sobota, 26 października 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...CHORE ŁOWIECTWO...PO-LITYKA I KASA !!! część VIII.Sławno,dnia 27 października 2013 roku
PROKURATURA GENERALNA
00 - 951 WARSZAWA
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Nr 25


ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

1/ art. 229 par.1 kk    - ,, PRZEKUPSTWO,,  - udzielanie korzyści osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną;

2/ art. 230 kk   - ,, PŁATNA PROTEKCJA,, - pośrednictwo w załatwieniu sprawy  zamian za korzyść osobistą;

3/ art. 271 par.1 kk - ,, FAŁSZERSTWO INTELEKTUALNE,, poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez osobę uprawnioną do jej wystawienia, co do okoliczności mającej znaczenie prawne ;

przez :

1/ Stanisława Gawłowskiego - posła Platformy Obywatelskiej, ,,vice Ministra,, Środowiska RP

2/ pracowników Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego ;


UZASADNIENIE :

Mając SPOŁECZNY OBOWIĄZEK wynikający z treści art.304 par.1 kodeksu postępowania karnego niniejszym zawiadamiam polskie organy ścigania o podejrzeniu popełnienia w/w przestępstw przez wskazanych powyższych sprawców !!!

Od kilku już lat postępowanie wielu osób w Polsce dawno przekroczyło ściśle określone przecież obowiązujących wszystkich jakoby bez wyjątku  prawem GRANICE BEZKARNOŚCI, czego moje zawiadomienie, a szczególnie  podane w nim fakty, niech będzie tego bardzo jaskrawym dowodem !

Zgodnie z art.115 par.14 kodeksu karnego ,,DOKUMENTEM,, jest (cyt),, każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, Z KTÓRYM JEST ZWIĄZANE OKREŚLONE PRAWO ALBO KTÓRY ZE WZGLĘDU NA ZAWARTĄ W NIM TREŚĆ STANOWI DOWÓD PRAWA, STOSUNKU PRAWNEGO LUB OKOLICZNOŚCI MAJĄCEJ ZNACZENIE PRAWNE ,,

Już na samym początku tego zawiadomienia pragnę poinformować,że Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście AKTUALNIE prowadzi dochodzenie dotyczące PLAGIATU, przywłaszczenia autorstwa utworu w postaci pracy doktorskiej przez tego samego Stanisława Gawłowskiego w dniu 14 marca 2011 roku w Łodzi, gdzie stopień naukowy - doktora nauk ekonomicznych uzyskał on w Społecznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Tam też przedłożył on swoją pracę doktorską by następnie pilnie załatwić swemu PROMOTOROWI prywatne dochody finansowe w funduszu ochrony  Środowiska, który mu z racji stanowiska podlega !!!

W dniu 27 maja 2013 roku osobiście wysłałem na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku ( Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego dr Lecha Bloch - WNIOSEK o udostępnienie mi w trybie w/w przepisów kopii dokumentów dowodzących,że Stanisław Gawłowski , tak zwany v-ce Minister Środowiska (Sekretarz Stanu) a jednocześnie poseł Platformy Obywatelskiej
W SPOSÓB LEGALNY, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU PRAWEM NABYŁ CZŁONKOSTWO TEGO ZWIĄZKU MYŚLIWSKIEGO W POLSCE A SZCZEGÓLNIE ODBYŁ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROCZNY STAŻ ŁOWIECKI WARUNKUJĄCY DO DOPUSZCZENIA GO DO EGZAMINÓW !!! 
To wszystko przecież WARUNKUJE ale potem do nabycia legalnie broni kulowej w Polsce ...


Ponieważ Zarząd Główny PZŁ w Warszawie NIE REAGOWAŁ NA MÓJ OFICJALNY WNIOSEK - skierowałem następnie skargę W TEJ SAMEJ SPRAWIE w dniu 29 lipca 2013 roku NA BEZCZYNNOŚĆ  PZŁ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie obowiązkowo ...ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ dr. Lecha Bloch !!!

Pan Przewodniczący Bloch MIAŁ OBOWIĄZEK wysłać w/w skargę do WSA i zawiadomić mnie jako skarżącego o tym !
NIESTETY dziś jest już 26 października 2013 roku (...minęło już prawie 6 miesięcy  !!!) a ja nie mam nadal żadnej informacji w tej sprawie ani od Zarządu Głównego PZŁ ani jakiejkolwiek informacji z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Warszawy ...

W MOJEJ OCENIE JEST TO SKRAJNE BEZPRAWIE I PRZEKROCZENIE OWEJ GRANICY BEZKARNOŚCI PRZEZ WIELE OSÓB W POLSCE ZAJMUJĄCYCH GŁÓWNIE W WYNIKU PROTEKCJI POLITYCZNEJ EKSPONOWANE STANOWISKA W URZĘDACH O KTÓRYCH PISZĘ !!!

Najbardziej żałosne w tym wszystkim jest to,że Polski Związek Łowiecki którego nomen omen jestem od ponad 20 lat członkiem obchodzi w roku 2013 swój jubileusz 90-lecia istnienia a jego urzędnicy zachowują się jak ostatni idioci, którzy za nic mają prawo i przepisy wynikające nie tylko z ustawy o dostępie każdego obywatela RP do informacji publicznych ale i tych związanych dla przykładu z treścią art.35 par.1 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi że (cyt) ,,ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OBOWIĄZANE SĄ ZAŁATWIAĆ SPRAWY BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI,, ...

W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI mam prawo domniemywać,że Stanisław Gawłowski z racji PO-litycznych wpływów a szczególnie pewnych znanych mi jego ,,możliwości finansowych,, PRZYDZIAŁÓW I DOTACJI np: wojewódzkich funduszy ochrony środowiska ...KUPIŁ SOBIE TYM SAMYM PRZYCHYLNOŚĆ WŁADZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO, KTÓRE PRZYMYKAJĄ OKO NA UCZCIWE I ETYCZNE PRZECIEŻ WARUNKI JAKIE POWINIEN A NIE SPEŁNIŁ OBECNY TAK ZWANY V-CE MINISTER ŚRODOWISKA STANISŁAW GAWŁOWSKI !!!

UDZIELANIE KOMUKOLWIEK W POLSCE KORZYŚCI OSOBISTYCH ( ...a takimi np: są w 100%  PRYWATNE UPRAWNIENIA DO POLOWANIA NA TERENIE POLSKI bez odbycia OBOWIĄZKOWEGO rocznego stażu myśliwskiego WARUNKUJĄCEGO dopiero potem  do DOPUSZCZENIA DO EGZAMINÓW MYŚLIWSKICH !!!) - takiej osobie jak Stanisław Gawłowski PEŁNIĄCEGO FUNKCJE PUBLICZNE jest przestępstwem ,,PRZEKUPSTWA,, określonym w art .229 kodeksu karnego, który jakoby obowiązuje w Polsce KAŻDEGO BEZ WYJĄTKU !!!

NIE TYLKO POWOŁYWANIE SIĘ W SPOSÓB OFICJALNY NA WPŁYWY W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ a takowe rzecz jasna  posiada Stanisław Gawłowski ,,dzieląc,,ogromne sumy środków pieniężnych chociażby w formach ,,dotacji,, do inwestycji np; pro ekologicznych
ALE TYLKO SAMO PRZEKONANIE INNYCH OSÓB (...np: z Polskiego Związku Łowieckiego!!!) LUB ,,PRZYPADKOWE,, UTWIERDZENIE ICH W TAKOWYM PRZEKONANIU przez Gawłowskiego O SAMYM TYLKO ISTNIENIU TAKICH WPŁYWÓW ...jest przestępstwem zawartym w przepisach art.230 kodeksu karnego mówiącego o ,,PŁATNEJ PROTEKCJI,, !!! 

GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZŁOŻENIA TEGO ZAWIADOMIENIA (...które upubliczniam!) jest fakt, który dotarł do mnie a mówiący,że
STANISŁAW GAWŁOWSKI ,,V-CE MINISTER ŚRODOWISKA ZOSTAŁ PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO ...ODZNACZONY SREBRNYM MEDALEM ZASŁUGI PZŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kapituła Odznaczeń Łowieckich UCHWAŁĄ Z DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU  nadała mu ten medal...

Dla mnie szczególnie członka PZŁ, także odznaczonego tego typu medalem ...TO JAKIŚ KABARET gdzie pozdrowienie ,,DARZ BÓR,, ma już prawo jak widzę usłyszeć na łowach  w leśnych kniejach nawet byle jaki  polityczny cieć których masa ci ostatnio w RP !!!!!!

O randze i upadku znaczenia odznaczeń łowieckich w Polsce niech chociażby świadczy fakt,że odznaką ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA KOSZALIŃSKIEGO został nie tak dawno odznaczony człowiek skazany prawomocnym wyrokiem RP ...ZA KŁUSOWNICTWO NA TERENIE OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!!!!!!!!!
Dodam tu co także jest wręcz nieprawdopodobne,że jest to ...OBECNY,KONKURSOWY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA CZARNOBÓR (RDLP SZCZECINEK) Roman Lecko...,,NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH,, W TEJ DZIEDZINIE !!!

NAJBARDZIEJ SZOKUJĄCE I KURIOZALNE FAKTY ZWIĄZANE Z TYM ODZNACZENIEM - GAWŁOWSKIEGO bardzo przypominają mi moją ,,drogę cierniową,, w uzyskaniu kopii dokumentów w 100% dowodzących,że Stanisław Gawłowski odbył OBOWIĄZKOWO ROCZNY STAŻ w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Koszalinie ...w co już NIGDY NIE UWIERZĘ !!!

Tu pragnę jako myśliwy PZŁ podkreślić,że KANDYDAT NA MYŚLIWEGO tenże sam Stanisław Gawłowski PODCZAS SZKOLENIA W CZASIE JEGO ,,STAŻU,, BYŁ KAŻDORAZOWO BEZSKUTECZNIE WYCZYTYWANY przez prowadzącego...I ZAWSZE BEZ ODZEWU !!!
Nigdy go nie było....

Oto nazwiska osób Z GRUPY STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO, których on NIGDY NIE ,,ZASZCZYCIŁ,,SWĄ OBECNOŚCIĄ aby jak inni...uczciwie wywiązać się ze swych OBOWIĄZKÓW RZETELNEGO SZKOLENIA :
Michaluk,Bystry,Maleszka,Matuszewski,Jagiełło,Grynia,Jawdyński,Rojek,Kurek,Wypych,Krzyżanowski,Dziuba,Mochocki,Pawlik, Pacocha,Ławrynowicz, Frankiewicz,Kuchta...

Domyślam się a organy ścigania zapewne to tylko UDOWODNIĄ,że Stanisław Gawłowski otrzymał ten medal ,,za zasługi,, które polegały w ZAŁATWIENIU FUNDUSZY Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  z przeznaczeniem na wybudowanie ,,Ośrodka Edukacji Ekologicznej,, w Manowie...podległym Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Koszalinie, gdzie...GAWŁOWSKI MIAŁ ZALICZONY TAKI A NIE INNY ,,STAŻ,, ŁOWIECKI dopuszczający go do egzaminu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posiadam PEWNE informacje,że ów ,,MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ,, koloru srebrnego trzeba było PILNIE ZAŁATWIĆ Gawłowskiemu w przeciągu ...24 godzin i to Z POMINIĘCIEM POSIEDZENIA KAPITUŁY ODZNACZEŃ PZŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POTWIERDZA TO SWYM ZACHOWANIEM I KRĘTACKIM POSTĘPOWANIEM ...Zarząd Główny PZŁ w Warszawie gdyż, zwrócono się do niego w kwietniu 2012 roku  ...Z PROŚBĄ O UDOSTĘPNIENIE TEGO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KAPITUŁY ODZNACZEŃ, KTÓRA NADAŁA STANISŁAWOWI GAWŁOWSKIEMU W DNIU 03.10.2011 ROKU ,,SREBRNY MEDAL,, ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ I DODATKOWO Z POSIEDZENIA CZTERY DNI PÓŹNIEJ KIEDY TO RÓWNIEŻ PRZYZNANO JEDEN MEDAL I CZTERY ODZNACZENIA ...POZA NORMALNYMI POSIEDZENIAMI OWEJ KAPITUŁY !!!!

Zachowanie urzędników Zarządu Głównego PZŁ na tą prośbę należy uznać za SKANDALICZNE ...jakby w Polsce trwał nadal komunizm i wszechobecna UBecja !!!
ZG PZŁ odmówił udostępnienia wnioskowanych dokumentów (...podobnie jak i tych dotyczących LEGALNOŚCI EGZAMINU Stanisława Gawłowskiego !!!) co spowodowało skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie !!!

W dniu 05.10.2012 roku zapadł wyrok WSA ...niekorzystny dla ZG PZŁ, który został przez niego zaskarżony skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego!
NSA w dniu 30 stycznia 2013 roku ...ODDALIŁ SKARGĘ KASACYJNA ZG PZŁ !!!

Zarząd Główny PZŁ ...NIE WYKONAŁ WYROKU SĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ co jest według mnie dowodem JAKOŚCI TEGO ZWIĄZKU I JEGO PODATNOŚCI SZCZEGÓLNIE NA WPŁYWY POLITYCZNE - przez co w lipcu 2013 roku został pisemnie ostrzeżony iż jeśli nie wykona wyroku to zostanie złożony wniosek do WSA w Warszawie o ukaranie PZŁ za takie lekceważenie wymiaru sprawiedliwości w Polsce !!!

Ponieważ ZG PZŁ NADAL NIE REAGOWAŁ NA TEN STAN PRAWNY - KONIECZNYM STAŁO SIĘ ZWRÓCENIE DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE W DNIU 30 SIERPNIA 2013 ROKU ZE STOSOWNĄ SKARGĄ NA NIEWYKONANIE WYROKU SĄDU POLSKIEGO PRZEZ NAJWYŻSZE ORGANY ŁOWIECKIE W POLSCE, KTÓRE PODCZAS RÓŻNYCH IMPREZ PUBLICZNYCH PODKREŚLAJĄ WRĘCZ O SWEJ ,,MISJI,, I WYJĄTKOWOŚCI TEGO ZWIĄZKU W EUROPIE !!!

W zaistniałej sytuacji ...trzeba się z tym zgodzić, gdyż TAKIE ŁAMANIE PRAWA I LEKCEWAŻENIE PRAWOMOCNYCH WYROKÓW SĄDÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST EWENEMENTEM I TO NIE TYLKO W SKALI EUROPY !!!
I to w 90 rocznicę istnienia PZŁ w Polsce...

A wszystko jedynie po to by ...chronić Gawłowskiego ???!

DOPIERO OTRZYMANIE TREŚCI TEJ SKARGI ...ZMOTYWOWAŁO ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO DO PRZESŁANIA KOPII PROTOKOŁÓW Z POSIEDZENIA KAPITUŁY ODZNACZEŃ PZŁ !!!

I teraz rzecz najważniejsza : PATRZĄC NA KOPIE TEGO PROTOKOŁU MA SIĘ WRAŻENIE IŻ DOKUMENT TEN BYŁ PISANY POSPIESZNIE NA KOLANIE, RĘCZNIE NA ZWYKŁYM PAPIERKU ...jakby to była SKRAJNA KOMUNA W POLSCE ROKU 1951 A NIE ROK 2011 !!!!

SKŁADAM WNIOSEK DO ORGANÓW ŚCIGANIA O SPRAWDZENIE ,,GDZIE BYŁY PISANE TE PROTOKOŁY,, skoro brak na papierze nagłówka Polskiego Związku Łowieckiego czy też owej Kapituły Odznaczeń...ich pieczęci, w tym imiennej Przewodniczącego !!!

NA KILOMETR ...ŚMIERDZI TU KORUPCJĄ POLITYCZNĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SKŁADAM WNIOSEK DODATKOWY DO ORGANÓW ŚCIGANIA O PRZESŁUCHANIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW OWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ PZŁ NIE TYLKO NA TEN TEMAT ,,SPECYFIKI TEGO POSIEDZENIA,, ALE SZCZEGÓLNIE NA OKOLICZNOŚĆ ...CZY PRAWDĄ JEST,ŻE KAŻDY Z JEJ CZŁONKÓW ZOSTAŁ PISEMNIE ZAPYTANY - CZY BRAŁ UDZIAŁ W POSIEDZENIU KAPITUŁY ODZNACZEŃ W DNIACH 03 I 07 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU, GDZIE STANISŁAW GAWŁOWSKI POSEŁ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ A ZARAZEM ,,V-CE MINISTER,, ŚRODOWISKA ZOSTAŁ ODZNACZONY TYM MEDALEM !!!!!!

Nikt z nich tego NIE POTWIERDZIŁ ...a nie mniej ważne jest KTO I DLA JAKICH SŁUSZNYCH CELÓW ICH PYTAŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mam nadzieję,że perfekcyjne i profesjonalne organy ścigania nie będą w tej sprawie ulegały jak ZG PZŁ w Warszawie NACISKOM POLITYCZNYM i bacznie dokonają analizy LAKONICZNEJ treści owego ODRĘCZNEGO (...pisanego na kolanie ???!) protokołu z posiedzenia Kapituły Odznaczeń PZŁ z dnia 03.10.2011 roku która brzmi :

(CYTAT:) ,, PROTOKÓŁ K.O.Ł.  z dnia 3.10.2011.
Kapituła odznaczeń łowieckich w składzie : K.Cichowski; A.Wieczorek;J.Skałecki; H.Dreger; R.Ozimek oraz Z.Piszczatowski
rozpatrzyła wniosek i nadała srebrny medal zasługi łowieckiej Stanisławowi Gawłowskiemu. ,,

Na kopii ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM,, ...nie ma podpisów wszystkich członków owej komisji, co jest WYJĄTKOWYM BEZPRAWIEM w tak ważnej kwestii jak uhonorowanie myśliwego za trud jego pracy na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego!

No chyba że...TRUDU NIE BYŁO A WSZYSTKO TO ŁATWIZNA ZWANA PO-LITYCZNĄ ,,BUŁKĄ Z MASŁEM ,, (sic!!!!!!!!!!!!!!)


Ponieważ ów protokół kapituły zawiera słowa ,,ROZPATRZYŁA WNIOSEK...,, warto także zwrócić uwagę,KTO TEN WNIOSEK DO KAPITUŁY SKŁADAŁ gdyż według mojej wiedzy ...tuż po tym WNIOSKODAWCA został odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas jednej z imprez w ramach obchodów jubileuszu 90 lecia Polskiego Związku Łowieckiego - gdzie tym razem WNIOSKODAWCĄ O TO ODZNACZENIE DLA ,,PIERWSZEGO WNIOSKODAWCY,, był ...Minister Środowiska, gdzie jego ,,z-cą,, jest SREBRNY MEDALISTA Stanisław Gawłowski !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I w ten oto sposób KOŁO MEDALI I ODZNACZEŃ się zamyka...a dowodzi to jasno KORUPCJI POLITYCZNEJ NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, gdzie jakoś nikt NICZEGO ZA DARMO,BEZINTERESOWNIE NIE CHCE UCZYNIĆ DLA SPOŁECZEŃSTWA... A NAWET POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO !!!!!!!!!!!!!!!

Wszelkie dokumenty JAKO DOWÓD W TEJ SPRAWIE organy ścigania winne zabezpieczyć w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego...O ILE TEN RACZY JE ŁASKAWIE PROKURATOROWI UDOSTĘPNIĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piszę o tym nie przypadkowo,gdyż jak już wspomniałem na wstępie ...POPLECZNICY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DOSKONALE WIEDZĄ,ŻE PARTIA TA JUŻ OFICJALNIE PRZEKROCZYŁA SWE GRANICE BEZKARNOŚCI WIEDZĄC O TYM,ŻE ŻADEN PROKURATOR ICH NIE RACZY TKNĄĆ !!!

Pomimo to stanowczo wnoszę o ściganie sprawców tych przestępstw, o których zawiadamiam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Krzysztof Kowalczyk


PS.

Pozostaję w NAIWNEJ NADZIEI,że kolejne odznaczenie jakie Stanisław Gawłowski sobie według mej oceny ,,KUPIŁ ,, tj: Zarządzeniem nr 19/0/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku ...MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  - gdzie nadano mu srebrna odznakę ,,ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ,, nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na przebieg postępowania karnego w tej sprawie ......

Domyślam się a wręcz jestem tego w 100 % pewny,że za słowami ,,ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ,, podobnie jak i za ,,ZASŁUGI ŁOWIECKIE,, stoi ..........KASA, którą jak widać Stanisław Gawłowski NIE ROZDAJE BEZINTERESOWNIE A Z KORZYŚCIĄ PRYWATNA DLA SIEBIE, co w pełni wyczerpuje znamiona czynów zabronionych a podlegających ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!