niedziela, 8 grudnia 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE..BRAK KOMPETENCJI...WYŁUDZENIA...WYMUSZENIA...I INNE ,,CERTYFIKATOWE,,INTERESY !!! Część XXIVSławno,dnia 09 grudnia 2013 rokuPAN ANDRZEJ SEREMET
PROKURATOR GENERALNY
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
02 - 528 WARSZAWA
UL. RAKOWIECKA Nr 28/30
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE,,Zgodnie z treścią art.304 $ 1 kodeksu postępowania karnego zawiadamiam PROKURATURĘ GENERALNĄ o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw określonych w polskim kodeksie karnym tj;

1/ art.231 $ 1 kk - NIE DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH i działanie na szkodę Skarbu Państwa Lasy Państwowe ;

2/ art.296 $ 1;4 kk - NADUŻYCIE UPRAWNIEŃ OSÓB OBOWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY DO ZAJMOWANIA SIĘ SPRAWAMI MAJĄTKOWYMI I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH, ORAZ NIEDOPEŁNIENIE CIĄŻĄCYCH NA NICH OBOWIĄZKÓW;

3/ art.286 $ 1 kk - OSZUSTWO ;

4/ art.224 $ 1 i 2  kk -  WYMUSZENIE  i wywieranie wpływu na czynności urzędowe Lasów Państwowych w celu zmuszenia funkcjonariuszy publicznych  DO POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIU CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH na szkodę Lasów Państwowych;

5/  art. 272 kk - WYŁUDZENIE POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY poprzez podstępne wprowadzenie w błąd osób upoważnionych do wystawiania dokumentu.

6/ art. 271 $ 1 i 2 kk - FAŁSZERSTWO; poświadczenie nieprawdy przez osoby uprawnione w Lasach Państwowych do wystawiania dokumentu, które poświadczają w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne;

PONADTO DOMNIEMYWAM I PODEJRZEWAM, iż w sprawie tej bardzo możliwe jest podejrzenie popełnienia przestępstw :

7/ art. 228 $ 3 kk - SPRZEDAJNOŚĆ  tj; przyjmowanie OBIETNICY, lub KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ w związku z pełnieniem funkcji publicznej ZA ZACHOWANIE STANOWIĄCE NARUSZENIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO;

8/ art .229 $ 1 kk - PRZEKUPSTWO  tj; udzielanie lub obiecywanie udzielenia korzyści osobistej lub majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne w Lasach Państwowych w związku z pełnieniem tej funkcji;

przez :

1/ JANA SZRAMKĘ - zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ w Warszawie;

2/ JANA KRACZEK - dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie;

3/ NEPcon spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul . Emaus nr 7/11 ;


UZASADNIENIE.

Zgodnie z treścią art.304 $ 2 kodeksu postępowania karnego Panowie Jan SZRAMKA jako zastępca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, oraz Jan KRACZEK dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie MIELI W TEJ SPRAWIE USTAWOWY OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIA PROKURATURY LUB POLICJI  - dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu A TAKŻE PILNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI DO CZASU PRZYBYCIA TYCH ORGANÓW ŚCIGANIA, albo wydania przez nie stosownego zarządzenia - ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZACIERANIA ŚLADÓW I DOWODÓW ŚWIADCZĄCYCH O POPEŁNIONYCH CZYNACH ZABRONIONYCH !!!

Nadmieniam,iż o sprawie tej NIEZWŁOCZNIE powiadomiłem stosowną korespondencją drogą e-mail JANA SZRAMKĘ jako osobę odpowiedzialną w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE,, za całość spraw ,,GOSPODARKI LEŚNEJ,, w dniu 04 grudnia 2013 roku o godzinie 7.26 ( adres : sekretariat@lasy.gov.pl).

NIESTETY (...choć takie zachowanie DGLP mnie już nie dziwi !!!) pomimo DODATKOWEJ adnotacji w tym e-mail (cyt) ,, Uprzejmie proszę o POTWIERDZENIE odbioru w/w korespondencji e-mail do DGLP poprzez podanie imienia i nazwiska osoby odbierającej. DZIĘKUJĘ!,,  - ...nie otrzymałem w ogóle takiego potwierdzenia z Warszawy do chwili obecnej tj; do czasu składania tego zawiadomienia !

PODOBNIE DOTYCZYŁO TO KOLEJNYCH E-MAIL JAKIE WYSŁAŁEM DO DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE W NASTĘPNE DNI TO JEST: 05 grudnia 2013 roku o godz. 7.58, oraz 06 grudnia 2013 roku o godz.7.57 !!!!!!!!!!!!!!

W sprawie tej będącej treścią mojego zawiadomienia organów ścigania O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH PRZESTĘPSTW jest oczywiste NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH I BRAK NA POZIOMIE CHOCIAŻBY NIEZBĘDNEGO MINIMUM KOMPETENCJI przez tych urzędników Lasów Państwowych ( Szramka,Kraczek), których wcześniejsza i szybka reakcja na tą sytuację - zapobiegłaby w 100%  nie tylko nieporozumieniom od dnia 25..11.2013 roku , ale i zbędnym czynnościom jakie w wyniku TYCH DZIAŁAŃ SĄ ZMUSZENI OBECNIE  WYKONYWAĆ PRACOWNICY WSZYSTKICH NADLEŚNICTW PODLEGŁYCH RDLP LUBLIN tj: pilnie usuwać z dokumentów urzędowych swoich jednostek wszelkie informacje, iż sprzedawane przez nich drewno i wykonywane czynności gospodarcze w lesie ...NIE posiadają OD DNIA 26 LISTOPADA 2013 ROKU wymagany certyfikat ,,FSC,, który przyznała (SPRZEDAŁA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) RDLP Lublin spółka z o.o. ,,NEPcon,, z siedzibą w Krakowie przy ul.Emaus nr 7/11.

JAK I DLACZEGO W ZWIĄZKU Z TĄ KURIOZALNĄ SYTUACJĄ pracownicy wszystkich podległych RDLP Lublin nadleśnictw mają teraz pilnie usuwać chociażby ...ZAPISY DOTYCZĄCE OWEGO CERTYFIKATU ,,FSC,,  WE WZORACH UMÓW, KTÓRE SĄ ZAŁĄCZNIKAMI DO OGŁOSZONYCH NA 2014 ROK PRZETARGÓW ??!
Czy zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce było to lub jest ...POŚWIADCZENIEM NIEPRAWDY ??!
A co na to ,,PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,,...

OFICJALNIE od dnia 26 listopada 2013 roku RDLP w Lublinie pod kierownictwem dyrektora Kraczek ...NIE POSIADA ŻADNEGO CERTYFIKATU ,,FSC,, ....POMIMO PRZERÓŻNYCH ,,ARCY DZIWNYCH OKOLICZNOŚCI,, KTÓRE MOIM ZDANIEM - A O CO WNIOSKUJĘ , POWINNY BYĆ WYJĄTKOWO  WNIKLIWIE ZBADANE POD KĄTEM NARUSZEŃ ARTYKUŁÓW PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO JAKIE PODAŁEM POWYŻEJ PRZEZ PROKURATURĘ GENERALNĄ !!!

Z informacji jakie posiadam, oraz tych które zawiera ,,KOMUNIKAT,, dyr.Jana Kraczek z dnia 27 listopada 2013 roku na stronie internetowej RDLP Lublin wynika,że spółka z o.o. NEPcon z Krakowa ...ŻĄDA PRZED WYDANIEM LUBELSKIM LASOM PAŃSTWOWYM - podpisania jakiejś ODRĘBNEJ ,,CIEKAWEJ UMOWY,, z inną spółką również certyfikacyjną tj; ,,RAJNFOREST ALIANCE,, - co ma być ...JAKOBY WARUNKIEM WYDANIA OWEGO CERTYFIKATU ,,FSC,, przez ,,NEPcon,, spółka z o.o. !!!

Panie Prokuratorze Generalny RP !!!
SPRAWA TA ŚMIERDZI ... ,,OSZUSTWEM,, ...,,WYMUSZANIEM,,...,,WYŁUDZENIEM POŚWIADCZEŃ NIEPRAWDY,,..ZMUSZANIEM,,...,,PRZEKUPSTWEM,, ...,,SPRZEDAJNOŚCIĄ,,...,,FAŁSZERSTWEM,,...,,NADUŻYCIEM ZAUFANIA,, ...,,NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH,,  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PRAGNĘ DODATKOWO PANA PROKURATORA GENERALNEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAWIADOMIĆ , IŻ Z MOJEGO INDYWIDUALNEGO ZAWIADOMIENIA TOCZY SIĘ OBECNIE  POSTĘPOWANIE KARNE DOTYCZĄCE FAKTU ,,DEFRAUDACJI,, PRZEZ LASY PAŃSTWOWE KWOTY PONAD 106 MILIONÓW ZŁOTYCH W  AŻ 26 SPÓŁKACH, KTÓRYCH... POŁOWA Z NICH W OSTATNIM OKRESIE CZASU JEST W UPADŁOŚCI, LUB TEŻ W LIKWIDACJI A KWOTY TE SĄ ZAPEWNE JUŻ  NIE DO ODZYSKANIA !!!!

NIKT W LASACH PAŃSTWOWYCH DOTĄD NIE PONIÓSŁ ZA TO ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ...dlatego też TAKIE zachowanie Jana Szramki obecnego zastępcy dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który WIE O TYM i jak widać OBAWIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ i nie potwierdza moich wiadomości e-mail chociażby w tej sprawie, JEST RÓWNIEŻ 100% PRZESTĘPSTWEM !!!!!!!!!!!!!!

TO BARDZO ŻAŁOSNE ZACHOWANIE URZĘDNIKÓW  LASÓW PAŃSTWOWYCH...

Zgodnie z $14 kodeksu karnego DOKUMENT - to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji , z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść STANOWI DOWÓD PRAWA,STOSUNKU PRAWNEGO LUB OKOLICZNOŚCI MAJĄCEJ ZNACZENIE PRAWNE !!!

W związku z tym wnoszę o ustalenie na JAK WIELE PIENIĘDZY SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE,, usiłuje obecnie ,,naciągnąć,, nasze państwo OBECNIE spółka z o.o. NEPcon z Krakowa - WYMUSZAJĄC fakt przekazania certyfikatu ,,FSC,, Lubelskiej RDLP, ale dopiero po podpisaniu DODATKOWEJ UMOWY Z INNĄ FIRMĄ CERTYFIKUJĄCĄ ,, RAINFOREST ALIANCE,, !!!

CZY PODOBNE SYTUACJE MIAŁY MIEJSCA W INNYCH REGIONALNYCH DYREKCJACH LASÓW PAŃSTWOWYCH ????!

Uważam,że BARDZO WSKAZANE JEST NIEZWYKLE WNIKLIWE ZBADANIE POWIĄZAŃ OBU TYCH SPÓŁEK (,,NEPcon,, oraz ,,RAINFOREST ALIANCE,,) z osobami pracującymi np: w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych czy też dyrekcjach regionalnych w Polsce pod kątem wywierania wpływu w zamian za tak zwaną ,,przychylność,, dla spółek certyfikujących!!!

Według mojej oceny jako leśnika SPRAWA TA MA PODTEKST  ,,KORUPCYJNY,,...co potwierdza odpowiedź iż , ,,KORUPCJA,, = monopol +uznaniowość - odpowiedzialność !!!

W już prawie 90 letniej historii Lasów Państwowych obecne ,,CERTYFIKATY,, to moim zdaniem FIKCJA I ZWYKŁA OKAZJA PEWNEJ GRUPY CWANIAKÓW DO WYCIĄGANIA DLA SIEBIE ZE SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO KOLEJNYCH POKAŹNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH !!!
A PRZY TYM JAK WIDAĆ...SZANTAŻÓW I WYMUSZEŃ !!!

Lasy Państwowe i całe pokolenia leśników swym trudem od całych już  dekad udowodniły w swych leśnych kompleksach nie tylko EUROPIE,że najlepszym i najcenniejszym ,,CERTYFIKATEM,, jest dzisiejsza możliwość SWOBODNEGO KORZYSTANIA  z owoców owego trudu ich pracy  przez kolejne pokolenia Polaków... a nie jakieś  informacje na zwykłym świstku papieru,czy też stronie internetowej  iż JAKOBY Lasy Państwowe już ....,,spełniają normy certyfikacyjne,, wymyślane co chwilę POD SWOJE POTRZEBY  przez CHCIWE spółki i spółeczki !

Jeśli do dnia dzisiejszego tj; 09 grudnia 2013 roku kiedy powiadamiam o tym pana Prokuratora Generalnego RP - Panowie Jan SZRAMKA obecny z-ca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie do spraw gospodarki leśnej, KTÓRY POWZIĄŁ ODE MNIE INFORMACJĘ JAKĄ MU WYSŁAŁEM DROGĄ E-MAIL w dniu 04 grudnia 2013 roku o godz.7.23 na adres sekretariat@lasy.gov.pl oraz Jan KRACZEK obecny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie NIE POWIADOMILI W OGÓLE ORGANÓW ŚCIGANIA POMIMO ICH OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z TREŚCI ARTYKUŁU 304 $ 2 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w trakcie ,,prac certyfikacyjnych ,, spółki z o.o. NEPcon z siedzibą w Krakowie  = żądam ścigania ich obu za winnych zaistniałej sytuacji z racji pełnionych funkcji i ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKARB PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE,, !!!!!!

Wnoszę o pilne zabezpieczenie DOWODÓW W  TEJ SPRAWIE , w tym treści jaką zawiera na stronie internetowej RDLP Lublin ,,KOMUNIKAT,, dyrektora Jana Kraczek na temat tej sytuacji z NEPcon spółka z o.o. ,oraz treści moich wiadomości  e-mail do DGLP w Warszawie z dni 04,05,06 grudnia 2013 roku, KTÓRYCH CELOWO MI NIE POTWIERDZONO !!!


Darz Bór !!!

Krzysztof Kowalczyk