niedziela, 25 sierpnia 2013

BARDZO PROSTE PYTANIA...Sławno,dnia 26 sierpnia 2013 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.


Na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112 poz.1198 ze zmianami)
zwracam się do Pana jako Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Rzeczpospolitej Polskiej  z uprzejmą prośbą o udostępnienie mi informacji publicznej i udzielenia precyzyjnych odpowiedzi na poniższe pytania :


1/ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ leśnicy Lasów Państwowych SĄ ZMUSZANI AKTUALNIE DO PODPISANIA w kilku regionalnych dyrekcjach LP - następującej treści PODKŁADANEGO IM TEKSTU, zaczynającego się od słów :

(CYTAT) ,, Świadomy odpowiedzialności karnej,cywilnej i służbowej wynikającej z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych , ochrony informacji niejawnych, kodeksu pracy,kodeksu cywilnego,kodeksu karnego oraz regulaminu pracy w jednostce organizacyjnej LP niniejszym :

1. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI,ŻE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE, E-MAILE ORAZ KORZYSTANIE Z INTERNETU MOGĄ BYĆ MONITOROWANE .

2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO : (...) ,,

2/ Czy nie uważa Pan Dyrektor Generalny LP,że powyższy zapis NARUSZA KONSTYTUCJĘ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, która w art.14 ,,zapewnia WOLNOŚĆ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU ,, oraz art. 31 pkt. 2 w którym jasno stwierdzono,że ,,NIKOGO NIE WOLNO ZMUSZAĆ DO CZYNIENIA TEGO,CZEGO PRAWO MU NIE NAKAZUJE,, ??!

3/ Czy nie uważa Pan Dyrektor Generalny LP,że powyższy zapis NARUSZA TAKŻE art. 49 KONSTYTUCJI RP mówiący,że ,,ZAPEWNIA SIĘ WOLNOŚĆ I OCHRONĘ TAJEMNICY KOMUNIKOWANIA SIĘ,, a wszelkie ograniczenia MOGĄ NASTĄPIĆ JEDYNIE W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W USTAWIE I W SPOSÓB W NIEJ SPRECYZOWANY a nie decyzją władz Dyrekcji Generalnej LP ??!

4/ Czy nie uważa Pan Dyrektor Generalny LP,iż zapis ten W SPOSÓB RAŻĄCY NARUSZA art. 51 pkt. 2 Konstytucji RP stanowiący,że (cytat) ; ,,WŁADZE PUBLICZNE NIE MOGĄ  POZYSKIWAĆ,GROMADZIĆ I UDOSTĘPNIAĆ INNYCH INFORMACJI O OBYWATELACH NIŻ NIEZBĘDNE W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWA,, ??!

5/ Czy nie uważa Pan Dyrektor Generalny LP,że zapis ten W SPOSÓB RAŻĄCY NARUSZA TAKŻE art. 54 KONSTYTUCJI RP mówiący o tym, iż ,,KAŻDEMU ZAPEWNIA SIĘ WOLNOŚĆ WYRAŻANIA SWYCH POGLĄDÓW ORAZ POZYSKIWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ,, a .... ,, CENZURA PREWENCYJNA ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU ,, jest zakazana ??!

6/ Czy nie uważa Pan Dyrektor Generalny LP,że PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,, naruszają TYM SAMYM art. 83 Konstytucji RP stanowiący,że (cyt) ,,KAŻDY MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,,

7/ DLACZEGO nie otrzymałem od Pana Dyrektora Generalnego LP jakiejkolwiek odpowiedzi na moją SKARGĘ jaką osobiście zostawiłem w biurze DGLP dnia 01 lipca 2013 roku na temat ,,ZANIKU DOBRYCH OBYCZAJÓW I ETYKI ZAWODOWEJ LEŚNIKA W RDLP SZCZECINEK,, dotyczącej obecnego naczelnika kadr tej RDLP (Marek Łazor), a jednocześnie asesora -komornika sądowego i  POLITYCZNEGO asystenta  Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej ??!

8/ Czy w tej sprawie PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO a dotyczące sposobu rozpatrywania SKARG
w całej Polsce ...NIE DOTYCZĄ DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH ??!
W dniu dzisiejszym mija właśnie...57 DZIEŃ ,,ROZPATRYWANIA,,MOJEJ SKARGI !!!


9/ DLACZEGO PAN DYREKTOR GENERALNY W OGÓLE NIE ODPISAŁ MI NA MOJĄ PROPOZYCJĘ I INICJATYWĘ Z MEJ STRONY
JAKĄ ZŁOŻYŁEM NA PIŚMIE W BIURZE DGLP TAKŻE TEGO DNIA 01 LIPCA 2013 ROKU - A DOTYCZĄCĄ KILKUSET HEKTAROWEGO  KOMPLEKSU LEŚNEGO, KTÓRY POWINIEN STANOWIĆ JAK DOTĄD WŁASNOŚĆ LASÓW PAŃSTWOWYCH A ZA SPRAWĄ KILKU NIEUDACZNIKÓW NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W PGL LP STAŁ SIĘ JUŻ NA PODSTAWIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDOWYCH ...WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ ??????!
Jest to sprawa z okresu, gdy dyrektorem generalnym LP był niejaki Marian Pigan...
Podałem Panu Dyrektorowi w swej propozycji z dnia 01 lipca 2013 roku nawet niekorzystne dla PGL LP najświeższe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2013 roku...

10/ CZY W LASACH PAŃSTWOWYCH OD 2008 ROKU JEST MOŻLIWE ABY TO OSOBIŚCIE DYREKTOR GENERALNY BEZ JAKIEJKOLWIEK WIEDZY GŁÓWNEGO INSPEKTORA LP - WYDAWAŁ PERSONALNIE POLECENIA SŁUŻBOWE DOTYCZĄCE PRZERÓŻNYCH DZIAŁAŃ INNEMU INSPEKTOROWI LASÓW PAŃSTWOWYCH ??!
JEŚLI TAK to bardzo uprzejmie proszę o podanie jasnych podstaw prawnych !
CZY ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI TAKIE PRZYPADKI ?????!

11/ W JAKICH SYTUACJACH I OKOLICZNOŚCIACH DANE NADLEŚNICTWO LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE MOŻE OBECNIE  ZATRUDNIĆ DWÓCH A W JAKICH SYTUACJACH TRZECH INŻYNIERÓW NADZORU ??!
Proszę o podstawy prawne takich decyzji personalnych !Darz Bór !!!


Krzysztof KowalczykDO WIADOMOŚCI : ( z prośbą o zainteresowanie się kwestią w/g mojej oceny - NARUSZANIA KONSTYTUCJI RP W PGL LP !!!)

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Pani prof. Irena Lipowicz
00 - 090 WARSZAWA
AL. SOLIDARNOŚCI Nr 77