piątek, 12 września 2014

POLSKIE LASY PAŃSTWOWE...NIEBYWAŁY SKANDAL!!! BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU KRYMINALISTYCZNYCH BADAŃ - POTWIERDZA FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!

13 września 2014 roku


CO TYM RAZEM ZROBI OBECNY DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH PAN ADAM WASIAK Z FAŁSZERZAMI DOKUMENTÓW  A CHODZI TU NIE PRZYPADKOWO O ...PODPISY POŚWIADCZONE  ZA INNE OSOBY !!!

Niedawno opisywałem o KORUPCJI W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE , przeszukaniu biura tegoż urzędu LASÓW PAŃSTWOWYCH  przez służby specjalne, zawieszeniu przez prokuratora w obowiązkach a następnie  postawieniu zarzutów ,,brania w łapę,, ówczesnemu dyrektorowi  RDLP Krosno ....A TERAZ O UDOWODNIONYM PRZEZ BIEGŁEGO SĄDOWEGO FAŁSZOWANIU DOKUMENTÓW JAKIE WYCHODZĄ Z PAŃSTWOWEGO URZĘDU LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!

NA TAKI WIZERUNEK LASÓW PAŃSTWOWYCH OPARTY NA OBECNYCH SKANDALICZNYCH FAKTACH I  KLASYCZNEJ ,,PROPAGANDZIE SUKCESÓW,, ORAZ SONDAŻY SPOŁECZNYCH ,,NA ZAMÓWIENIE JAKI TRWA OBECNIE NICZYM RODEM Z KOMUNISTYCZNEGO PRL ,, (...sic!!!!!!!!!!!!!) ...ma wpływ ,,cackanie się,, A MOŻE NAWET UKŁADOWE PRZYMYKANIE OKA PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH Pana Adama Wasiak ????????!

CZYŻBY PAN DYREKTOR NIE CZUWAŁ JUŻ NAD POPRAWNYM WIZERUNKIEM LEŚNIKÓW JAKI CI WYPRACOWUJĄ SOBIE UCZCIWĄ PRACĄ OD LAT ????

Co tym razem zrobi Z TYM SKANDALEM  Pan Wasiak ???!

NAGRODZI OSZUSTÓW I KRĘTACZY WYSOKIMI PREMIAMI....ZWIĘKSZY IM MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE...WRĘCZY PLATYNOWY ,,KORDELAS LEŚNIKA,, ZE SZMARAGDOWĄ RĘKOJEŚCIĄ ...WYSTAWI PERSONĘ JAKO ,,WZÓR DO NAŚLADOWANIA,, DLA INNYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH ....A MOŻE JAK ZWYKLE SCHOWA NICZYM STRUŚ GŁOWĘ W PIASEK I UDAJE IŻ NIE WIDZI NARASTAJĄCEJ SKALI PROBLEMU W LASACH PAŃSTWOWYCH, KTÓRY ZWIE SIĘ POTOCZNIE ŁAJDACTWEM !!!!!!!!!!!!!!!!!

O tym właśnie poniżej na moim blogu....FAKTY I DETALE !!!!

DLA DOBRA LASÓW PAŃSTWOWYCH OCZYWIŚCIE A ....NA POHYBEL KRĘTACZOM I ŁOTROM !!!!!A JAK TAM Z KOLEI SPRAWA Z ,,PŁATNĄ PROTEKCJĄ,, W LASACH REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU Panie dyrektorze Cichoń ??!
O TYM RÓWNIEŻ NIEBAWEM....kulisy sprawy sadowej i wyrok!!!!!!!!!!!!!!!


A PONIŻEJ -  CIĄG DALSZY SPRAWY RODZINY ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH Państwa Bielawskich obecnie z Poznania, których już ś.p. Senior Rodu Pan WACŁAW BIELAWSKI – po powrocie wraz z rodziną z zesłania na Syberii i POMIMO KALECTWA,  ciężkiej pracy w latach powojennych w Lasach Państwowych RDLP Piła ...ZOSTAŁ SKRZYWDZONY I OSZUKANY PRZEZ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE ,,LASY PAŃSTWOWE,,!!!

Tu pozwolę sobie nadmienić, iż ...TAKICH OPISÓW I SYTUACJI NIE ZNAJDZIECIE W 100% NIGDZIE NA OFICJALNYCH STRONACH LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRE NICZYM ZA CZASÓW GIERKA I JARUZELSKIEGO SĄ PEŁNE ,,PIEŚNI CHWALEBNYCH,, JAKIE TO OWE LASY PAŃSTWOWE W NASZEJ POLSCE SĄ PEŁNE PROFESJONALISTÓW I WZOROWEJ GOSPODARKI LEŚNEJ !!!

Dzięki Bogu W WIĘKSZOŚCI POLSCY LESNICY TO WSPANIALI LUDZIE ale jak to w życiu...i w tym środowisku krętaczy, łotrów i mend nie brakuje!!!!!!!!!!!!!!!  


Zaś ja od tego niniejszego opisu = POPRZEZ KOLEJNE NOWE,ŚWIEŻE PRZYKŁADY Z INNYCH NADLEŚNICTW  UDOWODNIĘ WAM – jak dalekie od doskonałości są aktualnie Lasy Państwowe w Polsce!!!

Przypomnę tylko w skrócie o czym pisałem w tej sprawie już kilka razy na blogu ; OBECNIE TRWA SPRAWA SĄDOWA DOTYCZĄCA ,,ZASIEDZENIA,, Rodziny Państwa Bielawskich w pewnym  budynku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdrojowa Góra...KTÓRY NA POLECENIE NADLEŚNICZEGO ADAMA STANDIO ZOSTAŁ W TYM CZASIE ZBURZONY !!!!!!!!!!!!!

Mało tego był to w 100% obiekt podlegający ochronie konserwatora zabytków....a o zburzeniu którego ów konserwator nie wiedział !

NA MIEJSCU SĄD PRZEPROWADZIŁ JUŻ WIZJĘ LOKALNĄ zaś sędzia Sądu Rejonowego w Pile POSTANOWIENIEM Z DNIA 23 MAJA 2014 ROKU powołał biegłego sądowego z dziedziny grafologii i technicznych badań dokumentów .

CIEKAWOSTKA !!!! Podczas wizji lokalnej obecny był ...DYREKTOR RDLP PIŁA a rodzony brat nadleśnczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pan RYSZARD STANDIO , który ....Z INFORMACJI JAKIE OSTATNIO OTRZYMAŁEM = podpisał się jako Adam Standio !!!!
CZY TO ABY NIE JEST PRZESTĘPSTWO....jeśli ten fakt udowodnimy ??!

Pan Jarosław O. / biegły/sądowy  miał za zadanie sprawdzić czy na okazanych przez Sąd dokumentach sporządzonych przez Lasy Państwowe widnieje podpis Wacława Bielawskiego, dawnego pracownika PGL LP !!!

Biegły sądowy za pomocą mikroskopu i silnego, punktowego strumienia światła usytuowanego skośnie do podłoża – wyeksponował w ten oto sposób trójwymiarowość linii tworzących, a umożliwiającą ocenę motoryki pisma odręcznego , tempa kreślenia, fluktacji siły nacisku środka kreślarskiego, ewentualne punkty zatrzymań, zwolnień, przerw, ciągłości linii ...itd. itd. itp!

Co jest BARDZO WAŻNE – wśród podpisów stanowiących materiał porównawczy POBRANY  Z PISM OD WACŁAWA BIELAWSKIEGO nie stwierdzono występowania zapisów deformowanych lub w jakikolwiek inny sposób zniekształcanych w celu depersonalizacji własnego grafizmu!

Z powyższych względów RĘKOPISY PORÓWNAWCZE Pana Bielawskiego   zweryfikowano przez biegłego sądowego pozytywnie, STWIERDZAJĄC ICH PEŁNĄ PRZYDATNOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ZARZĄDZONYCH PRZEZ SĘDZIEGO BADAŃ .


BIEGŁY SĄDOWY MIAŁ ZA ZADANIE USTALIĆ między innymi czy ; podpis ,,Bielawski,, w pozycji ,,Podpis najemcy,, na dokumencie sporządzonym przez LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwa Zdrojowa Góra / RDLP PIŁA/ a zatytułowanym (cyt) ; ,,ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ZAWARTEJ W DNIU 05 MAJA 1984 ROKU,, a datowanym na 17 stycznia 1995 roku = został nakreślony przez Wacława Bielawskiego !

A teraz uwaga !!!

OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO Z POZNANIA SPORZĄDZONA DNIA 04 LIPCA 2014 ROKU - Z ZAKRESU KRYMINALISTYCZNYCH BADAŃ DOKUMENTÓW W TEJ KONKRETNEJ SPRAWIE PAŃSTWA BIELAWSKICH , STWIERDZA JEDNOZNACZNIE,ŻE PAN WACŁAW BIELAWSKI, ÓWCZESNY PRACOWNIK LASÓW PAŃSTWOWYCH...NIE PODPISYWAŁ NIGDY TEGO DOKUMENTU ,,ANEKSU DO UMOWY NAJMU LOKALU,,...KTÓRY PAN NADLEŚNICZY ADAM STANDIO TAK POSPIESZNIE ZBURZYŁ !!!

Mam pytanie retoryczne w tej sprawie ; 

CZY ZNANE, POWSZECHNE I POLSKIE,ACZKOLWIEK WULGARNE SŁOWO …...,,SKURWYSYŃSTWO,, - nie jest aby właściwe do oceny postępowania urzędników Lasów Państwowych w tej sprawie Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych Adamie Wasiak ??!

Po śmierci Pana Wacława Bielawskiego WALKĘ O PRAWDĘ I WALKĘ O HONOR RODZINY podjęła córka w/w Pani LUCYNA ZABORSKA zd. Bielawska , która konsekwentnie udowadnia że BIAŁE TO BIAŁE ZAŚ CZARNE TO CZARNE ...nie spodziewając się aż TAKICH ŁAJDACTW I OSZUSTW ZE STRONY URZĘDNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!

O wielkości człowieka świadczy to, że z chwilą popełnienia błędu /...a jesteśmy tylko ludźmi!!!/ MA ON ODWAGĘ I SWÓJ HONOR POWIEDZIEĆ ŻE SIĘ POMYLIŁ, PRZYZNAĆ DO POPEŁNIONEGO BŁĘDU, GAFY I NATYCHMIAST SWÓJ BŁĄD NAPRAWIĆ …

A cóż robią W TAKICH SYTUACJACH URZĘDNICY PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO ,,LASY PAŃSTWOWE,, ??????!

FAŁSZUJĄ DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄC NIEPRAWDĘ ...i jak niby nic – okazują je jako dowód w postępowaniach sadowych chociażby jak to dotyczące walki Rodziny Bielawskich o ,,zasiedzenie,, !!!!

TO SKANDAL – DOWODZĄCY HIPOKRYZJI I OSZUSTW NA JAKIE NIESTETY JAK WIDAĆ MOŻEMY TRAFIĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE!!!!!!!!!!!!!!!

Z informacji jakie posiadam, wiem iż za sprawą tej opinii biegłego i jej ustaleń – do prokuratury Rejonowej wpłynie zawiadomienie ZE STRONY POSZKODOWANEJ RODZINY PAŃSTWA BIELAWSKICH o popełnieniu przestępstwa min z art.271 kodeksu karnego , który stanowi,że funkcjonariusz publiczny LUB INNA OSOBA uprawniona do wystawienia dokumentu, która POŚWIADCZA W NIM NIEPRAWDĘ CO DO OKOLICZNOŚCI MAJĄCYCH ZNACZENIE PRAWNE ...podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności!

JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA URZĘDOWE POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY - którą musi być w zaistniałych okolicznościach objęta osoba KTÓRA UCZYNIŁA TO W RAMACH PEWNYCH SPECYFICZNYCH, SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM SWOICH ZADAŃ W LASACH PAŃSTWOWYCH, POWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM SWOJEGO DZIAŁANIA SŁUŻBOWEGO !

Najbliższy czas okaże, CZY POSTĘPOWANIEM KARNYM ZOSTANĄ OBJĘCI PRACOWNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH /....miedzy innymi inspekcji Dyrektora Generalnego LP!!!/, którym od wielu miesięcy Pani Lucyna Zaborska ZGŁASZAŁA FAKT SFAŁSZOWANIA PODPISÓW JEJ OJCA NA DOKUMENTACH URZĘDOWYCH NADLEŚNICTWA , a która podczas procesu sądowego SKUTECZNIE przekonała Sąd ...ABY POWOŁAĆ BIEGŁEGO GRAFOLOGA, KTÓRY NINIEJSZĄ EKSPERTYZĄ, OPINIĄ Z ZAKRESU KRYMINALISTYCZNYCH BADAŃ DOKUMENTÓW = POTWIERDZIŁ JEJ SPOSTRZEŻENIA!!!!

Jest to sytuacja i sprawa – stawiająca WIZERUNEK LASÓW PAŃSTWOWYCH I JEJ NIEKTÓRYCH URZĘDNIKÓW, KTÓRYM ZA ,,JAKOŚĆ,, TAKIEJ PRACY SOWICIE PŁACI CO MIESIĄC SKARB PAŃSTWA ….NA RÓWNI ZE ŚMIERDZĄCYM SZALETEM MIEJSKIM JAKIEGOŚ NĘDZNEGO PAŃSTWA AFRYKAŃSKIEGO !!!


BARDZO WYMOWNY w tej sytuacji jest pewien fakt....

Zarządzeniem nr 89 z dnia 23 grudnia 2013 roku Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych została wprowadzona w życie ,,STRATEGIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE NA LATA 2014 – 2030 ,,

Dokument ten , jak podkreślił to Pan dyr.Wasiak – został sporządzony przez osoby (cyt),, o dużym doświadczeniu , znających dobrze REALIA FUNKCJONOWANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH oraz potrafiących określić ich potrzeby i kierunki przyszłych zmian,,

Przeanalizowałem w 100% całą ową ,,STRATEGIĘ,, Lasów Państwowych i ...NIE ZAUWAŻYŁEM W NIEJ, ABY OSOBY TE O TAK DUŻYM DOŚWIADCZENIU W PGL LP PRZEWIDZIELI WYSTĄPIENIE CHOCIAŻBY TAK PODŁEJ  DLA POSZKODOWANEJ W TYM WYPADKU RODZINY BIELAWSKICH Z POZNANIA SPRAWY FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW W PAŃSTWOWEJ FIRMIE !!!!!

W ,,strategii,, zidentyfikowano trafnie SŁABE STRONY Lasów Państwowych, jak np.:
  • DUŻA BIUROKRACJA...
  • DŁUGIE ŚCIEŻKI DECYZYJNE...
  • BRAK SYSTEMU ROZWOJU I SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW...
  • BRAK SYSTEMU OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW...

Czy to tylko te ,,SŁABOŚCI,, w Lasach Państwowych zadecydowały o tym co się stało w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra / RDLP Piła/???!

Komponentami owej ,,STRATEGII,, w Lasach Państwowych na lata 2014 – 2030 są między innymi : MISJA, WIZJA,WARTOŚCI...

Misją LP jest min. ,,zapewnienie ochrony zabytków,, ...którą jak widać nadleśniczy swą indywidualną decyzja burzy, równając teren z ziemią !

WARTOŚCI jakie na te lata wyznaczyły sobie Lasy Państwowe to ; ODPOWIEDZIALNOŚĆ +PROFESJONALIZM +OTWARTOŚĆ !!!

….No ,,KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ,, Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych Adamie Wasiak – jeśli TE TRZY WARTOŚCI ,,ODPOWIEDZIALNOŚĆ,, ...PROFESJONALIZM,, ...OTWARTOŚĆ,, = mają chociaż 0,01 % miejsce w przypadku sprawy OSZUKANIA PRZEZ LASY PAŃSTWOWE RODZINY ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH PAŃSTWA BIELAWSKICH Z POZNANIA !!!!!!!!!

A tak na marginesie, na zakończenie dodam jeszcze, że SPRAWA PAŃSTWA BIELAWSKICH I BARDZO ZŁEGO WIZERUNKU TYM SAMYM LASÓW PAŃSTWOWYCH ZA SPRAWĄ KILKU NIEUDACZNIKÓW, KTÓRYCH TOLERUJE UKŁADOWO JAK WIDAĆ DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH – JUŻ WIELOKROTNIE BYŁA OSTATNIO POKAZYWANA W REGIONALNEJ TELEWIZJI WIELKOPOLSKI !!!!!!!!!!!!!!!

Jeśli będzie się zlecało wykonanie ,,STRATEGII,, ...nad strategiami (sic!!!!!!!!!!!!) w PGL LP – natomiast przyzwalało na tego typu ŁAJDACTWA I OSZUSTWA, które w bardzo złym świetle przedstawiają POLSKICH LEŚNIKÓW - to nic tylko WSPÓŁCZUĆ Lasom Państwowym, że kierują nimi aż tacy ,,profesjonaliści,, !!!

CZAS NAJWYŻSZY WYJĄĆ JUŻ GŁOWĘ Z PIASKU ….LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE ...a szczególnie ci na STANOWISKACH KIEROWNICZYCH - kochają podglądać NATURĘ !!!
Niestety nie zawsze z korzyścią dla LASÓW PAŃSTWOWYCH ...a jedynie z korzyścią dla siebie!!!!  TEN DOWÓD JEST BARDZO WYMOWNY....

Piszę jak jest....w Lasach Państwowych!

Krzysztof Kowalczyk