niedziela, 15 grudnia 2013

ŻAŁOSNA PRAWDA...CHORE POLSKIE LASY PAŃSTWOWE !!!Część XXV

Sławno,dnia 16 grudnia 2013 roku


PAN MACIEJ GRABOWSKI
MINISTER ŚRODOWISKA
UL. WAWELSKA Nr 52/54
00 - 922 WARSZAWA


ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU

Na podstawie art. 37 par.1 k.p.a. składam powyższe ZAŻALENIE dotyczące bezczynności podległej Panu Ministrowi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych a dotyczące mojego pisma - propozycji jakie w dniu 08 listopada 2013 roku skierowałem listem poleconym bezpośrednio do Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego LP !


U Z A S A D N I E N I E.

Art.35 par.1 k.p.a. stanowi, że organy administracji publicznej OBOWIĄZANE SĄ załatwić wszelkie sprawy BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI, natomiast załatwianie sprawy wymagającej dodatkowo postępowania wyjaśniającego - POWINNO NASTĄPIĆ W CIĄGU MAXIMUM JEDNEGO MIESIĄCA !

Nadmieniam,iż pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  POMIMO PRAWNEJ MOŻLIWOŚCI jaką im daje treść art.36 par.1 k.p.a. nie zadali sobie najmniejszego  trudu aby mnie jako stronę powiadomić w ramach także zwykłej, ludzkiej przyzwoitości O PRZYCZYNACH TEJ ZWŁOKI W ODPOWIEDZI DO MNIE I WSKAZANIE PRZY TYM INNEGO TERMINU NA ODPOWIEDŹ, na którą do dziś tj: 16 grudnia 2013 roku nadal oczekuję !!!

SYTUACJA TA DOWODZI ...ZUPEŁNEGO BRAKU MINIMALNYCH CHOCIAŻBY KOMPETENCJI OSÓB W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH - ODPOWIEDZIALNYCH PERSONALNIE ZA TĄ SPRAWĘ !!!!!!!!!!!!!

Dlatego też zgodnie z art.37 par.2 k.p.a. WNOSZĘ, aby Pan Minister Środowiska, któremu bezpośrednio podlega DGLP w Warszawie  - ZARZĄDZIŁ WYJAŚNIENIE PRZYCZYNY TEGO STANU FAKTYCZNEGO JAKI TRWA NADAL, ORAZ PODANIA MI OSOBY PERSONALNIE WINNEJ Z DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH NIEZAŁATWIENIA MOJEGO WNIOSKU, PROPOZYCJI ZAWARTEGO W TAMTEJ KORESPONDENCJI W WYMAGANYM PRZEPISAMI PRAWA TERMINIE, A TAKŻE SZCZEGÓLNIE PODJĘCIA STANOWCZYCH DZIAŁAŃ I ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NARUSZENIU TEGO TYPU  TERMINÓW ZAŁATWIANIA SPRAW W PRZYSZŁOŚCI, GDYŻ TYLKO W MOIM PRZYPADKU NIE JEST TO W OSTATNIM CZASIE  FAKT JEDNOSTKOWY !!!Darz Bór !


Krzysztof Kowalczyk


PS:

Poniżej w załączeniu przesyłam Panu Ministrowi Środowiska pełen tekst mojego pisma i propozycji do Pana Adama Wasiak - obecnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na który nie udzielono mi żadnej odpowiedzi wynikającej z treści art.35 par.1 kodeksu postępowania administracyjnego.
LEŚNY APEL PAMIĘCI ...Memoria Iustorum !


26 października 2013 rokuPAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL.BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3


Szanowny Panie Dyrektorze !!!


Niniejszym pismem zwracam się do Pana jako leśnik z oficjalną propozycją, pomysłem  i APELEM, aby w trybie pilnym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe którymi Pan w tej chwili kieruje JAKO PIERWSZE WYSZŁY Z INICJATYWĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ W SPOSÓB SZCZEGÓLNY BOHATERSKIE POSTAWY TEJ LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ, KTÓRA Z NARAŻENIEM WŁASNEGO ŻYCIA A NAWET POŚWIĘCAJĄC JE - POMAGAŁA LUDNOŚCI POLSKIEJ NA TERENACH RZECZPOSPOLITEJ W CZASIE LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO  PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH A OKREŚLANEGO OBECNIE JAKO RZEŹ WOŁYŃSKA !

Dane na temat ilości pomordowanych Polaków oraz ilości Ukraińców,którzy POMAGALI POLAKOM W TYCH TRAGICZNYCH CHWILACH są nadal owiane tajemnicą, skrywaną przez ostatnie dekady min: ze względów wyłącznie politycznych - gdzie duży udział w KŁAMSTWACH HISTORYCZNYCH mają wszystkie lata KOMUNIZMU i to tego zarówno w Polsce jak i Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, która dziś jest już WOLNYM NARODEM !!!!  

AKTUALNIE WIADOMO,ŻE W CZASIE ROZPĘTANEJ PRZEZ OUN ORAZ UPA RZEZI NA WOŁYNIU I GALICJI WSCHODNIEJ OPRÓCZ OCZYWIŚCIE BESTIALSKO MORDOWANYCH POLSKICH RODZIN ...NAWET 10 TYSIĘCY BOHATERSKICH UKRAIŃCÓW MOGŁO RATOWAĆ ŻYCIE POLAKOM !!!
CO NAJMNIEJ DWA TYSIĄCE Z NICH ZAPŁACIŁO ZA TO WŁASNYM ŻYCIEM....
Są na to relacje i dokumenty,iż była to nieraz nie mniej okrutna śmierć niż śmierć polskich cywilów !!!

DZIŚ NASTAŁY JUŻ TAKIE CZASY W POLSCE,ŻE MAMY MORALNY OBOWIĄZEK PAMIĘTAĆ O OFIARNOŚCI TYCH UKRAIŃCÓW,KTÓRZY CZYNILI WSZYSTKO BY URATOWAĆ POLSKIE RODZINY,SWOICH SĄSIADÓW,ZNAJOMYCH,BLISKICH...

NIESTETY TO ŻENUJĄCE,ALE RZECZPOSPOLITA POLSKA DO DZIŚ NIE UHONOROWAŁA TYCH LUDZI Z IMIENIA I NAZWISKA A PRZECIEŻ TO WYŁĄCZNIE DZIĘKI NIM ŻYJE W NASZEJ OJCZYŹNIE KOLEJNE POKOLENIE OFIAR (,,SPADKOBIERCÓW,,) TAMTEGO LUDOBÓJSTWA...

Jako leśnicy MAMY MORALNY OBOWIĄZEK pamiętać także o POMORDOWANYCH TAM NA WOŁYNIU CZY TEŻ GALICJI WSCHODNIEJ RODZINACH POLSKICH LEŚNIKÓW, KTÓRZY PRACOWALI W LASACH PODOBNIE JAK DZIŚ -  W MUNDURZE LEŚNIKA Z ORŁEM W KORONIE DLA DOBRA NASZEJ OJCZYZNY !!!!!!!!!!!!!!!!

Szanowny Panie Dyrektorze !

Pozwolę sobie dla Pana wiedzy dodać,że ...JEDYNĄ JAK DOTĄD INICJATYWĄ NA POLSKIM SZCZEBLU PAŃSTWOWYM opisującą przypadki ratowania Polaków przez Ukraińców jest ,,KRESOWA KSIĘGA SPRAWIEDLIWYCH,, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w Polsce licząca dotąd OFICJALNIE 896 nazwisk tych bohaterskich Ukraińców !!!

Autorem KSIĘGI jest Pan Romuald Niedzielko , który zaznacza w niej iż przedstawione tam przypadki dotyczą JEDYNIE 502 MIEJSCOWOŚCI DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ a w 882 opisanych przez niego wydarzeniach ...URATOWANO ŻYCIE AŻ 2 TYSIĘCY 572 POLAKÓW !!!!!
POMAGAŁO IM 1.341  Ukraińców ...ALE NAZWISK JEDNEJ TRZECIEJ Z NICH NIE UDAŁO SIĘ JAK DOTĄD USTALIĆ !!!
...CO CZWARTY RATUJĄCY POLAKÓW ZOSTAŁ ZAMORDOWANY PRZEZ UKRAIŃSKĄ POWSTAŃCZĄ ARMIĘ !!!

Biorąc pod uwagę fakt,że LUDOBÓJSTWO MIAŁO MIEJSCE AŻ W 4 TYSIĄCACH MIEJSCOWOŚCI RZECZPOSPOLITEJ NA WOŁYNIU I GALICJI WSCHODNIEJ - wszystkie te podane powyżej liczby należy ...pomnożyć przez osiem !!!

Jedynym PROJEKTEM uhonorowania ludzi ratujących Polaków jaki wpłynął do Sejmu RP jest PROJEKT USTAWY O USTANOWIENIU ,,KRZYŻA WSCHODNIEGO,, ( zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość!) gdzie odznaczenie to miałoby być przyznawane tym, którzy nieśli pomoc Polakom PRZEŚLADOWANYM ZE WZGLĘDU NA NARODOWOŚĆ zarówno na Kresach RP jak i w całym ZSRR w latach 1937- 1959 !!!


Jesteśmy jako Rzeczpospolita Polska KRAJEM KATOLICKIM, co my leśnicy dumnie to podkreślamy już TRADYCYJNIE podczas co rocznej pielgrzymki leśników na Jasną Górę ...A  W CAŁEJ POLSCE JEDYNĄ PRÓBĄ UHONOROWANIA UKRAIŃCÓW RATUJĄCYCH ŻYCIE POLAKOM W DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM BYŁA TYLKO  INICJATYWA LUBELSKIEGO ARCYBISKUPA JÓZEFA ŻYCIŃSKIEGO !!!!!

USTANOWIONY PRZEZ NIEGO MEDAL ,,Memoria Lustorum,, (PAMIĘĆ O SPRAWIEDLIWYCH !) - ZOSTAŁ JEDNAK PRZYZNANY ZALEDWIE DWUKROTNIE A PO ŚMIERCI ARCYBISKUPA  W ROKU 2011 ... JEGO INICJATYWA POSZŁA W ZAPOMNIENIE !!!

Byłoby cudownie Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych,gdyby TO LASY PAŃSTWOWE WYKAZAŁY TERAZ INDYWIDUALNĄ INICJATYWĘ I JAKBY PRZEJĘŁY TĄ DZIŚ ZAPOMNIANĄ INICJATYWĘ ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ARCYBISKUPA LUBELSKIEGO WE WŁASNE RĘCE - tworząc dla przykładu na terenie obecnej RDLP Lublin, przy granicy z Ukrainą SPECJALNIE WYZNACZONE MIEJSCE, gdzie bohaterskich Ukraińców ratujących Polaków w tamtych strasznych latach można byłoby uhonorować sadząc POLSKIE DĘBY, obok których na kamieniu umieszczono by  nazwiska tych osób !!!

Miejsce to stałoby się nie tylko dla Polskich Leśników ZAWSZE OTWARTĄ DLA KAŻDEGO ŻYWĄ,ROSNĄCĄ HISTORYCZNĄ KSIĘGĄ NARODÓW POLSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO, które od setek lat są przecież  SĄSIADAMI !!!!!!!

Doskonałe miejsce na poznanie PRAWDZIWEJ HISTORII ... nie tej nacjonalistycznej czy komunistycznej !!!

Mało kto dziś w Polsce w ogóle wie,że TEMAT POMAGANIA POLSKIM SĄSIADOM W CZASIE WYDARZEŃ NA WOŁYNIU I W GALICJI  - aktualnie  na Ukrainie ...JEST PRAWIE NIEOBECNY !!!!!!
Większości tamtejszego społeczeństwa brakuje jakiejkolwiek wiedzy o rzezi wołyńskiej a w podręcznikach szkolnych nie ma żadnych informacji chociażby : o pojęciu SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA !!!

Specyfika ukraińskiej pamięci aktualnie na temat drugiej wojny światowej jest mocno podzielona !
BARDZO MOCNA JESZCZE TAM NARRACJA SOVIECKA PRZECIWSTAWIA SIĘ NARRACJI NACJONALISTYCZNEJ,KTÓREJ PODSTAWĄ JEST NADAL HISTORIA ANTY SOVIECKICH WALK UPA !
KAŻDA Z TYCH NARRACJI BARDZO CHĘTNIE OPISUJE ZBRODNIE DRUGIEJ STRONY ALE KONSEKWENTNIE UNIKA WSZELKICH ROZMÓW O WŁASNYCH ...!!!!!!!

Jestem przekonany Panie Dyrektorze,że JEDNO TAKIE WYJĄTKOWO SYMBOLICZNE MIEJSCE W CAŁEJ POLSCE NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH ,gdzie rósłby las polskich dębów, LAS SPRAWIEDLIWYCH  przy ścisłej współpracy PGL LP z Instytutem Pamięci Narodowej A ZAWSZE POD PATRONATEM PREZYDENTA RP - byłby doskonałym dowodem na to jak POLSCY LEŚNICY upowszechniają wśród społeczeństwa pamięć historyczną naszego narodu !

Wiem z własnych informacji,że co roku coraz większe rzesze leśników z każdego zakątka Polski coraz częściej odwiedzają Ukrainę a szczególnie tamtejszych leśników i instytucje związane z lasami na Ukrainie !

BYŁOBY WSPANIALE mieć takie miejsce NARODOWEJ PAMIĘCI na terenie Lasów Państwowych, które mogłoby być również miejscem wspólnych OFICJALNYCH  spotkań w Polsce  leśników-sąsiadów : POLAKÓW I UKRAIŃCÓW !

Pragnę przy tym zaznaczyć wychodząc z takim apelem,pomysłem,propozycją do Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Polsce,że aktualnie TRUDNO JEST MI MIEĆ SZACUNEK DLA POLSKICH INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH (...oprócz IPN!!!) WIEDZĄC O TYM,ŻE NA 2,5 TYSIĄCA MIEJSCOWOŚCI W KTÓRYCH ZAMORDOWANO POLAKÓW NA WOŁYNIU ...TYLKO W 150 ZOSTAŁY JAK DOTĄD PRZEPROWADZONE EKSHUMACJE,ODBYŁY SIĘ POGRZEBY,POWSTAŁY CMENTARZE,STANĘŁY KATOLICKIE KRZYŻE !!!!!!!!!!!!!!!!!

A TO OZNACZA,ŻE OKOŁO 90% POLSKICH OFIAR WOŁYŃSKIEJ RZEZI NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH WCIĄŻ SPOCZYWA W MASOWYCH,NIE OZNACZONYCH GROBACH, KTÓRYCH LOKALIZACJI JUŻ NIEDŁUGO NIKT NIE BĘDZIE PAMIĘTAŁ ...

TAM LEŻĄ TAKŻE POLSCY LEŚNICY I ICH RODZINY - Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych Rzeczpospolitej 2013 roku!!!!!

Preambuła aktualnej Konstytucji RP z 02 kwietnia 1997 roku jednoznacznie podkreśla rolę wartości uniwersalnych dla Polaków a w tym wdzięczność naszym przodkom za ich pracę, za ich walkę o naszą niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami !

,,Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,, - każdy z nas ma moralny obowiązek PAMIĘTAĆ O OFIARNOŚCI I BOHATERSKICH POSTAWACH NASZYCH SĄSIADÓW UKRAIŃCÓW, RATUJĄCYCH POLAKÓW PRZED ŚMIERCIĄ Z RĄK NACJONALISTYCZNYCH SIEPACZY !!!

LASY PAŃSTWOWE TAKŻE...

ZMIEŃMY DZIŚ CZYNEM Panie Dyrektorze określenie nieżyjącego już historyka Artura Hajnicz,który nazywał podejście Polaków DO WŁASNEJ HISTORII (cyt) ,,kompleksem wiecznie niewinnej ofiary,, - chorobliwą postawą,KTÓRA PROWADZI DO WROGOŚCI  I IZOLACJI WOBEC INNYCH NARODÓW !!!!!

Stąd też moja powyższa propozycja do PGL LP o której rozważenie uprzejmie proszę, oczekując jednocześnie na Pana stanowisko w tej sprawie !

Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk