piątek, 12 grudnia 2014

STANISŁAW GAWŁOWSKI - V-CE MINISTER ŚRODOWISKA . ILE TYSIĘCY POLAKÓW MOŻE ZGINĄĆ NIEBAWEM PODCZAS POWODZI...ILE KOLEJNYCH MILIONÓW EURO STRAT PONIESIE SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ ...ZA SPRAWĄ TAK NĘDZNYH URZĘDNIKÓW ???!


...gdy dochodzili do władzy BY OKRADAĆ I NISZCZYĆ POLSKĘ było tak !!!


...A DZIŚ JEST JUŻ TAK, gdy Polacy ODWAŻNIE mówią i piszą o ICH ZŁODZIEJSTWIE, UKŁADACH,MAFIJNOŚCI, NEPOTYZMIE,BRAKU NADZORU, CHCIWOŚCI,NIEODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARÓD I KRAJ itd. itd. itd. !!!!

TYLKO DLATEGO utworzyłem dla Was ; www.pigipedia.blogspot.com  A WCZEŚNIEJ www.pigipedia.blog.com 
                                                         


CZYTAJCIE ...ZAPRASZAM...TAM JEST WSZYSTKO O PAŃSTWIE BEZPRAWIA ZAWŁADNIĘTYM PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ !!!

                                                                 
Oto POLITYCZNY  v-ce Minister Środowiska Stanisław Gawłowski...z dziwnie wystraszonym wzrokiem!
Sławno,dnia 12 grudnia 2014 roku


PROKURATOR GENERALNY RP
Pan Andrzej Seremet
Ul. Rakowiecka nr 26/30
02-528 WarszawaZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Zgodnie z treścią art.304 par.1 kodeksu postępowania karnego – mając społeczny obowiązek
zawiadamiam Prokuraturę Generalną RP o podejrzeniu popełnienia przestępstw ...mogących mieć niebawem w zależności od panujących warunków atmosferycznych WPŁYW NA ZDROWIE I ŻYCIE WIELU MILIONÓW POLAKÓW, przez ;

  1. STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO – wice Ministra Środowiska odpowiedzialnego za NADZÓR nad nieprawidłowościami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym kraju, jakie w dniu 11 grudnia 2014 roku opublikowała Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie.


Są to przestępstwa;

  1. z art. 163 Paragraf 1 ust.2 kodeksu karnego - powodowanie powstawania zdarzeń, które zagrażają życiu lub zdrowiu wielu osób i mienia o wielkich rozmiarach, mające postać zalewu lub osunięcia się ziemi;
  2. z art.164 kodeksu karnego – sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia określonego w art.163 kk
  3. z art.174 paragraf 1 kodeksu karnego – sprowadzanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym,zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób;
  4. z art.186 paragraf 1 kodeksu karnego – kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń zabezpieczających wodę;
  5. z art.231 kodeksu karnego – NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH I DZIAŁANIE NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO !
  6. z art.296 paragraf 1 kodeksu karnego – NADUŻYCIE ZAUFANIA I UDZIELONYCH MU UPRAWNIEŃ wice Ministra Środowiska, poprzez niedopełnienie ciążących na nim obowiązków – wyrządza znaczną szkodę majątkową Skarbu Państwa!
  7. z art.303 paragraf 1 kodeksu karnego – wyrządzenie poważnej szkody Majątkowej Skarbowi Państwa, poprzez doprowadzenie do sytuacji PROWADZENIA W SPOSÓB NIERZETELNY I NIEZGODNY Z PRAWDĄ DOKUMENTACJI inwestycyjnych związanych z ochroną przeciwpowodziową w Polsce;
U Z A S A D N I E N I E

Stanisław Gawłowski – na podstawie tylko POLITYCZNYCH ustaleń został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska RP od dnia 16 listopada 2007 roku i pełni tą funkcje do dziś.

Zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Środowiska z 02 sierpnia 2013 roku, poz.50 – zawarte jest tam ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Nr 40 z dnia 31 lipca 2013 roku ,,W SPRAWIE PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA,,


Zarządzenie powyższe nr 40 w paragrafie 3 stanowi, iż Sekretarz Stanu STANISŁAW GAWŁOWSKI :

(cytat) ;

,, 1/ określa szczegółowe zadania oraz NADZORUJE pracę;

a) Departamentu Informacji o Środowisku;

b) Departamentu Zasobów Wodnych;

2/ wykonuje KOMPETENCJE MINISTRA w stosunku do;

a) PREZESA KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ;

b)Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. ,,

Przy tak sprecyzowanym zakresie obowiązków i kompetencji Stanisława Gawłowskiego, jako wice Ministra Środowiska - OPUBLIKOWANY W DNIU 11 GRUDNIA 2014 ROKU PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY KATASTROFALNYCH ZANIEDBAŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI JAKIE JUŻ DZIŚ W OSTATNICH DNIACH 2014 ROKU SKUTKUJĄ SETKAMI MILIONÓW EURO STRAT SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO I NIEWYOBRAŻALNYMI ZANIEDBANIAMI PODCZAS INWESTYCJI PRZECIWPOWODZIOWYCH W DORZECZU RZEKI ODRY , nie budzi nawet minimalnych wątpliwości = o ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO ZA TEN KATASTROFALNY STAN FAKTYCZNY, GROŻĄCY W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ŚMIERCIĄ OGROMNEJ ILOŚCI POLAKÓW !!!!


Wnoszę o zabezpieczenie jako materiału dowodowego w tej sprawie protokołu z kontroli Najwyższej Izby Kontroli upublicznionego w mediach 11 grudnia 2014 roku, a także poprzednich w tej kwestii!

Profesjonalna analiza osób z NIK po raz szósty dokonujących kontroli pozwala dojść do pewności i przekonania o występowaniu wręcz NIEPRAWDOPODOBNYCH jak na ,,demokratyczne,, państwo Polskie = PRZYPADKÓW ROZDAWNICTWA DZIESIĄTEK MILIONÓW ZŁOTYCH ZE ŚRODKÓW SKARBU PAŃSTWA, BEZ ŻADNEGO POSTĘPU PRAC GWARANTUJĄCYCH WYKONANIE PLANU!!!!

Protokół NIK zawiera informację o tym, iż … (cyt) ,,Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach dopuścił do realizacji części robót budowlanych BEZ WYMAGANYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH, ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI,,

Po pełnym zapoznaniu się z treścią raportu NIK – SPRAWA TA JEST OD RAZU MEGA KRYMINOGENNA, skoro zauważono rzecz niesłychaną a dotyczącą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej tj;

  • kontrakt na budowę Zbiornika Racibórz zawarto w I półroczu 2013 roku, ZAŚ ZAAWANSOWANIE PRAC NA KONIEC 2013 ROKU WYNIOSŁO ZDANIEM KONTROLERÓW NIK ZALEDWIE 4% I STAN TEN NIE ULEGŁ POPRAWIE I ZASADNICZYM ZMIANOM NAWET PRZEZ KOLEJNE MIESIĄCE DO KOŃCA KWIETNIA 2014 ROKU!!!!!!
  • podczas sześciu i pół roku realizacji tego projektu ,,inwestycyjnego,, WYDATKI NA PRACE BUDOWLANE ZBIORNIKA RACIBÓRZ zamknęły się w kwocie 140 mln zł, przy czym jak ujawniła to NIK , BYŁA TO GŁÓWNIE... (cytat) ,,ZALICZKA WYPŁACONA WYKONAWCY – NA RZECZ JEGO MOBILIZACJI,,

Od kiedy to w ,,demokratycznej,, Polsce wypłaca się aż 140 mln zł jako ,,ZALICZKĘ,, na rzecz mobilizacji do pracy Panie Prokuratorze Generalny RP ??!

TO ŚMIERDZI GALAKTYCZNĄ KORUPCJĄ – i jako zawiadamiający o tym pozostaję jak dotąd jedynie W NADZIEI, iż organy ścigania ,,demokratycznej,, Polski będą miały chęć i odwagę, połączoną z pokorą przeprowadzić w tej sprawie UCZCIWE ŚLEDZTWO I POSTAWIĆ W STAN OSKARŻENIA NIE TYLKO STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO, KTÓRY ZA TEN SKANDAL W 100% PERSONALNIE ODPOWIADA !!!

Pozwolę sobie podpowiedzieć organom ścigania dla ułatwienia wyjaśnienia tej skandalicznej sprawy, iż łatwo jest ustalić czy, kiedy i w jakim czasie S. Gawłowski w ramach swych obowiązków służbowych i kompetencji pełnił we właściwy sposób NADZÓR w tej sprawie, chociażby na podstawie jego ,,kilometrówek,, którymi OCZYWIŚCIE OBCIĄŻYŁ SKARB PAŃSTWA POLSKIEGO!

DLA PRZYKŁADU PODAM;

1/ w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku – skasował państwo ,,kręcąc,, na kwotę 4.513,54 zł
2/ za cały 2012 rok - ,,wykręcił,, Polskę na 26.748,10 zł
3/ za cały 2013 rok - ,,wykręcił,, z kolei RP na kwotę 23.565,38 zł

Daje to łącznie sumę ZA TEN TYLKO OKRES - 54.827,02 złotych , zaś SUMA ,,WYKRĘCONEJ,, W TYM TYLKO OKRESIE,,KILOMETRÓWKI,, PRZEZ GAWŁOWSKIEGO WYNOSI 65 TYSIĘCY 598 KILOMETRÓW!


Ponieważ obwód kuli Ziemskiej wokół równika wynosi w przybliżeniu około 40 tysięcy km – tym samym należy mieć nadzieję, iż vice Minister Środowiska Stanisław Gawłowski który ,,WYKRĘCIŁ,, PONAD 65,6 TYSIĄCA KILOMETRÓW, A TYM SAMYM DYSTANS WOKÓŁ ZIEMI WZDŁUŻ RÓWNIKA – znalazł choć kilka razy czas na osobisty ,,NADZÓR,, nad tą skandaliczną inwestycją związaną z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym WIELU MILIONÓW POLAKÓW ŻYJĄCYCH W DORZECZU RZEKI ODRY!!!

Biorąc pod lupę skalę odpowiedzialności karnej za tą ,,inwestycję,, ze strony Gawłowskiego – organy ścigania powinny bacznie skupić się nad sprawą nie tylko PRZYCZYN OPÓŹNIEŃ – ALE I OGROMNYCH SUM PIENIĘŻNYCH JAKIE SĄ TAM ,,INWESTOWANE,, PRZEZ SKARB PAŃSTWA !

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że ,,na przestrzeni 2013 roku nie zdołano nadrobić dotychczasowych TRZYLETNICH OPÓŹNIEŃ związanych z realizacją dwóch kluczowych zadań; budową Zbiornika Racibórz, oraz modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego,,

,,Powstałe opóźnienia spowodowały KONIECZNOŚĆ PRZESUNIĘCIA DATY ZAKOŃCZENIA PROJEKTU Z MAJA 2014 ROKU NA ...GRUDZIEŃ 2017 ROKU, NIEMNIEJ JEDNAK W OCENIE NIK ISTNIEJE ZAGROŻENIE NIEDOTRZYMANIA RÓWNIEŻ I TEJ DATY,,

,, DOTYCHCZASOWA ZWŁOKA W REALIZACJI PROJEKTU DLA ODRY SKUTKUJE - WZROSTEM KOSZTÓW JEGO WYKONANIA z kwoty 505 mln EURO do kwoty 749,6 mln EURO.

BRAKUJĄCE 244 MILIONY EURO – BĘDĄ MUSIAŁY ZOSTAĆ POKRYTE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA,,

KTO I CZYJE INTERESY PANIE PROKURATORZE GENERALNY RP – PILNUJE PRZY TEJ JAK WIDAĆ ZŁODZIEJSKIEJ DLA POLSKI ,,INWESTYCJI,, NA KTÓRĄ JUŻ WYDATKOWANO TAKIE MILIONY , A KTÓRA NIE MA SZANS BYĆ WYKONANA NAWET DO 2017 ROKU ???!

Pozostaję w ogromnej nadziei, iż organy ścigania POŁĄCZĄ OSOBY ODPOWIEDZIALNE NIE TYLKO ZA NADZÓR I ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY (...chciwość i kasa!!!!) TEJ SPRAWY Z DORZECZA RZEKI ODRY Z...ARESZTOWANIAMI I AFERĄ W WOJEWÓDZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI WODNYCH W SZCZECINIE, GDZIE ,,RZĄDZI,, TAKŻE TEN SAM STANISŁAW GAWŁOWSKI – NIE TYLKO JAKO SZEF PLATFORMY OBYWATELSKIEJ TEGO MEGA SKORUMPOWANEGO REGIONU !!!!!!

ARESZTOWANO TAM W 2014 ROKU WIELE OSÓB – ZAŚ ŁAPÓWKI I USTAWIONYCH KILKADZIESIĄT PRZETARGÓW NA PRACE MELIORACYJNE, SĄ TAKŻE ZWIĄZANE Z ...PERSONALNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA TEN STAN FAKTYCZNY wice MINISTRA ŚRODOWISKA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO (patrz min; Zarządzenie nr 40 paragraf 3 Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2013 roku mówiące o KOMPETENCJACH I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NADZÓR!!!!)

PRZY TYM CO UJAWNIŁ NIK – należy oczy otwierać ze zdumienia, DLACZEGO JESZCZE NIE ZOSTAŁ ARESZTOWANY CAŁY ZARZĄD MELIORACJI WODNYCH W GLIWICACH ...wraz z ich ,,promotorem,, z ul. Wawelskiej w Warszawie, gdzie znajduje się budynek Ministra Środowiska !!!

Według mej obiektywnej oceny TYCH PRZESTĘPSTW o których zawiadamiam NIE PRZYPADKOWO PROKURATORA GENERALNEGO RP w czasie JAK NA RAZIE ...przed ewentualną powodzią w Polsce w dorzeczu Odry i nie daj Boże ofiarami - SPRAWA JEST BARDZO POWAŻNA NIE TYLKO ZE WZGLĘDU NA NADUŻYCIA, KTÓRE PROFESJONALNIE WYŁUSKAŁA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI , ALE JAK SIĘ TEŻ OKAZUJE - NA SKALĘ ROZDAWNICTWA SETEK MILIONÓW ,,KOMUŚ,, KTO BEZKARNIE JAK DO TEJ CHWILI NIE PEŁNI NADZORU...NIE DOPEŁNIA SWYCH OBOWIĄZKÓW...NIE WYKONUJE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SWYCH PRAC I O DZIWO OTRZYMUJE NAWET 140 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ,,MOBILIZACJĘ,, DO JAKOBY PRACY...

ILE DZIESIĄTEK MILIONÓW ZŁOTYCH ,,ROZPŁYNĘŁO SIĘ PO DRODZE,, W RAMACH ŁAPÓWEK I ,,COŚ ZA COŚ,, W TEJ SPRAWIE PANIE PROKURATORZE GENERALNY RP – skoro jedna z Pań Minister dała się nagrać twierdząc iż ,,W POLSCE JEST POWSZECHNY PODATEK KORUPCYJNY ,, ...od wszystkich inwestycji ???!

NINIEJSZYM ZAWIADOMIENIEM – WNOSZĘ O ŚCIGANIE KARNE wice MINISTRA ŚRODOWISKA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO I OSÓB Z NIM ŚCIŚLE POWIĄZANYCH ZA CAŁY TEN STAN FAKTYCZNY, GDYŻ JUŻ OD 2007 ROKU OD KIEDY TAK ,,PROFESJONALNIE - NADZORUJE,, W CAŁEJ POLSCE – NASZA OJCZYZNA STRACIŁA W ,,DZIWNYCH OKOLICZNOŚCIACH,, NIEPRAWDOPODOBNE SUMY PIENIĘŻNE...

POZOSTAJE MI NAIWNIE WIERZYĆ, A TWIERDZĘ TO Z WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ – IŻ TA SKANDALICZNA SPRAWA NIE UJRZY TAKŻE ŚWIATŁA ...POD DYWANEM WYZNACZONEGO PRZEZ PANA PROKURATORA!!!!

A wszystko jedynie w ramach ,,poprawności Politycznej,,...

Na zakończenie pozwolę sobie dla jasności tej sprawy jeszcze dodać jako zwykły, szary obywatel RP , iż nigdy nie należałem i nadal nie należę DO ŻADNEJ partii politycznej w Polsce co można bardzo łatwo sprawdzić!!!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości ;

1/ Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski

2/ Premier RP Pani Ewa Kopacz

3/ Prezes Najwyższej Izby Kontroli Pan Krzysztof Kwiatkowski


....POWYŻSZE OSOBY I INSTYTUCJE - OTRZYMAŁY JUŻ DZIŚ TO ZAWIADOMIENIE!