czwartek, 18 września 2014

LASY PAŃSTWOWE W POLSCE...FAŁSZUJĄ DOKUMENTY, KTÓRE PRZEDKŁADAJĄ W PROCESACH SADOWYCH - BY ZA WSZELKĄ CENĘ WYGRAĆ SPRAWĘ!Poznań, dnia 18 września  2014 rokuPROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU
UL. SOLNA Nr 10
61-736 POZNAŃ
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA


Na podstawie art.304 Kodeksu Postępowania Karnego zawiadamiam Pana prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa :

1) POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY - z art.271 kodeksu karnego

2) UŻYCIE POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY – z art. 273 kodeksu karnego

3) FAŁSZOWANIE DOKUMENTU – z art.270 kodeksu karnego

4) NADUŻYCIE FUNKCJI I NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH – z art.231 kodeksu karnego .

przez :

pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe,, Nadleśnictwa Zdrojowa Góra / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile /U Z A S A D N I E N I E


Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pile z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie cywilnej o zasiedzenie – został powołany biegły sądowy z dziedziny grafologii i technicznych badań dokumentów w sprawie o sygnaturze akt : VII Ns 735/13.

Z opinii tego biegłego z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów sporządzonej dnia 04 lipca 2014 roku / której kopię załączam do niniejszego zawiadomienia!/ jednoznacznie wynika,że pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,LASY PAŃSTWOWE,, sfałszowali dokument zatytułowany ,,ANEKS DO UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ZAWARTEJ W DNIU 05 .05. 1984,, datowany na dzień 17 stycznia 1995 roku oraz podpis mojego ojca Wacława Bielawskiego , ówczesnego pracownika LP !

W toczącym się postępowaniu sądowym TEN SFAŁSZOWANY DOKUMENT ZOSTAŁ WYKORZYSTANY przez nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra Pana Adama Standio / RDLP Piła/ i miał stanowić tym samym dowód na naszą niekorzyść...

Nadmieniam, iż mój śp. Ojciec Wacław Bielawski, ja oraz moja matka – jesteśmy POLITYCZNYMI ZESŁAŃCAMI SYBERYJSKIMI WYWIEZIONYMI PRZEZ WŁADZE KOMUNISTYCZNE Z WILNA , KTÓRZY PO POWROCIE Z SYBERII DO POLSKI – ZOSTALIŚMY SKIEROWANI NAKAZEM PRACY DO LASÓW PAŃSTWOWYCH W OKOLICACH PIŁY, GDZIE OTRZYMALIŚMY LOKUM MIESZKALNE, O KTÓRY OBECNIE TRWA PROCES Z NASZEGO POWÓDZTWA O ZASIEDZENIE.

Zachowanie urzędników Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,LASY PAŃSTWOWE,, Nadleśnictwa Zdrojowa Góra jest skandaliczne i kryminogenne - a potwierdza to już oficjalnie sporządzona ekspertyza, opinia biegłego sądowego z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów!

Zgodnie z prawem, jeśli sprawca związany z czynem zawartym w art. 271 kk używa takiego sfałszowanego dokumentu np.; w sądzie jako dowód – popełnia dodatkowo przestępstwo z art.273 kodeksu karnego, poświadczając TAKIMI METODAMI okoliczności mające znaczenie prawne.

Zawiadamiam organy ścigania , iż wielokrotnie informowałam osobiście min. Dyrekcję Generalną LP o tym,że dokumenty w naszej sprawie, a szczególnie podpisy mojego śp. Ojca są sfałszowane i nie mam żadnej odpowiedzi co z tymi moimi informacjami zrobiono...
Potrafię to udowodnić!

Żądam ścigania karnego sprawców popełnienia powyższych przestępstw tj; pracowników Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdrojowa Góra / RDLP Piła/ , którzy w tak nieetyczny sposób, pozbawiony wszelkich zasad współżycia społecznego a także zasad dobrych obyczajów
usiłują TAKIMI METODAMI oszukać Sąd Rzeczpospolitej Polskiej , fałszując dokumenty przeciwko Polakom , zesłańcom Syberyjskim którzy cudem wrócili do swojej Ojczyzny !


Na zakończenie informuję,że NASZ DOM RODZINNY jaki otrzymaliśmy po powrocie z Syberii z chwilą podjęcia pracy w Lasach Państwowych / okolice Piły/ ...został podczas trwania tego procesu o zasiedzenie zburzony decyzją nadleśniczego Adama Standio.


Nadmieniam, iż zgodnie ze Statutem Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe,,
nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra wydaje zarządzenia i decyzje, współdziała z organami samorządu terytorialnego i rządowej administracji ogólnej, oraz DECYDUJE I ODPOWIADA ZA PODEJMOWANIE I PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI , poza gospodarką leśną w nadleśnictwie!

ZAŁĄCZNIK;

  1. OPINIA biegłego sądowego – z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów wydana dnia 04 lipca 2014 roku.


Z poważaniem!

Lucyna Zaborska


Do wiadomości ;

1)Sąd Rejonowy w Pile, VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Złotowie ( dotyczy sprawy sygn. akt ; VII Ns . 735/13 )

2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie Pan Adam Wasiak – ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3, 02-362 Warszawa.PS.

Oto dokument jaki dowodzi niestety PRAWDZIWEMU WIZERUNKOWI LASÓW PAŃSTWOWYCH i ciekawe czy tolerowaniu przez DGLP  takich cwaniackich ,,numerków,, ze strony urzędników jakoby ODPOWIEDZIALNYCH w LP RDLP Piła...

O SPRAWIE BĘDĘ NA BIEŻĄCO INFORMOWAŁ NA BLOGU...

Co byście zrobili na miejscu Dyrektora Generalnego LP  Pana Adama Wasiak - mając taki mocny dokument jakim jest opinia kryminalistyczna biegłego sadowego w tej sprawie ????!

JA BYM SIĘ NIE ,,CACKAŁ , tak jak w wypadku ...dyrektora RDLP Krosno, gdyż już od dawna pisze o tej sprawie w Wielkopolsce prasa , zaś TV regionalna z Poznania kilkakrotnie emitowała W TEJ SAMEJ SPRAWIE film dla społeczeństwa, które ma czarno na białym JAKIMI FAŁSZERSKIMI METODAMI LEŚNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH ...starają się ,,wyjść na swoje,, (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)


Piszę jak jest....ciekawie w Lasach Państwowych PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!!!

Krzysztof Kowalczyk

PS.

Skoro ,,udało się,, w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra sfałszować podpis i dokument, to może teraz czas na fałszowanie....