środa, 14 stycznia 2015

LASY PAŃSTWOWE... I KRĘTACTWA NA MILIONY ZŁOTYCH !!! RACHUNEK WYSTAWIONY ; PŁACIĆ!!!! WINNYCH OCZYWIŚCIE BRAK....

13 stycznia 2015 roku


O tej nieprawdopodobnie ,,KRĘTACKIEJ SPRAWIE.. jaka dotyczy nędznych profesjonalistów JAKOBY ODPOWIEDZIALNYCH za Skarb Państwa,a którym PLATFORMA OBYWATELSKA od 2008 roku pozwoliła zarządzać Lasami Państwowymi w NASZEJ POLSCE i o zgrozo kierować (...czytaj; PĘDZIĆ DO ROBOTY!!!) tysiącami leśników w Rzeczpospolitej ...poniżej na moim www.pigipedia.blogspot.com.
TYCH INFORMACJI O TEGO TYPU NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH ZA KTÓRE W 2015 ROKU MUSICIE ZAPŁACIĆ WSZYSCY ,,BRACI LEŚNA,, SWOJĄ UCZCIWĄ PRACĄ  W LASACH PAŃSTWOWYCH ...nigdy byście nie przeczytali na OFICJALNYCH stronach LP  !!!


SKANDAL!!!  ,,ZMOCZKA" (WPADKA) JAKICH ZE ŚWIECZKĄ SZUKAĆ...OTO KOLEJNY DOWÓD JAK DOBRZE SIĘ ,,BAWI ,, KOSZTEM WSZYSTKICH ...GŁUPOTA I PRZEROST AMBICJI.... w dobrze już znanych Wam kręgach ,,władzy,, - a jestem pewien,że  dzięki  moim informacjom od lat  na www.pigipedia.blogspot.com.

MAŁO TEGO ; TERAZ ZOBACZYCIE JAK ...GŁUPOTA I IDIOTYZM GENERUJE NIEPOTRZEBNIE DODATKOWE KOSZTY DO ZAPŁACENIA!!!!
                                               


Rachunek wystawiony!!! LASY PAŃSTWOWE MUSZĄ PŁACIĆ...

Sławno,dnia 13 stycznia 2014 roku


Minister Środowiska
Pan Maciej Grabowski
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WarszawaSzanowny Panie Ministrze!


W dniu 23 października 2014 roku zapadł BARDZO NIEKORZYSTNY dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe” wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie sygnatura akt; III są/Wa 536/14.

SĄD ODDALIŁ TYM WYROKIEM JAKO BEZZASADNĄ SKARGĘ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH w przedmiocie ;

(cyt); ,, określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz dochodu niepowodującego powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 rok,,
...a więc z okresu gdy Dyrektorem Generalnym LP był niejaki MARIAN PIGAN!!!
...zawsze z ,,BURAKIEM" na twarzy!


Postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 06 lutego 2012 roku
(...NASTĘPNEGO DNIA tj; 07 LUTEGO 2012 ROKU Dyrektor Generalny LP niejaki Marian Pigan został ,,zamieniony,, tj; zwolniony ze stanowiska – przez co zastąpił go POLITYCZNIE WSKAZANY Pan Adam Wasiak , nadal obecny Dyrektor Generalny LP) = wszczęte zostało postępowanie kontrolne w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,Lasy Państwowe” !!!

... ,,KWIECISTA,, ZAMIANA DYREKTORÓW GENERALNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH! Po prawej czytający z kartki zapewne O SWOICH NIEBOTYCZNYCH ,, SUKCESACH" I WSPANIAŁEJ KONDYCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH - odchodzący (UCIEKAJĄCY!) Marian Pigan , natomiast po lewej z kwiatami NOWY Dyrektor Adam Wasiak.

PRZYPOMNĘ niedowiarkom; ...WSZYSTKO zapewne dla tak zwanego ,,DOBRA,, i chwały Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego ,,LASY PAŃSTWOWE"... natomiast ,,jakby co,, to ZAWSZE MOŻNA DOCIĄĆ W LESIE!!!


MARIAN PIGAN MUSIAŁ NA TYM STANOWISKU BYĆ ,,PROFESJONALNYM KRĘTACZEM,, skoro ową kontrolą objęto …...ZAKRES RZETELNOŚCI (!!!!!) DEKLAROWANIA PODSTAW OPODATKOWANIA , ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI OBLICZANIA I WPŁACANIA PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA !


Mówiąc na skróty ; ZARZUCONO LASOM PAŃSTWOWYM (Pigana!!!) krętactwo i oszukiwanie Skarbu Państwa ...co niestety POTWIERDZA OSTATNI WYROK Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie!!!!


LASOM PAŃSTWOWYM URZĄD SKARBOWY ZARZUCIŁ ;

1/ zaniżenie przychodów podatkowych na łączną sumę ….34.009.796,30 PLN ;

2/ zawyżenie przychodów podatkowych na łączną sumę ...6.515.072,72 PLN ;

3/ zaniżenie kosztów uzyskania przychodów na łączną sumę... 2.136.911,12 PLN ;

4/ zawyżenie dochodów wolnych od podatku ogółem na kwotę ...1.179,00 PLN.

Od powyższych zarzutów i decyzji Urzędu Skarbowego obecny Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak złożył odwołanie do WSA ...i przegrał sprawę, gdyż Sąd oddalił jego skargę jako BEZZASADNĄ !!!


Przy tak poważnych zarzutach coroczny ,,RAPORT O STANIE LASÓW,, prezentowany w Semie RP - JEST WYJĄTKOWĄ ŚCIEMĄ ,,POD PUBLICZKĘ,, !!!!   Sic!!!!!!! 

Szanowny Panie Ministrze!

Według mej oceny i analizy całej tej sprawy krętactwa związanego z okresem ,,dyrektorowania,, przez niejakiego Mariana Pigan ( ...który w mamach tak zwanego ,,miękkiego lądowania,, WYZNACZYŁ SIĘ SAM odchodząc z DGLP na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór – RDLP Katowice!) … NOWE KIEROWNICTWO LASÓW PAŃSTWOWYCH pod wodzą Pana Adama Wasiak niepotrzebnie w tej powyższej sprawie GENEROWAŁO KOSZTY ,,LASÓW PAŃSTWOWYCH,, NA ICH EWIDENTNĄ NIEKORZYŚĆ (STRATA!).

Z informacji jakie posiadam, wiem iż poniesiono przez DGLP dodatkowo następujące KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ...które i tak zakończyły się niekorzystnym wyrokiem WSA dla Lasów Państwowych tj;

1/ koszt odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Skarbowego w Warszawie UKS 1491/W2B1/42/2/12/35/029 … na sumę 20.029,76 PLN

2/ koszt skargi Dyrekcji Generalnej LP do WSA na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w warszawie z dnia 13 grudnia 2013 roku , podtrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 roku ...na kolejną kwotę 28.390,12 PLN

Kancelaria Prawna; Wierciński,Kwieciński,Baehr ….


Tym samym Panie Ministrze, za sprawą ,,kompetencji” … ,,profesjonalizmu”... ,,wiedzy” ...itp.takich osób jak niejaki MARIAN PIGAN - były Dyrektor Generalny LP i ,,spółka” , SKARB PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” JEST ZMUSZONY POWYŻSZYM WYROKIEM WSA W WARSZAWIE ZAPŁACIĆ W BIEŻĄCYM ROKU 2015 DO URZĘDU SKARBOWEGO ZALEGŁĄ KWOTĘ WYNIKAJĄCĄ Z OWYCH KRĘTACTW , BRAKU RZETELNOŚCI LUB TOTALNEGO BRAKU WIEDZY PRZY PRAWIDŁOWYM OBLICZANIU I WPŁACANIU PODATKU –  tj; SUMĘ ; 6.094.979,00 PLN (słownie; sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych !!!)


SUMA TA – TO RÓŻNICA WYNIKAJĄCA Z ZANIŻENIA PRZEZ LASY PAŃSTWOWE PODATKU NALEŻNEGO URZĘDOWI SKARBOWEMU ORAZ JEGO WYPŁAT ZA 2010 ROK !!!

Zdaniem WSA w rozpoznanej sprawie ORGANY PODATKOWE ZASADNIE UZNAŁY ,że wyłączeniu z podatku na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 u.p.d.o.p. - podlegają przychody wynikające BEZPOŚREDNIO Z CZYNNOŚCI WSKAZANYCH w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy o lasach!!!
O takim znaczeniu tego przepisu świadczy użyty w nim zwrot ,,PRZYCHODÓW Z GOSPODARKI LEŚNEJ”.

WSA w tym wyroku stwierdził między innymi , że PRZYCHODY Z ODSETEK OD ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO UTRZYMYWANYCH NA RACHUNKU TEGO FUNDUSZU, ORAZ OD ŚRODKÓW FUNDUSZU LEŚNEGO LOKOWANYCH NA LOKATACH BANKOWYCH = NIE SĄ ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z Z DZIAŁALNOŚCI LEŚNEJ, o której mowa w art.6 ust.1 pkt 1 u.p.d.o.p.


Szanowny Panie Ministrze!

Nie jest Pan z wykształcenia LEŚNIKIEM - więc nieskromnie pozwolę sobie Panu PRZYPOMNIEĆ ILE TYM SAMYM KOSZTUJE SKARB PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” - OWE PARTACTWO TAKICH ,,URZĘDASÓW,, JAK NIEJAKI MARIAN PIGAN I EKIPA!!!

W 2014 roku (...kiedy zapadł tenże wyrok!) cena 1m3 drewna wielkowymiarowego sosnowego oscylowała w cenniku detalicznym Lasów Państwowych coś około 720 PLN ( jako średnia ze wszystkich klas grubości!).

CZY MA PAN MINISTER ŚRODOWISKA ŚWIADOMOŚĆ TEGO, IŻ ABY TERAZ ZAPŁACIĆ OWĄ KWOTĘ, KTÓRĄ LASY PAŃSTWOWE MUSZĄ UIŚCIĆ DO URZĘDU SKARBOWEGO JAKO ,,OWOC,, KRĘTACTW niejakiego MARIANA PIGANA ...LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH MUSZĄ WYCIĄĆ Z PNIA I SPRZEDAĆ AŻ 8 TYSIĘCY 465 METRÓW SZEŚCIENNYCH DREWNA SOSNOWEGO WIELKOWYMIAROWEGO ????????


CZY MA PAN MINISTER ŚWIADOMOŚĆ,ŻE ABY TAKIE DREWNO WYCIĄĆ ...MUSI ONO ROSNĄĆ GRUBO PONAD 50 LAT ????!

Takimi oto metodami Panie Ministrze TRWONIONY JEST TRUD, TROSKA I PROFESJONALIZM TYSIĘCY UCZCIWIE PRACUJĄCYCH LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH ...przez OSOBY NIE POSIADAJĄCE PRAKTYCZNEJ WIEDZY a POLITYCZNYCH ,,eksperymenciarzy,, nawet z tytułem ,,doktora,,!!!

W związku z zaistniała sytuacją – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania;

1/ CZY WIEDZIAŁ PAN O TEJ SPRAWIE ??!

2/ CZY UKARAŁ PAN W RAMACH NADZORU NAD PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWEM LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE” KOGOKOLWIEK ZA DOPROWADZENIE DO TEGO STANU RZECZY W TEJ KONKRETNEJ SKANDALICZNEJ SYTUACJI – A JEŚLI TAK, TO KOGO I KIEDY ??!

3/ CZY MA PAN MOŻE DOPIERO TAKI ZAMIAR ??!

4/ CZY POWYŻSZA SUMA 6.094.979,00 PLN ZOSTAŁA JUŻ WPŁACONA JAKO ZALEGŁOŚĆ LASÓW PAŃSTWOWYCH Z 2010 ROKU NA KONTO URZĘDU SKARBOWEGO, A JEŚLI TAK TO KIEDY – ORAZ CZY ABY NIE SĄ GENEROWANE NIEPOTRZEBNIE KOLEJNE KOSZTY LP NA TAKIEJ ,,JAKOŚCI,, OBSŁUGĘ PRAWNĄ W DYREKCJI GENERALNEJ LP, KTÓRA SKASOWAŁA NASZE LASY KWOTĄ ….48.419,88 PLN = ZA JAK SIĘ OKAZAŁO PRZEGRANE SPRAWY ?!

5/ CZY UWAŻA PAN MINISTER, IŻ BYŁO ZASADNE ZWIĘKSZANIE KOSZTÓW TEJ SPRAWY – PRZY REALNEJ SYTUACJI PRZEGRANIA PROCESU W SĄDZIE, CO ZRESZTĄ SIĘ STAŁO 23 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU ??!
                   


6/ JAK SIĘ MA DO TEJ SPRAWY SENS I ZAŁOŻENIA ,,STRATEGII LASÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA 2014-2030,, która w dziale ,,ekonomia,, po stronie zagrożeń dla PGL LP zawiera taki zapis (cyt),, brak polityki i mechanizmów regulujących pełne wykorzystanie zysków osiąganych przez LP,,??!

Drugim filarem osiągnięcia celów STRATEGICZNYCH owej ,,STRATEGII LP,, - w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej miał być według założeń dyr.Wasiaka JAKOBY kompetentny i dobrze zmotywowany zespół pracowników Lasów Państwowych !!!

7/ CZY WIDZI PAN MINISTER W TEJ KONKRETNEJ SPRAWIE JAKAKOLWIEK ,,KOMPETENCJĘ,, ...DOBRZE ,,ZMOTYWOWANEGO,, ZESPOŁU LUDZI W LASACH PAŃSTWOWYCH – SKORO TRZEBA TERAZ PO WYROKU WSA ZAPŁACIĆ PONAD 6 MILIONÓW PLN ...ZA ,,BRAK RZETELNOŚCI,,ORAZ ZŁEGO WYLICZANIA PODATKÓW NALEŻNYCH SKARBOWI NASZEGO PAŃSTWA = PRZEZ AŻ TAKICH ,,PROFESJONALISTÓW,, JAK NIEJAKI MARIAN PIGAN I EKIPA ??!

8/ JAKIE KROKI PERSONALNE LUB INNE PODJĄŁ PAN MINISTER ŚRODOWISKA, ABY TEGO TYPU ,,ZMOCZKA,, NIE MIAŁA WIĘCEJ MIEJSCA W LASACH PAŃSTWOWYCH – KTÓRE BĄDŹ CO BĄDŹ PO TYM POSTANOWIENIU SĄDU – STAŁY SIĘ ,,KRĘTACZEM,, OSZUKUJĄCYM PAŃSTWO POLSKIE ??!


9/ W JAKI SPOSÓB W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH – DYREKTOR GENERALNY WYBIERA KANCELARIĘ PRAWNĄ , ORAZ KTO I CZY ZGODNIE Z PRAWEM WYNAJĄŁ TAK … ,,SKUTECZNĄ,, KANCELARIĘ PRAWNĄ WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR ??!

Proszę nie mylić ze SKUTECZNOŚCIĄ , ale jak widać wyciągania niezłej kasy z Lasów Państwowych przez kancelarię prawną za sporządzone ,,papierki,, …. sic!!!!!


Będę bardzo zobowiązany Panu Ministrowi Środowiska – za udzielenie mi nie ogólnikowych odpowiedzi na powyższe pytania.


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości;

1/ Kancelaria Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2/ Rzecznik Praw Obywatelskich

3/ Kancelaria Premiera RP Ewy Kopacz  


Piszę jak jest ...znowu na podstawie FAKTÓW !!!!!!


Krzysztof  Kowalczyk


PS.

UWAGA! W dniu 16 stycznia 2015 roku o godzinie 9.10 Kancelaria Premiera Ewy Kopacz PRZESŁAŁA POWYŻSZE MOJE PISMO ,,W RAMACH KOMPETENCJI,, DO MINISTRA ŚRODOWISKA...

WCIĄŻ AKTUALNE...mijają kolejne latka a POLACY NADAL ŚLEPI ??!A tak dziś 13 stycznia 2015 roku TYSIĄCE GÓRNIKÓW w Bytomiu  protestowało przeciwko likwidacji tysięcy miejsc pracy i kopalni na Śląsku!

,,KIEDYŚ ŚLĄSK POMAGAŁ WARSZAWIE - TERAZ WARSZAWA ZAPOMNIAŁA O ŚLĄSKU ,,....


A oto dzień kolejny protestów na Śląsku...14 stycznia 2015 roku ; poniżej...
Panie Prezydencie RP Komorowski ! ZOBACZ PAN NA WYRAZY TWARZY NASZYCH RODAKÓW PROTESTUJĄCYCH NA ŚLĄSKU W OBRONIE POLSKICH INTERESÓW...W OBRONIE SWOICH MIEJSC PRACY I SWEGO ZAWODU,KTÓREGO SWOBODĘ I WOLNOŚĆ WYBORU  GWARANTUJE NASZA KONSTYTUCJA, A NIE JAKIEŚ TAM IDIOTYCZNE USTALENIA UNII EUROPEJSKIEJ !!!!!!