piątek, 15 listopada 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...,,POLOWACZKA PIKNY SPORT INO PIERWSZY PO D...,, Część XVII


CHORE LASY PAŃSTWOWE...,,,POLOWACZKA PIKNY SPORT INO PIERWSZY PO D ...,, Część XVII


15 listopada 2013 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL.BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU nr 3
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami - uprzejmie proszę Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o udostępnienie mi SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI  w następującym zakresie :

Jestem w posiadaniu dokumentów Najwyższej Izby Kontroli , która dokonała KONTROLI WYBRANYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM LASAMI I GOSPODAROWANIEM MIENIEM SKARBU PAŃSTWA  przez Lasy Państwowe w latach 2008-2010 (do września), z których jednoznacznie wynikają NADUŻYCIA a ówczesny dyrektor Generalny LP niejaki Marian Pigan - pismem z dnia 16 maja 2011 roku ...ODMÓWIŁ PODPISANIA PROTOKOŁU Z TEJ KONTROLI NIK W DGLP WARSZAWA, jak domniemywam ze względu na stwierdzone aż tak  rażące uchybienia w działalności Lasów Państwowych !!!

NIK zarzucił Dyrektorowi Generalnemu ...  ,, BRAK WŁAŚCIWEGO NADZORU,, w Lasach Państwowych...,,BRAK SKUTECZNEJ KONTROLI,,...,,NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTYWANIE CERTYFIKATÓW,, ...itd.itd.itd !!!

Analizując treść tych dokumentów NIK ( znak sprawy P/10/148) pozwoliłem sobie na wnikliwą analizę doskonale znanej mi  dziedziny tj; GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ jaką to LP prowadzą w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny (OHZ) na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie - na której również była skoncentrowana owa kontrola! 

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Prawo Łowieckie, gospodarka łowiecka w tych OHZ LP , funkcjonujących na terenie nadleśnictw  NADZOROWANYCH PRZECIEŻ I KOORDYNOWANYCH PRZEZ DYREKTORA RDLP LUBLIN  - prowadzona jest w oparciu o plany łowieckie, sporządzane na dany rok gospodarczy, a zatwierdzane ....również przez DYREKTORA RDLP LUBLIN stosownie do wymogu ust.3b artykułu zarządzenia ......także DYREKTORA RDLP LUBLIN nr 11 z dnia 31.03.2008 roku !

Obowiązujące w okresie objętym kontrolą OFERTY CENOWE NA SPRZEDAŻ POLOWAŃ W TYCH OHZ ORAZ OPŁATY ZA TROFEA MYŚLIWSKIE - ustalone zostały ......również PRZEZ DYREKTORA RDLP LUBLIN !

Wiem,że Najwyższa Izba Kontroli  NEGATYWNIE OCENIŁA USTALENIE PRZEZ DYREKTORA RDLP LUBLIN - pewnej oferty cenowej na sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej o pełnym zakresie świadczeń w OHZ oraz na sprzedaż trofeów łowieckich pozyskanych w tych ośrodkach , = W FORMIE UPUSTÓW DO 20% dla myśliwych korzystających z pełnego zakresu świadczeń w OHZ, POLUJĄCYCH W RAMACH OFERT ...Z TYTUŁU ICH PRZYNALEŻNOŚCI ZAWODOWEJ DO PEWNYCH INSTYTUCJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Są to  min: POLICJA,...WOJSKO,....STRAŻ POŻARNA,.....FIRMY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO,....POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI, ....PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA,...SŁUŻBY WETERYNARYJNE, ...AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE ...a nawet SŁUŻBA ZDROWIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!


DZIELENIE PRZEZ DYREKTORA RDLP LUBLIN PANA JANA KRACZEK MYŚLIWYCH W JEGO SUBIEKTYWNEJ OCENIE NA,,UPRZYWILEJOWANYCH,,  Z RACJI ICH PRZYNALEŻNOŚCI DO OKREŚLONYCH GRUP ZAWODOWYCH LUB TEŻ ICH MIEJSCA PRACY - ZDANIEM NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NIE ZNAJDUJE ŻADNEGO, NAWET NAJMNIEJSZEGO UZASADNIENIA PRAWNEGO I JEDNOZNACZNIE ŚWIADCZY,DOWODZI O NIERÓWNYM TRAKTOWANIU OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA POLOWANIA NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU PRZEPISÓW ARTYKUŁU 42 ,,PRAWO ŁOWIECKIE,, !!!!
Jest to KLASYCZNY PRZYKŁAD NIEDOPUSZCZALNEJ ,,DYSKRYMINACJI,, !!!!!!!!!!!!!!!!

BARDZO MNIE WIĘC TA SYTUACJA ZAINTERESOWAŁA za sprawą ...LASÓW PAŃSTWOWYCH, których pewien przedstawiciel a IDIOTA zwolnił mnie 10 czerwca 2008 roku NIELEGALNIE Z PRACY, co potwierdzają dziś już wreszcie  PRAWOMOCNE wyroki Sądów Rzeczpospolitej Polskiej z 2012 roku ,nawet ze stosownym wpisem i pieczęcią Lasów Państwowych w moim świadectwie pracy !!!!!

TYM SAMYM TAK OTO WŁAŚNIE ,,LASY PAŃSTWOWE,, dały mi MNÓSTWO CZASU od tamtej chwili na moje prywatne analizy i opinie o moim zdaniem ...BARDZO CHORYCH OD 2008 ROKU  LASACH PAŃSTWOWYCH, lasach niedoskonałych które okłamują polskie społeczeństwo w bardzo wielu populistycznych gierkach prowadzonych PROSTACKO pod tak zwaną publiczkę!

OKŁAMUJĄ TAKŻE WŁASNYCH PRACOWNIKÓW(LEŚNIKÓW!)...zatajając przed nimi bardzo wiele kwestii jak np; ta o której teraz pytam, czy też chociażby ,,defraudacji,, 106 mln zł przez DGLP w 26 spółkach, których prawie połowa aktualnie w 2013 roku  ...UPADŁA!!!

TAKICH SPRAW JEST MNÓSTWO W PGL LP.....NADAL skrzętnie skrywanych !!!

Dowodem na ową ,,DOSKONAŁOŚĆ,, czy też ,,PROFESJONALIZM,, i to jakoby ,,w każdym calu,, osób na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych  jest to co PRZEZ KILKA LAT czynił na swym stanowisku Pan Jan  Kraczek - Dyrektor RDLP Lublin, a na czym ,,ZŁAPAŁA GO,, Najwyższa Izba Kontroli ...o czym JAK DOMNIEMYWAM nikt z leśników tej RDLP NIE MA ZAPEWNE ,,ZIELONEGO POJĘCIA,,a ja to ,,zlokalizowałem,,w dokumentacji NIK !!!

Otóż :
 AKURAT Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W OŚRODKU HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH W RDLP SZCZECINEK, A  KTÓRY TO OSOBIŚCIE PROWADZIŁEM PRZEZ KILKA LAT WIEM, W JAK PROSTY SPOSÓB JEDEN, ALBO KILKU BARANÓW NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W TYCHŻE LASACH - POPRZEZ SWÓJ KRETYNIZM I TOTALNY BRAK CHOCIAŻBY MINIMALNYCH PODSTAW WIEDZY Z ,,GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ,, POTRAFIĄ WYRZĄDZIĆ OGROMNE SZKODY NIE TYLKO FINANSOWE W TEJ GOSPODARCE !!!

Oczywiście UKŁADY w PGL LP ...nie czynią DOTKLIWYCH szkód owym BARANOM , a ja na podstawie posiadanych SETEK ZDJĘĆ I FAKTÓW jestem dziś w stanie na 100% ZAWSTYDZIĆ NIE TYLKO  LASY PAŃSTWOWE - i to tylko tak  mało powiedziane !!!

Z dokumentacji NIK wynika,iż to Dyrektor RDLP Lublin ...W IMIENIU NADLEŚNICZYCH (!!!!!) wydawał w tym okresie kilku lat - INDYWIDUALNE UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA NA OHZ LASÓW PAŃSTWOWYCH ze ,,SZCZEGÓLNYM ,, UWZGLĘDNIENIEM TYCH GRUP ,,UPRZYWILEJOWANYCH,, oczywiście w prywatnej ocenie tegoż dyrektora regionalnego !!!

Pan Jan Kraczek, Dyrektor RDLP Lublin w sposób bardzo ,,DYPLOMATYCZNY,, zapewnił sobie takową możliwość WYDAWANIA TYCH UPOWAŻNIEŃ INDYWIDUALNYCH NA POLOWANIE W OHZ ...w zarządzeniu nr 11 z dnia 31 marca 2008 roku ,,W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA OHZ-LP W NADLEŚNICTWACH NADZOROWANYCH I KOORDYNOWANYCH PRZEZ RDLP,,

POMIMO,ŻE REGULACJA TA NIE ZNAJDUJE JAKIEGOKOLWIEK OPARCIA W PRZEPISACH USTAWY ,,PRAWO ŁOWIECKIE,,
(art.42 ust.8 oraz art.8 ust.1 ) uczynił on to na podstawie ...OTRZYMANYCH UPOWAŻNIEŃ OD ZARZĄDCÓW OBWODÓW ŁOWIECKICH, CZYLI MÓWIĄC PO MĘSKU - OD SWYCH PODWŁADNYCH NADLEŚNICZYCH !!!

Przecież to JASNE JAK SŁOŃCE,że ...NIKT Z NICH NIE MÓGŁ MU ,,PODSKOCZYĆ,, I POWIEDZIEĆ ,,NIE,,!!!!!!!!

Żeby było ,,WESOŁO,, Najwyższa Izba Kontroli ,,ZŁAPAŁA,, Dyrektora RDLP Lublin Pana Jana Kraczek na tym,że ten KORZYSTAJĄC ZE STWORZONEGO SOBIE SAMEMU A JAK SIE OKAZAŁO  Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRAWA ...WYDAŁ INDYWIDUALNIE W ZBADANYM OKRESIE ŁĄCZNIE AŻ 151 ( słownie: STO PIĘĆDZIESIĄT JEDEN!) TAKICH UPOWAŻNIEŃ DO POLOWAŃ ,,INDYWIDUALNYCH ,, ...Z CZEGO AŻ 64 MYŚLIWYM , KTÓRZY NIE BYLI PRACOWNIKAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!!!!!!

A więc ,,ŚREDNIO,, miesięcznie Pan Kraczek wydawał ...PONAD TRZY TAKIE ODSTRZAŁY INDYWIDUALNE W OHZ, w których
w pocie czoła ,,tyrała,, w deszczu,śniegu,słońcu czy też pośród komarów - terenowa SŁUŻBA ŁOWIECKA danych nadleśnictw !!!

W ,,NORMALNYCH,, a nie tak ,,CHORYCH,, lasach Państwowych Panie Dyrektorze Generalny - to nie Najwyższa Izba Kontroli a ,,NORMALNE ,,SŁUŻBY LEŚNEJ  INSPEKCJI powinny temu PROCEDEROWI DYREKTORA RDLP Lublin  już od dawna się BARDZO SKRUPULATNIE PRZYJRZEĆ!!!
Niestety tak NADAL wygląda owa ,,NORMALNOŚĆ,,... ,,DOSKONAŁOŚĆ,, i ,,PRZESTRZEGANIE PRAWA,, w PGL LP....

O tym,że COŚ W TEJ SPRAWIE ,,BRZYDKO PACHNIE,, a nie tylko interesy Lasów Państwowych RDLP Lublin były załatwiane w ramach owych ,,INDYWIDUALNYCH ZEZWOLEŃ,, Dyrektora Kraczka  mówi się pośród Leśnej Braci OD DAWNA - a  BARDZO WYMOWNIE świadczy o tym chociażby ciekawy zapis w tym protokole NIK dotycząca tych 64 myśliwych spoza LP :

(CYTAT:) ,, Kontrola upoważnień wydanych dla myśliwych (spoza Lasów Państwowych) wykazała,że AŻ 60 Z NICH ( tj: 94%) SPORZĄDZONO NIERZETELNIE, GDYŻ NIE ZAWIERAŁY ONE KOMPLETNYCH DANYCH O MYŚLIWYM, w szczególności w zakresie ,,adresu,, WYMAGANEGO NA PODSTAWIE WZORU UPOWAŻNIENIA (ppkt 2.2 wzoru upoważnienia) OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 23.03.2005 ROKU ,,W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYKONYWANIA POLOWANIA I ZNAKOWANIA TUSZ,,.
W 47 UPOWAŻNIENIACH ADRES OGRANICZONO DO NAZWY MIEJSCOWOŚCI , A W NIEKTÓRYCH UPOWAŻNIENIACH ZAMIAST ADRESU MYŚLIWEGO ( w pkt.2.2) WPISANO JEGO MIEJSCE ZATRUDNIENIA (...),,


WYŁĄCZNIE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM - uprzejmie proszę Pana Dyrektora Generalnego LP, któremu podlega służbowo dyrektor RDLP Lublin o udzielenie mi w tym WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH odpowiedzi na pytania oraz udostępnienie mi następujących kopii dokumentów :

1/ proszę o udostępnienie mi w formie kopii wszystkich 151 sztuk UPOWAŻNIEŃ DO POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH , w tym owych 64 sztuk dla osób spoza Lasów Państwowych, które takim sposobem wydawał od roku 2008 Pan Jan Kraczek - dyrektor RDLP Lublin ;

2/ proszę o udostępnienie mi w formie kopii wszystkich OCEN ZGODNOŚCI ODSTRZAŁU ZWIERZYNY  ewentualnie pozyskanej A ODNOTOWANEJ W TYCH UPOWAŻNIENIACH INDYWIDUALNYCH ,a w tym SZCZEGÓLNIE protokoły ze ,,WSTĘPNEJ WYCENY POZYSKANYCH TROFEÓW ŁOWIECKICH,, ;

3/ czy od chwili zakończenia tej kontroli NIK dyrektor RDLP Lublin wydał chociażby jeden a jeśli tak to ILE I KOMU  takich upoważnień  na polowania indywidualne w OHZ tej dyrekcji ??!

4/ czy dyrektor RDLP Lublin lub też jakikolwiek podległy mu NADLEŚNICZY OSOBIŚCIE  uczestniczył w tych polowaniach ( OD 2008 ROKU DO CHWILI OBECNEJ!)  w jakikolwiek sposób jako np: ,,PODPROWADZAJĄCY,, gościa-myśliwego oraz CZY TEGO TYPU PRAKTYKA JEST ZGODNA Z PRAWEM W LASACH PAŃSTWOWYCH ( proszę o podstawy prawne!)  ??! 

5/ proszę o podanie PRZYCHODÓW i KOSZTÓW działalności prowadzonej w RDLP Lublin pod nazwą  BIURO TURYSTYKI MYŚLIWSKIEJ ,,ROZTOCZE,,  w rozbiciu na lata 2008-2012 na podstawie koncesji wydanej RDLP Lublin w 1999 roku przez UKFiT w Warszawie, a także wpisu w 2004 roku do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa lubelskiego i wpisu w 2005 roku do rejestru polowań ;

6/ W JAKI SPOSÓB aktualnie odbywa się ,,proces,, wypisywania indywidualnych zezwoleń na polowania w OHZ LP w poszczególnych nadleśnictwach RDLP Lublin PO TEJ KONTROLI NIK w 2011 roku i czy decydują o tym już samodzielnie I ZGODNIE Z PRAWEM nadleśniczowie danych nadleśnictw posiadający te OHZ ??!

7/ ILE WILKÓW I ŁOSI JEST AKTUALNIE ZAINWENTARYZOWANYCH NA TERENIE RDLP LUBLIN ORAZ KIEDY I JAKIMI METODAMI DOKONYWANO TEJ INWENTARYZACJI ŁOSI ( proszę o szczegółowe dane!)

Będę Panu Dyrektorowi Generalnemu LP bardzo zobowiązany za SZCZEGÓŁOWĄ I WNIKLIWĄ ODPOWIEDŹ W SPRAWIE NINIEJSZEGO WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, która jest co niniejszym zawiadamiam ,dopiero ,zagajeniem,, w sprawie AKTUALNIE WYSTĘPUJĄCYCH RAŻĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W OŚRODKACH HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH, o czym niebawem Pana powiadomię - a szczególnie czytelników mego bloga www.pigipedia.blogspot.com.... który założyłem wyłącznie DLA DOBRA I OPARTEGO NA FAKTACH,PRAWDZIWEGO I WŁAŚCIWEGO WIZERUNKU LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE !!!!
Darz Bór !Krzysztof Kowalczyk


PS.

Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAM Pana Dyrektora Generalnego LP,że niestety nie skorzystałem z Pana sugestii,podpowiedzi jaką mi udzielono pismem DGLP z dnia 14 października 2013 roku (znak sprawy: GI-051-63-(6)/13 ) abym osobiście zgłosił się do PROKURATORII GENERALNEJ Skarbu Państwa (cyt) ,,jako posiadający istotne dla sprawy informacje,, dotyczące KILKUSET HEKTARÓW LASÓW także na terenie RDLP Lublin, które w arcy dziwnych okolicznościach ...STRACIŁ SKARB PAŃSTWA TEJ SAMEJ DYREKCJI REGIONALNEJ pod tym samym od lat kierownictwem !!!
BARDZO ŻAŁUJĘ,ŻE NIE CHCIAŁ PAN OSOBIŚCIE JAKO OSOBA ZA TAKI STAN RZECZY PRZECIEŻ ODPOWIEDZIALNA W LASACH PAŃSTWOWYCH  USŁYSZEĆ I ZOBACZYĆ DOWODY ODE MNIE DNIA 01 LIPCA 2013 ROKU (...byliśmy OFICJALNIE umówieni w DGLP !!!!!) W TEJ SPRAWIE !!!!!

Pozwolę sobie tylko nadmienić,że już OFICJALNIE od listopada 2013 roku nie tylko Prokuratoria Generalna ale i inne stosowne służby zajmują się ...KORUPCJĄ NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W RDLP LUBLIN I BRAKIEM WŁAŚCIWEGO ORAZ SKUTECZNEGO NADZORU , która doprowadziła do tego iż ponad 200 ha kompleksu leśnego Skarbu Państwa  ,,NAGLE,, ZMIENIŁO W KSIĘGACH WIECZYSTYCH  DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA ...a DOSŁOWNIE NIKOMU W LASACH TEJ RDLP NAWET JEDEN WŁOS Z GŁOWY NIE SPADŁ !!!


Dlaczego tak jest ???!
BO TO SĄ JUŻ OD 2008 ROKU....... WYJĄTKOWO ,,CHORE LASY PAŃSTWOWE,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!