piątek, 18 października 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...część VII.

CHORE LASY PAŃSTWOWE ….budowa i przebudowa dróg leśnych część VII
18 października 2013 roku
Tym razem wracam do Nadleśnictwa Warcino RDLP Szczecinek kierowanego przez, zaufanego dyrektora RDLP w Szczecinku Sławomira Cichoń, konkursowego nadleśniczego Sławomira Piątkowskiego.
Sławomir Piątkowski w swoim piśmie z dnia 24 kwietnia 2013r. S-097-1/13 skierowanym do Sławomira Cichoń dyrektora RDLP w Szczecinku pisze cyt;” W Nadleśnictwie Warcino zatrudnieni są wysokiej klasy, kompetentni specjaliści, którzy wykonują swoje obowiązki odpowiedzialnie kierując się zasadą jak najlepszego wykonywania swoich zadań”.

Po efektach ich poznacie.
  1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi leśnej pożarowej w Nadleśnictwie Warcino leśnictwo Ciecholub”
Inwestycja realizowana bez wymaganego przepisami Prawa Budowlanego pozwolenia na budowę na podstawie przyjętego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku , w sposób „kombinacyjny” i niezgodny z przepisami Prawa Budowlanego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót.
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku pismem WI-IV.1410.2.2013.ES z dnia 16.08.2013r. potwierdził, że na budowę tej drogi winno być wydane pozwolenie na budowę.
I niby nic się nie stało opracowano projekt wykonano przedmiar robót, kosztorys inwestorski inwestycję podzielono na etapy i przystąpiono do realizacji gdyby nie sytuacja, że opracowany kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy dołączony do siwz w pozycji ułożenie płyt wielootworowych zawiera bardzo dziwną podstawę wyceny (szczegóły w załączonym piśmie skierowanym do Nadleśnictwa Warcino)., która to wartość kosztorysu inwestorskiego, zawyża o około 150 tysięcy złotych (drugiego etapu).
Etap I inwestycji zrealizowany wartość oferty (umowy) 650023,09zł
Wartość robot wykonanych wg załączonego do protokółu odbioru kosztorysu powykonawczego 804.338,49zł różnica niewielka TYLKO 154315,40 zł ponad zawarta umowę.
PRZECIEŻ NIC SIĘ NIE STAŁO to tylko niewiele ponad sto pięćdziesiąt tysięcy złotych..
Ciekawe w ilu Nadleśnictwach w kraju firma opracowująca projekt i kosztorys inwestorski w Nadleśnictwie Warcino wykonała w podobny sposób kosztorysy inwestorskie zawyżając je poprzez nieprawidłową podstawę wyceny.
2. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 10 postępowanie ZG-2710-9/13
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 1400 mb drogi leśnej. Do siwz załączono uproszczona dokumentacje techniczną nie zawierającą informacji kto jest jej autorem. Na zapytanie złożone do Nadleśnictwa Warcino kto jest autorem projektu i czy Nadleśnictwo posiada pozwolenie na budowę z-ca nadleśniczego Grzegorz Ławer wyjaśnia cyt: „Przedmiotowa inwestycja nie podlega przepisom prawa budowlanego a tym samym nie jest wymagane sporządzenie projektu budowlanego, jak i również uzyskanie pozwolenia na budowę” -- (CZYLI – BEZPRAWIE!!!!!)
ALE - przedmiar robót załączony do SIWZ już wiadomo kto sporządził pracownik Nadleśnictwa Warcino Piotr Mnich.
Czyżby on był tez tajemniczym autorem uproszczonej dokumentacji technicznej?!
3. Naprawa i konserwacja drogi pożarowej nr 6 w leśnictwie Kępice ZG-2710-12/13 .
Z opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót wyraźnie wynika, że na odcinku ponad 400 mb ma być wykonana nowa nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego – czy aby nie jest to przebudowa a tylko naprawa ?!!!
Oczywiście, tutaj również ,uproszczona dokumentacja techniczna opracowana przez tajemniczego autora jak również przedmiar robót bez informacji o sporządzającym!
Ciekawostka – ogłoszenie ukazało się w dniu 10.10.2013r. z terminem składania ofert 18.10.2013r. w dniu 11.10.2013r. termin ten zmieniono na 21.10.2013r. a dopiero na zapytanie cyt: „ Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych termin składania ofert dla robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni. W ogłoszeniu i siwz Państwa nawet po dokonanych modyfikacjach termin ten nie jest dotrzymany. Proszę o informacje na jakiej podstawie termin składania ofert został skrócony. „ zmieniono termin złożenia ofert na zgodny z przepisami prawa.
MEGA-CIEKAWOSTKA
NADLEŚNICTWO WARCINO PRZY UDZIALE STAROSTWA SŁUPSKIEGO MA WYJĄTKOWE, SWOJE, USTALONE DLA NADLEŚNICTWA WARCINO, PRZEZ NACZELNIKA WYDZIAŁU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO STAROSTWA SŁUPSKIEGO, PRAWO!!!!!
Pani Naczelnik pismem z dnia 23.04.2012r. AB-IE.6743427.2011. (pismo w załączeniu) interpretuje cyt: „ należy stwierdzić, że droga leśna nie jest w rozumieniu przepisów ustawy- prawo budowlane obiektem budowlanym, zatem problematyka związana z jej budową, naprawa, remontem i utwardzeniem leży poza zakresem działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (tzn. nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na roboty budowlane.”)
Zupełnie inna (raczej zgodna z przepisami Prawa Budowlanego) jest interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dostępna na stronie internetowej GUNB w sprawie budowy i remontu dróg leśnych.

Cytat pisma z dnia 05.07.2013 GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE – DEPARTAMENT PRAWNO ORGANIZACYJNY ( DPR/lnn/022/752/13);
,,Wykonanie – przy użyciu wyrobów budowlanych – nowej nawierzchni tej drogi o większej twardości, mającej charakter niepodzielny i trwały należy traktować jako budowę nowego obiektu budowlanego ( drogi – w rozumieniu PRAWA budowlanego) wymagającą pozwolenia na budowę,,
Przecież Lasy Państwowe dysponują bardzo dużymi środkami finansowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na inwestycje, i winny być one wydawane TYLKO na zadania realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami PRAWA BUDOWLANEGO.

PS.
1/ Warto przy tych danych pamiętać,że JEST TO TO SAMO NADLEŚNICTWO LASÓW PAŃSTWOWYCH ( WARCINO – RDLP SZCZECINEK!), gdzie jak podawaliśmy niedawno na tym blogu …,,rozpłynęło się,, BEZPOWROTNIE prawie 1 milion złotych W WYNIKU BŁĘDNEGO WYLICZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEŚNE...
2/ Jest to także TO SAMO NADLEŚNICTWO WARCINO, gdzie tak a nie inaczej obecny nadleśniczy S.Piątkowski zakupił 3 TYSIĄCE TON gruzo-betonu za ,,niewielką cenę,, - ,,ZAWYŻONĄ,, bo TYLKO ZA OKOŁO 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH!
Na temat jakości tego gruzu i innych kryminogennych spraw z tym związanych z tą sprawą...czytaj na ,,pigipedii,, w archiwum !!

3/ Warto pamiętać,że JEST TO TO SAMO NADLEŚNICTWO(Warcino!),gdzie ten sam nadleśniczy w swojej bardzo krótkiej a nadal o dziwo trwającej kadencji ( …,,panuje,,od czerwca 2010 roku!!!) zmienił jak dotąd trzech sekretarzy biura tego nadleśnictwa a obecna czwarta osoba p.o.sekretarza JAK WIDAĆ Z POWYŻSZYCH DANYCH niezbyt spełnia kryteria zawarte w piśmie nadleśniczego do RDLP (cyt),, W Nadleśnictwie Warcino zatrudnieni są wysokiej klasy, kompetentni specjaliści, którzy wykonują swoje obowiązki kierując się zasadą jak najlepszego wykonywania swoich zadań,,
NO KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ.... (sic!!!!!!!!!!!!!)
4/ NA ,,POCIESZENIE,, nie tylko partaczy ale i sumiennie wykonujących swe obowiązki sekretarzy biura w nadleśnictwach Lasów Państwowych dodam tylko,iż wczoraj 17.10.2013 roku w mediach można znaleźć informację,że Rzeczpospolitą Polskę Unia Europejska podała do trybunału za ...RAŻĄCO NIEZGODNE Z USTAWODAWSTWEM UNIJNYM ,,PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,, W POLSCE!!!
5/ Warto pamiętać SZCZEGÓLNIE również,że JEST TO TO SAMO NADLEŚNICTWO WARCINO gdzie nadleśniczy Piątkowski płaci SAM SOBIE jako szef tej jednostki LASÓW PAŃSTWOWYCH od kilku już lat za ...doktorat!!!
Rocznie to tysiące złotych...
POZOSTAJĘ W NADZIEI IŻ TEMATEM PRACY DOKTORSKIEJ JEST ...EKONOMIKA LEŚNICTWA W PGL LP !!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Nagroda roku ,,ORZEŁ LEŚNEJ EKONOMII,, LASÓW PAŃSTWOWYCH w dziedzinie ...rozdawnictwa kasy Skarbu Państwa została już przyznana !!!!!!!!!
JAK MYŚLICIE po analizie treści w/w postu ....KOMU ???!
Piszę jak jest...GDY WSZYSCY W DGLP I RDLP SZCZECINEK ,,udają,,iż jest ok ???!
LASY PAŃSTWOWE PLATFORMY OBYWATELSKIEJ TO ...NAJLEPSZA ,,DOJNA KROWA,, FINANSOWA W UNII EUROPEJSKIEJ !!!

Krzysztof Kowalczyk