wtorek, 10 września 2013

W RDLP SZCZECINEK SEZON URLOPOWY ...ZWALNIA OD PRZESTRZEGANIA PRAWA!!!


W RDLP SZCZECINEK SEZON URLOPOWY ZWALNIA Z OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA PRAWA

10 września 2013 roku
FAKTY: 
 
W dniu 14.08.2013 roku  pewien petent złożył wniosek u udostępnienie informacji publicznej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej termin jej udzielenia wynosi 14 dni od złożenia wniosku. Termin ten minął w dniu 28.08.2013r.
Mimo jego upływu nie otrzymał żądanej informacji, ani decyzji odmawiającej jej udostępnienia. Nie otrzymał także powiadomienia o powodach opóźnienia oraz nowym terminie udostępnienia informacji, co stanowi naruszenie art. 13 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy.
W dniu 02.09.2013r. na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego złożył do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zażalenie na niezałatwienie w terminie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku.

Ekspresowo bo już dnia 04 września b.r. o godzinie 13:34 otrzymał z RDLP w Szczecinku pismo podpisane przez dyrektora Sławomira Cichoń.
Ekspresowo, chociaż po terminie, Pan Sławomir Cichoń informuje petenta, że wniosek jako nie spełniający wymogu wykazania szczególnego interesu publicznego w udzieleniu żądanej informacji ...nie może zostać uwzględniony!
Uzasadnienie dyrektora RDLP Szczecinek Pana Sławomira Cichoń w pkt. 2 pisma powołujące się na art. 14 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej jest nielogiczne i nie mające w nim umocowania prawnego!!!

O ironio czyżby konkursowy dyrektor Sławomir Cichoń nie znal przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej ?????!
A może przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej Pana Sławomira Cichoń nie obowiązują ?????!
To pewnie sezon wakacyjno urlopowy 2013 roku zwalnia Pana Sławomira Cichoń z obowiązku przestrzegania prawa.....

Petent jak już pisałem na WWW.pigipedia.blog.com jest bardzo konsekwentny .
Pismem z dnia 05.09.2013r. odpowiedział Panu Sławomirowi Cichoń , że
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust. 1 gwarantuje obywatelom prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, z uwzględnieniem działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Uzasadnienie Pana Sławomira Cichoń w pkt. 2 pisma powołujące się na art. 14 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej jest nielogiczne i nie mające w nim umocowania prawnego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stanowi podania w indywidualnej sprawie administracyjnej w rozumieniu art.63 k.p.a. , a jego uwzględnienie nie podlega rygorom Kodeksu postępowania administracyjnego. Jedynie do decyzji , o których mowa w art.16 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkami wskazanymi w art.16 ust.2 pkt 1 i 2 powołanej ustawy. Oznacza to ,że nie wykazanie przez podmiot zainteresowany uzyskaniem informacji publicznej przetworzonej przesłanki ,że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego ( art.3 ust.1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ) nie może być traktowane jako brak formalny wniosku inicjującego postępowanie administracyjne i w konsekwencji niedopuszczalne jest w takim przypadku zastosowanie sankcji pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
  4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni do dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust.2.
  5. Wyjaśnienie, że NIE ZNACZNE OPÓŹNIENIE w załatwieniu wniosku zainteresowanego wynikło z faktu zmniejszonej obsady kadrowej w okresie miesiąca sierpnia 2013r spowodowanej urlopami wypoczynkowymi pracowników RDLP Szczecinek jest co najmniej nie na miejscu a, w jego ocenie, świadczy o organizacji pracy.
  6. Że oczekuje załatwienia wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pismo to petent przekazał do wiadomości Ministrowi Środowiska i Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
Ciekawe jakie stanowisko podejmą Panowie: Minister Środowiska i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w stosunku do urlopowego bezprawia Pana Sławomira Cichoń konkursowego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Piszę jak jest....Krzysztof Kowalczyk
PS.
CZY TAKA KOMPETENCJA URZĘDNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH JEST TYLKO W RDLP SZCZECINEK ???!
Myliłby się ten, kto myśli że tak...
DLACZEGO ??! Niebawem załącznik BEZ KOMENTARZA o tym jak to jest w Ministerstwie Środowiska ... (sic!!!!!!!!)