środa, 12 listopada 2014

LASY PAŃSTWOWE I... ,,PRZEDAWNIONE,, PRZESTĘPSTWA ??!

12 listopada 2014 roku


Dziś po ŚWIĘCIE NIEPODLEGŁOŚCI w Polsce, po którym KRETYŃSKIE niemieckie  media ,,Der Spiegel,, piszą pokazując bójki w Warszawie min iż W NASZEJ OJCZYŹNIE ... ; (cytat) ,, hasła BÓG-HONOR-OJCZYZNA - są rasistowskie, gdyż głoszą wykluczenie mniejszości które uznawane są za wrogów narodu,, ...POLAKOWI PATRIOCIE  NÓŻ SIĘ W KIESZENI SAM OTWIERA !!!!
                                              

Ileż jeszcze niegodziwości i zwykłego cwaniactwa jest w naszym życiu ...?!

Oto KOLEJNY DOWÓD NA CWANIACTWO I PRZESTĘPSTWA  w Lasach Państwowych, które jakimś ,,cuchnącym,, przypadkiem ...prokuratorowi nie chce się skutecznie i zgodnie z prawem  wyjaśnić, a sprawców ukarać!

Po to podaję TEGO TYPU INFORMACJE, aby ludzie mówiący iż ,,LASY PAŃSTWOWE - SĄ DZIŚ JAKOBY  PRAWIDŁOWO ZARZĄDZANE W SWEJ DZIAŁALNOŚCI,, ...ZESZLI NA ZIEMIĘ Z OBŁOKÓW NAIWNOŚCI , oraz otworzyli oczy i oprzytomnieli z LETARGU !!!


To ciąg dalszy gehenny jaką W DĄŻENIU DO PRAWDY  przechodzi Pani Lucyna Zaborska z Poznania i jej Rodzina ...ZESŁAŃCY SYBERYJSCY, KTÓRYM CUDEM UDAŁO SIĘ WRÓCIĆ DO POLSKI I PRACOWAĆ POTEM PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA DLA DOBRA LASÓW PAŃSTWOWYCH,których reprezentanci z Wielkopolskich lasów ich ...OSZUKALI PRZEDKŁADAJĄC W SĄDZIE SFAŁSZOWANE DOKUMENTY !!!


Na ściętym,powalonym drzewie wśród POLSKICH ZESŁAŃCÓW  w PISKUNOWKA  (Krasnojarski kraj) siedzi Wiktor Hajdul...TAK ZSRR ,,BRATNI NARÓD,, TWORZYŁ Z POLAKÓW BRYGADY ROBOCZE !
                                 
KORBIK ...obwód krasnojarski i kolejna leśna ,,BRYGADA ROBOCZA,,polskich zesłańców...w tym kobiety! To są lata 50-te po wojnie!!! 

...PIMIA w obwodzie krasnojarskim POLKI NA ZESŁANIU PRZY BUDOWIE LINII KOLEJOWEJ.../


To zdjęcie jest zrobione w rejonie KRASNOJARSKA (...dokąd zesłano rodzinę Pani Lucyny Zaborskiej i ją samą !).Przedstawia ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH  przy maszynie wiertniczej poszukującej złota przy miejscowości CHAKASKI rejon Krasnojarski kraj (1955 rok!)

To autentyczne zdjęcie... TAK ŁADOWANO POLAKÓW PRZEZ SOVIETÓW DO WAGONÓW I WYSYŁANO NA SYBERIĘ po napaści na Polskę 17 września 1939 roku.Piszę o tej sprawie w kolejnej już części ...a teraz zobaczcie JAK WYGLĄDAJĄ ,,SZTUCZKI PRAWNE,, ABY W POLSCE POLAKA MAJĄCEGO RACJĘ ...ogłupić, wprowadzić celowo w błąd,OSZUKAĆ I SKRZYWDZIĆ w jakoby majestacie prawa !!!!!


Pani Lucyna Zaborska ostatnio zawiadomiła prokuraturę o popełnieniu szeregu przestępstw  PRZEZ PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH o czym również pisałem na www.pigipedia.blogspot.com , a niedawno otrzymała bardzo ciekawie uzasadnione ,,POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA,, w tej sprawie...która śmierdzi UKŁADAMI I JEST OPARTA NA BEZPRAWIU !!!
 ...przy takiej pracy pracował  na zesłaniu, Syberii w kraju Krasnojarskim śp.Ojciec Pani Lucyny Zaborskiej Pan Wacław Bielawski
Ręcznie ścinano drzewa...

Oto cała treść jej zażalenia jaką udało się mi zdobyć :Poznań, dnia 10 listopada 2014 rokuSĄD REJONOWY W PILE
64-920 PIŁA
AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr 69
za pośrednictwem:
PROKURATURY REJONOWEJ W SZAMOTUŁACH
64 – 500 SZAMOTUŁY
AL. 1 MAJA nr 5aDotyczy sprawy sygnatura akt ; 1Ds 67/14Z A Ż A L E N I E

zgodnie z treścią art. 301 par.1 kpk; art. 465 par.2 kpk - niniejszym składam zażalenie
na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa wydane 31 października 2014 roku przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szamotułach Panią Monikę Turską-Nowak w sprawie sygnatura akt ; 1 Ds.67/14
U Z A S A D N I E N I E


Pisemnie w dniu 18 września 2014 roku zawiadomiłam jako osoba pokrzywdzona, poszkodowana Prokuraturę Okręgową w Poznaniu o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez pracowników Nadleśnictwa Zdrojowa Góra / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile/.

Analiza sprawy oraz dokumentów, a szczególnie otrzymanej opinii biegłego sądowego z dziedziny grafologii, kryminalistyki – stała się w mojej ocenie i przekonaniu wystarczającym dowodem na wyciągnięcie jasnych wniosków, iż popełniono czyny zabronione, o których zawiadomiłam organy ścigania tj;
a) urzędowe poświadczenia nieprawdy – art.271 kk

b) użycia poświadczenia nieprawdy – art.273 kk

  1. fałszowania dokumentu - art.270 kk
  1. nadużycia funkcji i niedopełnienia obowiązków przez FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH - art.231 kk

Nadmieniam,że przed Sądem Rejonowym w Pile , VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Złotowie toczy się sprawa sygnatura akt; VII Ns 735/13 dotycząca ,,zasiedzenia,,w której przedłożony przez nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pana Adama Standio dokument okazał się w ocenie biegłego grafologa SFAŁSZOWANY !!!

Z przyczyn mi nieznanych Prokurator Okręgowy w Poznaniu po odmowie prowadzenia tej sprawy karnej z mojego zawiadomienia ze strony Prokuratury Rejonowej w Pile , która jest zgodnie z k.p.k. ,,właściwa miejscowo,, do prowadzenia tej sprawy – przekazał moje zawiadomienie celem rozpoznania niezgodnie z ową właściwością miejscową Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach, z której postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 31 października 2014 roku niniejszym nie zgadzam się!

Według mej oceny Pani Monika Turska-Nowak Prokurator Rejonowa w Szamotułach – poczyniła błędne , niezgodne z obowiązującym prawem ustalenia skutkujące jej subiektywną decyzją o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie!

Pani prokurator w uzasadnieniu swej decyzji uznała iż (cytat) Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść art.101 par.1 pkt 3 i 5 kk stwierdzić należy, że karalność czynów stypizowanych w art.270 kk, 271 kk i art.231 kk o których popełnieniu zawiadomiła Lucyna Zaborska ustała wobec przedawnienia ich karalności. Stąd ww. zakresie należy odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego z uwagi na zaistnienie negatywnej przesłanki procesowej.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż pracownicy Lasów Państwowych wbrew twierdzeniu zawiadamiającej , nie są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art.115 par.13 kk.
Stąd, należy również odmówić wszczęcia postępowania z art.273 kk, o którego popełnieniu również zawiadomiła Lucyna Zaborska – wobec braku znamion czynu zabronionego,,


Z tak nieprofesjonalną oceną prokuratora w tej sprawie trudno jest się zgodzić ponieważ :

1/ nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pan Adam Standio, który użył poświadczenia nieprawdy i nadużył swej funkcji, nie dopełniając obowiązków służbowych JEST ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM … ,,FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM,, !!!

O dziwo, potwierdza to ten sam art.115 kk paragraf 13 (...pkt 6 !) na który powołuje się Pani prokurator Turska, błędnie wyciągając wnioski iż jakoby pracownicy Lasów Państwowych w ogóle nie są funkcjonariuszami publicznymi!

Paragraf 13 pkt 6 art 115 kk stwierdza, że FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM jest ,,osoba zajmująca kierownicze stanowisko w instytucji państwowej,, ...a taką jest nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pan Adam Standio w PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,, który popełnił zarzucane mu w moim zawiadomienia przestępstwa z art. 273 kk oraz 231 kk !!!

NADLEŚNICZY Lasów Państwowych – jako funkcjonariusz publiczny, zgodnie z art.35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nie tylko reprezentuje Skarb Państwa LP w stosunkach cywilno-prawnych w zakresie swego działania, lecz także samodzielnie kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną LP – ponosząc za to indywidualna odpowiedzialność !
Stąd też moim zdaniem twierdzę,że odmowa wszczęcia śledztwa z dnia 31 października 2014 roku przez Panią prokurator Prokuratury rejonowej w Szamotułach jest NIEZGODNA Z PRAWEM I NIEDOPUSZCZALNA - zaś uznana argumentacja reprezentowana postanowieniem odmowy tego śledztwa w sprawie 1Ds 67/14 jest mocno dyskusyjna !

Jestem pewna, iż obecna kwestia szczegółowości, wnikliwości,uczciwości oraz kompletności materiału dowodowego jakie powinna zebrać prokuratura – straci swą aktualność podczas przeprowadzenia na polecenie Sądu szeregu czynności procesowych, po rozpoznaniu tego zażalenia!


Postępowanie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego nie kończy definitywnie postępowania w przedmiocie tego samego czynu , ani nie tworzy powagi rzeczy tak a nie inaczej osądzonej, wobec czego nie zamyka drogi do kontynuowania postępowania w wypadku poczynienia przez Sąd Rejonowy w Pile do którego kieruję powyższe zażalenie – USTALEŃ ODMIENNYCH OD TYCH, KTÓRE LEGŁY U PODSTAW DECYZJI PROKURATURY REJONOWEJ W SZAMOTUŁACH O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA .

Taka decyzja procesowa nie jest obwarowana żadnymi innymi dodatkowymi warunkami, gdyż ponowne rozpoczęcie postępowania może być nawet rezultatem ...odmiennej oceny już zgromadzonych dowodów!

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego reprezentowanym postanowieniem z dnia 14 października 1993 roku w sprawie II KRN 177/93 – konkretna decyzja procesowa kończy postępowanie jedynie wówczas, gdy po jej wydaniu NIE JEST MOŻLIWY DALSZY ZWYKŁY BIEG DANEGO POSTĘPOWANIA!
Pojęcie ,,orzeczenia kończącego,, postępowanie należy wiązać z prawnym wyłączeniem możliwości normalnego biegu danego postępowania.


Pragnę podkreślić, iż w toku czynności wyjaśniających nie przesłuchano mnie jako zawiadamiającej o popełnieniu tych przestępstw, ani innych osób - co na pewno rozwiałoby wątpliwości Pani prokurator np.; co do kwestii FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY – nadleśniczy, zaś ustalenia faktyczne prokuratury w Szamotułach oparto na wyłącznie na podstawie akt sprawy cywilnej VII Ns 735/13 , PRZYJMUJĄC DOKONANE W NIEJ USTALENIA JAKO ,,WŁASNE,, PANI PROKURATOR TURSKIEJ, co od razu powinno budzić wątpliwości natury procesowej i prawnej !

Zaznaczam iż w takich sytuacjach jak moja, dyskusyjna i kontrowersyjna wydaje się być wykładnia ,lub argumentacja art.8 paragraf 1 i 2 kpk – według których organy procesowe ,,SAMODZIELNIE,,rozstrzygają zagadnienia faktyczne i prawne, oraz nie są związane z rozstrzygnięciem innego organu lub sądu, zaś wiążące są dla nich jedynie prawomocne rozstrzygnięcia kształtujące prawo lub też dany stosunek prawny!

Przedmiotem dowodzenia w sprawie o jakiej poinformowałam organy ścigania powinna być według mej oceny nie tylko autentyczność samego dokumentu , którego biegły sądowy z dziedziny kryminalistyki już uznał za sfałszowany, BARDZO PRECYZYJNIE OKREŚLONY CZAS POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO (nadleśniczego) KTÓRY WCALE NIE ULEGŁ JESZCZE PRZEDAWNIENIU chociażby w zarzutach z art.273 kk oraz art.231 kk – a także min; treść stosunku prawnego i okoliczności jakie potem skutkowały i skutkują nadal krzywdą mojej Rodziny, a w tym już śp. Ojca!

W sposób jednoznaczny pragnę podkreślić, iż tylko z pobieżnej analizy dokumentów sprawy sygnatura akt VII Ns 735/13 jednoznacznie wynika,że w kilku moich zarzutach karnych wobec pracowników Lasów Państwowych OD CZASU ICH POPEŁNIENIA ...nie minął okres wymaganych 5 lub 10 lat , aby czyny tel uległy już w chwili obecnej zdaniem Pani prokurator przedawnieniu!

Przy zastosowaniu szerokiej wykładni art.49 kpk zawierającego ustawową definicję ,,POKRZYWDZONEGO,, - czyny o popełnieniu przestępstw wskazane przeze mnie w zawiadomieniu do organów prokuratury są czynami godzącymi w moje interesy i mojej Rodziny, a tym samym Prokuratura Rejonowa w Szamotułach powinna uznać mnie jako OSOBĘ POKRZYWDZONĄ ...czego dotąd nie uczyniono!

Obiektywnie oceniając sfałszowany dokument przedłożony do Sądu Cywilnego przez nadleśniczego,osobę na kierowniczym stanowisku Nadleśnictwa Zdrojowa Góra (Adam Standio) miał w zamiarze sprawcy, co jest oczywiste - stanowić podstawę wydania przez Sąd Rejonowy w Złotowie NIEKORZYSTNEGO DLA NAS ORZECZENIA !

Zgodnie z prawem POKRZYWDZONYM – jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Tytułem przykładu można tu zaprezentować postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie I KZP 10/02 .
Zostało ono wydane na gruncie art.233 kk (FAŁSZYWE ZEZNANIA)jednakże zawarta w nim argumentacja powinna być odniesiona doskonale do mojej sprawy!
Stwierdzono w nim mianowicie,że DOPUSZCZALNE JEST PRZYZNANIE LEGITYMACJI ,,POKRZYWDZONEGO,, podmiotowi występującemu jako strona w postępowaniu określonym w paragrafie 1 art.233 kk tzn. w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy również wtedy, gdy przedstawienie fałszywego dowodu,opinii ,,BEZPOŚREDNIO,, dobro prawne tego podmiotu narusza lub mu zagraża, nawet jeśliby nie naruszało to równocześnie innej normy prawnej.


Ocenę czy doszło do bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego należy zatem opierać na wnikliwej a nie pobieżnej analizie okoliczności każdego czynu o jakich zawiadomiłam prokuraturę, a będącego przedmiotem postępowania.

Trudno jest odmówić legitymacji pokrzywdzonego osobie w stosownym postępowaniu karnym, narażonej na niesprawiedliwy wyrok Sądu Rzeczpospolitej Polskiej - w wyniku podrobionego,dokumentu ze sfałszowanym podpisem przez pracowników Lasy Państwowe...

Jest mi doskonale wiadomym,że zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie przyjmuje się,że przepis art.49 par. 1 kpk powinien być interpretowany wąsko.
Wskazuje się,że definicja pokrzywdzonego ma charakter materialny.
To zespół znamion danego czynu, czy też czynów współkaralnych czy też elementy przestępstwa ciągłego – określają krąg osób pokrzywdzonych.
Generalnie zatem dla uznania , czy in concreto dana osoba jest pokrzywdzona w rozumieniu art.49 par.1 kpk – podstawowe znaczenie ma właściwe ustalenie przedmiotu ochrony przepisu prawa karnego, którego znamiona wyczerpuje czyn będący przedmiotem postępowania.
Tak stanowi uzasadnienie postępowania Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 roku 1 KZP 16/08.

W mojej sprawie bezpośrednim przedmiotem ochrony art.231 par 1 kk ( NADUŻYCIE FUNKCJI PRZEZ FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO – nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Adama Standio!) są wszelkie dobra prawne bez względu na to,czy należą do sfery publicznej czy też prywatnej.

Niezależnie od tego bezpośrednio chronionym dobrem prawnym JEST PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI PAŃSTWOWEJ ( A. Barczak-Oplustil w; A. Zoll red; Kodeks karny. Część szczególna, tom II, Kraków 2006, s.990 )

Tak szeroko ujęty przedmiot ochrony oznacza, że zachowania wypełniające znamiona tego przepisu mogą bezpośrednio naruszać zarówno dobra ogólne, jak i mogą godzić w indywidualne interesy.

Zatem, aby stwierdzić kto jest pokrzywdzonym czynem wypełniającym znamiona przestępstwa określonego w art.231 kk należy każdorazowo zbadać czyj indywidualny interes (dobro prawne) został naruszony tym akurat konkretnym czynem.

Pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 kpk może być jedynie ten kogo przestępstwo dotyka bezpośrednio.
Warunek bezpośredniości naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego ogranicza zakres pojęcia pokrzywdzonego, eliminując z tak zwanego kręgu pokrzywdzonych te wszystkie podmioty, które wprawdzie mogą być dotknięte czynem przestępnym – lecz tylko w sposób pośredni!

W konsekwencji w sprawie 1Ds 67/14 min; o przestępstwo z art.231 kk jestem osoba pokrzywdzoną – gdyż moje dobra ogólne, indywidualne interesy zostały w sposób REALNY zagrożone PODSTĘPNYMI I FAŁSZERSKIMI DZIAŁANIAMI FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO tj; Pana Adama Standio -nadleśniczego nadleśnictwa Zdrojowa Góra(RDLP Piła).
Taki tok rozumowania zawiera np.; uzasadnienie do postępowania Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 roku ; I KZP 16/08 .

Dlatego też na powyższe postanowienie Prokuratury Rejonowej w Szamotułach o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 31 października 2014 roku jako osobie pokrzywdzonej , a nie tylko zawiadamiającej o przestępstwie – przysługuje mi prawo zażalenia na podstawie art.306 par.1 kpk; art325 a kpk oraz art.465 par.2 kpk.

Wartym odnotowania jest także prezentowany w piśmiennictwie pogląd, iż nie sposób sobie wyobrazić aby TWORZENIE FAŁSZYWYCH DOWODÓW jak to ma w mojej sprawie, fałszywe zeznania, bądź ZATAJENIE DOWODÓW niewinności - były zdarzeniem prawno -karnie obojętnym dla ofiary jaką się czuję po wielu latach dochodzenia prawdy tychże zachowań i nie powodowały stanu jej pokrzywdzenia.

Podobne stanowisko można znaleźć w pracy pt; ,,Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publiczno skargowych. Prawo w działaniu. 2008/3/152-186,,Stanisława Łagodzińskiego.

Ze względu na powyższe uchybienia Prokuratury rejonowej w Szamotułach – wnoszę do Sądu o wnikliwe rozpatrzenie niniejszego zażalenia ze szczególnym uwzględnieniem OCENY ZASADNOŚCI ODMOWY ŚLEDZTWA w dniu 31 października 2014 roku a także KOMPLETNOŚCI POCZYNIONYCH USTALEŃ FAKTYCZNYCH oraz WYCZERPANIA INICJATYWY DOWODOWEJ skutkującej takim stanowiskiem Pani prokurator Turskiej.Z poważaniem !


Lucyna ZaborskaDo wiadomości;


Sąd Rejonowy w Pile 


PS.

Przepiękne w swej treści i wymowie słowa,kazanie - wypowiedział wczoraj 11 listopada 2014 roku W DNIU NIEPODLEGŁOŚCI RZECZPOSPOLITEJ  W POLSKIM LWOWIE podczas homilii do polskiej społeczności Lwowa Ojciec Sławomir Zieliński ;

(cyt) ,, Pytam Ciebie bracie i siostro ILE W NASZYM ŻYCIU JEST POLSKI....??!

Ile w naszej modlitwie jest Polski ?! ILE W NASZYM DOMU JEST POLSKI...??!

Ile w codziennej rozmowie z ludźmi jest w nas Polski ?! ILE JEST - A ILE POWINNO BYĆ??!

POWINNO JEJ BYĆ TYLE ILE MAMY MIŁOŚCI DO BOGA...ILE MAMY HONORU W SOBIE, ILE POCZUCIA, ŻE JESTEŚMY TYMI Z POD ZNAKU ,,BIAŁO-CZERWONEJ,, FLAGI I ORŁA W KORONIE ,, 


Miejsca dokąd sovieci dokonywali zsyłek,deportacji Polaków z  Rzeczpospolitej ...w tym KRASNOJARSKI KRAJ.

Polscy ZESŁAŃCY SYBERYJSCY...których potomkom teraz Rząd Rzeczpospolitej 2014 roku  RZUCA KŁODY POD NOGI, aby godnie mogli powrócić do swej Ojczyzny, NASZEJ WSPÓLNEJ POLSKI !!!

POLSKIE DZIECI - SIEROTY...które z łagrów i ,,domów dziecka,, WYRWAŁ GENERAŁ ANDERS Z ROSYJSKIEJ NIEWOLI , a które wraz z nim podążały z II Korpusem w stronę Polski! Dzieciom  po tym zesłaniu i gehennie na Syberii zaczął wracać UŚMIECH NA TWARZY...spójrzcie na opuchnięte od płaczu ich oczy!!!

WSZYSTKICH NASZYCH RODAKÓW OSZUKANO ...A RZECZPOSPOLITĄ ROZKRADZIONO Z WIĘKSZOŚCI ZIEM!!!

Czy gdybyśmy te słowa wypowiedziane wczoraj we Lwowie realizowali w swoim postępowaniu codziennie ...BYŁYBY JAKIEKOLWIEK SKANDALICZNE POSTĘPOWANIA PRZERÓŻNEJ ,,MAŚCI,, MOTŁOCHU I URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH - KTÓRYM PŁACI RZECZPOSPOLITA ???! 

Niedawno opisywałem również ,,PRZEDAWNIONĄ,,  (sic!) sprawę ...zniknięcia BEZPOWROTNIE miliona złotych w Nadleśnictwie Warcino /RDLP Szczecinek/, gdyż jej obecnemu dyrektorowi Sławomirowi Cichoń NIE CHCIAŁO SIĘ SKUTECZNIE RUSZYĆ DUPY aby zgodnie z prawem ukarać winne osoby !!!

TERAZ TENŻE SAM CICHOŃ ...kandyduje do Sejmiku woj.zachodniopomorskiego z Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach samorządowych !!!
DACIE SIĘ NABRAĆ NA TEGO TYPU ,,PRZYNĘTĘ,,  I WYBORY OSÓB ...???!  sic!!!!!!


DZISIEJSZE ,,LASY PAŃSTWOWE,, - LASY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ...W 100% TOLERUJĄ BEZPRAWIE, UKŁADY, NEPOTYZM,DYSKRYMINACJĘ LEŚNIKÓW, NIEGOSPODARNOŚĆ I NADUŻYCIA ,BRAK KOMPETENCJI , A NAWET PRZYMYKAJĄ OKO NA  KORUPCJĘ ...itd!!!


Osoby takie jak ja i wielu innych jakie znam  - są wyrzucani z pracy ZA PRAWDĘ GŁOSZONĄ W PRZERÓŻNY MOŻLIWY SPOSÓB, a o faktach możecie sobie poczytać na moim blogu www.pigipedia.blogspot.com !!!

TU NIE ZADZIAŁA CENZURA TAKICH ,,PROFESJONALISTÓW,, jak niejaki Szramka i mu podobne ...LEŚNE TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI !!!


Piszę jak jest ...


Krzysztof  Kowalczyk