czwartek, 5 września 2013

,,PLAGIAT,, ...CZY W CZYNNOŚCIACH PROKURATUR DOPUSZCZALNY JEST W POLSCE ,,ODÓR,, POLITYKI ??!
Sławno,dnia 17 lipca 2013 roku


CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
00 - 583 WARSZAWA
ALEJE UJAZDOWSKIE Nr 9

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PLAGIATU

przez Stanisława GAWŁOWSKIEGO - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, posła Platformy Obywatelskiej.UZASADNIENIE.

W języku potocznym ,,PLAGIAT,, - to kradzież utworu lub pomysłu!!!
PLAGIATEM jest  przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub fragmentu albo też  cudzego elementu twórczego poprzez świadome ukrycie ich pochodzenia!

PLAGIAT JAWNY  JEST ZAMIERZENIEM CELOWYM - TO SKOPIOWANIE CUDZEJ PRACY, LUB JEJ CZĘŚCI I PRZEDSTAWIENIE POD WŁASNYM NAZWISKIEM!!!

PLAGIAT wiąże się w tym przypadku z naruszeniem praw autorskich, które w RP chronione są zarówno przez przepisy PRAWA KARNEGO mające na celu OCHRONĘ INTERESU PUBLICZNEGO (!!!) jak i PRAWA CYWILNEGO, które to uwzględniają każdorazowo PRYWATNE INTERESY DANYCH OSÓB !

PRZESTĘPSTWO PLAGIATU w Polsce zostało określone w art.115 ustawy o ,,prawie autorskim i prawach pokrewnych,, a polega ono co podkreślam - na PRZYWŁASZCZENIU SOBIE AUTORSTWA, albo WPROWADZENIU W BŁĄD CO DO AUTORSTWA lub części cudzego utworu !!!

Z tego co jest mi wiadome - w kwestii PLAGIATU istnieje specjalna Uchwała Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich!
 
Podstawą mojego zawiadomienia do CBA o podejrzeniu popełnienia PRZESTĘPSTWA PLAGIATU przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska a jednocześnie posła Platformy Obywatelskiej jest artykuł prasowy zamieszczony  w tygodniku Młodej Polski ,,SIECI,, Nr 28 (32) 2013  ( 15-21 lipca 2013 roku) pt: ,,JAK MINISTER DOKTORAT SKŁADAŁ,, autorstwa Pana MARKA PYZA - dziennikarza i redaktora naczelnego portalu  wPolityce.pl !!!!!

Artykuł ten dotyczy dziennikarskiego śledztwa w sprawie pracy Stanisława Gawłowskiego, który w lutym 2011 roku uzyskał tytuł naukowy doktora ekonomii w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania ( dziś Społeczna Akademia Nauk) w Łodzi !

Praca doktorska Stanisława Gawłowskiego nosi tytuł ,, ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH PRZY WYKORZYSTANIU RENT STRUKTURALNYCH W ROLNICTWIE,,

W roku 2012 uczelnia ta opublikowała pracę Gawłowskiego w cyklu ,,Studia i Monografie,, i z tego co widać MUSIAŁA ZOSTAĆ (!!!) ,,wysoko oceniona,, skoro za jej udostępnienie należy wnieść opłatę w kwocie 80-100 złotych !!!

Według dziennikarskiego śledztwa po analizie treści owej pracy doktorskiej (...co zostało PODKREŚLONE w tym artykule prasowym!!!) - na 200 stronach zostały znalezione DZIESIĄTKI FRAGMENTÓW PRZEPISANYCH PRZEZ GAWŁOWSKIEGO Z INNYCH PRAC...BEZ PODANIA ICH ŹRÓDŁA!!!!
Razem daje to co najmniej 20 stron ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Zdaniem dziennikarzy już pierwsze dwa akapity pierwszego rozdziału owej pracy doktorskiej Stanisława Gawłowskiego są przepisane z artykułu ALDONY FRĄCZKIEWICZ - WRONKI  opublikowanego w ,,Zeszytach Naukowych Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości,, ( Nr 11/2008), oraz kwartalnika naukowego ,,Organizacja i Zarządzanie,, Politechniki Śląskiej ( Nr 4/2010) !!!

W przypisach pracy doktorskiej ...jednak tej informacji nie znajdujemy !!!

Zdaniem dziennikarzy - TAK JEST W KILKUDZIESIĘCIU INNYCH PRZYPADKACH GDZIE SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA STANISŁAW GAWŁOWSKI przepisuje fragmenty m.in. następujących opracowań :
,,PUBLICZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE,, ; ,,ZARZĄDZANIE PUBLICZNE,, oraz ,,WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ZMIAN W ZARZĄDZANIU ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ,, Barbary KOŻUCH ; TRZECH INNYCH OPRACOWAŃ Aldony FRĄCZKIEWICZ-WRONKI m;in. wydanej w 2008 roku przez Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości pracy zbiorowej ,,ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - PODSTAWOWE PROBLEMY,,; ,,TEORII WYBORU PUBLICZNEGO,, Jerzego WILKINA;
,,BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE NOWEGO ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO,, Piotra LASKOWSKIEGO z WWWSZiP i innych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


KURIOZALNYM jest tu fakt, że Stanisław Gawłowski BEZ ODPOWIEDNIEGO OZNACZENIA W PRACY DOKTORSKIEJ zamieścił fragmenty abstraktu (!!!!) z kwartalnika ,,WIEŚ I ROLNICTWO,, z 2005 roku a nawet artykuł ,,RENTY STRUKTURALNE W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013,, autorstwa PAWŁA MICKIEWICZA i ...samego Stanisława Gawłowskiego!!!
STĄD WNIOSEK DZIENNIKARZY O DOKONANIE TAKŻE AUTOPLAGIATU PRZEZ GAWŁOWSKIEGO... !!!

BARDZO ZASADNYM JEST SPRAWDZENIE PRZEZ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE PODCZAS CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH ZWIĄZANYCH Z TYM MOIM ZAWIADOMIENIEM O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PEWNEGO FAKTU dotyczącego ...PROMOTORA owej pracy doktorskiej - tego samego PAWŁA MICKIEWICZ !!!!

Promotor PAWEŁ MICKIEWICZ to były szef gabinetu politycznego śp.Andrzeja Leppera a obecnie Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który jak domniemywam ,,dzięki,, Gawłowskiemu zasiada w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie, gdzie reprezentuje... ORGANIZACJE EKOLOGICZNE !!!!

FUNDUSZ TEN w Szczecinie współfinansuje zadania związane z ochroną środowiska !
JEST INSTYTUCJĄ PODLEGŁĄ...Stanisławowi Gawłowskiemu (!!!) a wdrażającą unijny program ,,INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,, a w transzy na lata 2007-2013 miał do podziału ...500 mln złotych !!!!!!

TO TU INSTYTUCJE PUBLICZNE REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO (...gdzie POlitycznym ,,baronem,, Platformy Obywatelskiej jest ten sam STANISŁAW GAWŁOWSKI !!!) - składają wnioski O DOFINANSOWANIE a Ministerstwo Środowiska (....GDZIE ULOKOWAŁ SIĘ POLITYCZNIE TENŻE SAM STANISŁAW GAWŁOWSKI !!!) ... ,,PRZYZNAJE PUNKTY,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jasno z tej sytuacji UKŁADÓW wynika ...KIM JEST W TYM ,,OBIEGU PODZIAŁU MILIONÓW ZŁOTYCH,, Stanisław Gawłowski ...

Dziennikarze zarzucają Gawłowskiemu w owej pracy doktorskiej, iż tam gdzie pisał ją ,,z głowy,,  - przypadki te charakteryzują się BARDZO NISKIEJ JAKOŚCI JEGO STYLU, licznymi błędami ortograficznymi,stylistycznymi,deklinacyjnymi i interpunkcyjnymi !!!

Jak jasno wynika z treści tego artykułu prasowego dziennikarze usiłowali wielokrotnie skonsultować swoją miażdżącą dla Gawłowskiego analizę jego pracy doktorskiej - ale ten nie odbiera telefonu !!!

Następnie są ,,WYPUNKTOWANE,, wobec Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska jego dotychczasowe,,przygody,, które były wielokrotnie obiektem zainteresowania nie tylko mediów ale także organów ścigania !!!

Nadmieniam, że kilka dni temu złożyłem zawiadomienie do Delegatury CBA w Szczecinie dotyczące  podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Stanisława Gawłowskiego podczas ,,DZIWNEGO,, zdobycia przez niego uprawnień do polowania (...a tym samym pozwolenia na broń!!!), gdzie przypisany do konkretnej grupy osób podczas OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA ...nigdy nie był obecny i  widziany podczas zajęć w obiektach Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie !!!!

Dziennikarze ,,przypomnieli,, Gawłowskiemu fakt podejrzenia łamania przez niego ustawy antykorupcyjnej , gdy według zapisów KRS był on wiceprezesem spółki ,,ENERGO-INVEST,, a jednocześnie...v-ce prezydentem Koszalina !!!
Ponadto ,,wypunktowano,, Gawłowskiego w sprawie KONFLIKTU INTERESÓW gdzie jego małżonka zasiadająca w radzie nadzorczej spółki
,,PL ENERGIA SA,, wnioskowała do Ministerstwa Środowiska (...gdzie POLITYCZNIE ,,rządzi,, Gawłowski z ramienia Platformy Obywatelskiej!!!)  - O KONCESJĘ NA POSZUKIWANIE ZŁÓŻ ROPY I GAZU !!!

Dziennikarze ,,Rzeczpospolitej,, informowali polską społeczność, że JAKIMŚ ,,PRZYPADKIEM,,osoby związane akurat z tą spółką ,,PL ENERGIA SA,, chwilę po ujawnieniu tego SKANDALU - dostały posady w banku ...NADZOROWANYM POŚREDNIO PRZEZ STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO !!!

Na stronie internetowej www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl każdy, W TYM CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE może sobie znaleźć ...BOGATĄ DOKUMENTACJĘ WYCINKÓW PRASOWYCH POŚWIĘCONYCH ,,NADZWYCZAJNYM,, INTERESOM TEGO POLITYKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!!

I choć od 2008 roku Platforma Obywatelska ,,PRZYZWYCZAIŁA,, POLAKÓW do swych nędznych standardów i ignorowania każdego i wszystkiego wokół w tym przestrzegania PRAWA W POLSCE - niniejszym zawiadomieniem żądam ścigania karnego sprawcy plagiatu po wnikliwym i UCZCIWYM sprawdzeniu faktów które powyżej opisałem!!!
Nadmieniam,iż ZA TEGO TYPU PRACĘ DOKTORSKĄ OPUBLIKOWANĄ JAK WIDAĆ W CELACH KOMERCYJNYCH - dochodzą ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM WSZYSTKICH POLAKÓW BEZ POLITYCZNYCH WYJĄTKÓW stosowne sankcje karne trzech lat pozbawienia wolności !!!!!!

Jednocześnie zawiadamiam CBA,że treść tego zawiadomienia upublicznię społeczeństwu tak aby szczególnie LEŚNICY mogli obserwować jak wygląda przestrzeganie prawa w RP !!!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

KORUPCJA = MONOPOL + UZNANIOWOŚĆ - ODPOWIEDZIALNOŚĆ  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kliknij TU>>>Dziękujemy Panie Donaldzie<<<