czwartek, 4 października 2018

CHCIWOŚĆ... PAZERNOŚĆ...CHĘĆ POSIADANIA...itp.

04 października 2018 roku

Tym razem poruszę temat, z którym muszą wciąż zmierzać się pracownicy Lasów Państwowych w Polsce ( ... w tym także i ja!) - gdzie podam przy tym również  detale ( podstawy prawne, przepisy a nawet wyrok sądowy) , które pozwolą leśnikom mającym podobny  problem - po prostu go uniknąć w tym świecie również złożonym z kombinatorów różnego kalibru!

Wszystko po to , aby jeszcze bardziej chronić mienie Lasów Państwowych w Polsce... 

 Jestem ciekaw ile podobnych spraw ( A WIEM,ŻE TAKOWE BYŁY NA PRZEŁOMIE OSTATNICH LAT!) potoczyło się nie po myśli Lasów Państwowych  ...

Zacznę tu  od pewnych wspomnień : 

 w ostatnich latach w czasie pewnego spotkania w którym osobiście brałem udział w obecności wszystkich Pań i Panów nadleśniczych w Polsce  - miałem pewne wystąpienie, w którym między innymi informowałem wszystkich zebranych ,aby byli ostrożni i bardzo uważali z przepisami prawa ,które mogą ich doprowadzić do poważnych problemów, gdy będą je ślepo egzekwować.

Może to zabrzmi śmiesznie - ale obecnie gdy spotykam się z nadleśniczymi, którzy byli wówczas na tym spotkaniu - to nie jeden z nich mi dziękuje za słowa, które zapamiętał chyba na zawsze w swej pracy zawodowej, gdyż okazało się po czasie jak bardzo były mu potrzebne...

A cóż to są za słowa?!

Chodziło mi tu o artykuł  5 Kodeksu Cywilnego  - który od pewnego czasu ZNAM NA PAMIĘĆ (!), ponieważ bardzo mi pomógł PRYWATNIE w czasie, gdy sam  walczyłem o swoje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Pracy ...gdy byłem jej pozbawiony przez klika lat!!!!
I choć trwało to długo ( ... a ja byłem pozbawiony własnych środków do życia a szczególnie osób mi bliskich!!!!!) -  warto było!!!

Ten artykuł 5 Kodeksu Cywilnego to KLAUZULA GENERALNA    w polskim prawie cywilnym (... o której pierwszy raz w swym życiu dowiedziałem się od pewnej Pani Sędziny Sadu Okręgowego w Koszalinie przed laty - za co jestem jej bardzo wdzięczny!) , a który mówi że :

,, NIE MOŻNA CZYNIĆ ZE SWEGO PRAWA UŻYTKU , KTÓRY BY BYŁ SPRZECZNY ZE SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM PRZEZNACZENIEM TEGO PRAWA LUB Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO .
TAKIE DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE UPRAWNIONEGO - NIE JEST UWAŻANE ZA WYKONYWANIE PRAWA  I NIE KORZYSTA Z OCHRONY  ,,.

A sprawa dotyczy pewnej kwestii przepisów ustawy o lasach , która jest niezbyt precyzyjnie określona  i nie tworzy wyraźnie mechanizmów ILOŚCIOWYCH OGRANICZEŃ  w możliwości skorzystania przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z pierwszeństwa w zakupie wynajmowanego od PGL LP lokalu mieszkalnego  - w tym na ... MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO SKORZYSTANIA PRZEZ PRACOWNIKA Z PIERWSZEŃSTWA NABYCIA ZAMIESZKIWANEGO LOKALU.

Powiem to po swojemu : KTOŚ skorzystał już przed laty  w pewnym nadleśnictwie ze zniżki (ulgi) jaką stanowi prawo - i teraz gdy pracuje z kolei w INNYM NADLEŚNICTWIE uważa że mu się również należy... i co z takim fantem robić ???!
Przykład:  PUSTOSTAN  LP ... w którym nikt nie mieszka!!!

Oczywiście decydują o tym same Lasy Państwowe uwzględniające przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, oraz kryteriów kwalifikowania ich jako już nieprzydatne Lasom Państwowym a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

Zgodnie z art. 40 a ust. 4 ustawy o lasach pracownicy i byli pracownicy LP posiadają pierwszeństwo nabycia lokali , których są najemcami i w których aktualnie zamieszkują.
Pierwszeństwo nabycia lokalu - jak wskazuje brzmienie tej instytucji - związane jest z niczym innym , jak ze sprzedażą w tym konkretnym przypadku lokalu mieszkalnego. 
Tak więc w przypadku braku skorzystania z tego prawa przez jego najemcę - lokal mógłby być albo sprzedany , albo też zgodnie z art. 40 a ust.10 ustawy o lasach przekazany nieodpłatnie gminie.

Ustawa wprowadza konstrukcję pierwszeństwa nabycia takich lokali , które przysługuje ;
1. pracownikom i byłym pracownikom  PGL LP ( art.40 a ust. 4) spełniającym następujące warunki;
a) co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w PGL LP
b) pozostawanie w stosunku najmu
c) zamieszkiwanie w tym lokalu

Przepisy ustawy o lasach NIE WSKAZUJĄ na istnienie żadnych innych ograniczeń w możliwości skorzystania z mechanizmu pierwszeństwa w zakupie wynajmowanego od PGL LP lokalu mieszkalnego - w tym na możliwość .... PONOWNEGO skorzystania przez pracownika z pierwszeństwa nabycia zamieszkiwanego lokalu.

ALE wszystko było by ok gdyby nie .... właśnie KLAUZULA GENERALNA  w polskim prawie cywilnym tj. ów art. 5 kc!

Formalnymi warunkami przeznaczenia do sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi są w kolejności :
1. sporządzenie takiego wykazu przez Dyrektora RDLP
2. zaopiniowania wykazu przez związki zawodowe
3. zatwierdzenie wykazu przez DGLP
4. ogłoszenie wykazu w Biuletynie Informacyjnym LP oraz w prasie
5. ... i zawiadomienie najemców korzystających z pierwszeństwa nabycia o przeznaczeniu do sprzedaży danych lokali, oraz o terminie skorzystania z pierwszeństwa nabycia

Jest rzeczą,, oczywistą ,, ( a ogromnie szkoda!!!!) że wśród leśników RÓWNIEŻ zdarzają się ludzie ... nieuczciwi, którzy chcieliby znacznie więcej niż im się to zgodnie z prawem należy !
Stąd różnego rodzaju kombinację właśnie w tej wyżej wymienionej kwestii jakie zawarłem w tych 5 punktach. 

A to jest inne lokum LP również niezamieszkałe...bo NIKT tam mieszkać nie chce gdyż przed laty WYDANO OGROMNE PIENIĄDZE na ...lipne ogrzewanie!
I przychodzi nowy dyrektor generalny czy regionalny LP ... i mają poważny problem CO Z TYM FANTEM TERAZ ZROBIĆ ?! TYLKO NIE SPRZEDAWAĆ !!!!!!

I właśnie pismem z 2016 roku (  ... tuż po tym moim wystąpieniu do nadleśniczych!) zastępca Dyrektora Generalnego LP poinformował wszystkich nadleśniczych pisemnie o takich przykładach i o obowiązującym prawie w Polsce ... to jest KLAUZULI GENERALNEJ ( art.5 kc), który powtórzę brzmi :

NIE WOLNO CZYNIĆ ZE SWEGO PRAWA UŻYTKU , KTÓRY BY BYŁ SPRZECZNY ZE SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM PRZEZNACZENIEM TEGO PRAWA  LUB NARUSZAŁ ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO.
TAKIE DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE UPRAWNIONEGO - NIE JEST UWAŻANE ZA WYKONYWANIE PRAWA I NIE PODLEGA OCHRONIE. 

Dlaczego akurat o tym piszę?!
Bo chciałbym uchronić Lasy Państwowe w Polsce przed zwykłymi CWANIAKAMI (... których znam z imienia i nazwiska!) i próbami  (...niektórymi niestety z sukcesem !) - OGRABIENIA mienia Skarbu Państwa Lasy Państwowe ... po raz kolejny!!!!

Panowie nadleśniczowie ... BĄDŹCIE CZUJNI I OSTROŻNI przed tego typu ludźmi!


Pismem z dnia 27 lutego 2016 roku (znak sprawy : OF.2101.10.2016) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych napisała Panu Dyrektorowi RDLP we Wrocławiu, że w przypadku zamiaru zakupu kolejnego lokalu wolnego z zasobów LP  z zastosowaniem obniżenia ceny  - całkowicie uzasadnionym jest odwołanie się do ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, według których , niewłaściwym jest wielokrotne wykorzystywanie przywileju nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa Z WYKORZYSTANIEM OBNIŻENIA CENY !

NIEUCZCIWYM, WOBEC POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW I BYŁYCH PRACOWNIKÓW LP
NIE MAJĄCYCH WCZEŚNIEJ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA CENY PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI , BYŁOBY ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KOLEJNEGO WYKORZYSTANIA TEGO PRZYWILEJU PRACOWNIKOM I BYŁYM PRACOWNIKOM , KTÓRZY JUŻ RAZ ZAKUPILI NIERUCHOMOŚĆ PO CENIE OBNIŻONEJ.

Według niedookreślonego i niejasno sformułowanego przepisu ustawy o lasach , wydaje się że w przypadku dla rozstrzygnięcia problemu UZASADNIONE I CELOWE JEST ODWOŁANIE SIĘ DO ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO OKREŚLONEGO ART, 5 KODEKSU CYWILNEGO!


Zasadę słuszności stosowania art. 5 kc przywołuje Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8 listopada 2013 roku ( sygn. akt II Ca 848/13 ) :
,, Stosowanie art.5 kc znajduje uzasadnienie w sytuacjach, gdy wydane rozstrzygnięcie ,MIMO ŻE ZGODNE Z PRAWEM  - musiałoby jednocześnie zostać ocenione na podstawie norm pozaprawnych, REGULUJĄCYCH ZASADY MORALNE FUNKCJONUJĄCE W SPOŁECZEŃSTWIE ,,

W podobnym tonie brzmi Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 roku ( sygnatura akt I Ca 328/15 )tj :
,, ODWOŁANIE SIĘ DO ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO oznacza odwołanie się do idei słuszności w prawie i do powszechnie uznawanych wartości w kulturze naszego społeczeństwa ,A PRZEZ ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO NALEŻY ROZUMIEĆ PODSTAWOWE ZASADY ETYCZNEGO I UCZCIWEGO POSTĘPOWANIA ,,

Tym samym chciwości ...pazerności... chęci  NIEUCZCIWEGO posiadania... mówię STOP w Lasach Państwowych!!!  

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk

PS.
A któż to TERAZ czyta moje różne ,,wypociny,, ?!   :)

Są to internauci z : Australii, Portugalii, Niemiec, USA, Holandii, Ukrainy, Polski , Wietnamu, Francji, Wielkiej Brytanii, Brazylii.... a teraz dołączyły : Nigeria, Rosja, Czechy, Szwecja i Włochy a nawet Katar,Indie i Cypr !!!-  których serdecznie pozdrawiam!
 
,, PROTEKCJONALNY PACAN ,, - tak w mediach brytyjskich DZIŚ określono Donalda Tuska ... tego od Unii Europejskiej (sic!!!!!!)