czwartek, 8 stycznia 2015

LASY PAŃSTWOWE ...FAŁSZERSTW DOKUMENTÓW OSTATNIMI LATY CIĄG DALSZY !

09 stycznia 2015 roku


Na podstawie KOLEJNYCH INFORMACJI oraz dokumentów jakie non stop otrzymuję z Polski od ,,Braci Leśnej,, czytających ,,pigipedię,, - postanowiłem dziś zapytać Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiak czy ...SFAŁSZOWANY DOKUMENT KADROWY MAJĄCY NA CELU ,,DYPLOMATYCZNE,, POZBYCIE SIĘ PRACOWNIKA LASÓW PAŃSTWOWYCH Z KIEROWNICZEGO  STANOWISKA - JEST W MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO NAS WSZYSTKICH PRAWA, DOKUMENTEM WAŻNYM I PODLEGAJĄCYM OCHRONIE???  
                                                             ...JEŚLI KTOŚ ROBI ,,KRECIĄ,,ROBOTĘ ABY TO W POLSKICH REALIACH DNIA CODZIENNEGO  USTALIĆ, A POTEM BIEGŁY GRAFOLOG POTWIERDZA NA PIŚMIE FAKT FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH  TO MOŻNA NIE TYLKO OTWORZYĆ OCZY ZE ZDUMIENIA ...JAKIMI PODSTĘPNYMI METODAMI ,,ZAŁATWIA SIĘ,, LUDZI W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH!


Sławno,dnia 09 stycznia 2015 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. GRÓJECKA Nr 127
02-124 WARSZAWA


Szanowny Panie Dyrektorze!


Otrzymując z terenu całej Polski od ,,Braci Leśnej,, związanej od lat z Państwowym Gospodarstwem Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE,, - bardzo wiele informacji i dokumentów dotyczących skandalicznego nadużywania prawa przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w LP, postanowiłem dziś poinformować Pana o ZALEDWIE JEDNEJ z takich spraw, która miała już miejsce w chwili gdy został Pan Szefem Lasów Państwowych w Polsce !

Pragnąc być dobrze przez Pana zrozumiany – informuję,że nie czynię tego ot tak sobie, dla siebie bo mi się tak w danej chwili podoba, ale mam ogromną nadzieję,iż PAŃSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA NA TYM STANOWISKU I POCZYNIONE EWENTUALNIE DECYZJE SPRAWIĄ,ŻE KTOKOLWIEK I KIEDYKOLWIEK UCZYNI PODOBNIE NIEODPOWIEDZIALNIE...MUSI ,A RACZEJ POWINIEN LICZYĆ SIĘ Z BEZWZGLĘDNĄ SUROWOŚCIĄ I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA NIELEGALNOŚĆ SWEGO POSTĘPOWANIA!


Ostatnio informowałem nie tylko na swoim blogu www.pigipedia.blogspot.com na temat SFAŁSZOWANIA PODPISÓW wieloletniego,starszego pracownika Lasów Państwowych,zesłańca syberyjskiego, który z Rodziną CUDEM wrócił z ZSRR do Polski ( ...a dziś już ś. p. Pana Wacława Bielawskiego)- PRZEZ PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA ZDROJOWA GÓRA (RDLP PIŁA) I OKAZANIE TYCH DOKUMENTÓW W SĄDZIE CYWILNYM R.P. JAKO ….PRAWDZIWE !

Biegły grafolog powołany za sprawą postanowienia Sądu - POTWIERDZIŁ W SWEJ EKSPERTYZIE FAKT DOKONANIA FAŁSZERSTW przez pracowników Lasów Państwowych i w wyniku konsekwentnych działań tylko osób POSZKODOWANYCH sprawa ta ma charakter karny ,o której niebawem na początku lutego 2015 roku zadecyduje Sąd!

Nie mniej jednak sam fakt dokonania sfałszowania dokumentu urzędowego poprzez podrobienie za kogoś podpisu przez pracowników LP i potem powoływania się na niego w Sądzie jako autentyczny i zgodny z faktami lub prawem – JEST SKANDALEM i nie powinien mieć w ogóle miejsca...W NORMALNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM dbającym o swój wizerunek w polskim społeczeństwie!

Wartym dodania jest w tejże sprawie fakt, iż UJAWNIŁY TO OSOBY POSZKODOWANE, A NIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTROLĘ W LASACH PAŃSTWOWYCH ...co oczywiście negatywnie rzutuje na ich jakość, aby nie wspomnieć tu słowa ,,układowość,,...


TYM RAZEM – kolejna sprawa ,o której do Pana piszę dotyczy decyzji kadrowych w LP, WYDANYCH NA PODSTAWIE ...SFAŁSZOWANEGO DOKUMENTU i na tym etapie analizy dokumentów oraz wiedzy jaką posiadam, postanowiłem najpierw zapytać Pana Dyrektora Generalnego o kilka kwestii jego osobistej wizji i sposobu rozwiązywania OBECNIE I W PRZYSZŁOŚCI takich spraw w PGL LP.

TYM BARDZIEJ,IŻ TO PAN STOSOWNYM ZARZĄDZENIEM WPROWADZIŁ NOWĄ ,,STRATEGIĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH,, OBOWIĄZUJĄCĄ JUŻ OD 2014 ROKU...

ANALIZUJĄC PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE każdego, a w tym również wszystkich bez żadnego wyjątku pracowników Lasów Państwowych , a szczególnie kodeks karny, kodeks postępowania karnego i kodeks cywilny, a w tym kodeks pracy zauważyłem w tej sprawie o której poniżej – następujące uregulowania prawne.

Jednoznacznie prawo RP stanowi, iż SFAŁSZOWANIE PODPISU PODLEGA KARZE GRZYWNY, OGRANICZENIA WOLNOŚCI A NAWET JEJ POZBAWIENIA OD 3 MIESIĘCY DO 5 LAT – ZAŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SFAŁSZOWANIE PODPISU NA DOKUMENCIE URZĘDOWYM NIE WYŁĄCZA FAKT, ŻE OSOBA ( np.; nadleśniczy, dyrektor LP!) KTÓREJ PODPIS SFAŁSZOWANO …....WYRAZIŁA ZGODĘ NA FAŁSZERSTWO JEJ PODPISU !!!

Panie Dyrektorze takie ,,cuda,, się zdarzają NAWET ZA PAŃSKIEJ KADENCJI na co mam 100% dowód...

Jak domniemywam odbywa się to na zasadzie przygotowania jakiegoś pisma gdzie TERMIN czyli DATA jest na takim dokumencie kwestią NAJWAŻNIEJSZĄ i kluczową , natomiast szef danej jednostki organizacyjnej LP akurat w danej chwili (...np; tuż przed zakończeniem pracy, przed weekendem lub świętami!!!) znajduje się akurat poza firmą – i wydaje decyzję postawienia jego imiennej pieczątki i ...PODPISANIA ZA NIEGO DOKUMENTU A POTEM NATYCHMIAST JEGO WYSYŁKĘ !!!

JEST TO PRZESTĘPSTWO – określane w kodeksie karnym przeciwko wiarygodności dokumentów!!!!

SFAŁSZOWANIE PODPISU polega albo na podrobieniu czyjegoś podpisu, albo też przerobienia podpisu już istniejącego na danym dokumencie – A DZIAŁANIE TEGO TYPU NASTĘPUJE W CELU UŻYCIA SFAŁSZOWANEGO PODPISU JAKO AUTENTYCZNY !

Sam fakt,że dana osoba której podpis PODROBIONO ...wyraziła na to zgodę ( np.; nadleśniczy, dyrektor!) - NIE WYŁĄCZA BEZPRAWNOŚCI JEJ CZYNU ANI JEGO KARYGODNOŚCI !

Tutaj proponowałbym zapoznać się z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2007 roku (sygnatura akt; III KK 122/07).

Natomiast w KOLEJNYM postanowieniu SN z dnia 17 kwietnia 2007 roku (sygn. akt ; V KK 90/07 orzeczono, iż ,,PRZESTĘPSTWA SFAŁSZOWANIA DOKUMENTU MOŻNA SIĘ DOPUŚCIĆ NIE TYLKO PRZEZ PODRABIANIE LUB PRZERABIANE DOKUMENTU, ALE RÓWNIEŻ ( JEDYNIE!!!!) PRZEZ UŻYWANIE TAKIEGO DOKUMENTU,,

Powyższa sprawa sfałszowania dokumentu KADROWEGO i podpisu jednego z nadleśniczych
(...jak domniemywam - za jego OSOBISTĄ ZGODĄ!!!) rzutuje bardzo poważnymi zmianami w sferze zawodowej, osobistej i rodzinnej LEŚNIKA, który na dziś 09 stycznia 2015 roku ZMUSZONY OWĄ PISEMNĄ DECYZJĄ PRZEŁOŻONEGO , A JAK SIĘ OKAZUJE NA PODSTAWIE OPINII SPECJALISTY GRAFOLOGA ... SFAŁSZOWANYM PODPISEM, poniósł pokaźne straty finansowe = DOSTOSOWUJĄC SIĘ ,,GRZECZNIE,, DO TREŚCI DECYZJI ,,SZEFA,, KTÓRY TEGO DOKUMENTU W 100% NIE PODPISAŁ !!!!

Szanowny Panie Dyrektorze Generalny LP!

Opisując tą sytuację pozwolę sobie na pewne dosadne porównanie tj ; otóż mogło to by przypominać sytuację, KIEDY PAN JAKO DYREKTOR GENERALNY LP OTRZYMUJE DOKUMENT KADROWY Z MINISTERSTWA ŚRODOWISKA, ŻE PAŃSKIE STANOWISKO JEST Z DNIEM ,X,, ZLIKWIDOWANE , GDYŻ ZMIENIŁY SIĘ PRZEPISY I DYREKTOREM LASÓW PAŃSTWOWYCH ,,MOŻE BYĆ CUDZOZIEMIEC,, ZAŚ PAN JEST POLAKIEM ...a dokument ten podpisała SEKRETARKA lub SPRZĄTACZKA Ministra Środowiska ZA JEGO ZGODĄ oczywiście , gdyż był akurat w samolocie z wice ministrem Stanisławem Gawłowskim, w drodze na kolejną konferencję dotyczącą UTYLIZACJI BATERII szkodzących środowisku naturalnemu, przez podmioty PREFEROWANE za sprawą S. Gawłowskiego !

A Pan się o tym dowiaduje ...np; po roku, dając owe stanowisko do analizy grafologa !!!!

Jeżeli działanie SPRAWCY SFAŁSZOWANIA DOKUMENTU nie wyrządziło nikomu szkody,fakt ten może ,( ale nie musi !!!) być brany przez Sąd pod uwagę – jako przesłanka niskiej,lub znikomej społecznej szkodliwości czynu.
Więcej na ten temat można poczytać w orzecznictwie Sądu Najwyższego – jak chociażby w postanowieniu z dnia 08 lipca 2005 roku ( sygnatura akt ; WK 12/05 ).


Jeżeli SPRAWCA SFAŁSZOWANIA DOKUMENTU – posługuje się nim jako autentycznym w krótkich odstępach czasu, spełnia to wówczas warunki do uznania takiego czynu jako czyn ciągły, który oznacza,że dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu W WYKONANIU Z GÓRY POWZIĘTEGO ZAMIARU (...np; podstępne zwolnienie z pracy w LP!)UWAŻA SIĘ ŁĄCZNIE ZA JEDEN CZYN ZABRONIONY...jeżeli sprawca swoim czynem narusza dobra osobiste (...np; godność, wizerunek i dobre imię osoby poszkodowanej !) - WÓWCZAS KILKA CZYNÓW MOŻNA UZNAĆ ZA JEDEN CZYN NIEDOZWOLONY CIĄGŁY, JEŚLI DOTYCZY JEDNEGO POKRZYWDZONEGO!

Podstawy prawne tego co powyżej znalazłem analizując art. 271; art.270; art.12 oraz art 33 kodeksu karnego!


Art.270 kk mówi o fałszowaniu dokumentów przez WSZYSTKICH , natomiast kolejny art.271 kk przewiduje odpowiedzialność ZA URZĘDOWE POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO ...a takim jest np.; nadleśniczy!


Szanowny Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych!

NA TYM ETAPIE ogólnego nakreślenia, zasygnalizowania Panu jako Szefowi nr 1 Lasów Państwowych – bardzo uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ ILE PRZYPADKÓW FAŁSZERSTW DOKUMENTÓW ZA PANA KADENCJI JAKO DYREKTORA GENERALNEGO LP – UJAWNIŁA OGÓLNIE INSPEKCJA I CO EWENTUALNIE UCZYNIONO W TEGO TYPU SPRAWACH?!

2/ CZY NA PODSTAWIE POSIADANEJ WIEDZY UWAŻA PAN JAKO SZEF LASÓW PAŃSTWOWYCH,ŻE SKŁADANIE PODPISU ZA ,,SZEFA,, DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PGL LP – JEST CZYNEM KARYGODNYM, NIEDOPUSZCZALNYM , KTÓRY NIGDY NIE POWINIEN MIEĆ MIEJSCA W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!

3/ CZY UWAŻA PAN ,ŻE OSOBA NA STANOWISKU KIEROWNICZYM W LP POSIADA WYMAGANE KOMPETENCJE I JEST UCZCIWYM URZĘDNIKIEM SKARBU PAŃSTWA, SKORO PRZYZWALA LUB TEŻ TOLERUJE TEGO TYPU ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIE, POLEGAJĄCE NA PODPISYWANIU ZA NIĄ , Z JEGO IMIENNĄ PIECZĘCIĄ SŁUŻBOWĄ...JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU URZĘDOWEGO , A W TYM PRZYPADKU ,,KADROWEGO,,??!

4/ CZY UWAŻA PAN DYREKTOR GENERALNY,ŻE TAKA OSOBA - TOLERUJĄCA BEZPRAWIE I FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW W UJĘCIU PRAWNYM MOŻE W OGÓLE BYĆ ODPOWIEDZIALNA ZA MIENIE SKARBU PAŃSTWA I ZAJMOWAĆ JAKIEKOLWIEK STANOWISKA KIEROWNICZE W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!

5/ CO UCZYNI PAN DYREKTOR Z TAKIM ,,PROFESJONALISTĄ,, Z CHWILĄ KIEDY OTRZYMA PAN WYSŁANĄ ODE MNIE NA ADRES DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ; ORYGINAŁ DOKUMENTU ,,KADROWEGO,,ZE SFAŁSZOWANYM PODPISEM, CO W 100% POTWIERDZA POSIADANA PRZEZE MNIE PISEMNA OPINIA I WYKONANE BADANIE GRAFOLOGICZNE SPECJALISTY – NA PODSTAWIE MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO ( tj; dokumenty księgowe, rozliczenia do ZUS)??!

6/ CZY JEST PAN W STANIE NA DZIŚ ZORGANIZOWAĆ UCZCIWĄ I BEZSTRONNĄ KONTROLE W TEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRA PANU NOMEN OMEN PODLEGA - POD KĄTEM NIE TYLKO ,,PRZYJRZENIA SIĘ,, RÓWNIEŻ INNYM DOKUMENTOM TAM ZGROMADZONYM, CZY ABY NIE SĄ ONE SFAŁSZOWANE ...TYM RAZEM ZE SZKODĄ DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH, A NIE LEŚNIKA JAKO ,,SZAREJ JEDNOSTKI,, ??!

7/ CZY OBOWIĄZUJE PANA JAKO DYREKTORA GENERALNEGO LP W SYTUACJI OTRZYMANIA ODE MNIE TAKICH DOKUMENTÓW I INFORMACJI – TREŚĆ ZAPISU ZAWARTEGO W ART.304 PARAGRAF 2 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO??!

Uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi wyłącznie drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

SZANUJMY WSPÓLNIE NATURALNE ŚRODOWISKO I NASZE PIĘKNE LASY PAŃSTWOWE !!!


Darz Bór !

Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości ;


Kancelaria Prezydenta RP

Minister Środowiska – Pan Maciej Grabowski
...już jestem pewien,iż w LP są  ,,jednostki,, które w ciągu  maleńkiej chwileczki ową papugę zrobiliby ...NA ZIELONO...NA SZARO... a nawet OBSKUBALI by i to  w locie!!!  Sic!!! 

                                                       Piszę jak jest ...W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!


Krzysztof  Kowalczyk