poniedziałek, 19 sierpnia 2013

GDY SZUKASZ DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W POLSCE...GDY SZUKASZ DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W POLSCE...

19 sierpnia 2013 roku


To oczywiście stanie się CUD jak ją otrzymasz PEŁNĄ tj:taką na jaką oczekujesz od urzędu ...PYTAJĄC O COŚ W WYRAŹNYM JĘZYKU POLSKIM !!!

Tak jest aktualnie min. w PGL ,,Lasy Państwowe,, czego wielokrotnie , w tym ostatnio doświadczyłem - a co będzie tematem przyszłych postów!
CZYTANIE PYTAŃ A SZCZEGÓLNIE TAK ZWANYCH ,,TRUDNYCH,,  sprawia nie lada trudność nie jednemu urzędasowi w RP ...

GDY SZUKASZ ZGODNIE Z PRAWEM - DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ warto jest wiedzieć,że CELEM USTAWY z dnia 06 września 2001roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami) JEST ZAGWARANTOWANIE WNIOSKODAWCY DOSTĘPU DO INFORMACJI W OKREŚLONYM PRZEZ USTAWĘ TERMINIE!!!


Oznacza to,że ZASADĄ JEST UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI...A WYJĄTKIEM JEJ ODMOWA !!!!!!!!!!!!!  :)

Tu oczywiście dodam,że DO DZIŚ NIE UDZIELONO MI INFORMACJI Z ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ W WARSZAWIE A TEMAT JAKOBY LEGALNEGO ZDANIA EGZAMINU ŁOWIECKIEGO PRZEZ STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO (sekretarz stanu  w Ministerstwie Środowiska!!!)
oraz jego JAKOBY  ,,działalności opozycyjnej,, w RP ...o co pytałem Ministra Środowiska!!!

Ale i tak zdobędę szczegółowe dane na ten temat ...i je upublicznię tu na blogu (sic!).

W UTRWALONYM ORZECZNICTWIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNYM ORAZ W DOKTRYNIE przyjmuje się,że udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno technicznej!
Z kolei zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy JEJ ODMOWA MUSI NASTĄPIĆ W DRODZE DECYZJI, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) z określonymi wyjątkami ( art 16 ust.2 tej ustawy!).

USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ODSYŁA NAS ZATEM DO PRZEPISÓW  K.p.a. - w ściśle określonym zakresie, który nie obejmuje udzielenia informacji i dokonania czynności materialno technicznej....... A JEDYNIE DOTYCZY WYDANIA DECYZJI O ODMOWIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Użycie w art.16 ust.2 ustawy wyrazu,,DO DECYZJI,, służyć miało WYŁĄCZENIU STOSOWANIA REGUŁ K.p.a do faz  postępowania POPRZEDZAJĄCEGO WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ODMOWY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI LUB UMORZENIA POSTĘPOWANIA !
Więcej w tej kwestii znajdziecie w pracy A.Knopkiewcz ; TRYBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ; RPiES 2004,Nr 4, a,103 .

W świetle powyższego, skoro ustawa o dostępie do informacji publicznej NIE DAJE PODSTAW DO ROZPOZNANIA SKARGI NA NIEZAŁATWIENIE W TERMINIE SPRAWY Z WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - TO TYM SAMYM SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE NIE MOŻE JEJ ROZPATRZEĆ W SPOSÓB MERYTORYCZNY W OPARCIU O PRZEPISY ARTYKUŁU 37 K.p.a. .................

Należy przy tym podkreślić, że GDYBY USTAWODAWCA DOPUSZCZAŁ MOŻLIWOŚĆ stosowania przepisów K.p.a.W SZERSZYM ZAKRESIE NIŻ TO WYNIKA Z ART.16 UST.2 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - to uczyłby to w sposób wyraźny min;
w art.13 cytowanej tu ustawy POPRZEZ WSKAZANIE ŚRODKA ZASKARŻENIA ... W PRZYPADKU NIE UDZIELENIA INFORMACJI W TERMINIE!!!
Przepis ten bowiem - OKREŚLA TERMIN I SPOSÓB POINFORMOWANA WNIOSKODAWCY (...ciekawskiego!) O POWODACH OPÓŹNIENIA !!!

Takie stanowisko bardzo koresponduje  Z OBOWIĄZUJĄCYM AKTUALNIE (sierpień 2013r.) ORZECZNICTWEM SĄDOWO ADMINISTRACYJNYM ...popatrzcie więcej na ten temat w wyroku NSA  dnia 26 maja 2006 roku, sygn.akt I OSK 601/05 ;
wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 22 października 2009 roku - sygn. akt IV SAB/Wr 53/09 ; oraz wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2009 roku, sygn.akt II SAB/Rz 40/09 !!!

ZGODNIE Z TYMI WYROKAMI - SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ DLA PRZYKŁADU MINISTRA ŚRODOWISKA CZY TEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH  A DOTYCZĄCA  WŁAŚNIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ - MOŻE ŚMIAŁO BYĆ WNIESIONA (...przez ,,wkurzonego,, leśnika !!!) DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO...BEZ JAKIEGOKOLWIEK  PONOWNEGO WZYWANIA TYCH PRZYKŁADOWYCH URZĘDNIKÓW DO USUNIĘCIA NARUSZEŃ PRAWA W POLSCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :)

Odnosząc powyższe ustalenia w tej przedmiotowej kwestii - należy stwierdzić iż NIE TYLKO POLSCY LEŚNICY MOGĄ SWOICH SPRAW W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANA INFORMACJI PUBLICZNEJ DOCHODZIĆ - POPRZEZ BEZPOŚREDNIE ZŁOŻENIE SKARGI DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO ,,NA BEZCZYNNOŚĆ,, ...czy to Ministra Środowiska...czy to Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych !!!!

Taka jest WYKŁADNIA PRAWA...w tej kwestii ,olewania,, petenta przez urzędasów w RP !!!


Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk


PS.

W dniu dzisiejszym ...do godz.17.00 CZASU POLSKIEGO oprócz oczywiście Polski - NAJWIĘCEJ CZYTAJĄCYCH pigipedia.blogspot.com
było z Rosji,Niemiec a co mnie zastanawia ...aż nawet z KOLUMBII i KOREI POŁUDNIOWEJ !!!

Czyżby aż tam WAS POLACY ,,zawiało,, byleby tylko z dala od tego POLSKIEGO PIEKIEŁKA I  OSZOŁOMSTWA związanego z Platformą Obywatelską  ??????????!
Macie w100% RACJĘ !!!

W ,,NASZEJ POLSCE,, MAMY OD 2008 ROKU ...TOTALNE BEZPRAWIE a ja niniejszym także o tym wspominam na blogu !!!

Kolejne posty będą tego PRZYKŁADEM...

Zapraszam!!!  Przekażcie namiar na pigipeda.blogspot.com KAŻDEMU kto chce się dowiedzieć nie tylko ...CO TAM W POLSKICH LASACH KOMBINUJĄ ???!