wtorek, 28 stycznia 2014

NOWA ,,RĘBNIA GDAŃSKA,, VI d ???!Sławno,dnia 28 stycznia 2013 roku
PAN ZBIGNIEW KACZMARCZYK
DYREKTOR RDLP GDAŃSK
UL.ROGACZEWSKIEGO Nr 9/19
80 - 804 GDAŃSK


Szanowny Panie Dyrektorze !W dniu wczorajszym tj; 27 stycznia 2014 roku otrzymałem w odpowiedzi z Nadleśnictwa Elbląg na swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami)
- PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ !

Kontrolę powyższą przeprowadzono w Nadleśnictwie Elbląg dnia 09 lipca 2013 roku w zakresie : NARUSZENIA PRZEZ LEŚNIKÓW RDLP GDAŃSK - PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY, DOTYCZĄCYCH OCHRONY STREFOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO W LEŚNICTWIE ZALESIE !!!!!!!!!!

Jak widzę w treści kopii owego protokołu kontroli doraźnej jaki otrzymałem od Pana nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg - została ona dokonana przez NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY EKOSYSTEMÓW RDLP GDAŃSK, oraz SPECJALISTĘ SŁUŻBY LEŚNEJ WYDZIAŁU KONTROLI ,AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  I OCHRONY MIENIA RDLP GDAŃSK !!!

Kontroli powyższe osoby dokonały na podstawie UPOWAŻNIENIA nr DK-0943-4/13 z dnia 08 lipca 2013 roku .


Jak mi wiadomo, zgodnie z paragrafem 41 ust.1, pkt 3 ZARZĄDZENIA Nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 września 2012 roku W SPRAWIE KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ I TRYBU POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - DO USTALEŃ ZAWARTYCH W TYM PROTOKOLE Z DNIA 09 LIPCA 2013 ROKU , PRZYSŁUGIWAŁO KIEROWNIKOWI KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI ( NADLEŚNICZEMU NADLEŚNICTWA ELBLĄG) PRAWO ZŁOŻENIA ZASTRZEŻEŃ, LUB NAWET ODMOWY JEGO PODPISANIA Z PODANIEM PRZYCZYN OCZYWIŚCIE zgodnych z paragrafem 42 ust.1 pkt 2 tego Zarządzenia DGLP !

Zauważyłem,że Pan Nadleśniczy Mariusz Potoczny podpisał ów protokół BEZ ZASTRZEŻEŃ, w którym zespół kontrolny w sposób obiektywny ,,wypunktował,, rażące naruszenie przepisów i nie dopełnienie obowiązków służbowych przez kilku pracowników Nadleśnictwa Elbląg, a w tym  między innymi p.o. Inżyniera Nadzoru Michała Szramkę - syna obecnego zastępcy dyrektora Generalnego Lasów Państwowych !!!


Jako LEŚNIK, którego nielegalnie Lasy Państwowe pozbawiły  pracy ( potwierdzają to prawomocne wyroki Sądów Rejonowego i Okręgowego Pracy !!!) MAM  POWAŻNĄ MOIM ZDANIEM UWAGĘ I ZASTRZEŻENIE CO DO ,,PROFESJONALIZMU,, OSÓB DOKONUJĄCYCH KONTROLI, a przypomnę iż jest to jak widzę NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY I EKOSYSTEMÓW, ORAZ NAWET SPECJALISTA SŁUŻBY LEŚNEJ WYDZIAŁU KONTROLI , AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY MIENIA RDLP GDAŃSK...za którą to Pan dyrektor odpowiada !!!


Na stronie pierwszej tego protokołu z kontroli widnieje taki zapis :

(CYTAT) ;

W trakcie kontroli ustalono:

Akta kontroli str.5-6

Na podstawie Protokołu oględzin przeprowadzonego w dniu  9 lipca 2013 roku kontrolujący w oddz.407 n Leśnictwa Zalesie wchodzącym w skład strefy okresowej ochrony orlika krzykliwego utworzonej na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr Śr III.6631-0043-935/07 z dnia 16 listopada 2007 roku - stwierdził iż, na powierzchni 1,65 ha wykonano rębnię VI d wycinając trzy gniazda o łącznej powierzchni 0,60 ha i pozyskując 239,99 m3 drewna ,,  ( KONIEC CYTATU !!!!!!)

Szanowny Panie Dyrektorze RDLP GDAŃSK !

BARDZO MNIE INTERESUJE TEN ZAPIS Z POWYŻSZEJ A ZACYTOWANEJ TREŚCI TEGO PROTOKOŁU tj; że KONTROLUJĄCY STWIERDZIŁ iż ; ,, (...) wykonano rębnię VI d wycinając trzy gniazda,, !!!!!


Z tego co pamiętam  SZCZEGÓŁOWE OPISY FORM I RODZAJÓW RĘBNI podają następujące dane o rębniach jakimi POLSCY LEŚNICY się posługują w naszych CUDOWNYCH POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH :

1/ RĘBNIA ZUPEŁNA  - I a; I b; I c ;

2/ RĘBNIA CZĘŚCIOWA - II a ; II b ; II c ; II d ;

3/ RĘBNIA GNIAZDOWA -  III a ; III b ;

4/ RĘBNIA STOPNIOWA -  IV a ; IV b ; IV c; IV d ;

5/ RĘBNIA PRZERĘBOWA -  V jednostkowa ; V grupowa ;


Szanowny Panie Dyrektorze RDLP GDAŃSK ...CZY RĘBNIA VI d - ... ISTNIEJE W PAŃSKIEJ REGIONALNEJ DYREKCJI ??? !!!!!!!!!!!!!


W związku z powyższym zapisem w protokole z kontroli doraźnej  składam do Pana WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ na podstawie art.2 ust.1 Ustawy z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) o dostępie do tego typu informacji - i udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania :

 1/ PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWY OPIS NA CZYM POLEGA ,,RĘBNIA VI d,,  którą zdaniem w/w osób kontrolujących - wycięto trzy gniazda o łącznej powierzchni 0,60 ha i pozyskano 239,99 m3 drewna w oddz.407 n Leśnictwa Zalesie Nadleśnictwa Elbląg...na dodatek W STREFIE OCHRONY OKRESOWEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO ???!!!

2/ JAKĄ POSIADA W PROFESJONALNYM LEŚNYM OKREŚLENIU NAZWA TEJ RĘBNI VI d ... ( ,,RĘBNIA GDAŃSKA,,) ??!

3/ W SKŁAD KTÓREJ Z PODANYCH POWYŻEJ RĘBNI WCHODZI OWA ,,RĘBNIA GDAŃSKA,, VI d... zupełnej, częściowej,gniazdowej,stopniowej czy też przerębowej ?????????????!

4/ Jak przewiduje ,,wykorzystanie lat nasiennych,, ta rębnia VI d ...???!

5/ Jaki jest przy  zastosowaniu owej rębni VI d OKRES ODNOWIENIA ...??!

6/  JAKIE SĄ GŁÓWNE I NAJWAŻNIEJSZE ZASADY STOSOWANIA W LASACH PAŃSTWOWYCH tej podanej przez Pana podwładnych a kontrolujących w dniu 09 lipca 2013 roku  Nadleśnictwo Elbląg ...RĘBNI VI d ?????!

7/ JAKIE SĄ ,,ZALETY,, tej rębni VI d ....??!

8/ JAKI JEST SCHEMAT RĘBNI VI d W ZASADACH HODOWLI LASU ??!

9/ Czy protokół z tej kontroli doraźnej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Elbląg ...podlegał przez kogokolwiek z Lasów Państwowych  DO DNIA DZISIEJSZEGO tj; 28 stycznia 2014 roku jakimkolwiek zastrzeżeniom co do zapisów w nim zawartych - jak DLA PRZYKŁADU dotyczących owej rębni VI d ???!

Jeśli tak - to proszę o informację PRZEZ KOGO I CZEGO DOTYCZYŁY TE ZASTRZEŻENIA !

10/ Czy to Pan Dyrektor RDLP Gdańsk - wydał osobom kontrolującym UPOWAŻNIENIE nr DK -0943-4/13 z dnia 08 lipca 2013 roku ??!

11/ JAK NA PODSTAWIE OWEJ RĘBNI VI d OCENIA PAN DYREKTOR RDLP GDAŃSK  PROFESJONALIZM OSÓB KONTROLUJĄCYCH
 NA PANA ZLECENIE - Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg Pana Mariusza Potoczny ??!

12/ Uprzejmie proszę Pana Dyrektora RDLP Gdańsk o przesłanie mi kopii LISTY OBECNOŚCI wszystkich podległych Panu pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku - W TRAKCIE WSZYSTKICH SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z OPISAMI FORM I RODZAJÓW RĘBNI STOSOWANYCH W PRAKTYCE PRZEZ LEŚNIKÓW  W PGL ,,LASY PAŃSTWOWE,, - OD CHWILI GDY JEST PAN DYREKTOREM TEJ RDLP GDAŃSK ;

13/ Ile takich szkoleń Pan Dyrektor zorganizował, w jakim okresie czasu i gdzie ??!Bardzo dziękuję za wnikliwe odpowiedzi na powyższe pytania !!!


Darz Bór !


Krzysztof Kowalczyk