niedziela, 14 czerwca 2015

PRZYSIĘGA WOJSKOWA NA WIERNOŚĆ .....WOLNEJ RZECZYPOSPOLITEJ!


Sławno,dnia 14 czerwca 2015 roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
00-366 Warszawa
ul.FoksalSzanowny Panie Prezydencie!


Na wstępie niniejszej korespondencji z głębi serca nie tylko w imieniu własnym gratuluję Panu wyboru przez naszych Rodaków rozsianych niejednokrotnie nie z własnej woli po całym świecie – na ten najwyższy urząd w Rzeczypospolitej Polskiej gwarantujący ciągłość władzy państwowej.

Jest to nieskromne z mej strony ale pozwolę sobie w tej chwili już na początku przypomnieć, że ja również bardzo walczyłem osobiście wraz z grupą moich przyjaciół – naszą postawą,determinacją i działaniami, aby to nikt inny a tylko Pan został wybrany uczciwie w tych ostatnich wyborach jako NASZ PREZYDENT WSZYSTKICH POLAKÓW oczekujących na ogromnie pilne zmiany w Polsce!

Z łatwością można sprawdzić to postępowania na moim blogu jaki prowadzę od 2008 roku www.pigipedia.blogspot.com dla dobra ogółu .


Nie ukrywam tego,że bardzo czekałem na ten wybór Pana na Prezydenta RP – gdyż dopiero teraz mam tego świadomość,że mogę zwrócić się wreszcie z pewnym problemem jaki tkwi nie tylko we mnie od wielu,wielu lat i zostanie on w sposób obiektywny, dla dobra mnóstwa moich Rodaków rozpatrzony i wreszcie jednoznacznie rozwiązany właśnie przez taką osobę jak Pan!

JEST TO PROBLEM MORALNY I DUCHOWY OGROMNEJ ILOŚCI POLAKÓW Panie Prezydencie RP...a dotyczący przysięgi wojskowej!

Służba NASZEJ Ojczyźnie, obrona jej niepodległości i granic, strzeżenie podstawowych jej praw i obrona narodowej symboliki  jest wyrazem naszego patriotyzmu, który dla człowieka wierzącego jest oznaką wdzięczności Bogu za dar Ojczyzny.

Jest też wyrazem podjęcia odpowiedzialności przez osobę wezwaną do odbycia służby wojskowej za ów czcigodny dar Boży, który jest zadaniem i próbą zarazem.

PRZYSIĘGA WOJSKOWA  nie tylko dla mnie Panie Prezydencie jest szczególnym aktem ludzkim, zaś w kraju chrześcijańskim jakim od wieków jest Rzeczpospolita - dla osoby wierzącej jest ona aktem szczególnym,religijnym i zawsze jako takim powinna być w Polsce rozpatrywana!

W obronie wierności złożonej przysiędze wojskowej zawsze stawał Kościół w Polsce – strażnik Prawa Bożego, gdyż OBOWIĄZEK WIERNOŚCI DANEMU SŁOWU  wynika z prawa naturalnego, czyli tego jakie to nikt inny a tylko Bóg zaszczepił w sercach wszystkich ludzi.

Tak więc dla osób wierzących przysięga wojskowa jest szczególnym zobowiązaniem!!!

Zobowiązaniem wobec swoich bliźnich, Ojczyzny i samego Boga!

Dlatego też wierzący ponoszą większą odpowiedzialność moralną ZA DOCHOWANIE SWOJEJ PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ , posiadając świadomość Prawa Bożego jako Świadka prawdziwości swych słów!

Dla żołnierza katolika służba wojskowa powinna być traktowana jako Boże wezwanie służbie Ojczyzny, czym dajemy wyraz naszej wierności tradycji obrony granic swego kraju i Rodaków przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Każdy naród,a zatem – również i Polacy otrzymują w Boże dziedzictwo swą Ojczyznę, którą powinni się opiekować i nią uczciwie rządzić dla dobra ogółu.

Aby zatem właściwie wypełnić swe posłannictwo – WŁADZE PUBLICZNE MAJĄ PRAWO I WRĘCZ OBOWIĄZEK NAŁOŻYĆ NA SWYCH OBYWATELI ZOBOWIĄZANIE KONIECZNE DLA OBRONY NARODOWEJ !!!


Szanowny Panie Prezydencie!

KAŻDY ZŁOŻYWSZY PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ - NIE MOŻE SAMOWOLNIE WYCOFAĆ SIĘ I PORZUCIĆ PRZYSIĘGANEGO ZOBOWIĄZANIA! 

Ofiara, którą żołnierz składa sam z siebie w czasie przysięgi wojskowej na ołtarzu Ojczyzny wyraża się niejednokrotnie Z CZASOWEJ REZYGNACJI Z SAMOSTANOWIENIA O SOBIE!
Posłuszeństwo przełożonym wojskowym, choć niekiedy mogące być bardzo trudne – jest szczególną cnotą żołnierza!

JEDNAKŻE POSŁUSZEŃSTWO I WIERNOŚĆ TA NIE MOŻE BYĆ ŚLEPA – ponieważ żaden przełożony nie może wydawać rozkazów popełnienia na przykład zbrodni!

Każdy żołnierz powinien zaś pamiętać, iż jego OBOWIĄZEK posłuszeństwa dotyczy jedynie tego, co służy wypełnianiu wojskowej posługi wobec narodu i Ojczyzny, a szerzenie jakiejkolwiek zbrodni jest z tą posługą żołnierską sprzeczne!

Kościół katolicki w Polsce nie przyjmuje niemoralnej, despotycznej zasady,że rozkaz przełożonego bezwarunkowo uwalnia od osobistej odpowiedzialności.


Jeśli więc żołnierz katolik spełniłby pseudo rozkaz i popełnił zbrodnię, musi mieć świadomość,że nie tylko popełnił grzech śmiertelny , ale ponadto sprofanował swą przysięgę wojskową.

Kwestią honoru żołnierza polskiego jest bronić godności wszystkich ludzi, tak Polaków, jak i obcych, a w czasie wojny nawet nieprzyjaciół, zaś pozbawianie życia swego wroga, jako bliźniego powinno być skrajną ostatecznością!

W WOJNIE NIESPRAWIEDLIWEJ - NIKT NIE MA PRAWA WZIĄĆ UDZIAŁU....

Niniejszym pozwolę sobie zauważyć,że sprawa przysięgi wojskowej – tej sprzed wielu lat do jakiej zmuszano Polaków po obowiązkowym wcieleniu ich w szeregi komunistycznego LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ….nie jest definitywnie załatwiona do dziś Panie Prezydencie!

TA PRZYSIĘGA , JAKĄ PRZEZ CAŁE DEKADY SKŁADANO POD PRZYMUSEM W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ ….WASALOWI MOSKWY, NADAL OBOWIĄZUJE !!! 

I to jest Panie Prezydencie RP – główny problem z jakim niniejszym zwracam się do Pana z ogromną prośbą o definitywne jego zakończenie i rozwiązanie!

Rota przysięgi wojskowej w historii NASZEJ OJCZYZNY zmieniała się zarówno w czasie insurekcji kościuszkowskiej, w czasie I wojny światowej, okresu międzywojennego, w czasie II wojny światowej, komunistycznej PRL, jak i w czasie tak zwanego ,,ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” po roku 1989 …


Według mojej oceny i wiedzy jaką posiadam, a szczególnie w ostatnim okresie zagrożenia bezpieczeństwa NASZEJ WSPÓLNEJ OJCZYZNY Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko za sprawą toczącej się u naszych granic wojny rosyjsko-ukraińskiej – KWESTIA DAWNEJ PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ SKŁADANEJ PRZEZ OBYWATELI POLSKICH SIŁĄ WCIELANYCH W RAMACH TAK ZWANEGO ,,POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU WOJSKOWEGO” POWINNA BYĆ WRESZCIE ZAŁATWIONA I UREGULOWANA PRZEZ PREZYDENTA RP JAKO ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH !

Stąd też właśnie to moje wystąpienie i prośba do Pana Prezydenta RP!

Sam jestem ofiarą owego obowiązkowego wcielenia do służby wojskowej(1985 rok) tuż przed upadkiem komunizmu w PRL (1989 rok) i zmuszania moich Rodaków do składania przysięgi wojskowej NA WIERNOŚĆ ….ARMII RADZIECKIEJ I INNYCH SOJUSZNICZYCH ARMII UKŁADU WARSZAWSKIEGO ( SOVIECKICH!)

I nie jest dla nikogo oprócz mnie ważne to,że unikałem jak mogłem wcielenia do tej armii,zaś podczas przymusowej obecności nie wypowiadałem tych słów roty KOMUNISTYCZNEJ PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ, czy też fakt jak to określam po tylu latach ,,mega sprytnej” z mej strony dezercji z tego wojska po zaledwie roku obowiązkowo wówczas dwuletniej służby wojskowej – a sam fakt ciążenia nad dziesiątkami tysięcy mężczyzn w Polsce obowiązkowo PRZYMUSEM wcielanych i szantażowanych w szeregi Ludowego Wojska Polskiego ...owej roty przysięgi na wierność KOMUNISTOM!!!


Mam ogromną ufność i nadzieję,że to właśnie Pan Prezydent rozwiąże wreszcie ten przez nikogo nie poruszany i jakby zapomniany PROBLEM MORALNY tysięcy moich Rodaków, kochających POLSKĘ - ale nie taką komunistyczną w jakiej Bóg sprawił,że się urodziliśmy I POD PRZYMUSEM ZOSTALIŚMY WCIELENI DO PRO-SOVIECKIEGO WOJSKA , SKŁADAJĄC PRZYSIĘGĘ NA WIERNOŚĆ PRL !!!


Szanowny Panie Prezydencie!

Proszę przy tym SZCZEGÓLNIE NIE ZAPOMINAĆ O TYCH POLAKACH, którzy w sposób bardzo odważny i świadomy CELOWO UNIKALI POBORU DO TEGO TYPU KOMUNISTYCZNEGO WOJSKA ,,POLSKIEGO” NARAŻAJĄC SIĘ NA WIELOLETNIE PRZEŚLADOWANIA,NON STOP INWIGILACJĘ, SZYKANY, BRAK MOŻLIWOŚCI EDUKACJI (STUDIA), OFICJALNEGO ZATRUDNIENIA, TUŁACZKĘ I CIĄGŁĄ UCIECZKĘ PRZED ŚCIGAJĄCYMI ICH KARNIE ORGANAMI SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA PRL, CZY TEŻ SŁUŻB WOJSKOWYCH I ÓWCZESNEJ MILICJI OBYWATELSKIEJ!

Czas najwyższy Panie Prezydencie, aby od dziś 2015 roku NASZA OJCZYZNA UHONOROWAŁA I ZADOŚĆUCZYNIŁA WSZYSTKIM POLAKOM, KTÓRZY ŚWIADOMIE UNIKALI WCIELENIA DO KOMUNISTYCZNEJ ARMII LWP, KTÓRZY PRZEZ DEKADY NIE MOGLI NORMALNIE W POLSCE EGZYSTOWAĆ, KTÓRYCH TYSIĄCE MUSIAŁO UCIEKAĆ I EMIGROWAĆ ZA GRANICE RZECZPOSPOLITEJ W POSZUKIWANIU LEPSZEGO BYTU ...I NADZIEI NA LEPSZE JUTRO!!!

Jedną z takich osób jest mój brat ,któremu ,,szczęśliwie” udało się nie zostać wcielonym do KOMUNISTYCZNEJ ARMII LWP, a który zapłacił za to ogromną cenę, nie tylko PRZYMUSOWO emigrując z Polski którą tak samo bardzo kocha jak ja – ale UKRYWAJĄC SIĘ WRAZ Z KOLEGAMI PRZEZ LATA CAŁE.... MIĘDZY INNYMI W BIESZCZADZKICH LASACH , BĘDĄC ZAMELDOWANYM NA POMORZU!

TAKICH ,,SZCZĘŚLIWYCH” PRZYPADKÓW SĄ W POLSCE TYSIĄCE - ZAŚ WARTYM PODKREŚLENIA SĄ TU TAKŻE ARESZTOWANIA ,,DEZERTERÓW” I WYROKI WIĘZIENIA JAKIE LATAMI ORZEKANO W TAMTYM OKRESIE!

DZISIEJSZA WOLNA POLSKA MUSI PAMIĘTAĆ O TYCH OSOBACH I NIGDY NIE MOŻE O NICH ZAPOMNIEĆ, USTANAWIAJĄC SPECJALNĄ USTAWĘ GWARANTUJĄCĄ IM HONORY I ZADOŚĆUCZYNIENIE ICH KRZYWDOM NIE TYLKO MORALNYM I DUCHOWYM ZA TAMTE PRZEŚLADOWANIA...


Oto dowód Panie Prezydencie – i rota przysięgi wojskowej z jakiej nikt jeszcze w Polsce nie zwolnił osoby ZMUSZANEJ POD PRZYMUSEM do jej publicznego złożenia:

1/ ROTA - KOMUNISTYCZNEJ  przysięgi wojskowej obowiązującej w latach 1952-1988 (!!!) na mocy Ustawy z dnia 22 listopada 1952 roku o przysiędze wojskowej ( Dz.U. z dnia 01 grudnia 1952 roku) :

(cytat) :

Ja, obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej , stając w szeregach Wojska Polskiego, przysięgam Narodowi Polskiemu być uczciwym, zdyscyplinowanym,mężnym i czujnym żołnierzem, wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych i przepisy regulaminów, dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej, nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego.

Przysięgam  służyć ze wszystkich sił Ojczyźnie, bronić niezłomnie praw ludu pracującego zawarowanych w Konstytucji, stać nieugięcie na straży władzy ludowej , dochować wierności Rządowi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej .

Przysięgam strzec niezłomnie wolności , niepodległości i granic Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przed zakusami imperializmu , stać nieugięcie na straży pokoju W BRATERSKIM PRZYMIERZU Z ARMIĄ RADZIECKĄ I INNYMI SOJUSZNICZYMI ARMIAMI  i w razie potrzeby nie szczędząc krwi ani życia walczyć w obronie Ojczyzny, o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu.

GDYBYM NIE BACZĄC NA TĘ MOJĄ UROCZYSTĄ PRZYSIĘGĘ OBOWIĄZEK WIERNOŚCI WOBEC OJCZYZNY ZŁAMAŁ – NIECHAJ MNIE DOSIĘGNIE SUROWA RĘKA SPRAWIEDLIWOŚCI LUDOWEJ  „2/ ROTA zmienionej potem kolejnej  KOMUNISTYCZNEJ  przysięgi wojskowej obowiązującej w latach 1988-1992 , na mocy Ustawy z dnia 17 czerwca 1988 roku o przysiędze wojskowej (Dz.U. z dnia 24 czerwca 1988 roku):

(cytat) :

,, Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , stając w szeregach Wojska Polskiego, Przysięgam służyć wiernie Ojczyźnie i narodowi swemu, przestrzegać zasad Konstytucji, być godnym chlubnych tradycji oręża polskiego.

Przysięgam , iż nie szczędząc trudu, a w potrzebie krwi własnej ani życia,stać będę nieugięcie na straży niepodległości,suwerenności i granic kraju ojczystego, strzec pokoju W BRATERSTWIE BRONI Z SOJUSZNICZYMI ARMIAMI. 

Przysięgam  dbać o honor i dobre imię wojska, sumiennie spełniać powinności żołnierskie, ściśle wykonywać rozkazy przełożonych , być zdyscyplinowanym i mężnym, uczciwym i koleżeńskim żołnierzem.

Przysięgam  zdobywać wiedzę i umiejętności wojskowe, troszczyć się o powierzoną mi broń, sprzęt i mienie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej .

SKŁADAJĄC TĘ UROCZYSTĄ PRZYSIĘGĘ – JESTEM ŚWIADOM SWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NARODU I PRAW SOCJALISTYCZNEGO PAŃSTWA POLSKIEGOSzanowny Panie Prezydencie!


Proszę zwrócić uwagę na fakt,że ostatnio w latach 2014/2015 w sposób bardzo aktywny i intensywnie Pan Bronisław Komorowski ex.Prezydent RP sadził wraz z obecnym kierownictwem Lasów Państwowych tak zwane ,,DĘBY WOLNOŚCI"  z okazji jubileuszu ...JAKOBY transformacji ustrojowej w Polsce i ,,ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PO 1989 ROKU" !

BARDZO MNIE JAKO LEŚNIKA BOLI FAKT,ŻE NIKT...DOSŁOWNIE NIKT Z TYCH TAK CHĘTNIE SADZĄCYCH  OWE DĘBY ,,PSEUDO WOLNOŚCI" W LASACH PAŃSTWOWYCH  wiekowych urzędników  - NIE ZWRÓCIŁ UWAGĘ NA TO,ŻE NAWET PO ROKU 1989 I JAKOBY ODZYSKANIU OWEJ ,,WOLNOŚCI" SPOD WPŁYWÓW KREMLA ...SKŁADANO NADAL PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ W POLSCE NA WIERNOŚĆ (cytat) ,,SOCJALISTYCZNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO" !!!  Sic!!!!!!!!!


Zmieniła to dopiero kolejna ustawa o przysiędze wojskowej z dnia 03 października 1992 roku/!!!!/ (Dz.U.1992.77.386) – gdzie po raz pierwszy od 1950 roku pojawiły się w rocie przysięgi wojskowej słowa ,,TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!" zaś zniknęły pojęcia o socjalizmie, komunizmie i ZSRR !!!

A jako dowód na wręcz nieprawdopodobną i zapewne dla wielu niemożliwą , lecz w 100% prawdziwą sytuację, o której Polacy praktycznie nie wiedzą - dodam na zakończenie mojego wystąpienia do Pana Prezydenta RP to,że w rotach dwóch z kolei przysięgi wojskowych określonych za sprawą KOMUNISTYCZNEGO  (!!!!!)  Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)  z dnia 31 sierpnia 1944 roku (dekret), oraz potem z dnia 8 sierpnia 1947 roku (ustawa)...widnieją słowa :..................,, TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!" 


Będę bardzo wdzięczny i zobowiązany Panu Prezydentowi RP za odpowiedź na moje powyższe wystąpienie i ustosunkowanie się do mojego pomysłu, sugestii dotyczącego zwolnienia z przysięgi wojskowej wszystkich Polaków PRZYMUSEM wcielonych do komunistycznego Ludowego Wojska Polskiego czasów PRL na wierność ideałom socjalizmu,komunizmu i ZSRR a także uhonorowania i zadośćuczynienia WSZYSTKIM MOIM RODAKOM , którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli za uchylanie się przed wcieleniem do tej pro sovieckiej armii !


Problem ten w mej ocenie ma ogromne znaczenie etyczne,moralne i prawne  – na wypadek powoływania rezerwistów do Wojska Polskiego na przykład w chwili eskalacji konfliktu zbrojnego u naszych granic z Ukrainą, gdzie trwa wojna rosyjsko-ukraińska!

Przysięga wojskowa zobowiązuje do jej wierności ...tak odpowiada mi bardzo wielu moich znajomych siłą wcielonych do LWP!

Życzę Panu Prezydentowi RP 100% sukcesów dla dobra narodu i NASZEJ Rzeczpospolitej!


Z poważaniem!Krzysztof  Kowalczyk