poniedziałek, 10 marca 2014

,,DROGI,, ...PANIE NADLEŚNICZY !!!
Sławno,dnia 11 marca 2014 roku


PROKURATOR
PROKURATURY REJONOWEJ W SŁAWNIE
76 – 100 SŁAWNO
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH Nr 4


Dotyczy akt sprawy : Ds/2/14Szanowny Panie Prokuratorze !


Nawiązując do otrzymanego dnia 28 lutego 2014 roku ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU ŚLEDZTWA w tej sprawie jakie 21 lutego 2014 roku wydała Prokuratura Rejonowa w Sławnie w sprawie NADUŻYCIA WŁADZY tj; o czyn z art.231 par.1 kodeksu karnego, co jest ściśle związane min. z kierownictwem Nadleśnictwa Sławno/ RDLP SZCZECINEK/ - wnoszę jako osoba zawiadamiająca o podejrzeniu przestępstwa na szkodę LASÓW PAŃSTWOWYCH związanego z budową drogi leśnej leśnictwa Łętowo o zabezpieczenie jako dowód w tej sprawie PISEMNEJ KORESPONDENCJI JAKĄ OTRZYMAŁ NIEDAWNO DO WIADOMOŚCI STAROSTA POWIATU SŁAWNO Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE.


Jest to pismo z dnia 17 lutego 2014 roku – znak sprawy : K – AP – 2.1410.1.2014 AN jakiego nie ma w aktach sprawy Waszej Prokuratury.

Przypomnę,że sprawa powyższa dotyczy ujawnienia przez nas leśników faktu dowozu do lasu Nadleśnictwa Sławno przez dłuższy czas SETEK TON BŁOTA I ZIEMI pochodzącej z budowy stawów rybnych jako JAKOBY DOBREJ I WYMAGANEJ JAKOŚCI ŻWIRU DO BUDOWY TEJ DROGI LEŚNEJ – a następnie z chwilą upublicznienia tego i dokonaniu badania jakości owego leśnego ,,materiału drogowego,,przez profesjonalną jednostkę badawczą (...ekspertyzę potwierdzającą nasze zarzuty przekazałem prokuraturze!) PILNEGO WYWOZU TEJ OGROMNEJ MASY ZIEMI Z LASU W WEEKEND A NASTĘPNIE ...DOWIEZIENIE W TO MIEJSCE DOBREJ JAKOŚCI ŻWIRU !!!!!!!!!


Jest to KLASYCZNE OSZUKIWANIE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE przy nadzwyczaj zastanawiającej ,,bierności,, i braku nadzoru ze strony kierownictwa Nadleśnictwa Sławno !!!!!


Według mojej skromnej wiedzy BARDZO KLUCZOWYM ZDANIEM W TEJ KORESPONDENCJI o zabezpieczenie której niniejszym wnioskuję - są następujące słowa:


(cyt) ,, Przy czym należy wyjaśnić,że w sytuacji , GDY INWESTOR ZGŁASZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH i na podstawie takiego zgłoszenia WYKONUJE ROBOTY WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB WYKRACZA POZA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM – DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ ,, (!!!!!!!!!!!!!!!!!!)


Dokumenty jakie otrzymał Pan Prokurator, a szczególnie opinia w tej kwestii Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jednoznacznie dowodzą,że roboty budowlane objęte wnioskiem Nadleśnictwa Sławno z dnia 23 września 2013 roku OBOWIĄZKOWO WYMAGAŁY LECZ NIE POSIADAŁY W OGÓLE ,,POZWOLENIA NA BUDOWĘ,, !!!!!!


Tym samym oprócz faktu WYJĄTKOWEJ ,,LIPY,, z jakością dowożonych wówczas do lasu owych setek ton błota i zwykłej ziemi z głazami a doskonale widocznego na dokumentacji fotograficznej jaką również załączyłem jako dowód na przestępstwo i OSZUKIWANIE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE - SAMOWOLA BUDOWLANA JEST MOIM ZDANIEM KOLEJNYM PRZESTĘPSTWEM W TEJ SPRAWIE !


Wnoszę także niniejszym o rozważenie i obiektywną analizę faktu naruszenia przepisów prawa związanych z NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKÓW PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH NADLEŚNICTWA SŁAWNO I STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁAWNIE w tej konkretnej sprawie, który w mojej ocenie ma miejsce!


Zgodnie z art.3 pkt 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku –,, PRAWO BUDOWLANE,, (Dz. U. Z 2006 roku, Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) BUDOWLĄ – są min.
DROGI !!!


Zgodnie z art.4 pkt 2 Ustawy z dnia 22 marca 1985 roku o DROGACH PUBLICZNYCH ( Dz. U. Nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami) DROGĄ JEST BUDOWLA wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami – stanowiąca całość użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego.


BUDOWLĄ JEST RÓWNIEŻ DROGA W LESIE - bowiem z punktu widzenia Prawa Budowlanego nie ma znaczenia CZY DROGA BUDOWANA JEST W LASACH CZY POZA ICH TERENEM !!!

Budowę drogi leśnej w Nadleśnictwie Sławno, Leśnictwie Łętowo PRZY UŻYCIU ZAPLANOWANYCH I WYMAGANYCH W ZAMÓWIENIU WYROBÓW BUDOWLANYCH O ZWIĘKSZONEJ TWARDOŚCI (...a nie błota!!!!!) MAJĄCĄ CHARAKTER NIE PODZIELNY I TRWAŁY – NALEŻY TRAKTOWAĆ ZGODNIE Z PRAWEM JAKO BUDOWĘ NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO A WIĘC WYMAGAJĄCEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ (...art.28 Ustawy ,,Prawo Budowlane,,) A NIE JEDYNIE ,,ZGŁOSZENIA,, ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT !


Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk