czwartek, 10 lipca 2014

KUPCZENIE ,,SUKCESAMI,, STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA SŁAWNO (RDLP SZCZECINEK)


 Sławno,dnia 10 lipca 2014 roku


SYLWESTER KUPCZYK
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA SŁAWNO
76 – 100 SŁAWNO
UL. MIRECKIEGO Nr 15Dotyczy; mojego wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działalności Straży Leśnej Nadleśnictwa Sławno .W związku z brakiem udzielenia mi informacji jakie żądam od Nadleśnictwa Sławno – informuję, iż
PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ JEST MI GWARANTOWANE PRZEZ KONSTYTUCJĘ RP z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz.483), którą nadleśniczy rażąco narusza swoimi bzdurnymi ,,widzi-mi-się,, jakie ostatnio otrzymałem !!!

Zasadniczym przepisem w tym zakresie jest art.61 Konstytucji , który określa krąg podmiotów upoważnionych do uzyskiwania informacji, podmioty OBOWIĄZANE  do jej udzielenia !

Zgodnie z ust. 1 wspomnianego artykułu każdy obywatel RP ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, oraz osób pełniących funkcje publiczne!!!!!!!!!!!!

Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem lub majątkiem Skarbu Państwa !

Ponadto niniejszym pragnę przypomnieć, że art. 54 ust. 1 Konstytucji RP – ZAPEWNIA KAŻDEMU, A WIĘC W TYM I MI  WOLNOŚĆ POZYSKIWANIA INFORMACJI, którą w moim przypadku rażąco narusza nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno !!!Z PRZYWOŁANYCH POWYŻEJ ARTYKUŁÓW KONSTYTUCJI RP JASNO WYNIKA, ŻE PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ JEST ZASADĄ, A WSZELKIE OGRANICZENIA ZŁOŚLIWIE WYMYŚLNE PRZEZ W TYM PRZYPADKU SŁUŻBY LASÓW PAŃSTWOWYCH SĄ ZALEDWIE WYJĄTKAMI, które zawsze należy interpretować w sposób ścisły , a nie kolejne ,,widzi-mi-się,,urzędnika  !

Stanowisko takie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 02 lipca 2003 roku( sygnatura akt : II SA 837/03 )

Tryb udzielania informacji publicznej, o których mowa w ust. 1 i 2 art. 61 Konstytucji RP – został określony w głównej mierze w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – informacją publiczną jest KAŻDA INFORMACJA O SPRAWACH PUBLICZNYCH, która podlega udostępnieniu!

W oparciu o zacytowaną definicję ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ POWSZECHNEGO PRAWA DO INFORMACJI – warto aby władze Nadleśnictwa Sławno zdały sobie wreszcie sprawę, iż informacja publiczna to każda informacja związana z funkcjonowaniem (ROZUMIANYM SZEROKO!!!) władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne ( ...W PRAKTYCE BĘDZIE TO KAŻDA INFORMACJA ZNAJDUJĄCA SIĘ , ZGODNIE Z PRAWEM – W POSIADANIU TYCH PODMIOTÓW !!!)

WYŁĄCZENIE PEWNYCH DANYCH ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ INFORMACJI np.; NIEJAWNYCH, OCHRONĘ INNYCH TAJEMNIC USTAWOWO CHRONIONYCH, PRYWATNOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ CZY TEŻ TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA Z TREŚCI UDOSTĘPNIANEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ – NIE POWODUJE PRZY TYM NADANIA TEJ INFORMACJI CHARAKTERU INFORMACJI PRZETWORZONEJ !!!!

W takim właśnie idiotycznym błędzie tkwi kierownictwo Nadleśnictwa Sławno – któremu mogę polecić por. A.Niżnik-Mucha ,,Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, Casus 2008 Nr 2 s.15; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 marca 2011 roku, sygn. akt II SAB/Kr 13/11. LEX 994243; czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 07 marca 2013 roku, sygn. akt II są/Po 47/13).

Przetworzenie informacji wymaga bowiem dokonania zmian w jej treści a nie jedynie usunięcia z jej treści pewnych elementów ze względu na wymogi ochrony danych osobowych, gdyż jest to po prostu nic innego jak realizacja OBOWIĄZKU wynikającego z art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ( ...polecam tu nadleśniczemu Kupczykowi, ABY NIE KUPCZYŁ PRZED UDZIELENIEM MI INFORMACJI NA TEMAT ,,SUKCESÓW,, STRAŻY LEŚNEJ - treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 lutego 2011 roku, sygn. akt II są/Kr 1455/10 ).

DLATEGO TEŻ ŻĄDAM UDZIELENIA MI INFORMACJI O JAKIE PROSIŁEM PISEMNIE NA TEMAT ..OSIĄGNIĘĆ,, STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA SŁAWNO która nie zajmuje się tym co do niej należy szczególnie w okresie tak dużego zagrożenia pożarowego Lasów Państwowych!!!
UDOWODNIĘ TO NA SWOIM BLOGU, ale po otrzymaniu informacji od nadleśniczego Kupczyka tj; UPUBLICZNIĘ FOTO MIEJSC NADLEŚNICTWA SŁAWNO, GDZIE NIKT NIE REAGUJE NA RAŻĄCE PRZYPADKI SZKODNICTWA LEŚNEGO, ponieważ Straż Leśna nie raczy wysiąść z auta służbowego wożąc wygodnie w nim swoją d***** i zajmując się prywatnymi sprawami!!!!

Robienie PRYWATNYCH zakupów samochodem służbowym Straży Leśnej i wożenie przy tym osób postronnych nie jest tu żadną nowością , powszechnie tolerowana przez nadleśniczego !!!

A na zakończenie pozwolę sobie zacytować nadleśniczemu Nadleśnictwa Sławno treść słów Pana Adama Wasiak – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z pewnej korespondencji jaka mi przysłał ((cytat) ,, Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. JEST NIĄ TREŚĆ DOKUMENTÓW WYTWORZONYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ I PODMIOTY NIE BĘDĄCE ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , TREŚĆ WYSTĄPIEŃ, OPINII I OCEN PRZEZ NIE DOKONYWANYCH NIEZALEŻNIE, DO JAKIEGO PODMIOTU SĄ ONE KIEROWANE I JAKIEJ SPRAWY DOTYCZYŁY,, !!!!!

Oczekuję więc na informacje publiczne jakie żądałem !!!!!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:


Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w Warszawie – Pan Adam Wasiak


PS.

A skąd się wzięło BARDZO POWSZECHNIE ZNANE POWIEDZENIE w Lasach Państwowych  :  (cytat) ,, Nie ma to jak w LEŚNEJ STRAŻY...nic nie robią, w d***** praży ???!!!,,