasiak
Ul. Grójecka nr 127
Warszawa


Szanowny Panie Dyrektorze!


W załączeniu poniżej przesyłam Panu do wiadomości i wnikliwej analizy zażalenie Pani Lucyny Zaborskiej z Poznania, która od szeregu lat dochodzi praw własnych i swojej Rodziny /ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH – którzy cudem wrócili z zesłania w Rosji do Polski po zakończeniu II wojny światowej!/ a dotyczących sporu z Lasami Państwowymi!

Ojciec Pani Zaborskiej/ również zesłaniec syberyjski!/ -był wieloletnim pracownikiem Skarbu Państwa LP, pomimo kalectwa jakie nabawił się na zesłaniu!!!


...TO ŻAŁOSNE ŻE LASY PAŃSTWOWE TAK NIEODPOWIEDZIALNIE I SKANDALICZNIE TRAKTUJĄ NASZYCH RODAKÓW, POLAKÓW ZESŁANYCH PRZEZ SOVIETÓW NA SYBERIĘ Z RDZENNIE POLSKICH ZIEM JAKIE UTRACILIŚMY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, A KTÓRZY CUDEM WRÓCILI DO SWEJ ,,OKROJONEJ" PRZEZ KOMUNISTYCZNYCH ZABORCÓW OJCZYZNY!  SKANDAL!!!!!!!!!!!!!!!!

Na zdjęciu DZIECI POLSKIE POZBAWIONE JUŻ RODZICÓW W POLSKIM DOMU DZIECKA W SEMIPAŁATYŃSKU...a w głębi na ścianie nasz ORZEŁ BIAŁY W KORONIE!

Nie możemy NIGDY zapominać o tragedii tych ludzi NASZYCH RODAKÓW - zaś moralnym obowiązkiem nie tylko leśników LP jest i zawsze powinna być POMOC...a nie FAŁSZERSTWA!!!

Spór ten w mej ocenie trwa od wielu lat NIEPOTRZEBNIE – pojawia się coraz częściej w mediach lokalnych ( TV, prasa,internet) i coraz bardziej źle świadczy o ,,jakości” pracy urzędników Lasów Państwowych, którzy walcząc z DETERMINACJĄ I KONSEKWENCJĄ Pani Lucyny Zaborskiej ...posuwają się nawet do fałszowania dokumentów i okazywania ich jako autentyczne, oficjalne w Sądzie RP.

JAK PAN SĄDZI PANIE DYREKTORZE ; CZY TEGO TYPU CZYNY FAŁSZERSTWA, JAKIE POTWIERDZIŁ BIEGŁY GRAFOLOG Z DZIEDZINY KRYMINALISTYKI NA MOCY DECYZJI SĄDU – WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA TAK ZWANY DOBRY WIZERUNEK LEŚNIKÓW I LASÓW PAŃSTWOWYCH ??!

Zawiadamiam Pana Dyrektora Generalnego, iż wczoraj 03 lutego 2015 roku W WYNIKU PONIŻSZEGO ZAŻALENIA PANI ZABORSKIEJ – Sąd RP w Pile wydał postanowienie PONOWNEGO ROZPATRZENIA TEJ KRYMINALNEJ SPRAWY, którą jak się okazuje zbyt pochopnie i przedwcześnie usiłowano zakończyć...odmawiając poszkodowanej wszczęcia śledztwa, w oparciu o niezgodne z prawem argumentacje!

Pani Zaborska tym samym udowodniła,iż czyny nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra NIE ULEGŁY ŻADNEMU PRZEDAWNIENIU, zaś on sam jest w 100% FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM, czego jakoś ,,dziwnie” nie zauważyła pani prokurator prowadząca tą sprawę!


To bardzo przykre Panie Dyrektorze Generalny LP – iż oprócz spraw KORUPCJI...NADUŻYWANIA ALKOHOLU I SPRAW KARNYCH BEZPOŚREDNIO Z NIM ZWIĄZANYCH...A NAWET FAŁSZOWANIE PODPISÓW NA DOKUMENTACH URZĘDOWYCH I ,,PUSZCZANIE ICH „ W OBIEG NAWET W SĄDZIE - ...staje się PRZYKRĄ I SKANDALICZNĄ CODZIENNOŚCIĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH, KTÓRYMI TO PAN PRZECIEŻ KIERUJE!!!!!!!!!!!!!!!!

PUBLICZNIE to piętnuję na swoim blogu www.pigipedia.blogspot.com i już dziś zawiadamiam Pana o kolejnych detalach innych ,,ciemnych” spraw dotyczących urzędników LP z terenu całej Polski – jakie niebawem również upublicznię!

TEGO TYPU SYTUACJE I PRZYPADKI ŚWIADCZĄ ALBO O NIEDOSKONAŁOŚCI I NIEUCZCIWEJ KONTROLI JEDNOSTEK LASÓW PAŃSTWOWYCH...UKŁADACH KOLEŻEŃSKICH WAŻNIEJSZYCH NIŻ DOBRY WIZERUNEK FIRMY...NEPOTYZMIE...DYSKRYMINACJI...NIERÓWNYM TRAKTOWANIU NIE TYLKO W AKTUALNYM ZATRUDNIENIU, ALE RÓWNIEŻ KRZYWDZENIU OSÓB BĘDĄCYCH JUŻ NA ZASŁUŻONYCH EMERYTURACH !!!

Otrzymałem BARDZO WIELE jako bloger i publicysta tego typu przykładów – kładących cieniem a wręcz hańbą LP w wyniku BEZPRAWNEGO postępowania kilku osb na stanowiskach kierowniczych !


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

...czasami TEMIDA - ślepą jest !!!


                                                                     


Poznań, dnia 10 listopada 2014 rokuSĄD REJONOWY W PILE
64-920 PIŁA
AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr 69
za pośrednictwem:
PROKURATURY REJONOWEJ W SZAMOTUŁACH
64 – 500 SZAMOTUŁY
AL. 1 MAJA nr 5aDotyczy sprawy sygnatura akt ; 1Ds 67/14Z A Ż A L E N I E

zgodnie z treścią art. 301 par.1 kpk; art. 465 par.2 kpk - niniejszym składam zażalenie
na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydane 31 października 2014 roku przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szamotułach Panią Monikę Turską-Nowak w sprawie sygnatura akt ; 1 Ds.67/14
U Z A S A D N I E N I E


Pisemnie w dniu 18 września 2014 roku zawiadomiłam jako osoba pokrzywdzona, poszkodowana Prokuraturę Okręgową w Poznaniu o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez pracowników Nadleśnictwa Zdrojowa Góra / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile/.

Analiza sprawy oraz dokumentów, a szczególnie otrzymanej opinii biegłego sądowego z dziedziny grafologii, kryminalistyki – stała się w mojej ocenie i przekonaniu wystarczającym dowodem na wyciągnięcie jasnych wniosków, iż popełniono czyny zabronione, o których zawiadomiłam organy ścigania tj;
a) urzędowe poświadczenia nieprawdy – art.271 kk

b) użycia poświadczenia nieprawdy – art.273 kk

  1. fałszowania dokumentu - art.270 kk
  1. nadużycia funkcji i niedopełnienia obowiązków przez FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH - art.231 kk

Nadmieniam,że przed Sądem Rejonowym w Pile , VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Złotowie toczy się sprawa sygnatura akt; VII Ns 735/13 dotycząca ,,zasiedzenia,,w której przedłożony przez nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pana Adama Standio dokument okazał się w ocenie biegłego grafologa SFAŁSZOWANY !!!

Z przyczyn mi nieznanych Prokurator Okręgowy w Poznaniu po odmowie prowadzenia tej sprawy karnej z mojego zawiadomienia ze strony Prokuratury Rejonowej w Pile , która jest zgodnie z k.p.k. ,,właściwa miejscowo,, do prowadzenia tej sprawy – przekazał moje zawiadomienie celem rozpoznania niezgodnie z ową właściwością miejscową Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach, z której postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 31 października 2014 roku niniejszym nie zgadzam się!

Według mej oceny Pani Monika Turska-Nowak Prokurator Rejonowa w Szamotułach – poczyniła błędne , niezgodne z obowiązującym prawem ustalenia skutkujące jej subiektywną decyzją o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie!

Pani prokurator w uzasadnieniu swej decyzji uznała iż (cytat) Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść art.101 par.1 pkt 3 i 5 kk stwierdzić należy, że karalność czynów stypizowanych w art.270 kk, 271 kk i art.231 kk o których popełnieniu zawiadomiła Lucyna Zaborska ustała wobec przedawnienia ich karalności. Stąd ww. zakresie należy odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego z uwagi na zaistnienie negatywnej przesłanki procesowej.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż pracownicy Lasów Państwowych wbrew twierdzeniu zawiadamiającej , nie są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art.115 par.13 kk.
Stąd, należy również odmówić wszczęcia postępowania z art.273 kk, o którego popełnieniu również zawiadomiła Lucyna Zaborska – wobec braku znamion czynu zabronionego,,


Z tak nieprofesjonalną oceną prokuratora w tej sprawie trudno jest się zgodzić ponieważ :

1/ nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pan Adam Standio, który użył poświadczenia nieprawdy i nadużył swej funkcji, nie dopełniając obowiązków służbowych JEST ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM … ,,FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM,, !!!

O dziwo, potwierdza to ten sam art.115 kk paragraf 13 (...pkt 6 !) na który powołuje się Pani prokurator Turska, błędnie wyciągając wnioski iż jakoby pracownicy Lasów Państwowych w ogóle nie są funkcjonariuszami publicznymi!

Paragraf 13 pkt 6 art 115 kk stwierdza, że FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM jest ,,osoba zajmująca kierownicze stanowisko w instytucji państwowej,, ...a taką jest nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pan Adam Standio w PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,, który popełnił zarzucane mu w moim zawiadomienia przestępstwa z art. 273 kk oraz 231 kk !!!

NADLEŚNICZY Lasów Państwowych – jako funkcjonariusz publiczny, zgodnie z art.35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nie tylko reprezentuje Skarb Państwa LP w stosunkach cywilno-prawnych w zakresie swego działania, lecz także samodzielnie kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną LP – ponosząc za to indywidualna odpowiedzialność !
Stąd też moim zdaniem twierdzę,że odmowa wszczęcia śledztwa z dnia 31 października 2014 roku przez Panią prokurator Prokuratury rejonowej w Szamotułach jest NIEZGODNA Z PRAWEM I NIEDOPUSZCZALNA - zaś uznana argumentacja reprezentowana postanowieniem odmowy tego śledztwa w sprawie 1Ds67/14 jest mocno dyskusyjna !

Jestem pewna, iż obecna kwestia szczegółowości, wnikliwości,uczciwości oraz kompletności materiału dowodowego jakie powinna zebrać prokuratura – straci swą aktualność podczas przeprowadzenia na polecenie Sądu szeregu czynności procesowych, po rozpoznaniu tego zażalenia!


Postępowanie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego nie kończy definitywnie postępowania w przedmiocie tego samego czynu , ani nie tworzy powagi rzeczy tak a nie inaczej osądzonej, wobec czego nie zamyka drogi do kontynuowania postępowania w wypadku poczynienia przez Sąd Rejonowy w Pile do którego kieruję powyższe zażalenie – USTALEŃ ODMIENNYCH OD TYCH, KTÓRE LEGŁY U PODSTAW DECYZJI PROKURATURY REJONOWEJ W SZAMOTUŁACH O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA .

Taka decyzja procesowa nie jest obwarowana żadnymi innymi dodatkowymi warunkami, gdyż ponowne rozpoczęcie postępowania może być nawet rezultatem ...odmiennej oceny już zgromadzonych dowodów!

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego reprezentowanym postanowieniem z dnia 14 października 1993 roku w sprawie II KRN 177/93 – konkretna decyzja procesowa kończy postępowanie jedynie wówczas, gdy po jej wydaniu NIE JEST MOŻLIWY DALSZY ZWYKŁY BIEG DANEGO POSTĘPOWANIA!
Pojęcie ,,orzeczenia kończącego,, postępowanie należy wiązać z prawnym wyłączeniem możliwości normalnego biegu danego postępowania.


Pragnę podkreślić, iż w toku czynności wyjaśniających nie przesłuchano mnie jako zawiadamiającej o popełnieniu tych przestępstw, ani innych osób - co na pewno rozwiałoby wątpliwości Pani prokurator np.; co do kwestii FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY – nadleśniczy, zaś ustalenia faktyczne prokuratury w Szamotułach oparto na wyłącznie na podstawie akt sprawy cywilnej VII Ns 735/13 , PRZYJMUJĄC DOKONANE W NIEJ USTALENIA JAKO ,,WŁASNE,, PANI PROKURATOR TURSKIEJ, co od razu powinno budzić wątpliwości natury procesowej i prawnej !

Zaznaczam iż w takich sytuacjach jak moja, dyskusyjna i kontrowersyjna wydaje się być wykładnia ,lub argumentacja art.8 paragraf 1 i 2 kpk – według których organy procesowe ,,SAMODZIELNIE,,rozstrzygają zagadnienia faktyczne i prawne, oraz nie są związane z rozstrzygnięciem innego organu lub sądu, zaś wiążące są dla nich jedynie prawomocne rozstrzygnięcia kształtujące prawo lub też dany stosunek prawny!

Przedmiotem dowodzenia w sprawie o jakiej poinformowałam organy ścigania powinna być według mej oceny nie tylko autentyczność samego dokumentu , którego biegły sądowy z dziedziny kryminalistyki już uznał za sfałszowany, BARDZO PRECYZYJNIE OKREŚLONY CZAS POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO (nadleśniczego) KTÓRY WCALE NIE ULEGŁ JESZCZE PRZEDAWNIENIU chociażby w zarzutach z art.273 kk oraz art.231 kk – a także min; treść stosunku prawnego i okoliczności jakie potem skutkowały i skutkują nadal krzywdą mojej Rodziny, a w tym już śp. Ojca!

W sposób jednoznaczny pragnę podkreślić, iż tylko z pobieżnej analizy dokumentów sprawy sygnatura akt VII Ns 735/13 jednoznacznie wynika,że w kilku moich zarzutach karnych wobec pracowników Lasów Państwowych OD CZASU ICH POPEŁNIENIA ...nie minął okres wymaganych 5 lub 10 lat , aby czyny tel uległy już w chwili obecnej zdaniem Pani prokurator przedawnieniu!

Przy zastosowaniu szerokiej wykładni art.49 kpk zawierającego ustawową definicję ,,POKRZYWDZONEGO,, - czyny o popełnieniu przestępstw wskazane przeze mnie w zawiadomieniu do organów prokuratury są czynami godzącymi w moje interesy i mojej Rodziny, a tym samym Prokuratura Rejonowa w Szamotułach powinna uznać mnie jako OSOBĘ POKRZYWDZONĄ ...czego dotąd nie uczyniono!

Obiektywnie oceniając sfałszowany dokument przedłożony do Sądu Cywilnego przez nadleśniczego,osobę na kierowniczym stanowisku Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (Adam Standio) miał w zamiarze sprawcy, co jest oczywiste - stanowić podstawę wydania przez Sąd Rejonowy w Złotowie NIEKORZYSTNEGO DLA NAS ORZECZENIA !

Zgodnie z prawem POKRZYWDZONYM – jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Tytułem przykładu można tu zaprezentować postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie I KZP 10/02 .
Zostało ono wydane na gruncie art.233 kk (FAŁSZYWE ZEZNANIA)jednakże zawarta w nim argumentacja powinna być odniesiona doskonale do mojej sprawy!

Stwierdzono w nim mianowicie,że DOPUSZCZALNE JEST PRZYZNANIE LEGITYMACJI ,,POKRZYWDZONEGO,, podmiotowi występującemu jako strona w postępowaniu określonym w paragrafie 1 art.233 kk tzn. w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy również wtedy, gdy przedstawienie fałszywego dowodu,opinii ,,BEZPOŚREDNIO,, dobro prawne tego podmiotu narusza lub mu zagraża, nawet jeśliby nie naruszało to równocześnie innej normy prawnej.


Ocenę czy doszło do bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego należy zatem opierać na wnikliwej a nie pobieżnej analizie okoliczności każdego czynu o jakich zawiadomiłam prokuraturę, a będącego przedmiotem postępowania.

Trudno jest odmówić legitymacji pokrzywdzonego osobie w stosownym postępowaniu karnym, narażonej na niesprawiedliwy wyrok Sądu Rzeczpospolitej Polskiej - w wyniku podrobionego,dokumentu ze sfałszowanym podpisem przez pracowników Lasy Państwowe...

Jest mi doskonale wiadomym,że zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie przyjmuje się,że przepis art.49 par. 1 kpk powinien być interpretowany wąsko.

Wskazuje się,że definicja pokrzywdzonego ma charakter materialny.

To zespół znamion danego czynu, czy też czynów współkaralnych czy też elementy przestępstwa ciągłego – określają krąg osób pokrzywdzonych.

Generalnie zatem dla uznania , czy in concreto dana osoba jest pokrzywdzona w rozumieniu art.49 par.1 kpk – podstawowe znaczenie ma właściwe ustalenie przedmiotu ochrony przepisu prawa karnego, którego znamiona wyczerpuje czyn będący przedmiotem postępowania.
Tak stanowi uzasadnienie postępowania Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 roku 1 KZP 16/08.

W mojej sprawie bezpośrednim przedmiotem ochrony art.231 par 1 kk ( NADUŻYCIE FUNKCJI PRZEZ FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO – nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Adama Standio!) są wszelkie dobra prawne bez względu na to,czy należą do sfery publicznej czy też prywatnej.

Niezależnie od tego bezpośrednio chronionym dobrem prawnym JEST PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI PAŃSTWOWEJ ( A. Barczak-Oplustil w; A. Zoll red; Kodeks karny. Część szczególna, tom II, Kraków 2006, s.990 )

Tak szeroko ujęty przedmiot ochrony oznacza, że zachowania wypełniające znamiona tego przepisu mogą bezpośrednio naruszać zarówno dobra ogólne, jak i mogą godzić w indywidualne interesy.

Zatem, aby stwierdzić kto jest pokrzywdzonym czynem wypełniającym znamiona przestępstwa określonego w art.231 kk należy każdorazowo zbadać czyj indywidualny interes (dobro prawne) został naruszony tym akurat konkretnym czynem.
Pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 kpk może być jedynie ten kogo przestępstwo dotyka bezpośrednio.
Warunek bezpośredniości naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego ogranicza zakres pojęcia pokrzywdzonego, eliminując z tak zwanego kręgu pokrzywdzonych te wszystkie podmioty, które wprawdzie mogą być dotknięte czynem przestępnym – lecz tylko w sposób pośredni!

W konsekwencji w sprawie 1Ds 67/14 min; o przestępstwo z art.231 kk jestem osoba pokrzywdzoną – gdyż moje dobra ogólne, indywidualne interesy zostały w sposób REALNY zagrożone PODSTĘPNYMI I FAŁSZERSKIMI DZIAŁANIAMI FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO tj; Pana Adama Standio -nadleśniczego nadleśnictwa Zdrojowa Góra(RDLP Piła).
Taki tok rozumowania zawiera np.; uzasadnienie do postępowania Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 roku ; I KZP 16/08 .

Dlatego też na powyższe postanowienie Prokuratury Rejonowej w Szamotułach o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 31 października 2014 roku jako osobie pokrzywdzonej , a nie tylko zawiadamiającej o przestępstwie – przysługuje mi prawo zażalenia na podstawie art.306 par.1 kpk; art 325 a kpk oraz art.465 par.2 kpk.

Wartym odnotowania jest także prezentowany w piśmiennictwie pogląd, iż nie sposób sobie wyobrazić aby TWORZENIE FAŁSZYWYCH DOWODÓW jak to ma w mojej sprawie, fałszywe zeznania, bądź ZATAJENIE DOWODÓW niewinności - były zdarzeniem prawno -karnie obojętnym dla ofiary jaką się czuję po wielu latach dochodzenia prawdy tychże zachowań i nie powodowały stanu jej pokrzywdzenia.

Podobne stanowisko można znaleźć w pracy pt; ,,Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publiczno skargowych. Prawo w działaniu. 2008/3/152-186,,Stanisława Łagodzińskiego.

Ze względu na powyższe uchybienia Prokuratury rejonowej w Szamotułach – wnoszę do Sądu o wnikliwe rozpatrzenie niniejszego zażalenia ze szczególnym uwzględnieniem OCENY ZASADNOŚCI ODMOWY ŚLEDZTWA w dniu 31 października 2014 roku a także KOMPLETNOŚCI POCZYNIONYCH USTALEŃ FAKTYCZNYCH oraz WYCZERPANIA INICJATYWY DOWODOWEJ skutkującej takim stanowiskiem Pani prokurator Turskiej.Z poważaniem !


Lucyna Zaborska

Do wiadomości;

1/ Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski

2/ Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz