czwartek, 14 listopada 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE... I DYREKTORSKIE ,,BAJECZKI SPOD LEŚNEJ KRYPTY,,!!! Część XVI.CHORE LASY PAŃSTWOWE...I DYREKTORSKIE ,,BAJECZKI SPOD LEŚNEJ KRYPTY,,...  Część XVI.                                                              

 14 listopada 2013 rokuSĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
XXI WYDZIAŁ PRACY
AL.SOLIDARNOŚCI Nr 12
00 - 898 WARSZAWA
Dotyczy : sygn.akt sprawy : XXI P -199 / 11


WNIOSEK O UKARANIE ŚWIADKA ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ I ZATAJANIA PRAWDY PODCZAS POSTĘPOWANIA PROCESOWEGO.


UZASADNIENIE .


W dniu 15 maja 2013 roku w ramach pomocy prawnej związanej z tym postępowaniem - Sąd Rejonowy w Pile , Wydział IV Pracy przesłuchał w charakterze świadka od godz.14.30 obecnego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Pana RYSZARDA STANDIO w sprawie przeciwko RDLP Wrocław ,dotyczącej USTAWIANIA PROCEDUR KONKURSOWYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH POD ŚCIŚLE OKREŚLONE OSOBY , NAJCZĘŚCIEJ ZWIĄZANE POLITYCZNIE Z PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ DOLNEGO ŚLĄSKA !

W protokole z tego dnia tj:15 maja 2013 roku zapisano, iż Pan Ryszard Standio został (CYTAT) ,, POUCZONY O TREŚCI ART.266 k.p.c. , PO ODEBRANIU PRZYRZECZENIA, zeznaje (...) ,,

Treść art.266 paragraf 1 k.p.c. stanowi, że (CYTAT) ,, PRZED PRZESŁUCHANIEM ŚWIADKA UPRZEDZA SIĘ GO O PRAWIE ODMOWY ZEZNAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ,,

W paragrafie 3 tego samego art.266 k.p.c. podkreślono (CYTAT),, JEŻELI ŚWIADEK MA SKŁADAĆ ZEZNANIA,PRZEWODNICZĄCY ODBIERA OD NIEGO PRZYRZECZENIE, PO POUCZENIU GO O ZNACZENIU TEGO AKTU ,,

Tak też się stało tego dnia 15 maja 2013 roku i Przewodnicząca składu sędziowskiego Sędzina Ewa P. - POUCZYŁA ŚWIADKA RYSZARDA STANDIO O TREŚCI TEGO ARTYKUŁU I KONSEKWENCJACH GROŻĄCYCH MU ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ ORAZ ODEBRAŁA OD NIEGO PRZYRZECZENIE, co zostało odnotowane w protokole z tego posiedzenia Sądu w Pile, którego treść JEST MI DOSKONALE ZNANA  !

OŚWIADCZAM NINIEJSZYM PISMEM,ŻE PAN RYSZARD STANDIO - OBECNY DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW  PAŃSTWOWYCH W PILE POPEŁNIŁ PODCZAS TYCH ZEZNAŃ PRZESTĘPSTWO Z ART.233 PARAGRAF 1 KODEKSU KARNEGO  ZATAJAJĄC PRAWDĘ I FAKTY MU DOSKONALE ZNANE W SPRAWIE O KTÓREJ BYŁ PYTANY PRZEZ SĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ !!!!!!!!!!!!!!!

Art.233 par.1 kk stanowi (CYTAT) ,,KTO, SKŁADAJĄC ZEZNANIE MAJĄCE SŁUŻYĆ ZA DOWÓD W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB W INNYM POSTĘPOWANIU  PROWADZONYM NA PODSTAWIE USTAWY , ZEZNAJE NIEPRAWDĘ LUB ZATAJA PRAWDĘ - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ,, !!!


Oświadczam,iż znana mi jest treść BARDZO LAKONICZNYCH ZEZNAŃ zapisanych przez Sąd w Pile a złożonych przez świadka Ryszarda Standio - więc  składając do Sądu Okręgowego w Warszawie niniejszy  WNIOSEK O ŚCIGANIE KARNE tego świadka - jestem w 100% w stanie udowodnić,że Pan Standio SKŁADAŁ FAŁSZYWE ZEZNANIA I ZATAJAŁ PRAWDĘ I FAKTY DOSKONALE MU ZNANE W TEJ SPRAWIE w odpowiedziach na pytania Sądu  nr1...nr2...nr3...nr4...nr 5...nr6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jestem ogromnie zaskoczony AŻ TAKIM ŁGARSTWEM Pana Ryszarda Standio w obliczu Sądu Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie owych zeznań !!!!
Pan Standio otrzymał ode mnie LISTEM POLECONYM ZA POŚWIADCZENIEM ODBIORU - ostrzeżenie,że z naruszeniem przepisów art.51 pkt.2 Konstytucji RP są zbierane również na niego i jego całą rodzinę wszelkie wiadomości z jego życia prywatnego i osobistego !
Wspomniałem tam o jego małżonce Urszuli...tartaku ...interesach rodzinnych itd.itd !

INFORMACJE TE BYŁY ZBIERANE NA POLECENIE BARDZO ŚCISŁEJ GRUPY OSÓB Z DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ( Marian Pigan, Jerzy Łokietko !!!!) ZWIĄZANYCH POLITYCZNIE Z PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ, DZIĘKI KTÓREJ ZAJMOWALI WYSOKIE STANOWISKA W STRUKTURACH LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Osobiście widziałem ,,PREZENTACJĘ ELEKTRONICZNĄ,, sporządzoną przez jednego z NAJWIĘKSZYCH OSZUSTÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH ostatnich lat ,,inspektora,, Mariusza Falińskiego dotyczącą min: Ryszarda Standio !!!
Faliński otrzymywał z Dyrekcji Generalnej LP OSOBISTE POLECENIA OD MARIANA PIGAN (ówczesny PO-lityczny Dyrektor LP w latach 2009-2012!!!) oraz JERZEGO ŁOKIETKO - inwigilacji, śledzenia i ,,zbierania kwitów,, na LEŚNIKÓW a szczególnie tych o innym niż Platforma Obywatelska poglądach !!!

NA MNIE RÓWNIEŻ PRZERAŻONY ŁOKIETKO WYSŁAŁ FALIŃSKIEGO... gdy się dowiedział po rozmowie z obecnym vice ministrem Środowiska STANISŁAWEM GAWŁOWSKIM (Platforma Obywatelska ...oczywiście!!!) - JAKĄ POSIADAM WIEDZĘ I DOWODY NA TE ŁAJDACTWA W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!

TO CAŁE OSZOŁOMSTWO I ATMOSFERA JAKĄ WÓWCZAS STWORZONO w Lasach Państwowych - doprowadziło nawet do aresztowania dwóch byłych Dyrektorów Generalnych LP i kilku innych osób z RDLP na podstawie WYMYŚLONYCH ZARZUTÓW
aby po fikcyjnym procesie ...WSZYSTKICH UNIEWINNIĆ, ZE WZGLĘDU NA NIE POPEŁNIENIE PRZEZ NICH CZYNÓW ZABRONIONYCH !!!
Falińskiemu dyr.Pigan PŁACIŁ ZE ŚRODKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH min: nawet za 5 TYSIĘCY KILOMETRÓW MIESIĘCZNIE (!!!!) przejechanych przez niego prywatnym samochodem ....               W RAMACH TEGO ,,WĘSZENIA,, ZA INNYMI PO CAŁEJ POLSCE, gdy o zgrozo maksymalny LIMIT dla pracujących W TERENIE Polskich Leśników przewiduje zapłatę za używanie własnego pojazdu do celów służbowych ... max.1500 km miesięcznie !!!

Mam na to 100% dowody, o których zarówno Piganowi, Łokietko i Falińskiemu nawet do głowy nie przychodzi iż je posiadam  !!!!!!!!

Pan Ryszard Standio moim zdaniem WYŁĄCZNIE Z TCHÓRZOSTWA I OBAWY O WŁASNE STANOWISKO ORAZ CO MIESIĘCZNĄ PENSJĘ ...NIE ZROBIŁ NIC WÓWCZAS, GDY OTRZYMAŁ ODE MNIE INFORMACJE NA SWÓJ TEMAT, ANI TERAZ  -  W TROSCE O SWÓJ HONOR I GODNOŚĆ LEŚNIKA A SZCZEGÓLNIE  WŁASNEJ RODZINY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nadmieniam,że oprócz R.Standio - OSTRZEGŁEM WIELE INNYCH OSÓB W ,,LEŚNEJ POLSCE,, NA KTÓRYCH CI KRETYNI ZBIERALI ,,KWITY,, A NAWET JE ELEKTRONICZNIE FAŁSZOWALI jak w przypadku Pana Andrzeja Modrzejewskiego, dyrektora RDLP Szczecinek - którego PRAKTYCZNIE na podstawie owych  SFAŁSZOWANYCH PRZEZ FALIŃSKIEGO DANYCH zwolniono z pracy przez Pigana !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Upubliczniłem ten proceder w internecie i wszystkie szczegóły z nim związane, który w Lasach Państwowych zniszczył trud dziesiątek lat pracy wielu,wielu prawych leśników - którym zawsze zależało na dobrej i sympatycznej  atmosferze pracy!
JA RÓWNIEŻ ZOSTAŁEM ZWOLNIONY Z PRACY W LASACH PAŃSTWOWYCH A W OKRESIE WIELU LAT (2008-2012)  BYŁEM ZMUSZONY SKUTECZNIE UDOWODNIĆ POPRZEZ PRAWOMOCNE DZIŚ WYROKI SĄDÓW REJONOWEGO I OKRĘGOWEGO,ŻE ...ZWOLNIONO MNIE NIELEGALNIE Z PRACY W PGL LP !!!

To żałosne ale dla mnie jako zwykłego człowieka Pan Ryszard Standio jest w takich okolicznościach  KŁAMCĄ I TCHÓRZEM, który wyłącznie dla dobra osobistego nie jest w stanie zrobić nic dla HONORU I SWEJ GODNOŚCI , którą mu szargano a nawet  fałszowano przez garstkę oszołomów i PO-litycznych cwaniaków w Lasach Państwowych  !!!
UDAWANIE,ŻE NIC SIĘ NIE STAŁO... nie jest i nigdy nie powinno być rozwiązaniem w tego typu sprawach a o zgrozo w Lasach Państwowych szczególnie !!!

NINIEJSZYM WNIOSKUJĘ O PRZESŁUCHANIE MNIE JAKO ŚWIADKA W TEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ SZCZEGÓLNIE TYCH KŁAMLIWYCH ZEZNAŃ I ZATAJANIE PRAWDY - PRZEZ PANA RYSZARDA STANDIO W DNIU 15 MAJA 2013 ROKU !!!

Nadmieniam,że byłem już w ramach pomocy prawnej wysłuchany w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie poprzez Sąd Rejonowy w Koszalinie dnia 18 marca 2013 roku ,ALE NIESTETY NIE ZADANO MI PYTAŃ DOTYCZĄCYCH OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NIELEGALNĄ INWIGILACJĄ PANA RYSZARDA STANDIO I JEGO RODZINY, GDY BYŁ WÓWCZAS NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA ZŁOTÓW !!!

BEZWZGLĘDNIE WNOSZĘ O WYJAŚNIENIE TYCH OKOLICZNOŚCI I UKARANIE RYSZARDA STANDIO ZA POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA Z ART.233 PARAGRAF 1 KODEKSU KARNEGO !!!


Bardzo mądre powiedzenie głosi : ,,KTO MILCZY W OBLICZU KŁAMSTW - STAJE SIĘ WSPÓLNIKIEM KŁAMCY !!!
KTO NIE POTĘPIA - TEN PRZYZWALA !!! ,,Ja POTĘPIAM ...ja NIE MILCZĘ już od 2008 roku...ja NIE PRZYZWALAM W OBLICZU TAKICH KŁAMSTW !!!!!Krzysztof Kowalczyk